32005R0173[1]

A Tanács 173/2005/EK rendelete (2005. január 24.) a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendeletnek a PEACE-program időtartamának meghosszabbítása és új kötelezettségvállalási előirányzatok jóváhagyása tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 173/2005/EK RENDELETE

(2005. január 24.)

a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendeletnek a PEACE-program időtartamának meghosszabbítása és új kötelezettségvállalási előirányzatok jóváhagyása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet 7. cikke (4) bekezdésének megfelelően (3), az 1. célkitűzés keretében, az észak-írországi békefolyamat elősegítésére, valamint Észak-Írország és Írország határmenti területeinek támogatására segélyprogram jött létre PEACE-program néven a 2000-2004. közötti négyéves időszakra.

(2) Az Európai Tanács 2004. június 17-18-i brüsszeli ülésén felkérte a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a PEACE-program és az Írországért Nemzetközi Alap keretén belül megítélt támogatások összehangolhatóak-e a Strukturális Alapok 2006-ban befejeződő más programjainak támogatásaival, ideértve annak pénzügyi következményeit is.

(3) Az észak-írországi békefolyamat megerősítése, amihez a PEACE-program ezidáig lényegesen és eredeti módon járult hozzá, a Közösség által az érintett területeknek nyújtott pénzügyi támogatás fenntartását és a PEACE-program további két évre történő meghosszabbítását igényli.

(4) Az 1260/1999/EK tanácsi rendeletet ezért úgy kell módosítani, hogy a PEACE-program időtartama két évvel meghosszabbodjon, és így egybeessen a Strukturális Alapok meghatározott programidőszakával,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/1999/EK rendelet a következőképpen módosul :

1. A 7. cikk (4) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az 1. célkitűzés keretében az észak-írországi békefolyamat elősegítésére, valamint Észak-Írország és Írország határmenti területeinek támogatására segélyprogram jött létre PEACE-program néven a 2000-2006. közötti időszakra."

2. Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. BODEN

(1) Jóváhagyva 2005. január 11-én (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2004. december 16-ai vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1105/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 3. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

STRUKTURÁLIS ALAPOK

Kötelezettségvállalási előirányzatok éves bontása a 2000-2006. közötti időszakban

(a 7. cikk (1) bekezdésében említettek szerint)

(millió EUR, 1999. évi árakon)
2000200120022003200420052006
29 43028 84028 25027 67027 08027 12026 660”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0173 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0173&locale=hu

Tartalomjegyzék