31997R0258[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete (1997. január 27.) az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 258/97/EK RENDELETE

(1997. január 27.)

az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak ( 3 ) megfelelően, az egyeztetőbizottság által 1996. december 9-én jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,

(1) mivel az új élelmiszerekre, illetve az új élelmiszer-összetevőkre vonatkozó nemzeti jogszabályok eltérései akadályozhatják az élelmiszerek szabad mozgását; mivel ezek az eltérések tisztességtelen versenyfeltételeket teremthetnek, ezáltal közvetlenül befolyásolhatják a belső piac működését;

(2)

mivel a közegészség védelmében szükség van annak biztosítására, hogy az új élelmiszereket és az új élelmiszer-összetevőket közösségi eljárás keretében egységes biztonsági vizsgálatnak vessék alá, mielőtt azokat a Közösség területén forgalomba hozzák; mivel a létező élelmiszerekkel vagy élelmiszer-összetevőkkel lényegében egyenértékű új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők esetében egyszerűsített eljárást kell elfogadni;

(3)

mivel az élelmiszerekben történő felhasználásra szánt adalékanyagok és ízesítő-anyagok, továbbá az extrakciós oldószerek más közösségi jogszabályok hatálya alá tartoznak, és ezért ki kell azokat vonni e rendelet hatálya alól;

(4)

mivel megfelelő intézkedéseket kell hozni a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 1970. szeptember 29-i 70/457/EGK tanácsi irányelv ( 4 ), valamint a zöldségvetőmag forgalmazásáról szóló, 1970. szeptember 29-i 70/458/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) hatálya alá tartozó növényfajtákból előállított új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők forgalomba hozatalával kapcsolatban;

(5)

mivel a géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy ilyen szervezetekből álló új élelmiszerekkel vagy új élelmiszer-összetevőkkel környezeti kockázatok járhatnak; mivel a géntechnológiával módosított szervezeteknek a környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 1990. április 23-i 90/220/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) az ilyen termékek vonatkozásában előírja, hogy a környezet biztonsága érdekében minden esetben el kell végezni a környezeti kockázatok felmérését; mivel az ilyen termékek vizsgálatára szolgáló egységes közösségi rendszer létrehozása érdekében a rendelet alapján rendelkezni kell a különleges környezeti kockázatok felméréséről, amelynek a 90/220/EGK irányelv 10. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően hasonlónak kell lennie a fenti irányelvben szabályozott környezeti kockázatfelméréshez, ugyanakkor ki kell terjednie az élelmiszerként vagy élelmiszer-összetevőként történő felhasználásra szánt termék megfelelőségének a vizsgálatára;

(6)

mivel az e rendelettel összefüggő minden olyan kérdésben, amely hatással lehet a közegészségügyre, konzultációt kell folytatni a 74/234/EGK határozattal ( 7 ) létrehozott élelmiszerügyi tudományos bizottsággal;

(7)

mivel a hatósági élelmiszer-ellenőrzésről szóló, 1989. június 14-i 89/397/EGK tanácsi irányelvet ( 8 ) és az élelmiszerek hatósági vizsgálatával kapcsolatos további intézkedésekről szóló, 1993. október 29-i 93/99/EGK tanácsi irányelvet ( 9 ) alkalmazni kell az új élelmiszerekre vagy élelmiszer-összetevőkre;

(8)

mivel az élelmiszerek címkézésére vonatkozó közösségi jogszabályokban megállapított egyéb követelmények sérelme nélkül további, a címkézésre vonatkozó különleges követelményeket kell megállapítani; mivel ezeket a követelményeket pontos rendelkezéseknek kell szabályozniuk annak érdekében, hogy a szükséges információk a fogyasztó rendelkezésére álljanak; mivel a lakosság meghatározott, az élelmiszerek fogyasztása tekintetében bevett gyakorlatot folytató csoportjait tájékoztatni kell, ha a létező élelmiszerekben jelen nem lévő valamely anyagnak egy új élelmiszerben történő megjelenése etikai kérdéseket vet fel e csoportok vonatkozásában; mivel az olyan élelmiszerek és élelmiszer-összetevők, amelyek géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmaznak, és amelyeket forgalomba hoznak, az emberi egészségre nem jelenthetnek veszélyt; mivel ennek biztosítása a 90/220/EGK irányelvben ismertetett jóváhagyási eljárás betartásával és/vagy az e rendeletben szabályozott különleges értékelési eljárás alkalmazásával történik; mivel amennyiben egy szervezetet a közösségi jog a címkézéssel összefüggésben meghatároz, úgy az e rendeletben említett élelmiszerek és élelmiszer-összetevők vonatkozásában további követelményt jelent a fogyasztó tájékoztatása bármely olyan szervezet jelenlétéről, amelyet géntechnológiával módosítottak;

(9)

mivel az olyan élelmiszerek és élelmiszer-összetevők tekintetében, amelyeket azért kívánnak forgalomba hozni, hogy azok a végső fogyasztóhoz eljussanak, és amelyek géntechnológiával módosított, valamint hagyományos készítményt egyaránt tartalmazhatnak, továbbá ennek a rendeletnek címkézésre vonatkozó egyéb követelményeinek sérelme nélkül - kivételesen, különösen az ömlesztett szállítmányok esetében -, a 8. cikkben foglalt követelmények teljesítésének kell tekinteni a fogyasztó tájékoztatását annak a lehetőségéről, hogy az érintett élelmiszerekben és élelmiszer-összetevőkben esetleg géntechnológiával módosított szervezetek találhatók;

(10)

mivel semmi nem akadályozza a szállítót abban, hogy egy élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő címkézésén tájékoztassa a fogyasztót arról, hogy a kérdéses termék a rendelet értelmében nem új élelmiszer, vagy arról, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett új élelmiszerek előállításánál felhasznált technológiákat nem alkalmazták annak az élelmiszernek vagy élelmiszer-összetevőnek a gyártásánál;

(11)

mivel e rendelet céljaira ki kell dolgozni egy eljárást, amely biztosítja a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést a 69/414/EGK határozattal ( 10 ) létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottságon belül;

(12)

mivel 1994. december 20-án ( 11 ) megegyezés jött létre az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a Szerződés 189b. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően elfogadott jogi aktusok végrehajtási intézkedéseire vonatkozóan,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ez a rendelet az új élelmiszereknek és az új élelmiszer-összetevőknek a Közösségen belüli forgalomba hozatalára vonatkozik.

(2) Ezt a rendeletet az olyan élelmiszerek és élelmiszer-összetevők Közösségen belüli forgalomba hozatalára kell alkalmazni, amelyek emberi fogyasztás céljából történő felhasználása a Közösségen belül mindeddig elhanyagolható volt, és amelyek a következő kategóriákba tartoznak:

c) az új vagy szándékosan módosított elsődleges molekulaszerkezettel rendelkező élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;

d) a mikroorganizmusokból, gombákból vagy algákból álló vagy azokból izolált élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;

e) a növényekből álló vagy azokból izolált élelmiszerek és élelmiszer-összetevők, valamint az állatokból izolált élelmiszer-összetevők, a hagyományos szaporítási vagy tenyésztési gyakorlat alapján előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők kivételével, amelyek korábbi, élelmiszerként történő biztonságos felhasználása adatokkal igazolható;

f) az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők, amelyeknél jelenleg nem használt, az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők összetételében vagy szerkezetében olyan számottevő változásokat előidéző gyártási eljárást alkalmaztak, amelyek kihatnak azok tápértékére, anyagcseréjére vagy a bennük található nemkívánatos anyagok mennyiségére.

(3) Adott esetben, a 13. cikk (2) bekezdése szabályozott eljárásnak megfelelően meg lehet állapítani, hogy az élelmiszerek vagy az élelmiszer-összetevők valamely típusa az e cikk (2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik-e.

2. cikk

(1) Ez a rendelet nem vonatkozik:

a) azokra az élelmiszer-adalékanyagokra, amelyek az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelv ( 12 ) hatálya alá tartoznak;

b) azokra az élelmiszerekben történő felhasználásra szánt aromákra, amelyek az élelmiszerekben felhasználandó aromaanyagokra és az előállításukhoz szükséges alapanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. június 22-i 88/388/EGK tanácsi irányelv ( 13 ) hatálya alá tartoznak;

c) azokra az élelmiszerek előállításánál felhasznált extrakciós oldószerekre, amelyek az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők előállításánál használt extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. június 13-i 88/344/EGK tanácsi irányelv ( 14 ) hatálya alá tartoznak;

d) az élelmiszerenzimekről szóló, 2008. december 16-i 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 15 ) hatálya alá tartozó élelmiszerenzimek.

(2) E rendelet hatálya alól az (1) bekezdés a)-c) pontjában említett kivételeket csak addig kell alkalmazni, amíg a 89/107/EGK, a 88/388/EGK és a 88/344/EGK irányelvben megállapított biztonsági határértékek megfelelnek az e rendeletben foglalt biztonsági határértéknek.

(3) A Bizottság a 11. cikkben foglaltak megfelelő figyelembevételével gondoskodik arról, hogy a fenti irányelvekben megállapított biztonsági határértékek, valamint a fenti irányelvekhez és az e rendelethez tartozó végrehajtási intézkedések megfeleljenek az e rendeletben foglalt biztonsági határértéknek.

3. cikk

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők:

- nem veszélyeztethetik a fogyasztót,

- nem vezethetik félre a fogyasztót,

- nem térhetnek el olyan mértékben azoktól az élelmiszerektől vagy élelmiszer-összetevőktől, amelyeknek a helyettesítésére szolgálnak, hogy a szokásos fogyasztásuk táplálkozási hátrányokat okozzon a fogyasztónak.

(2) A 4., 6., 7. és 8. cikkben az e rendelet hatálya alá tartozó élelmiszereknek és élelmiszer-összetevőknek a Közösségen belül történő forgalomba hozatala céljából elfogadott eljárásokat az e cikk (1) bekezdésében meghatározott követelmények, valamint a fenti cikkekben említett egyéb idevágó tényezők alapján kell alkalmazni.

(4) A (2) bekezdéstől eltérve az 5. cikkben említett eljárást az 1. cikk (2) bekezdésének d) és e) pontjában említett élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre kell alkalmazni, amelyek létező élelmiszerekkel vagy élelmiszer-összetevőkkel a rendelkezésre álló és általánosan elismert tudományos bizonyítékok alapján, vagy a 4. cikk (3) bekezdésében említett illetékes szervek egyikének véleménye alapján összetételük, tápértékük, anyagcseréjük, tervezett felhasználásuk és az általuk tartalmazott nemkívánatos anyagok szintje tekintetében lényegében egyenértékűek.

Adott esetben a 13. cikk (2) bekezdése szabályozott eljárásnak megfelelően meghatározható, hogy az élelmiszerek vagy az élelmiszer-összetevők valamely típusa az e bekezdésben foglaltak hatálya alá tartozik-e.

4. cikk

(1) A termék Közösségen belüli forgalomba hozataláért felelős személy (továbbiakban "a kérelmező") abban a tagállamban nyújtja be a kérelmét, ahol a terméket első alkalommal forgalomba hozzák. A kérelem egy másolatát ezzel egy időben benyújtja a Bizottsághoz.

(2) A 6. cikkben meghatározott elsődleges értékelést el kell végezni.

Az (1) bekezdésben említett tagállam a 6. cikk (4) bekezdésében meghatározott eljárás befejeztével haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt:

- arról, hogy forgalomba hozhatja az élelmiszert vagy az élelmiszer-összetevőt, amennyiben a 6. cikk (3) bekezdésében említett kiegészítő értékelés elvégzése nem szükséges, továbbá a 6. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem merült fel ellene megalapozott kifogás, vagy

- arról, hogy a 7. cikkben foglaltaknak megfelelően engedélyezési határozatra van szükség.

(3) Minden tagállam megküldi a Bizottságnak a területén a 6. cikk (2) bekezdésében említett elsődleges értékelésekért felelős élelmiszer-értékelő testületek nevét és címét.

(4) E rendelet hatálybalépése előtt a Bizottság ajánlásokat tesz közzé:

- a kérelmek alátámasztásához szükséges információk és az ilyen információk benyújtásának,

- a 6. cikkben meghatározott elsődleges értékelési jelentések elkészítésének tudományos vonatkozásai tekintetében.

(5) Az e cikkben foglaltak végrehajtásának részletes szabályait a 13. cikk (2) bekezdése meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

A 3. cikk (4) bekezdésében említett élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők esetében a kérelmező értesíti a Bizottságot a termékek forgalomba hozataláról. Az értesítéshez mellékelnie kell a 3. cikk (4) bekezdésében előírt adatokat. A Bizottság az értesítés másolatát 60 napon belül továbbítja a tagállamoknak, továbbá azok bármelyikének kérésére az említett adatokat is eljuttatja hozzájuk. A Bizottság minden évben összefoglalót tesz közzé ezen értesítésekről az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában.

A címkézés tekintetében a 8. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. cikk

(1) A 4. cikk (1) bekezdésében említett kérelemnek tartalmaznia kell a szükséges információkat, köztük az elvégzett vizsgálatokról készült jelentések másolatát, és minden egyéb olyan rendelkezésre álló anyagot, amely bizonyítja, hogy az élelmiszer vagy az élelmiszer-összetevő megfelel a 3. cikk (1) bekezdésében rögzített követelményeknek, továbbá a 8. cikkben foglalt követelményeknek megfelelően tartalmaz egy, az élelmiszer vagy az élelmiszer-összetevő kiszerelésére és címkézésére vonatkozó megfelelő javaslatot. A kérelemhez csatolni kell a dokumentáció összefoglalását.

(2) A kérelem beérkezése után a 4. cikk (1) bekezdésében említett tagállam gondoskodik az elsődleges értékelés elvégzéséről. E célból közli a Bizottsággal az elsődleges értékelési jelentés elkészítéséért felelős illetékes élelmiszer-értékelő testület nevét, vagy felkéri a Bizottságot arra, hogy valamely másik tagállamnál tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott, illetékes élelmiszer-értékelő testület valamelyike készítsen ilyen jelentést.

A Bizottság haladéktalanul eljuttatja a tagállamoknak a kérelmező által átadott dokumentáció egy-egy másolatát, valamint az elsődleges értékelés elvégzéséért felelős illetékes szerv nevét.

(3) Az elsődleges értékelési jelentésnek az (1) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelő kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül kell elkészülnie a 4. cikk (4) bekezdésében említett ajánlásoknak megfelelően, valamint meg kell határoznia, hogy az élelmiszert vagy az élelmiszer-összetevőt a 7. cikknek megfelelően alá kell-e vetni további értékelésnek.

(4) Az érintett tagállam haladéktalanul eljuttatja a Bizottságnak az illetékes élelmiszer-értékelő testület jelentését, amely továbbítja azt a többi tagállamnak. A Bizottság által történt továbbítást követően a tagállamoknak, illetve a Bizottságnak 60 nap áll a rendelkezésére arra, hogy megtegyék észrevételeiket vagy indokolt kifogással éljenek az érintett élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő forgalomba hozatalával kapcsolatban. Észrevétel vagy kifogás az élelmiszer vagy az élelmiszer-összetevő kiszerelésével vagy címkézésével kapcsolatban is tehető.

Az észrevételeket, illetve kifogásokat a Bizottsághoz kell eljuttatni, amely az első albekezdésben szereplő 60 napon belül továbbítja azokat a tagállamokhoz.

A kérelmező - bármely tagállam kérelmére - másolatot ad a kérelemben szereplő hasznos információkról.

7. cikk

(1) Ha a 6. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiegészítő értékelésre van szükség, vagy a 6. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kifogást emelnek, úgy a 13. cikk (2) bekezdése szabályozott eljárásnak megfelelően engedélyezési határozat meghozatalára kerül sor.

(2) A határozat megállapítja az engedély hatályát, és, ahol szükséges, megállapítja:

- az élelmiszer vagy az élelmiszer-összetevő felhasználásának a feltételeit,

- az élelmiszer vagy az élelmiszer-összetevő megjelölését és a részletes leírását,

- a 8. cikkben meghatározott, címkézéssel kapcsolatos különleges előírásokat.

(3) A Bizottság késedelem nélkül tájékoztatja a kérelmezőt a meghozott határozatról. A Bizottság a határozatait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában hirdeti ki.

8. cikk

(1) A közösségi jog egyéb, az élelmiszerek címkézésére vonatkozó követelményeinek sérelme nélkül a következő egyedi kiegészítő címkézési követelményeket kell alkalmazni annak biztosítására, hogy a fogyasztó tájékoztatást kapjon az alábbiakról:

a) az élelmiszer olyan jellemzői és tulajdonságai, mint:

- az összetétel,

- a tápérték vagy táplálkozási hatások,

- a rendeltetésszerű felhasználás,

amelynek következtében az élelmiszer vagy az élelmiszer-összetevő a továbbiakban már nem egyenértékű semmilyen más létező élelmiszerrel vagy élelmiszer-összetevővel.

Egy új élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő e cikk értelmében a továbbiakban már nem tekinthető egyenértékűnek, ha a rendelkezésre álló adatok megfelelő elemzésén alapuló tudományos értékelés igazolni tudja, hogy a vizsgált jellemzők valamely hagyományos élelmiszerrel vagy élelmiszer-összetevővel történő összehasonlításban - az ilyen jellemzők értékeinek természetes változásaira elfogadott határértékek tekintetbevételével - eltérést mutatnak.

Ebben az esetben azzal a módszerrel együtt kell a módosított jellemzőket, illetve tulajdonságokat a címkézésen feltüntetni, amellyel az adott jellemzőt vagy tulajdonságot előállították;

b) olyan anyag jelenléte az élelmiszerben vagy az élelmiszer-összetevőben, amely más, azzal egyenértékű élelmiszerben nincsen jelen, és amelynek jelentősége lehet a lakosság bizonyos csoportjainak az egészsége szempontjából;

c) olyan anyag jelenléte az élelmiszerben vagy az élelmiszer-összetevőben, amely más, azzal egyenértékű élelmiszerben nincsen jelen, amely etikai jellegű kérdéseket vet fel.

(2) Létező egyenértékű élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő hiányában - ahol szükséges - megfelelő rendelkezéseket kell elfogadni annak biztosítására, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak az élelmiszer vagy az élelmiszer-összetevő jellegéről.

(3) Az e cikkben foglaltak végrehajtásának részletes szabályait a 13. cikk (2) bekezdése szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

10. cikk

A Bizottság elfogadja a kérelmező által szolgáltatott adatok védelmére vonatkozó részletes szabályokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

11. cikk

Minden olyan kérdésben, amely e rendelet hatálya alá tartozik, és feltehetően hatással van a közegészségügyre, konzultációt kell folytatni az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal.

12. cikk

(1) Ha valamely tagállam új információ vagy meglévő információ újraékelése alapján megalapozottan feltételezi, hogy egy olyan élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő, amely megfelel az e rendeletben foglaltaknak, az emberi egészségre vagy a környezetre nézve veszélyt jelent, saját területén a kérdéses élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő forgalomba hozatalát és felhasználását ideiglenesen korlátozhatja vagy felfüggesztheti. Erről haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, döntése indokainak megjelölésével.

(2) A Bizottság az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság keretében a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az (1) bekezdésben említett indokokat. A 13. cikk (2) bekezdésében megállapított szabályozási bizottsági eljárással összhangban megteszi a megfelelő intézkedéseket a nemzeti jogszabály megerősítésére, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére. Az a tagállam, amely az (1) bekezdésben említett döntést meghozta, az intézkedések hatálybalépéséig fenntarthatja azt.

13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 16 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 17 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

14. cikk

(1) A Bizottság legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül, a megszerzett tapasztalatok figyelembevételével eljuttatja jelentését az Európai Parlament és a Tanács részére az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról, adott esetben megfelelő javaslatok kíséretében.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat sérelme nélkül a Bizottság megvizsgálja e rendelet alkalmazását és annak az egészségre, a fogyasztóvédelemre, a fogyasztók tájékoztatására és a belső piac működésére gyakorolt hatását, továbbá, amennyiben szükséges, a lehető legrövidebb időn belül javaslatokat tesz.

15. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 190., 1992.7.29., 3. o. és HL C 16., 1994.1.19., 10. o.

( 2 ) HL C 108., 1993.4.19., 8. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1993. október 27-i véleménye (HL C 315., 1993.11.22., 139. o.). A Tanács 1995. október 23-i közös álláspontja (HL C 320., 1995.11.30., 1. o.) és az Európai Parlament 1996. március 12-i határozata (HL C 96., 1996.4.1., 26. o.). A Tanács 1996. december 19-i határozata és az Európai Parlament 1997. január 16-i határozata.

( 4 ) HL L 225., 1970.10.12., 1. o. A legutóbb a 90/654/EGK irányelvvel (HL L 353., 1990.12.17., 48. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 225., 1970.10.12., 7. o. A legutóbb a 90/654/EGK irányelvvel (HL L 353., 1990.12.17., 48. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 117., 1990.5.8., 15. o. A legutóbb a 94/15/EK irányelvvel (HL L 103., 1994.4.22., 20. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 136., 1974.5.20., 1. o.

( 8 ) HL L 186., 1989.6.30., 23. o. A legutóbb a 93/99/EGK irányelvvel (HL L 290., 1993.11.24., 14. o.) módosított irányelv.

( 9 ) HL L 290., 1993.11.24., 14. o.

( 10 ) HL L 291., 1969.11.19., 9. o.

( 11 ) HL C 102., 1996.4.4., 1. o.

( 12 ) HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A legutóbb a 94/34/EK irányelvvel (HL L 237., 1994.9.10., 1. o.) módosított irányelv.

( 13 ) HL L 184., 1988.7.15., 61. o. A legutóbb a 91/71/EGK irányelvvel (HL L 42., 1991.2.15., 25. o.) módosított irányelv.

( 14 ) HL L 157., 1988.6.24., 28. o. A legutóbb a 92/115/EGK irányelvvel (HL L 409., 1992.12.31., 31. o.) módosított irányelv.

( 15 ) HL L 354., 2008.12.31., 7. o.

( 16 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

( 17 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R0258 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R0258&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01997R0258-20090807 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01997R0258-20090807&locale=hu