32012R0612[1]

A Bizottság 612/2012/EU rendelete ( 2012. július 9. ) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 612/2012/EU RENDELETE

(2012. július 9.)

a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére és 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1072/2009/EK rendelet II. mellékletének bevezető része úgy rendelkezik, hogy a közösségi engedély mintája "pantone világoskék színű".

(2) Az 1072/2009/EK rendelet III. mellékletének bevezető része úgy rendelkezik, hogy a járművezetői engedély mintája "pantone rózsaszín színű".

(3) Az egyöntetűség, valamint az 1072/2009/EK rendelet egységes értelmezésének és alkalmazásának elősegítése érdekében ezeket a színeket pontosabban meg kell határozni.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1072/2009/EK rendelet 15. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1072/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. a II. melléklet negyedik sorában a "Pantone világoskék színű, DIN A4 formátumú cellulózpapír, legalább 100 g/m2" szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"290-es színkódú pantone világoskék vagy ahhoz a lehető legközelebb álló színű, DIN A4 formátumú cellulózpapír, legalább 100 g/m2";

2. a III. melléklet negyedik sorában a "Pantone rózsaszín színű, DIN A4 formátumú cellulózpapír, legalább 100 g/m2" szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"182-es színkódú pantone rózsaszín vagy ahhoz a lehető legközelebb álló színű, DIN A4 formátumú cellulózpapír, legalább 100 g/m2".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 300., 2009.11.14., 72. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0612 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0612&locale=hu