32001D0528[1]

A Bizottság határozata (2001. június 6.) az Európai értékpapír-bizottság létrehozásáról (az értesítés a C(2001) 1493. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2001. június 6.)

az európai értékpapír-bizottság létrehozásáról

(az értesítés a C(2001) 1493. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/528/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(1)

Ahogy azt az EK-Szerződés 49. és 56. cikke megfogalmazza, a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a tőke szabad mozgása a Közösség kiemelt célkitűzése.

(2)

A pénzügyi szolgáltatások valódi belső piacának létrehozása, összhangban a szabad versenyen alapuló nyílt piacgazdaság elvével, elengedhetetlen a fokozott gazdasági növekedéshez és a Közösségen belüli munkahelyteremtéshez.

(3)

A Bizottság pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési terve ( 1 ) számos intézkedést határoz meg a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megteremtésére, és hangsúlyozza egy értékpapír-bizottság létrehozásának szükségességét, hogy az elősegítse a közösségi jogszabályok értékpapírok területén való kidolgozását.

(4)

Az Európai Tanács 2000. márciusi lisszaboni ülésén megkövetelte ennek a cselekvési tervnek 2005-ig történő végrehajtását.

(5)

A Tanács 2000. július 17-én létrehozta az európai értékpapírpiacok szabályozásával foglalkozó bölcsek bizottságát.

(6)

A végső jelentésében a bölcsek bizottsága két tanácsadó bizottság létrehozását javasolta; az európai értékpapír-bizottságot, amelyben a tagállamok magas rangú képviselői kapnak helyet, és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságát, amelyben az értékpapírok területén hatáskörrel rendelkező felügyeleti szerv vezető beosztású képviselői vesznek részt, többek között a Bizottság részére történő tanácsadás céljából.

(7)

Az Európai Unió értékpapírpiacainak hatékonyabb szabályozásáról szóló állásfoglalásában a stockholmi Európai Tanács azonnal üdvözölte a Bizottság azon szándékát, hogy létrehozzon egy, a tagállamok magas rangú tisztviselőiből álló és a Bizottság által elnökölt értékpapír-bizottságot.

(8)

A bölcsek bizottságának végső jelentése kiemelte, hogy a pénzügyi piacok új fejleményeinek figyelembevétele érdekében szükségessé válik az irányelvek vagy rendeletek alkalmazását célzó végrehajtási intézkedések meghozatala.

(9)

Az európai értékpapír-bizottság véleményező, vita- és tanácsadó testületként segíti a Bizottság tevékenységét az értékpapírok területén.

(10)

Az európai értékpapír-bizottság kidolgozza saját eljárási szabályzatát.

(11)

Ez a határozat az európai értékpapír-bizottságot tanácsadói minőségében hozza létre. Figyelemmel a Bizottság által javasolt és az Európai Parlament, valamint a Tanács által elfogadott egyes jogalkotási aktusokra, az értékpapír-bizottság - a Bizottság segítése érdekében, amikor az, az EK-Szerződés 202. cikke alapján végrehajtási intézkedésekről hoz határozatot - szabályozó bizottságként is működik, összhangban a komitológiáról szóló 1999. évi határozattal,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Közösségen belül az "európai értékpapír-bizottság" néven létrejön az értékpapírokkal foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság).

2. cikk

A bizottság feladata, hogy az értékpapírok területén politikai kérdésekben és javaslattervezetekre vonatkozóan- beleértve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó javaslattervezeteket is - tanácsokat adjon a Bizottságnak, amelyeket a Bizottság elfogadhat.

3. cikk

A bizottság tagjai a tagállamok magas rangú képviselői, elnöke pedig a Bizottság képviselője.

A 2001/527/EK bizottsági határozattal ( 2 ) létrehozott európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának elnöke megfigyelőként részt vesz a bizottság ülésein.

A bizottság üléseire meghívhat szakértőket és megfigyelőket.

4. cikk

A bizottság munkacsoportokat állíthat fel.

5. cikk

A bizottság eljárási szabályzatot fogad el.

A bizottság titkárságát a Bizottság biztosítja.

6. cikk

A bizottság 2001. június 7-én kezdi meg működését.

( 1 ) COM(1999) 232 végleges.

( 2 ) Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a 43. oldalát.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0528 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0528&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001D0528-20040107 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001D0528-20040107&locale=hu