32001R1852[1]

A Bizottság 1852/2001/EK rendelete (2001. szeptember 20.) egyes információk nyilvánosságra hozatalára és a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott információ védelmére vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról

A Bizottság 1852/2001/EK rendelete

(2001. szeptember 20.)

egyes információk nyilvánosságra hozatalára és a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott információ védelmére vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére és 10. cikkére,

mivel:

(1) A tapasztalatok azt mutatták, hogy részletes szabályokra van szükség a kérelmezők által benyújtott információk védelmére vonatkozóan annak érdekében, hogy a 258/97/EK rendelet által meghatározott értékelések zökkenőmentesek legyenek.

(2) E szabályoknak biztosítaniuk kell a gyártási eljárásokkal kapcsolatos információ bizalmas kezelését azokban az esetekben, ha az ilyen információ nyilvánosságra kerülése aránytalan mértékben ártana a kérelmező versenyképességének.

(3) A 258/97/EK rendelet 4. cikkében megállapított eljárások működésének átláthatósága érdekében nyilvánosságra kell hozni bizonyos információkat az említett cikk alapján értékelésre kerülő termékekkel és az értékelés eredményével kapcsolatban. Ezeket az információkat a Bizottságnak az interneten keresztül kell nyilvánosságra hoznia.

(4) E szabályoknak összhangban kell lenniük a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben [2] megállapított új jogszabályi keretekkel.

(5) Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A Bizottság, a tagállamok nemzeti hatóságai és a 258/97/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett élelmiszer-értékelő testületek nem tesznek közzé a (3) bekezdés szerint bizalmasnak minősített információkat, kivéve azokat, amelyeket nyilvánosságra kell hozni, ha a körülmények a közegészség védelme érdekében úgy kívánják meg.

(2) A kérelmező megjelölheti, hogy a 258/97/EK rendelet értelmében az általa benyújtott, a gyártási eljárásokkal kapcsolatos információkat kezeljék bizalmasan, mivel ezek nyilvánosságra hozatala árthat a versenyképességének. Ilyen esetekben ellenőrizhető bizonyítékokat kell benyújtani.

(3) Annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyhez a kérelmet benyújtották, a kérelmezővel folytatott konzultációt követően meghatározza, hogy mely gyártási eljárásokkal kapcsolatos információkat kell bizalmasan kezelni, majd tájékoztatja döntéséről a kérelmezőt, az illetékes élelmiszer-értékelő testületet és a Bizottságot.

(4) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a tagállamok tájékoztatást kapjanak azokról a döntésekről, amelyekről a Bizottságot a (3) bekezdés értelmében tájékoztatták.

2. cikk

(1) Amennyiben a kérelem elsődleges értékelését a 258/97/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerint végzik, a Bizottság az alábbi információkat hozza nyilvánosságra:

a) a kérelmező neve és címe;

b) az élelmiszer vagy az élelmiszer-összetevő azonosítását lehetővé tevő leírás;

c) az élelmiszer vagy az élelmiszer-összetevő rendeltetésszerű használata;

d) a dokumentáció összefoglalása azon részek kivételével, amelyeket az 1. cikk (3) bekezdésével összhangban bizalmasnak minősítettek;

e) a teljes kérelem benyújtásának az időpontja.

(2) A Bizottság, azon információk kivételével, amelyeket az 1. cikk (3) bekezdésével összhangban bizalmasnak minősítettek, a következő módon hozza nyilvánosságra az elsődleges értékelési jelentést:

a) amennyiben a 258/97/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdése alapján nem emelnek kifogást, a fenti cikkben említett 60 napos határidő lejárta után és a kérelmező értesítéséhez szükséges idő elteltével kell nyilvánosságra hozni az elsődleges értékelési jelentést;

b) amennyiben a 258/97/EK rendelet 7. cikke értelmében engedélyező határozatra van szükség, az elsődleges értékelési jelentést - ha lehet - az élelmiszerügyi tudományos bizottság véleményének elkészültével egyidejűleg kell nyilvánosságra hozni, vagy ha ilyen véleményre nincs szükség, a fenti határozatnak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő közzétételével egyidejűleg kell nyilvánosságra hozni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. szeptember 20-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

[2] HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1852 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1852&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére