48/2003. (X. 27.) AB határozat

a 22/2003. (I. 30.) OVB határozat ellen benyújtott kifogás tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének és az azon szereplő kérdésnek a hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 22/2003. (I. 30.) OVB határozatát helybenhagyja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Az indítványozó állampolgárok aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) azzal, hogy ügydöntő országos népszavazást kívánnak kezdeményezni a következő kérdésben:

"Egyetért-e Ön azzal,. hogy az Országgyűlés hozzon határozatot: a 2003. április 12-i népszavazás döntsön arról is, hogy - az európai uniós csatlakozás után - termőföld és védett természetvédelmi terület tulajdonjogát - a Magyar Állam, a helyi önkormányzatok, a közalapítványok, az egyházi jogi személyek, a Földhitel- és Jelzálogbank Rt., valamint az erdő- és legeltetési társaságok mellett - a jogosultság sorrendjében (elővásárlási és előhasználati jog alapján) az a magyar állampolgár és az a magyar igazolvánnyal rendelkező természetes személy-ajándékozás és öröklés kivételével - szerezhesse meg, aki letelepedett?"

Az OVB eljárása során megállapította, hogy a népszavazási kezdeményezés az Alkotmány 79. §-ában szereplő kérdés módosítására irányul, az Alkotmánybíróság 25/1999. (VII. 7.) határozata alapján azonban az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak helye nincs, alkotmánymódosítás ugyanis csak az Alkotmány 24. § (3) bekezdésében előírt eljárási rendben történhet. Az OVB ezért az aláírásgyűjtő ív hitelesítését a 22/2003. (I. 30.) határozatában (a továbbiakban: OVB határozat) megtagadta.

Az OVB határozata ellen az indítványozók kifogást nyújtottak be, amelyben úgy érvelnek, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) nem írja elő, hogy Alkotmányban kell rögzíteni a népszavazásról szóló kérdést. Jelen népszavazási kezdeményezés célja a csatlakozási szerződés módosítása, így az nem érinti áz Alkotmány 79. §-ában foglalt kérdést.

II.

Az Alkotmánybíróság az OVB határozat ellen benyújtott kifogást az Alkotmány, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) és az Nsztv. alábbi rendelkezései alapján vizsgálta meg:

Alkotmány

"24. § (3) Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes döntések meghozatalához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges."

"79. § Ügydöntő országos népszavazást kell tartani a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő, a csatlakozási szerződés szerinti csatlakozásáról. E népszavazás időpontja: 2003. április 12. A népszavazásra bocsátandó kérdés: Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?"

Nsztv.

"10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha

a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,

b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,

c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,

d) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek."

Ve.

"130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyűjtő ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül lehet - az Alkotmánybírósághoz címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. [...] (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az Országgyűlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetőleg az Országgyűlést új eljárásra utasítja."

III.

Az Alkotmánybíróság OVB határozat ellen benyújtott kifogás alapján lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás, melynek során az Alkotmánybíróság - alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban - azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 78. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek és az OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el.

Jelen ügyben a hitelesítésre benyújtott kérdés arra irányult, hogy az Alkotmány 79. §-ában megfogalmazott kérdésen túl - mintegy azt kiegészítve - a termőföld és a védett természetvédelmi terület tulajdonjogának megszerzéséről is döntsön az országos népszavazás.

Az Alkotmánybíróság a 14/2003. (IV. 9.) végzésében vizsgálta az Alkotmány 79. §-ában foglalt, Magyarország EU-csatlakozását érintő népszavazási kérdéssel kapcsolatos beadványokat. Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozására vonatkozó, ügydöntő országos népszavazásra bocsátandó kérdésről és a népszavazás időpontjáról az Országgyűlés az Alkotmány 79. §-ában rendelkezett, ezért az ebben az alkotmányos szakaszban foglalt kérdés kiegészítéséről, megváltoztatásáról is csupán az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom dönthet. Az Alkotmány 79. § megalkotásával ugyanis az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 28/C. § (2) és (4) bekezdéseihez, a 30/A. § (1) bekezdése d) pontjához, valamint a Ve. és az Nsztv. több rendelkezéséhez képest eltérő szabályokat fogalmazott meg.

Az Alkotmány változtatása az alkotmányozó hatalom felelősségi körébe tartozik. Speciális alkotmányi rendelkezés megalkotásával és annak azonnali hatályba léptetésével az alkotmányozó hatalom ténylegesen kizárta, hogy az Alkotmánybíróság a Ve. 130. §-ában biztosított jogkörében eljárjon. Az Alkotmány 79. §-ában foglalt népszavazási kérdést az OVB nem hitelesíthette és a választópolgárok sem élhettek a Ve.-ben biztosított jogorvoslati lehetőséggel. [14/2003. (IV. 9.) AB végzés, ABK 2003. április, 273.]

A fenti indokok alapján a kérdésben népszavazás nem tartható, ezért az Alkotmánybíróság a 22/2003. (I. 30.) OVB határozatot helybenhagyta. Az Alkotmánybíróság, figyelemmel az OVB határozat Magyar Közlönyben való megjelenésére, elrendelte e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

Dr. Holló András s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bagi István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Czúcz Ottó s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 127/H/2003.

Tartalomjegyzék