31986L0094[1]

A Tanács irányelve (1986. március 10.) a tisztítószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 73/404/EGK irányelv második módosításáról

A Tanács irányelve

(1986. március 10.)

a tisztítószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 73/404/EGK irányelv második módosításáról

(86/94/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1];

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2];

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3];

mivel a 82/242/EGK irányelvvel [4] módosított 73/404/EGK tanácsi irányelv [5] 2a. cikke 1986. március 31-ig felmentést ad a tisztítószerekben lévő nem-ionos felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságának minimális szintjére vonatkozó egyes követelmények alól;

mivel az adott anyagok olyan nem-ionos felületaktív anyagok, amelyek nem felelnek meg a 73/404/EGK irányelvben a biológiai lebonthatóságra megállapított határértékeknek; mivel e anyagokat bizonyos célokra a műszaki nehézségek és az egészségre és a környezetre gyakorolt egyéb nem kívánatos hatások elkerülése érdekében mégis használni kell;

mivel a 82/242/EGK irányelv elfogadása óta fejlődött ezeknek az anyagoknak a biológiai lebonthatóságára vonatkozó kutatás; mivel azonban e kutatások eredményei szerint nem szabad lemondani valamennyi felmentést adó rendelkezésről; mivel ez a tagállamok között meglévő, többek között a vízminőség, az étkezési szokások és géptervezés terén fennálló, nagy eltérések következménye;

mivel bár a Közösség egyes régióiban már használnak helyettesítő anyagokat a mosogató gépekben alkalmazott termékeknél, ugyanakkor az intenzív erőfeszítések ellenére sem találtak még megfelelő helyettesítő anyagokat a fémfeldolgozó ipar számára;

mivel aránylag kis mennyiségű, viszont gazdaságilag jelentős kihatással bíró felületaktív anyagokról van szó; mivel kívánatos megadni a tagállamoknak az 1989. december 31-ig történő felmentések engedélyezésének lehetőségét, ha azt a körülményeik szükségessé teszik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

"(1) 1989. december 31-ig a tagállamok felmentést adhatnak a 2. cikk első bekezdésében előírtak teljesítése alól az alábbi termékek tekintetében:

a) kis habzású alkénoxid adalékok, olyan anyagokkal, mint az alkohol, alkil-fenolok, glikolok, poliolok, zsírsavak, amidok vagy aminok, amennyiben ezeket edénymosogatásra szolgáló tisztítószerekben alkalmazzák;

b) lúgálló, végfázisban blokkolt alkil- és alkil-aril-poliglikol-éterek, valamint az a) pontban említett anyagfajták, amennyiben ezeket az élelmiszer-, az ital- és a fémfeldolgozó ipar számára szolgáló tisztítószerekben használnak."

2. cikk

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot valamennyi intézkedésről, amelyet ennek az irányelvnek a végrehajtása érdekében tettek.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1986. március 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. van den Broek

[1] HL C 139., 1985.6.7., 4. o.

[2] HL C 68., 1986.3.24.

[3] HL C 303., 1985.11.25., 26. o.

[4] HL L 109., 1982.4.22., 1. o.

[5] HL 347., 1973.12.17., 51. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31986L0094 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986L0094&locale=hu