3111/2012. (VII. 26.) AB végzés

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése a bírói döntéssel szemben benyújtott alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.371/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

Indokolás

[1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.371/2011/4. számú, 2012. január 12. napján kelt ítéletével szemben azért nyújtott be alkotmányjogi panaszt, mert álláspontja szerint a bírói döntés sérti Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) XXVIII. cikkének (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető alkotmányos jogot. Az indítványozó engedményezési szerződések semmisségének megállapítása érdekében terjesztett elő keresetet, amelyet a perben eljáró bíróságok az indítványozó kereshetőségi jogának hiánya miatt utasítottak el. Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz való jog magában foglalja azt a követelményt is, hogy polgári jogi jogait bárki bíróság előtt érvényesíthesse és a keresetéről a bíróság érdemben döntsön. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában azt sérelmezi, hogy a támadott bírói döntés megfosztotta az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított e jogától.

[2] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Az Alkotmánybíróság ezért jelen ügyben mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy az alkotmányjogi panasz mentes-e a törvényben előírt formai, valamint az Abtv. 26-27. §§-ban és az Abtv. 29-31. §§-ban foglalt tartalmi természetű befogadhatósági akadályoktól.

[3] 3. Az Abtv. 29. §-a a befogadhatóság tartalmi feltételeként határozza meg, hogy az alkotmányjogi panasz a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet tartalmazzon, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést vessen fel. Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság az Abtv. 27. §-a szerinti befogadási eljárásban elsődlegesen azt vizsgálja, hogy az alkotmányjogi panaszban előadottak felvetik-e a bírói döntés alaptörvény-ellenességének kételyét. Az alkotmányjogi panaszban előadott indítványozói álláspont szerint a bírói döntés azért sérti az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésében foglalt alapvető jogot, mert nem biztosította a bírósági eljárás lehetőségét és a kereset érdemi elbírálását. Ehhez képest az Alkotmánybíróság jelen ügy befogadhatósági vizsgálata során megállapította, hogy a perbeli bíróságok az eljárás megindítását nem tagadták meg, hanem arról a kérdésről, hogy az indítványozót megilleti-e a keresettel érvényesíteni kívánt jog, azaz az indítványozó kereshetőségi jogáról, az indítványozó kereseti kérelmének érdemi vizsgálatát követően, ítéletükben határoztak. Ilyen okból a kifogásolt bírói döntés az alkotmányjogi panaszban előadott alaptörvény-ellenességi kételyt nem vet fel. Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy az alkotmányjogi panasz nem tartalmaz olyan alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést sem, amely érdemi alkotmánybírósági eljárásra okot adhatna. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadhatósági vizsgálatának eredményeként így arra a következtetésre jutott, hogy az alkotmányjogi panasz nem meríti ki az Abtv. 29. §-ában meghatározott befogadhatósági feltételt.

[4] Az Alkotmánybíróság mindezekből következően az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1/201 2. (I. 3.) Tü. határozat 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésében előírtakra is, a rendelkező részben foglaltak szerint az alkotmányjogi panaszt visszautasította.

Budapest, 2012. július 9.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

előadó alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/2627/2012.

Tartalomjegyzék