31989L0617[1]

A Tanács irányelve (1989. november 27.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1989. november 27.)

a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK irányelv módosításáról

(89/617/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 85/1/EGK irányelvvel [4] módosított 80/181/EGK irányelv [5] az ehhez csatolt melléklet III. fejezetében felsorolt törvényes angolszász mértékegységek használatára vonatkozóan egy határozott időpont kitűzését írja elő; mivel néhány angolszász mértékegységet és különleges használati területet illetően szükségesnek tűnt az érintett tagállamok számára lehetővé tenni, hogy ők határozhassák meg a megfelelő határidőt, ameddig az említett egységek törvényes mértékegységnek számítanak;

mivel a 80/181/EGK irányelv 3. cikk (5) bekezdése a kiegészítő jelölések használatára vonatkozóan új végső határidők kitűzését teszi lehetővé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 80/181/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a melléklet II. fejezetében felsorolt mértékegységek csak azokban a tagállamokban, amelyekben ezek használata engedélyezett volt 1973. április 21-én, és az ezen tagállamok által kitűzendő határidőig;

c) a melléklet III. fejezetében felsorolt mértékegységek csak azokban a tagállamokban, amelyekben ezek használata engedélyezett volt 1973. április 21-én, és az ezen tagállamok által kitűzendő határidőig. Ennek legkésőbbi időpontja 1994. december 31.;

d) a melléklet IV. fejezetében felsorolt mértékegységek csak azokban a tagállamokban, amelyekben ezek használata engedélyezett volt 1973. április 21-én, és az ezen tagállamok által kitűzendő határidőig. Ennek legkésőbbi időpontja 1999. december 31."

2. A 3. cikkben:

- a (2) bekezdésben az "1989. december 31." időpont helyébe az "1999. december 31." időpont lép;

- az (5) bekezdést el kell hagyni.

3. Az 5. cikkben az "1974. március 1." időpont helyébe az "1983. május 15." időpont lép.

4. A 6. cikkben a második albekezdést el kell hagyni.

5. A melléklet a következőképpen módosul:

a) A II. fejezet helyébe a következő szöveg lép:

"II. fejezet

az 1. cikk b) pontjában említett, csak SPECIÁLIS célra engedélyezett TÖRVÉNYES mértékegységek

Alkalmazási terület | Az egység |

neve | közelítő értéke | jele |

| |

Közúti jelzőtáblák, távolság- és sebességmérés | mile | 1 mile = | 1609 m | mile |

yard | 1 yd = | 0,9144 m | yd |

foot | 1 ft = | 0,3048 m | ft |

inch | 1 in = | 2,54 × 10-2 m | in |

Csapolt sör, almabor és csereüveges tej kimérése | pint | 1 pt = | 0,5683 × 10-3 m3 | pt |

Ingatlan-nyilvántartás | acre | 1 ac = | 4047 m2 | ac |

Nemesfém-tranzakció | troy ounce | 1 oz tr = | 31,10 × 10-3 kg | oz tr |

Az 1. cikk b) pontja szerint kitűzendő határidőig az e fejezetben felsorolt egységek egymással, illetve az I. fejezetben szereplő egységekkel összetett egységek képzése céljából kombinálhatók."

b) A III. fejezetben a "fathom" egységet el kell hagyni.

c) A melléklet a következő fejezettel egészül ki:

"IV. fejezet

az 1. cikk d) pontjában említett, csak szakterületen engedélyezett TÖRVÉNYES mértékegységek

Alkalmazási terület | Az egység |

neve | közelítő értéke | jele |

| |

Tengerhajózás | fathom | 1 fm = | 1,829 m | fm |

Cserepalackos sör, almabor, víz, limonádé és gyümölcslé | pint | 1 pt = | 0,5683 × 10-3 m3 | pt |

fluid ounce | 1 fl oz = | 28,41 × 10-6 m3 | fl. oz |

Szeszes italok | gill | 1 gill = | 0,142 × 10-3 m3 | gill |

Ömlesztett áru | ounce (avoir dupois) | 1 oz = | 28.35 × 10-3 kg | oz |

pound | 1 lb = | 0,4536 kg | lb |

Gázellátás | therm | 1 therm = | 105,506 × 106 J | therm |

Az 1 cikk d) pontja szerint kitűzendő határidőig az e fejezetben felsorolt egységek egymással, illetve az I. fejezetben szereplő egységekkel összetett egységek képzése céljából kombinálhatók."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb az értesítéstől számított 24 hónapon belül megfeleljenek [6].

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

A tagállamok a 80/181/EGK irányelv sérelme nélkül 1989. december 31. után engedélyt adnak vagy fenntartják az engedélyt az említett irányelv 3. cikkében említett kiegészítő jelölések használatára.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. november 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. Dumas

[1] HL C 31., 1989.2.7., 7. o.

[2] HL C 120., 1989.5.16., 73. o.;HL C 291., 1989.11.20.

[3] HL C 159., 1989.6.26., 3. o.

[4] HL L 2., 1985.1.3., 11. o.

[5] HL L 39., 1980.2.15., 40. o.

[6] Erről az irányelvről 1989. november 30-án kaptak értesítést a tagállamok.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0617 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0617&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére