32010L0023[1]

A Tanács 2010/23/EU irányelve ( 2010. március 16. ) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a fordított adózási mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas szolgáltatásokra vonatkozó választható és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 2010/23/EU IRÁNYELVE

(2010. március 16.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a fordított adózási mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas szolgáltatásokra vonatkozó választható és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A 2006/112/EK tanácsi irányelv (3) úgy rendelkezik, hogy a héát az adóztatandó termékértékesítést vagy szolgáltatást végző adóalany köteles megfizetni. Határokon átnyúló ügyletek és egyes nagy kockázatot jelentő belföldi ágazatok - mint például az építési szektor és a hulladékgazdálkodás - esetében azonban előírható, hogy a héafizetési kötelezettség arra a személyre tevődjön át, akinek a részére az adóköteles termékértékesítést vagy szolgáltatást teljesítették.

(2) A héacsalások súlyosságára tekintettel lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok ideiglenes jelleggel olyan mechanizmust alkalmazzanak, amelynek keretében az adófizetési kötelezettség áttevődik arra a személyre, akire a 2003/87/EK irányelv (4) 3. cikkében meghatározott üvegházhatású gázok kibocsátási egységeit, valamint az említett irányelvnek való megfelelés céljára felhasználható más egységeket átruházták.

(3) Az említett mechanizmusnak az általános alkalmazástól eltérő bevezetése ezen szolgáltatások esetében, amelyek a közelmúltbeli tapasztalatok alapján különösen alkalmasak csalásra, nem érintheti hátrányosan a héarendszer alapelveit, mint például a többfázisú fizetést.

(4) A tagállamoknak értékelő jelentést kell készíteniük a mechanizmus alkalmazásáról, ezzel segítve a mechanizmus hatékonyságának vizsgálatát.

(5) Annak érdekében, hogy a mechanizmus alkalmazásának a csalárd tevékenységekre gyakorolt hatása átlátható módon értékelhető legyen, a tagállamok értékelő jelentéseinek a tagállamok által előre meghatározott kritériumokon kell alapulniuk. Az említett értékelésnek egyértelműen fel kell mérnie a csalásoknak a mechanizmus alkalmazását megelőző és azt követő mértékét, valamint a csalárd tevékenységekre jellemző tendenciák ebből eredő változását, beleértve más szolgáltatások értékesítését is. A jelentésben értékelni kell az előírt kötelezettségeknek való megfelelés érdekében az adóalanyoknál jelentkező költségeket is.

(6) Minden egyes tagállam, amely területén az ezen irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások tekintetében a csalárd tevékenységekre jellemző tendenciákban változást észlel, erről jelentést készít.

(7) Annak érdekében, hogy az említett mechanizmus alkalmazására minden tagállamnak lehetősége legyen, szükséges erre vonatkozóan módosítani a 2006/112/EK irányelvet.

(8) Mivel ezen irányelv célját, azaz a héacsalásoknak a meglévő uniós szabályoktól eltérő ideiglenes intézkedéssel történő visszaszorítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(9) A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelvben a következő cikk kerül beillesztésre:

"199a. cikk

(1) A tagállamok 2015. június 30-ig, legalább kétéves időszakra előírhatják, hogy a héa megfizetéséért felelős személy az az adóalany, akinek a részére az alábbi ügyletek bármelyikét teljesítették:

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (5) 3. cikkében meghatározott, üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó, az említett irányelv 12. cikke szerint átruházható egységek átruházása;

b) más, a gazdasági szereplők által az említett irányelvnek való megfelelés céljából felhasználható egységek átruházása.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdésben előírt mechanizmus alkalmazásáról annak bevezetésekor, és a Bizottság rendelkezésére bocsátják a következő információkat:

a) nyilatkozatot a mechanizmust alkalmazó intézkedés hatályáról, valamint a kísérő intézkedések részletes leírását, beleértve az adóalanyokat terhelő bármely bevallási kötelezettséget és bármely ellenőrző intézkedést;

b) azokat az értékelési kritériumokat, amelyek lehetővé teszik a mechanizmus alkalmazását megelőzően, illetve azt követően az (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban elkövetett, illetve más szolgáltatásokkal kapcsolatban elkövetett csalások összehasonlítását, valamint a más típusú csalárd tevékenységek tekintetében esetlegesen bekövetkezett növekedés felmérését;

c) a mechanizmust alkalmazó intézkedés alkalmazásának kezdetét és érvényességének időtartamát.

(3) Az (1) bekezdésben előírt mechanizmust alkalmazó tagállamok a (2) bekezdés b) pontjában előírt értékelési kritériumok alapján legkésőbb 2014. június 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottság számára. A jelentésben egyértelműen jelezni kell, hogy melyek a bizalmasan kezelendő, illetve a nyilvánosságra hozható információk.

A jelentésben részletesen értékelni kell az intézkedés általános eredményességét és hatékonyságát, különös tekintettel a következőkre:

a) az intézkedés hatálya alá tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatban elkövetett csalásokra gyakorolt hatás;

b) a csalások esetleges áthelyeződése termékekre vagy más szolgáltatásokra;

c) az intézkedésnek való megfelelésnek az adóalanyoknál jelentkező költségei.

(4) Minden tagállam, amely e cikk hatálybalépésétől kezdődően az (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban elkövetett csalások tendenciáiban változást észlel, erről legkésőbb 2014. június 30-ig jelentést nyújt be a Bizottságnak.

2. cikk

A 2006/112/EK irányelv 199a. cikkének (1) bekezdésében előírt mechanizmus alkalmazását választó tagállamok a mechanizmus alkalmazásának megkezdésekor tájékoztatják a Bizottságot a mechanizmust tartalmazó intézkedéseik rendelkezéseiről.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ezt az irányelvet 2015. június 30-ig kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

6. cikk

Ezt az irányelvet az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. SALGADO

(1) 2010. február 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2010. január 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).

(5) HL L 275., 2003.10.25., 32. o".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0023&locale=hu