32009F0829[1]

A Tanács 2009/829/IB kerethatározata ( 2009. október 23. ) a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról

A TANÁCS 2009/829/IB KERETHATÁROZATA

(2009. október 23.)

a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjára, valamint 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az Európai Unió célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fenntartását és fejlesztését.

(2) Az 1999. október 15-16-i tamperei Európai Tanács következtetései és különösen annak 36. pontja szerint a kölcsönös elismerés elvét a tárgyalás előtt hozott határozatokra is alkalmazni kell. A kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben történő érvényesítésére irányuló intézkedési program 10. intézkedése foglalkozik a felügyeleti intézkedések kölcsönös elismerésével.

(3) Az e kerethatározatban előírt intézkedések célja a lakosság védelmének azáltal történő erősítése, hogy lehetővé teszik azt, hogy a valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező, de egy másik tagállamban büntetőeljárás alatt álló személy a tárgyalás előtti időszakban a lakóhely szerinti állam hatóságainak felügyelete alatt álljon. Következésképpen e kerethatározat célja a vádlott mozgásának ellenőrzése, figyelemmel a lakosság védelmét jelentő legfőbb célra és a lakosságot fenyegető azon kockázatokra, amelyeket a meglévő rendszer jelent, amely mindössze két választási lehetőséget biztosít: az előzetes letartóztatást vagy a felügyelet nélküli mozgást. Az intézkedések ezért tovább erősítik a törvénytisztelő polgárok azon jogát, hogy biztonságban éljenek.

(4) Az e kerethatározatban előírt intézkedések célja továbbá a szabadsághoz való jog és az ártatlanság vélelmének erősítése az Európai Unióban, valamint a tagállamok közötti együttműködés biztosítása olyan esetekben, amikor az ítélethozatal előtt valamely személlyel szemben kötelezettségeket írnak elő, vagy felügyeleti intézkedést rendelnek el. Ennek következtében e kerethatározat célja a szabadságelvonással nem járó intézkedések - adott esetben történő - alkalmazásának előmozdítása az előzetes letartóztatás alternatívájaként, még olyan esetekben is, amikor az érintett tagállam joga szerint nem lehetne ab initio előzetes letartóztatást elrendelni.

(5) A büntetőeljárás alatt álló személyek fogva tartását illetően fennáll a veszélye annak, hogy eltérő bánásmódban részesülnek az eljárás helye szerinti államban lakóhellyel rendelkező, illetve ott lakóhellyel nem rendelkező személyek: az eljárás helye szerinti államban lakóhellyel nem rendelkező személyek esetében előfordulhat előzetes letartóztatásuk még akkor is, ha hasonló körülmények között egy ott lakóhellyel rendelkező személy esetében erre nem kerülne sor. A belső határok nélküli közös európai igazságügyi térségben fel kell lépni annak érdekében, hogy az eljárás helye szerinti államban lakóhellyel nem rendelkező, büntetőeljárás alatt álló személy ne részesüljön más bánásmódban, mint a büntetőeljárás alatt álló, az eljárás helye szerinti államban lakóhellyel rendelkező személy.

(6) A tanúsítvány, amelyet a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozattal együtt a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának kell megküldeni, tartalmazza azt a címet, amelyen az érintett személy a végrehajtó államban tartózkodni fog, valamint minden olyan egyéb fontos információt, amely megkönnyítheti a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzését a végrehajtó államban.

(7) A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága tájékoztatja a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát a felügyeleti intézkedések végrehajtó állambeli nyomon követésének leghosszabb időtartamáról, amenynyiben van ilyen. Azon tagállamokban, amelyekben a felügyeleti intézkedéseket rendszeresen meg kell hosszabbítani, ezt a leghosszabb időtartamot úgy kell érteni, mint azon teljes időtartamot, amelyen túl jogilag nem lehetséges többé a felügyeleti intézkedések meghosszabbítása.

(8) A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának az iránti kérelme, hogy erősítsék meg a felügyeleti intézkedések ellenőrzése meghosszabbításának szükségességét, nem érinti a kibocsátó állam jogát, amelyet alkalmazni kell a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat meghosszabbítása, felülvizsgálata és visszavonása esetén. Ez a megerősítés iránti kérelem nem kötelezi a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát arra, hogy újabb határozatot hozzon a felügyeleti intézkedések ellenőrzésének meghosszabbításáról.

(9) A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága joghatósággal rendelkezik a felügyeleti intézkedést elrendelő határozattal kapcsolatos valamennyi további határozat meghozatalára, beleértve az előzetes letartóztatást elrendelő határozatot is. Az előzetes letartóztatás elrendelésére sor kerülhet különösen a felügyeleti intézkedések be nem tartása vagy a büntetőeljárás során lefolytatandó bármely meghallgatásra vagy tárgyalásra szóló idézésre megjelenés elmulasztása esetén.

(10) A tagállamoknak meg kell engedni telefon- és videokonferencia tartását, hogy elkerüljék azon szükségtelen költségeket és nehézségeket, amelyek a büntetőeljárás alatt álló személy meghallgatása vagy a tárgyalás céljából történő átszállítása során felmerülnének.

(11) Adott esetben elektronikus ellenőrzést lehet alkalmazni a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzése céljából, a nemzeti joggal és eljárásokkal összhangban.

(12) E kerethatározatnak lehetővé kell tennie, hogy az érintett személlyel szemben kiszabott felügyeleti intézkedések végrehajtását a végrehajtó államban ellenőrizzék, biztosítva eközben az igazságszolgáltatás megfelelő érvényesülését és különösen az érintett személy bíróság elé állítását. Amennyiben az érintett személy nem tér vissza önkéntesen a kibocsátó államba, akkor az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (2) (a továbbiakban: az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat) alapján átadható a kibocsátó államnak.

(13) Annak ellenére, hogy e kerethatározat valamennyi bűncselekményre kiterjed, és nem korlátozódik meghatározott típusú vagy fokú bűncselekményekre, a felügyeleti intézkedéseket általában a kevésbé súlyos bűncselekmények esetében kell alkalmazni. Ezért az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat minden rendelkezését - kivéve 2. cikkének (1) bekezdését - alkalmazni kell azokban az esetekben, amikor a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának az érintett személy átadásáról kell döntenie. Következésképpen ezekben az esetekben az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 5. cikkének (2) és (3) bekezdését is alkalmazni kell.

(14) E kerethatározat nem szabályozza az érintett személynek a végrehajtó és a kibocsátó állam közötti utazásával kapcsolatos azon költségeket, amelyek a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzésével vagy a meghallgatáson való részvétellel kapcsolatban merülnek fel. Azt a lehetőséget, hogy a kibocsátó állam viselje e költségeket vagy ezek egy részét, a nemzeti jog szabályozza.

(15) Mivel e kerethatározat célját, nevezetesen a büntetőeljárás során alkalmazott felügyeleti intézkedésekről szóló határozatok kölcsönös elismerését a tagállamok egyoldalúan nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az - terjedelmét és hatásait tekintve - az európai uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a kerethatározat nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(16) E kerethatározat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke által elismert és az Európai Unió Alapjogi Chartájában nevesített alapvető elveket. E kerethatározat egyetlen eleme sem értelmezhető úgy, mint amely tiltja a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat elismerésének megtagadását, amennyiben objektív jelek utalnak arra, hogy az adott határozat meghozatalára az érintett személy neme, faji vagy etnikai származása, vallása, nemzetisége, anyanyelve, politikai meggyőződése vagy szexuális irányultsága alapján történő megbüntetése céljából került sor, vagy az érintett személy helyzetét bármely említett ok hátrányosan befolyásolhatja.

(17) E kerethatározat nem korlátozza a tagállamokat abban, hogy saját alkotmányos szabályaikat alkalmazzák a tisztességes eljáráshoz való jog, az egyesülési szabadság, a sajtószabadság és az egyéb médiában megnyilvánuló véleménynyilvánítási szabadság, valamint a vallásszabadság tekintetében.

(18) E kerethatározat rendelkezéseit az Európai Közösséget létrehozó szerződés 18. cikkében megfogalmazott, az Unió polgárainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogával összhangban kell alkalmazni.

(19) Az e kerethatározat végrehajtása során feldolgozott személyes adatokat a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatnak (3), valamint az Európa Tanácsnak az egyének személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló, 1981. január 28-i - valamennyi tagállam által elfogadott - egyezményében megállapított elveknek megfelelő védelemben kell részesíteni,

ELFOGADTA EZT A KERETHATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a kerethatározat olyan szabályokat állapít meg, amelyek szerint valamely tagállam elismeri egy másik tagállamban kibocsátott, az előzetes letartóztatás alternatívájának minősülő felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot, ellenőrzi a természetes személlyel szemben alkalmazott felügyeleti intézkedések végrehajtását, és ezen intézkedések megsértése esetén az érintett személyt átadja a kibocsátó államnak.

2. cikk

Célkitűzések

(1) E kerethatározat célja:

a) az igazságszolgáltatás megfelelő érvényesülése, ideértve különösen az érintett személy bíróság elé állítását;

b) adott esetben a szabadságelvonással nem járó intézkedések alkalmazásának előmozdítása a büntetőeljárások során az eljárás helye szerinti tagállamban lakóhellyel nem rendelkező személyek esetében;

c) a sértettek és a lakosság védelmének javítása.

(2) Ez a kerethatározat nem keletkeztet jogosultságot egyetlen személynek sem szabadságelvonással nem járó intézkedések alkalmazására a büntetőeljárások során az előzetes letartóztatás alternatívájaként. E tekintetben a büntetőeljárás helye szerinti tagállam joga és eljárásrendje az irányadó.

3. cikk

A közrend védelme és a belső biztonság megőrzése

Ez a kerethatározat nem érinti a sértettek és a lakosság védelmével, illetve a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos tagállami hatáskörök gyakorlását az Európai Unióról szóló szerződés 33. cikkével összhangban.

4. cikk

Fogalommeghatározások

E kerethatározat alkalmazásában:

a) "felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat": a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának olyan végrehajtható, a nemzeti joggal és eljárásrenddel összhangban a büntetőeljárás során hozott határozata, amely valamely természetes személy vonatkozásában az előzetes letartóztatás alternatívájaként egy vagy több felügyeleti intézkedést rendel el;

b) "felügyeleti intézkedések": valamely természetes személy vonatkozásában - a kibocsátó állam nemzeti jogával és eljárásrendjével összhangban - meghatározott kötelezettségek és utasítások;

c) "kibocsátó állam": a felügyeleti intézkedést elrendelő határozatot kibocsátó tagállam;

d) "végrehajtó állam": az a tagállam, amelyben a felügyeleti intézkedések végrehajtását ellenőrzik.

5. cikk

Alapvető jogok

Ez a kerethatározat nem módosítja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében megfogalmazott alapvető jogok és alapvető jogelvek tiszteletben tartásának kötelezettségét.

6. cikk

A hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölése

(1) Minden tagállam tájékoztatja a Tanács Főtitkárságát arról, hogy a nemzeti joga szerint mely igazságügyi hatóság vagy hatóságok rendelkeznek hatáskörrel eljárni e kerethatározattal összhangban, ha az adott tagállam a kibocsátó vagy a végrehajtó állam.

(2) Az (1) bekezdés alóli kivételként és a (3) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok kijelölhetnek nem igazságügyi hatóságokat is az e kerethatározat szerinti határozathozatal tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságként, feltéve, hogy e hatóságok az adott tagállam nemzeti joga és eljárásrendje szerint hasonló jellegű határozatok meghozatala tekintetében hatáskörrel rendelkeznek.

(3) A 18. cikk (1) bekezdésének c) vagy d) pontjában említett határozatokat a hatáskörrel rendelkező igazságügyi hatóságnak kell meghoznia.

(4) A Tanács Főtitkársága a részére eljuttatott tájékoztatást valamennyi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

7. cikk

A központi hatósághoz fordulás

(1) Minden tagállam kijelölhet egy vagy - ha a jogrendszere úgy rendelkezik - több központi hatóságot annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak.

(2) A tagállam, ha ez belső igazságszolgáltatási rendszerének felépítése következtében szükséges, központi hatóságára (hatóságaira) jogkört ruházhat a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatok és a 10. cikkben említett tanúsítványok hatósági továbbítására és fogadására, továbbá az ezekkel kapcsolatos minden egyéb hivatalos levelezésre. Ezért a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti valamennyi közlés, konzultáció, információcsere, tájékoztatás és értesítés adott esetben az érintett tagállam központi hatóság(ai)nak segítségével folyhat.

(3) Azon tagállamok, amelyek élni kívánnak az e cikkben biztosított lehetőségekkel, a Tanács Főtitkárságához eljuttatják az általuk kijelölt központi hatóságra vagy központi hatóságokra vonatkozó információkat. Ez a tájékoztatás a kibocsátó tagállam minden hatóságára kötelező.

8. cikk

A felügyeleti intézkedések típusai

(1) E kerethatározatot a következő felügyeleti intézkedésekre kell alkalmazni:

a) az érintett személy kötelezése arra, hogy értesítse a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát lakóhelye megváltoztatásáról, különösen a büntetőeljárás során lefolytatandó meghallgatásra vagy tárgyalásra szóló idézések átvétele érdekében;

b) arra vonatkozó tilalom, hogy az érintett személy a kibocsátó vagy végrehajtó államban belépjen bizonyos helyekre, helységekbe vagy meghatározott területekre;

c) az érintett személy kötelezése arra, hogy - adott esetben - meghatározott időpontokban meghatározott helyen tartózkodjon;

d) a végrehajtó állam területének elhagyásával kapcsolatos korlátozás;

e) az érintett személy kötelezése arra, hogy meghatározott időpontokban egy meghatározott hatóságnál jelentkezzen;

f) az érintett személy kötelezése arra, hogy kerülje a kapcsolatot az általa feltételezhetően elkövetett bűncselekmény(ek)hez köthető, meghatározott személyekkel.

(2) E kerethatározat átültetésekor vagy egy későbbi szakaszban minden tagállam értesíti a Tanács Főtitkárságát, hogy az (1) bekezdésben említetteken kívül mely felügyeleti intézkedések végrehajtását kész ellenőrizni. Ezek az intézkedések különösen a következőket foglalhatják magukba:

a) az érintett személy kötelezése arra, hogy az általa feltételezhetően elkövetett bűncselekmény(ek)hez kapcsolódó meghatározott tevékenységektől - többek között egy meghatározott szakmától vagy foglalkozási körtől - tartózkodjon;

b) a járművezetéstől való eltiltás;

c) az érintett személy kötelezése arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget letétbe helyezzen vagy más típusú biztosítékot nyújtson, amelynek teljesítése történhet meghatározott számú részletben vagy egyszerre, egy összegben;

d) az érintett személy kötelezése arra, hogy gyógykezelésnek vagy elvonókúrának vesse alá magát;

e) az érintett személy kötelezése arra, hogy kerülje a kapcsolatot az általa feltételezhetően elkövetett bűncselekmény(ek)hez köthető, meghatározott tárgyakkal.

(3) A Tanács Főtitkársága az e cikk értelmében részére eljuttatott tájékoztatást valamennyi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

9. cikk

Azon tagállamra vonatkozó kritériumok, amelynek a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot továbbíthatják

(1) A felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat továbbítható azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága részére, amelyben az érintett személy jogszerű és szokásos tartózkodási helye található, ha a szóban forgó intézkedésekről tájékoztatott személy hozzájárul az ezen államba történő visszatéréshez.

(2) A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága az érintett személy kérelmére a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot továbbíthatja az érintett személy jogszerű és szokásos tartózkodási helyéül szolgáló tagállamtól eltérő tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának is, feltéve, hogy ez utóbbi hatóság a továbbításhoz hozzájárult.

(3) E kerethatározat végrehajtásakor a tagállamok meghatározzák, hogy hatáskörrel rendelkező hatóságaik a (2) bekezdés szerinti esetekben milyen feltételekkel járulhatnak hozzá a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat továbbításához.

(4) Minden tagállam nyilatkozatban tájékoztatja a Tanács Főtitkárságát a (3) bekezdés szerint meghatározott feltételekről. A tagállamok bármikor módosíthatják e nyilatkozatukat. A Főtitkárság a részére eljuttatott tájékoztatást valamennyi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

10. cikk

A felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat és a tanúsítvány együttes továbbítására vonatkozó eljárás

(1) Amikor a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága a 9. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot továbbít egy másik tagállamba, biztosítja, hogy azt az I. mellékletben foglalt formanyomtatvány szerinti tanúsítvánnyal együtt küldjék meg.

(2) A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága közvetlenül a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának továbbítja a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot vagy annak hitelesített másolatát és a tanúsítványt olyan, írásban dokumentált módon, ami a végrehajtó állam számára lehetővé teszi a hitelesség megállapítását. A felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát, valamint a tanúsítvány eredeti példányát meg kell küldeni a végrehajtó államnak, amennyiben az ezt kéri. Az említett hatáskörrel rendelkező hatóságok minden hivatalos közlést közvetlenül küldenek meg egymásnak.

(3) A tanúsítványt a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága aláírja, és igazolja a tanúsítvány tartalmának pontosságát.

(4) Az e cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány a 8. cikk (1) bekezdésében említett intézkedéseken kívül kizárólag a végrehajtó állam által a 8. cikk (2) bekezdése szerint bejelentett intézkedéseket tartalmazhatja.

(5) A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága:

a) adott esetben meghatározza azon időtartam hosszát, ameddig a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat alkalmazandó, és hogy ez a határozat meghosszabbítható-e; és

b) tájékoztató jelleggel meghatározza azt az ideiglenes időtartamot, amely alatt a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére várhatóan még szükség van, figyelembe véve az ügynek a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat továbbításakor ismert valamennyi körülményét.

(6) A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága a felügyeleti intézkedést elrendelő határozatot a tanúsítvánnyal együtt egyszerre csak egy végrehajtó állam részére továbbíthatja.

(7) Ha a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága nem ismert a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága előtt, ez utóbbi minden szükséges vizsgálatot lefolytat - beleértve az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 1998. június 29-i 98/428/IB tanácsi együttes fellépéssel (4) létrehozott Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartóinak bevonásával végzett vizsgálatokat is - annak érdekében, hogy a tájékoztatást a végrehajtó államtól megkapja.

(8) Ha a végrehajtó állam azon hatósága, amely a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot a tanúsítvánnyal együtt átvette, nem rendelkezik hatáskörrel azon határozat elismerésére, hivatalból továbbítja a határozatot a tanúsítvánnyal együtt a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.

11. cikk

A felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó hatáskör

(1) Ameddig a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága nem ismerte el a hozzá továbbított, felügyeleti intézkedést elrendelő határozatot, és nem értesítette a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát az elismerésről, addig a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága marad jogosult az alkalmazott felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére.

(2) Ha a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó hatáskört átruházták a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságára, ez az illetékesség visszaszáll a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságára

a) ha az érintett személy jogszerű és szokásos tartózkodási helye a végrehajtó államtól eltérő államban található;

b) amint a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága értesítette a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát a 10. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványnak a 13. cikk (3) bekezdése szerinti visszavonásáról;

c) ha a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága módosította a felügyeleti intézkedéseket, és a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága a 18. cikk (4) bekezdése b) pontjának alkalmazásában megtagadta a módosított felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzését, mert azok nem tartoznak a felügyeleti intézkedéseknek a 8. cikk (1) bekezdésében említett típusai közé és/vagy az érintett végrehajtó állam által a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően bejelentett intézkedések közé;

d) ha a 20. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett időtartam letelt;

e) ha a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága - a 23. cikk alkalmazásában - a felügyeleti intézkedések végrehajtása ellenőrzésének megszüntetéséről határozott, és erről értesítette a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát.

(3) A (2) bekezdésben említett esetekben, a kibocsátó és a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságai konzultációt folytatnak egymással annak érdekében, hogy amennyire lehet, elkerüljék a felügyeleti intézkedések végrehajtása ellenőrzésének bármely okból történő megszakadását.

12. cikk

A végrehajtó államban hozott határozat

(1) A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága a lehető legkorábban, de legkésőbb a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat és a tanúsítvány kézhezvételétől számított 20 munkanapon belül elismeri a 9. cikkel összhangban és a 10. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a részére továbbított, felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot, és késedelem nélkül megteszi a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzéséhez szükséges valamennyi intézkedést, kivéve, ha úgy dönt, hogy a 15. cikkben foglalt, az elismerés megtagadására vonatkozó indokok valamelyikére hivatkozik.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett határozattal szemben jogorvoslattal éltek, a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat elismerésének határideje további 20 munkanappal meghosszabbodik.

(3) Ha - rendkívüli körülmények esetén - a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága az (1) és (2) bekezdésben megállapított határidőket nem tudja betartani, erről az általa választott módon, haladéktalanul értesíti a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát, a késedelmet megindokolva, és jelezve, hogy a végleges határozat meghozatala várhatóan mennyi időt vesz igénybe.

(4) A hatáskörrel rendelkező hatóság a tanúsítvány ésszerű határidőn belül történő kiegészítéséig vagy kijavításáig elhalaszthatja a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat elismerésére vonatkozó határozathozatalt, ha a 10. cikkben előírt tanúsítvány hiányos vagy nyilvánvalóan nem felel meg a felügyeleti intézkedést elrendelő határozatnak.

13. cikk

A felügyeleti intézkedések átalakítása

(1) Ha a felügyeleti intézkedések jellege összeegyeztethetetlen a végrehajtó állam jogával, a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága átalakíthatja azokat a felügyeleti intézkedések olyan típusainak megfelelően, amelyeket a végrehajtó állam joga az eredeti bűncselekménnyel egyenértékű bűncselekmények esetében előír. Az átalakított felügyeleti intézkedésnek a lehető legteljesebb mértékben meg kell felelnie a kibocsátó államban alkalmazott intézkedésnek.

(2) Az átalakított felügyeleti intézkedés nem lehet szigorúbb az eredetileg alkalmazott felügyeleti intézkedésnél.

(3) A 20. cikk (2) bekezdésének b) vagy f) pontjában említett tájékoztatás kézhezvételét követően a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága határozhat a tanúsítvány visszavonásáról, feltéve, hogy a végrehajtó államban még nem kezdődött meg a végrehajtás ellenőrzése. Az ilyen határozatot minden esetben a lehető legkorábban, de legkésőbb a vonatkozó értesítés kézhezvételét követő tíz napon belül meg kell hozni, és arról tájékoztatást kell nyújtani.

14. cikk

Kettős büntethetőség

(1) E kerethatározat értelmében és a cselekmény kettős büntethetőségének mérlegelése nélkül a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot el kell ismerni az alábbi bűncselekmények esetében, ha ezeknél a kibocsátó állam joga szerint a kibocsátó államban a büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés:

- bűnszervezetben való részvétel,

- terrorizmus,

- emberkereskedelem,

- gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia,

- kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,

- fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme,

- korrupció,

- csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény (5) értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is,

- bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása,

- pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is,

- számítógépes bűncselekmények,

- környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is,

- segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz,

- szándékos emberölés, súlyos testi sértés,

- emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,

- emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés,

- rasszizmus és idegengyűlölet,

- szervezett vagy fegyveres rablás,

- kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is,

- csalás,

- zsarolás és védelmi pénz szedése,

- termékhamisítás és szerzői jog megsértése,

- hivatalos okmányok hamisítása és azokkal való kereskedelem,

- fizetőeszközök hamisítása,

- hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme,

- nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme,

- lopott gépjárművek kereskedelme,

- erőszakos közösülés,

- gyújtogatás,

- a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények,

- légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése,

- szabotázs.

(2) A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek szerint egyhangúlag határozattal, bármikor kiegészítheti az (1) bekezdésben foglalt felsorolást a bűncselekmények további kategóriáival. A Tanács a számára az e kerethatározat 27. cikke szerint benyújtott jelentés alapján megvizsgálja a lista bővítésének vagy módosításának szükségességét.

(3) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt bűncselekmények esetében a végrehajtó állam a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat elismerését ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a határozat olyan cselekményekre vonatkozzon, amelyek a végrehajtó állam joga szerint is - a tényállási elemektől és a minősítéstől függetlenül - bűncselekménynek minősülnek.

(4) E kerethatározat elfogadásakor, alkotmányos okokból a Tanács Főtitkárságának benyújtott nyilatkozatban a tagállamok kijelenthetik, hogy az (1) bekezdést nem alkalmazzák az ott említett egyes bűncselekmények vagy egyik bűncselekmény tekintetében sem. Az ilyen nyilatkozat bármikor visszavonható. E nyilatkozatokat, vagy a nyilatkozatok visszavonását közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

15. cikk

Az elismerés megtagadásának indokai

(1) A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága megtagadhatja a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat elismerését, amennyiben:

a) a 10. cikkben meghatározott tanúsítvány hiányos vagy nyilvánvalóan nem felel meg a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatnak, és a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága által megszabott ésszerű határidőn belül nem került kiegészítésre vagy kijavításra;

b) a 9. cikk (1) és (2) bekezdésében vagy a 10. cikk (4) bekezdésében megállapított kritériumok nem teljesülnek;

c) a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat elismerése ellentétes lenne a kétszeres büntetés tilalmának elvével;

d) a 14. cikk (3) bekezdésében említett esetekben, valamint - ha a végrehajtó állam a 14. cikk (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot tett - a 14. cikk (1) bekezdésében említett esetekben a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat olyan cselekményre vonatkozik, amelyek a végrehajtó állam joga szerint nem minősülnének bűncselekménynek; nem tagadható meg azonban a határozat végrehajtása adókkal és illetékekkel, vámokkal és devizával kapcsolatos ügyekben azon az alapon, hogy a végrehajtó állam joga nem ír elő ugyanolyan adót vagy illetéket, vagy nem tartalmaz ugyanolyan típusú szabályokat az adó-, illeték-, valamint vám- vagy devizaszabályozás terén, mint a kibocsátó állam joga;

e) a végrehajtó állam joga szerint a büntethetőség elévült, és olyan cselekményre vonatkozik, amely a végrehajtó állam nemzeti joga szerint saját joghatósága alá tartozik;

f) a végrehajtó állam joga alapján mentesség áll fenn, nem teszi lehetővé a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzését;

g) ha az érintett személy a végrehajtó állam joga szerint a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat alapjául szolgáló cselekményért életkora miatt büntetőjogi felelősségre nem vonható;

h) ha a felügyeleti intézkedések megsértése esetén az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (6) (a továbbiakban: az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat) alapján meg kellene tagadnia az érintett személy átadását.

(2) Mielőtt az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett esetekben a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága úgy határoz, hogy nem ismeri el a felügyeleti intézkedést elrendelő határozatot, megfelelő módon konzultál a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságával, és ha szükséges, felkéri ez utóbbit valamennyi további szükséges tájékoztatás haladéktalan megadására.

(3) Ha a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága úgy véli, hogy a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat elismerését az (1) bekezdés h) pontja alapján megtagadhatja, ennek ellenére azonban hajlandó elismerni a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot és ellenőrizni az abban foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtását, akkor erről értesíti a kibocsátó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát, megjelölve az esetleges megtagadás indokait is. Ilyen esetben a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága határozhat úgy, hogy a 13. cikk (3) bekezdésének második mondatával összhangban visszavonja a tanúsítványt. Ha a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága nem vonja vissza a tanúsítványt, a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága elismerheti a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot és ellenőrizheti az abban foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtását, figyelembe véve, hogy az érintett személy európai elfogatóparancs alapján nem adható át.

16. cikk

A felügyelet tekintetében irányadó jog

A felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzése tekintetében a végrehajtó állam joga az irányadó.

17. cikk

A felügyeleti intézkedések ellenőrzésének folytatása

Ha a 20. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett időtartam hamarosan letelik, és a felügyeleti intézkedések még mindig szükségesek, a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága kérheti a végrehajtó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát, hogy - figyelembe véve az eset körülményeit és a 11. cikk (2) bekezdése d) pontja alkalmazásának előrelátható következményeit az adott személyre nézve - hosszabbítsa meg a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzését. A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága jelzi a meghosszabbítás előreláthatóan szükséges időtartamát.

A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága nemzeti jogával összhangban dönt e kérelemről, feltüntetve adott esetben a meghosszabbítás leghosszabb időtartamát. Ezekben az esetekben a 18. cikk (3) bekezdése alkalmazható.

18. cikk

A valamennyi további határozat meghozatalára vonatkozó hatáskör és az irányadó jog

(1) A 3. cikk sérelme nélkül a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága joghatósággal rendelkezik a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozattal kapcsolatos valamennyi további határozat meghozatalára. E további határozatok közé tartozik különösen:

a) a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat meghosszabbítása, felülvizsgálata és visszavonása;

b) a felügyeleti intézkedések módosítása;

c) az elfogatóparancs vagy más, azonos joghatállyal bíró végrehajtható bírósági határozat kibocsátása.

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott határozatokra a kibocsátó állam joga alkalmazandó.

(3) Ha a nemzeti jog előírja, a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága dönthet úgy, hogy az e kerethatározat szerinti elismerési eljárást alkalmazza annak érdekében, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett határozatokat nemzeti jogrendszere szerint végrehajthassák. Ez az elismerés nem járhat az elismerés megtagadása indokainak újbóli vizsgálatával.

(4) Ha a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága az (1) bekezdés b) pontjának megfelelően módosította a felügyeleti intézkedéseket, a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága

a) ezeket a módosított intézkedéseket a 13. cikk alkalmazásában átalakíthatja, amennyiben a módosított felügyeleti intézkedések jellege nem egyeztethető össze a végrehajtó állam jogával; vagy

b) megtagadhatja a módosított felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzését, ha ezek az intézkedések nem tartoznak a felügyeleti intézkedéseknek a 8. cikk (1) bekezdésében említett típusai közé és/vagy az érintett végrehajtó tagállam által a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően bejelentett felügyeleti intézkedések közé.

(5) A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának az (1) bekezdés szerinti joghatósága nem sérti a végrehajtó államban az érintett személlyel szemben az általa elkövetett, a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat alapjául szolgáló bűncselekményeken kívüli bűncselekményekkel kapcsolatban indítható eljárásokat.

19. cikk

Az érintett hatóságok kötelezettségei

(1) A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzése során bármikor megkeresheti a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát, hogy nyújtson tájékoztatást arról, hogy az adott eset körülményei alapján továbbra is szükséges-e az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése. A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának haladéktalanul válaszolnia kell erre a megkeresésre, adott esetben a 18. cikk (1) bekezdésében említett további határozat meghozatalával.

(2) A 10. cikk (5) bekezdésében említett időtartam leteltét megelőzően a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága hivatalból vagy a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának kérésére meghatározza, hogy - adott esetben - milyen további időszakban tartja szükségesnek az intézkedések végrehajtásának ellenőrzését.

(3) A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága haladéktalanul értesíti a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát a felügyeleti intézkedés bármely megsértéséről, valamint minden egyéb olyan körülményről, amely a 18. cikk (1) bekezdésében említett további határozat meghozatalát eredményezheti. Az értesítéshez a II. mellékletben szereplő formanyomtatványt kell felhasználni.

(4) Az érintett személy meghallgatása tekintetében, a személyek telefon- és videokonferencia alkalmazásával való meghallgatásának lehetőségéről rendelkező nemzetközi és európai uniós jogi eszközökben foglalt eljárást és feltételeket értelemszerűen lehet alkalmazni, különösen ha a kibocsátó állam joga értelmében a 18. cikk (1) bekezdésében említett határozat meghozatala előtt bírósági tárgyalást kell tartani.

(5) A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát a 18. cikk (1) bekezdésében említett bármely határozatról, valamint arról a tényről, hogy a felügyeleti intézkedést elrendelő határozattal szemben jogorvoslatot terjesztettek elő.

(6) Ha a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozathoz kapcsolódó tanúsítványt visszavonták, a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága az elrendelt intézkedéseket megszünteti, amint a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságától megfelelő értesítést kapott.

20. cikk

A végrehajtó állam részéről történő tájékoztatás

(1) A végrehajtó állam azon hatósága, amely olyan, felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot és tanúsítványt kapott kézhez, amelyeknek elismerése tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel, tájékoztatja a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát arról, hogy a 10. cikk (8) bekezdése értelmében mely hatóság részére továbbította a határozatot és a tanúsítványt.

(2) A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága írásban dokumentált módon, késedelem nélkül tájékoztatja a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát az alábbiakról:

a) az érintett személy tartózkodási helyében bekövetkezett bármilyen változás;

b) a felügyeleti intézkedések végrehajtása végrehajtó államban történő ellenőrzésének leghosszabb időtartama, amennyiben a végrehajtó állam joga rendelkezik ilyen leghosszabb időtartamról;

c) az a tény, hogy a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzése gyakorlatilag lehetetlen annak következtében, hogy a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatnak és a tanúsítványnak a végrehajtó államba történő továbbítását követően az érintett személy nem található a végrehajtó állam területén, amely esetben a végrehajtó állam nem köteles a felügyeleti intézkedések végrehajtását ellenőrizni;

d) az a tény, hogy a felügyeleti intézkedést elrendelő határozat elismeréséről szóló határozattal szemben jogorvoslatot terjesztettek elő;

e) a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat elismerésére, valamint a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzéséhez szükséges valamennyi intézkedés meghozatalára vonatkozó jogerős határozat;

f) a felügyeleti intézkedések 13. cikk alapján történő átalakításáról szóló bármely határozat;

g) bármely olyan határozatról, amelynek értelmében a 15. cikkel összhangban a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat elismerését megtagadja, és a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó felelősséget nem vállalja, a határozat indokolásával együtt.

21. cikk

Az érintett személy átadása

(1) Ha a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága elfogatóparancsot bocsátott ki vagy bármely más, azonos joghatállyal bíró, végrehajtható igazságügyi határozatot hozott, az érintett személyt az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározattal összhangban át kell adni.

(2) Ezzel összefüggésben a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 2. cikkének (1) bekezdésére hivatkozva nem tagadhatja meg az érintett személy átadását.

(3) Bármely tagállam e kerethatározat átültetésekor vagy egy későbbi szakaszban értesíthetik a Tanács Főtitkárságát arról, hogy az érintett személynek a kibocsátó állam részére történő átadására vonatkozó határozat meghozatalakor az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat 2. cikke (1) bekezdését is alkalmazni fogja.

(4) A Tanács Főtitkársága a (3) bekezdés értelmében részére eljuttatott tájékoztatást valamennyi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

22. cikk

Konzultációk

(1) Kivéve, ha az nem megvalósítható, a kibocsátó állam és a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága konzultál egymással

a) a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat és a 10. cikkben említett tanúsítvány előkészítése során vagy legalább ezek továbbítása előtt;

b) a felügyeleti intézkedések végrehajtása zavartalan és hatékony ellenőrzésének megkönnyítése érdekében;

c) ha az érintett személy súlyosan megsértette az alkalmazott felügyeleti intézkedéseket.

(2) A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága kellő mértékben figyelembe veszi a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságától kapott az jelzéseket, amelyek szerint az érintett személy veszélyt jelenthet a sértettekre és a lakosságra.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kibocsátó és a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága valamennyi hasznos információt kicseréli, beleértve az alábbiakat:

a) az érintett személy személyazonosságának és tartózkodási helyének ellenőrzését lehetővé tevő információk;

b) a bűnügyi nyilvántartásból származó vonatkozó információk az alkalmazandó jogi eszközökkel összhangban.

23. cikk

Megválaszolatlan értesítések

(1) Amennyiben a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága több, a 19. cikk (3) bekezdése szerinti értesítést továbbított ugyanazon személy tekintetében a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága részére, anélkül, hogy ez utóbbi hatóság bármely a 18. cikk (1) bekezdésében említett további határozatot hozott volna, a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága - ésszerű határidőt biztosítva - felkérheti a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát, hogy hozzon határozatot.

(2) Amennyiben a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága által megjelölt határidőn belül nem jár el, az utóbbi határozhat a felügyeleti intézkedések végrehajtása ellenőrzésének megszüntetéséről. Ebben az esetben tájékoztatja a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát e határozatáról, és a felügyeleti intézkedések végrehajtása ellenőrzésére vonatkozó hatáskör - a 11. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában - visszaszáll a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságára.

(3) Ha a végrehajtó állam joga előírja, hogy a felügyeleti intézkedések ellenőrzése meghosszabbításának szükségességét meghatározott időszakonként meg kell erősíteni, a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága kérhet a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságától ilyen megerősítést, ésszerű határidőt biztosítva a válaszadásra. Abban az esetben, ha a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága a megjelölt határidőn belül nem válaszol, a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága új megkeresését küldhet a kibocsátó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának, ésszerű határidőt biztosítva a válaszadásra és jelezve, hogy ha a megjelölt határidőn belül nem érkezik válasz, határozhat úgy, hogy a felügyeleti intézkedések végrehajtása ellenőrzését megszünteti. Amenynyiben a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága a megadott határidőn belül nem kap választ az új megkeresésre, a (2) bekezdéssel összhangban járhat el.

24. cikk

Nyelvek

A tanúsítványokat le kell fordítani a végrehajtó állam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére. Bármely tagállam e kerethatározat elfogadásakor vagy egy későbbi időpontban a Tanács Főtitkárságánál letétbe helyezett nyilatkozatban kijelentheti, hogy kész elfogadni a tanúsítványt az Európai Unió intézményeinek más hivatalos nyelvén, illetve nyelvein készült fordításban is.

25. cikk

Költségek

Az e kerethatározat alkalmazásából eredő költségeket a végrehajtó állam viseli a kizárólag a kibocsátó állam területén felmerülő költségek kivételével.

26. cikk

Kapcsolat más megállapodásokkal és egyezményekkel

(1) Ha ilyen megállapodások vagy egyezmények lehetővé teszik e kerethatározat céljainak kiterjesztését vagy kibővítését, és hozzájárulnak a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatok kölcsönös elismerésének további egyszerűsítéséhez vagy megkönnyítéséhez, a tagállamok:

a) az e kerethatározat hatálybalépésekor hatályban lévő két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy egyezményeket továbbra is alkalmazhatják;

b) e kerethatározat hatálybalépését követően két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy egyezményeket köthetnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett megállapodások és egyezmények semmiképpen sem érinthetik hátrányosan az olyan tagállamokkal fennálló kapcsolatokat, amelyek ezeknek nem részesei.

(3) A tagállamok 2010. március 1-jéig értesítik a Bizottságot és a Tanácsot arról, hogy az (1) bekezdés a) pontjában említett meglévő megállapodások és egyezmények közül melyeket kívánják továbbra is alkalmazni.

(4) A tagállamok az (1) bekezdés b) pontjában említett minden új megállapodás vagy egyezmény aláírását követő három hónapon belül értesítik a Bizottságot és a Tanácsot az ilyen megállapodásról vagy egyezményről.

27. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy e kerethatározat rendelkezéseinek 2012. december 1-jéig megfeleljenek.

(2) A tagállamok ugyaneddig az időpontig eljuttatják a Tanácsnak és a Bizottságnak azon rendelkezések szövegét, amelyekkel az e kerethatározatból fakadó kötelezettségeket nemzeti jogukba átültetik.

28. cikk

Jelentés

(1) A Bizottság a tagállamoktól a 27. cikk (2) bekezdésével összhangban kapott információk alapján 2013. december 1-jéig jelentést készít.

(2) A Tanács e jelentés alapján értékeli

a) azt, hogy a tagállamok mennyiben tették meg az e kerethatározatnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket; valamint

b) e kerethatározat alkalmazását.

(3) A jelentéshez szükség esetén jogalkotási javaslatokat csatolnak.

29. cikk

Hatálybalépés

Ez a kerethatározat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2009. október 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

T. BILLSTRÖM

(1) A véleményt a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(1) A véleményt a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2) HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

(2) HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

(3) HL L 350., 2008.12.30., 60. o.

(3) HL L 350., 2008.12.30., 60. o.

(4) HL L 191., 1998.7.7., 4. o.

(4) HL L 191., 1998.7.7., 4. o.

(5) HL C 316., 1995.11.27., 49. o.

(5) HL C 316., 1995.11.27., 49. o.

(6) HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

(6) HL L 190., 2002.7.18., 1. o.

I. MELLÉKLET

TANÚSÍTVÁNY

a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló, 2009. október 23-i 2009/829/IB tanácsi kerethatározat (1) 10. cikkében említettek szerint

a) Kibocsátó állam:

Végrehajtó állam:

b) A felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot kibocsátó hatóság:

Hivatalos megnevezés:

Jelölje meg, hogy a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozattal kapcsolatban bármely további adat mely alábbi hatóságtól szerezhető be:

? a fentiekben meghatározott hatóság

? a központi hatóság; ennek megjelölése esetén adja meg e központi hatóság hivatalos elnevezését:

? egyéb hatáskörrel rendelkező hatóság; ha ezt megjelöli, adja meg e hatóság hivatalos elnevezését:

A kibocsátó hatóság/központi hatóság/egyéb hatáskörrel rendelkező hatóság elérhetősége

Cím:

Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)

Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)

A kapcsolattartó személy(ek) adatai:

Családnév:

Utónév (utónevek):

Munkakör (beosztás/rang):

Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)

Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)

E-mail (ha van):

A kapcsolattartás során használható nyelvek:

c) Jelölje meg, mely hatósághoz lehet megkereséssel fordulni, ha a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzése céljából további adatokra van szükség:

? a b) pontban említett hatóság

? más hatóság; ha ezt megjelöli, adja meg e hatóság hivatalos elnevezését:

A hatóság elérhetősége, ha a b) pontban ezt még nem adta meg

Cím:

Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)

Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)

A kapcsolattartó személy(ek) adatai:

Családnév:

Utónév (utónevek):

Munkakör (beosztás/rang):

Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)

Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)

E-mail (ha van):

A kapcsolattartás során használható nyelvek:

d) Azon természetes személlyel kapcsolatos adatok, akire vonatkozóan a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot hozták:

Családnév:

Utónév (utónevek):

Leánykori név (ha van ilyen):

Felvett nevek (ha van ilyen):

Nem:

Állampolgárság:

Személyazonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (ha van):

Születési idő:

Születési hely:

Lakcímek/tartózkodási helyek:

- a kibocsátó államban:

- a végrehajtó államban:

- máshol:

A személy által értett nyelv(ek) (ha ismert):

Adja meg az alábbi adatokat, ha azok rendelkezésre állnak:

- Az érintett személy személyazonosító okmányának (okmányainak) típusa és száma (személyazonosító igazolvány, útlevél):

- Az érintett személy végrehajtó államban érvényes tartózkodási engedélyének típusa és száma:

e) Azon tagállamra vonatkozó adatok, amelynek a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot, továbbá a tanúsítványt továbbítják

A felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot, tanúsítvánnyal együtt az a) pontban megjelölt végrehajtó államnak a következő okból továbbították:

? az érintett személy jogszerű és szokásos tartózkodási helye a végrehajtó államban van, és miután tájékoztatták az érintett intézkedésekről, kész visszatérni ebbe az államba

? az érintett személy a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatnak a jogszerű és szokásos tartózkodási helyéül szolgáló tagállamtól eltérő tagállamba való továbbítását kérte, az alábbi ok(ok)ból:

f) A felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozattal kapcsolatos információk:

A határozat meghozatalának dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN):

A határozat jogerőre emelkedésének dátuma (ÉÉÉÉ-HH-NN):

Ha a tanúsítvány továbbításakor jogorvoslatot terjesztettek elő a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozattal szemben, kérjük itt jelölje meg.

A határozat hivatkozási száma (ha rendelkezésre áll):

Az érintett személy az alábbi időszakban előzetes letartóztatás alatt állt (ha alkalmazható):

1. Az ítélet összesen ... feltételezett bűncselekményre vonatkozik. A tényállás összefoglalása és az elkövetés körülményeinek leírása, amelyek között a feltételezett bűncselekmény(eke)t elkövették, beleértve az elkövetés idejét és helyét, valamint az érintett személy részvételének módját: A feltételezett bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint a határozat meghozatalának alapjául szolgáló alkalmazandó jogszabályi rendelkezések:

2. Ha az 1. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) a következő egy vagy több, a kibocsátó állam joga szerint meghatározott olyan feltételezett bűncselekményeknek felel(nek) meg, amelyek a kibocsátó államban legalább három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendő(k), kérjük, jelezze a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével:

? bűnszervezetben való részvétel

? terrorizmus

? emberkereskedelem

? gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia

? kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme

? fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme

? korrupció

? csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is

? bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása

? pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is

? számítógépes bűncselekmények

? környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és növényfajták tiltott kereskedelmét is

? segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz

? szándékos emberölés, súlyos testi sértés

? emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme

? emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés

? rasszizmus és idegengyűlölet

? szervezett vagy fegyveres rablás

? kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is

? csalás

? zsarolás és védelmi pénz szedése

? termékhamisítás és szerzői jog megsértése

? hivatalos okmányok hamisítása és azokkal való kereskedelem

? fizetőeszközök hamisítása

? hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme

? nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme

? lopott gépjárművek kereskedelme

? erőszakos közösülés

? gyújtogatás

? a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények

? légi vagy vízi jármű jogellenes hatalomba kerítése

? szabotázs

3. Ha az 1. pontban megjelölt, feltételezett bűncselekmény(ek)re a 2. pont nem terjed ki, illetve ha a határozatot, továbbá a tanúsítványt olyan tagállam részére továbbítják, amely nyilatkozatot tett, hogy vizsgálni fogja a kettős büntethetőséget (a kerethatározat 14. cikkének (4) bekezdése), kérjük, adjon teljes leírást az adott feltételezett bűncselekmény(ek)ről:

g) A felügyeleti intézkedés(ek) időtartamára és jellegére vonatkozó információk

1. Azon időtartam, amely alatt a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatot alkalmazni kell, és hogy ennek a határozatnak a megújítása lehetséges-e (ha alkalmazható):

2. Azon időtartam, amely alatt a felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére várhatóan még szükség van, figyelembe véve az ügynek a felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozat továbbításakor ismert valamennyi körülményét (jelzésértékű információ):

3. A felügyeleti intézkedés(ek) jellege (több választ is meg lehet jelölni): Ha megjelölte az "egyéb intézkedésekre" vonatkozó mezőt, kérjük pontosítsa, mely intézkedésekről van szó, a megfelelő megjelölésével

? az érintett személy kötelezése arra, hogy értesítse a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát lakóhelye megváltoztatásáról, különösen a büntetőeljárás során lefolytatandó meghallgatásra vagy tárgyalásra szóló idézések átvétele érdekében

? arra vonatkozó tilalom, hogy az érintett személy a kibocsátó vagy végrehajtó államban belépjen bizonyos helyekre, helységekbe vagy meghatározott területekre

? az érintett személy kötelezése arra, hogy - adott esetben - meghatározott időpontokban meghatározott helyen tartózkodjon

? a végrehajtó állam területének elhagyásával kapcsolatos korlátozások

? az érintett személy kötelezése arra, hogy meghatározott időpontokban egy meghatározott hatóságnál jelentkezzen

? az érintett személy kötelezése arra, hogy kerülje a kapcsolatot az általa feltételezhetően elkövetett bűncselekmény(ek)hez köthető, meghatározott személyekkel

? egyéb olyan intézkedések, amelyeket a végrehajtó állam e kerethatározat 8. cikkének (2) bekezdése szerinti értesítéssel összhangban kész felügyelni

? az érintett személy kötelezése arra, hogy az általa feltételezhetően elkövetett bűncselekmény(ek)hez/kapcsolódó meghatározott tevékenységektől - többek között egy meghatározott szakmától vagy foglalkozási körtől - tartózkodjon

? járművezetéstől való eltiltás

? az érintett személy kötelezése arra, hogy egy meghatározott pénzösszeget letétbe helyezzen vagy más típusú biztosítékot nyújtson, amelynek teljesítése történhet meghatározott számú részletben vagy egyszerre, egy összegben

? az érintett személy kötelezése arra, hogy gyógykezelésnek vagy elvonókúrának vesse alá magát

? az érintett személy kötelezése arra, hogy kerülje a kapcsolatot az általa feltételezhetően elkövetett bűncselekmény(ek)hez köthető, meghatározott tárgyakkal

? egyéb intézkedés (részletezze):

4. Adjon részletes leírást a 3. pontban jelzett felügyeleti intézkedés(ek)ről:

h) Az ügy egyéb lényeges körülményei, ideértve a felügyeleti intézkedés(ek) elrendelésének különös okait (nem kötelező információ):

A határozat szövegét csatolták a tanúsítványhoz.

A tanúsítványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a tanúsítvány tartalmának hitelességét megerősítő aláírása:

Név:

Munkakör (beosztás/rang):

Dátum:

Hivatkozási szám (ha van):

(adott esetben) Hivatalos pecsét:

(1) Ezt a tanúsítványt a végrehajtó állam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, vagy az Európai Unió intézményeinek bármely egyéb, az adott állam által elfogadott hivatalos nyelvén kell kiállítani, vagy erre a nyelvre le kell fordítani.

(1) Ezt a tanúsítványt a végrehajtó állam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén, vagy az Európai Unió intézményeinek bármely egyéb, az adott állam által elfogadott hivatalos nyelvén kell kiállítani, vagy erre a nyelvre le kell fordítani.

II. MELLÉKLET

FORMANYOMTATVÁNY

a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló, 2009. október 23-i 2009/829/IB tanácsi kerethatározat 19. cikkében említettek szerint

JELENTÉS A FELÜGYELETI INTÉZKEDÉS MEGSÉRTÉSÉRŐL ÉS/VAGY BÁRMELY MÁS OLYAN TÉNYMEGÁLLAPÍTÁSRÓL, AMELY TOVÁBBI HATÁROZAT MEGHOZATALÁT EREDMÉNYEZHETI

a) A felügyelet alatt álló személy személyazonosságával kapcsolatos adatok:

Családnév:

Utónév (utónevek):

Leánykori név (ha van ilyen):

Felvett nevek (ha van ilyen):

Nem:

Állampolgárság:

Személyazonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (ha van):

Születési idő:

Születési hely:

Cím:

A személy által értett nyelv(ek) (ha ismert):

b) A felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozattal kapcsolatos adatok:

A határozat meghozatalának dátuma:

Hivatkozási szám (ha van):

A határozatot hozó hatóság:

Hivatalos megnevezés:

Cím:

A tanúsítvány kiállításának napja:

A tanúsítványt kiállító hatóság:

Hivatkozási szám (ha van):

c) A felügyeleti intézkedés(ek) végrehajtásának ellenőrzéséért felelős hatóság adatai:

A hatóság hivatalos megnevezése:

A kapcsolattartó személy neve:

Munkakör (beosztás/rang):

Cím:

Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)

Fax: (országhívószám) (körzetszám)

E-mail:

A kapcsolattartás során használható nyelvek:

d) A felügyeleti intézkedés(ek) megsértése és/vagy bármely egyéb olyan ténymegállapítás, amely további határozat meghozatalát eredményezheti:

Az a) pontban említett személy megsértette a következő felügyeleti intézkedés(eke)t:

? az érintett személy kötelezése arra, hogy értesítse a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát lakóhelye megváltoztatásáról, különösen a büntetőeljárás során lefolytatandó meghallgatásra vagy tárgyalásra szóló idézések kézhezvétele érdekében;

? arra vonatkozó tilalom, hogy az érintett személy a kibocsátó vagy végrehajtó államban belépjen bizonyos helyekre, helységbe vagy meghatározott területekre;

? az érintett személy kötelezése arra, hogy - adott esetben - meghatározott időpontokban meghatározott helyen tartózkodjon;

? a végrehajtó állam területének elhagyásával kapcsolatos korlátozások;

? az érintett személy kötelezése arra, hogy meghatározott időpontokban egy meghatározott hatóságnál jelentkezzen;

? az érintett személy kötelezése arra, hogy kerülje a kapcsolatot az általa feltételezhetően elkövetett bűncselekmény(ek)hez köthető, meghatározott személyekkel.

? egyéb intézkedés (részletezze):

A fentiek megsértésének leírása (hely, időpont és sajátos körülmények):

- egyéb olyan ténymegállapítás, amely további határozat meghozatalát eredményezheti

A ténymegállapítások leírása:

e) Azon személy adatai, akihez megkereséssel lehet fordulni, ha a felügyeleti intézkedés megsértésével kapcsolatban adatok szükségesek:

Családnév:

Utónév (utónevek):

Cím:

Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám)

Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)

E-mail:

A kapcsolattartás során használható nyelvek:

A formanyomtatványt kiállító hatóságnak és/vagy képviselőjének a formanyomtatvány tartalmának hitelességét megerősítő aláírása:

Név:

Munkakör (beosztás/rang):

Dátum:

Hivatalos pecsét (ha van):

NÉMETORSZÁG NYILATKOZATA

"A Németországi Szövetségi Köztársaság a kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló tanácsi kerethatározat 14. cikkének (4) bekezdése értelmében kijelenti, hogy a kerethatározat 14. cikkének (1) bekezdését az ott megnevezett egyik bűncselekmény tekintetében sem alkalmazza."

Ezt a nyilatkozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

LENGYELORSZÁG NYILATKOZATA

"A kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló tanácsi kerethatározat 14. cikkének (4) bekezdése alapján a Lengyel Köztársaság kijelenti, hogy az említett 14. cikk (1) bekezdését nem alkalmazza az ott említett egyik bűncselekmény tekintetében sem."

Ezt a nyilatkozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé fogják tenni.

MAGYARORSZÁG NYILATKOZATA

"A kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló tanácsi kerethatározat 14. cikkének (4) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság kijelenti, hogy nem alkalmazza az említett kerethatározat 14. cikkének (1) bekezdését az ott említett bűncselekmények tekintetében."

Ezt a nyilatkozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé fogják tenni.

A 14. cikk (4) bekezdésében említett alkotmányos okokat illetően Magyarország az alábbi magyarázatot adta:

"A Lisszaboni Szerződés megerősítését követően Magyarország módosította alkotmányát, hogy a Lisszaboni Szerződésben foglalt kötelezettségeknek megfeleljen, ideértve azt is, hogy ne alkalmazza a kettős büntethetőség elvét a büntetőügyekben. Ezen alkotmányos rendelkezés a Lisszaboni Szerződéssel egy időben lép hatályba. A Szerződés hatálybalépéséig azonban a kettős büntethetőség fontos alkotmányos kérdés marad, és - az Alkotmány 57. cikkében foglalt alkotmányos alapelvként - nem lehet és nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezért a kerethatározat 14. cikkének (1) bekezdését Magyarország nem alkalmazza az ott felsorolt bűncselekményekre (vagy ahogy a vonatkozó cikk fogalmaz: nem alkalmazza az ott említett »egyik bűncselekmény tekintetében sem«.)"

LITVÁNIA NYILATKOZATA

"A kölcsönös elismerés elvének az Európai Unió tagállamai közötti, az előzetes letartóztatás alternatívájaként felügyeleti intézkedéseket elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló tanácsi kerethatározat 14. cikke (4) bekezdésének értelmében a Litván Köztársaság kijelenti, hogy a 14. cikk (1) bekezdését alkotmányos okokból az ott említett egyetlen bűncselekmény tekintetében sem alkalmazza."

A nyilatkozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009F0829 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009F0829&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére