31995R2417[1]

A Bizottság 2417/95/EK rendelete (1995. október 13.) a marhahúságazatban 1995. február 1-je előtt egyes árak és összegek, amelyek ECU-ben kifejezett értékét a mezőgazdasági átváltási arányok korrekciós tényezőjének eltörlése következtében kiigazították, rögzítéséről szóló rendeletek naprakésszé tételéről és módosításáról

A Bizottság 2417/95/EK rendelete

(1995. október 13.)

a marhahúságazatban 1995. február 1-je előtt egyes árak és összegek, amelyek ECU-ben kifejezett értékét a mezőgazdasági átváltási arányok korrekciós tényezőjének eltörlése következtében kiigazították, rögzítéséről szóló rendeletek naprakésszé tételéről és módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 150/95/EK rendelettel [1] módosított, a közös agrárpolitika céljából alkalmazandó elszámolási egységről és átváltási árfolyamokról szóló, 1992. december 28-i 3813/92/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb a 424/95/EK rendelettel [3] módosított, a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 805/68/EGK tanácsi rendeletre [4] és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére,

mivel a 3813/92/EGK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése a mezőgazdaságban alkalmazott átváltási arányokra 1995. január 31-ig alkalmazott 1,207509 korrekciós tényező hatásainak semlegesítése érdekében 1995. február 1-jei hatállyal módosítja egyes árak és összegek ECU-ben kifejezett értékét;

mivel az érintett árak és összegek ECU-ben számított, új értékét a 3813/92/EGK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében, valamint a legutóbb az 1053/95/EK rendelettel [5] módosított, a mezőgazdasági átváltási árfolyamok meghatározására és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 1993. április 30-i 1068/93/EGK bizottsági rendelet [6] 18. cikkének (1) bekezdésében megállapított szabályoknak megfelelően 1995. február 1-jétől kezdődő hatállyal állapították meg;

mivel a zavarok elkerülése és a közös agrárpolitika alkalmazásának megkönnyítése érdekében az 1068/93/EGK rendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően szükség van az 1995. február 1-jét megelőzően hatályba lépett rendeletekben szereplő árak és összegek ECU-ben számított értékének módosítására, ha azok alkalmazása nem időszakos, és ha azokat legkésőbb a következő időpontoktól kezdve kell alkalmazni:

- 1996. január 1-jétől a gazdasági év által nem érintett összegek tekintetében,

- az 1996-os gazdasági év kezdetétől olyan árak és összegek esetében, amelyek tekintetében a gazdasági év 1996. januárjában kezdődik,

- egyéb esetekben az 1995/96-os gazdasági év kezdetétől;

mivel az érintett rendeleteket ezért módosítani kell;

mivel az egyértelműség érdekében a legutóbb az 1759/93/EGK rendelettel [7] módosított 2182/77/EGK [8], a legutóbb az 1759/93/EGK rendelettel módosított 2173/79/EGK [9], a legutóbb az 1759/93/EGK rendelettel módosított 985/81/EGK [10], a legutóbb az 1759/93/EGK rendelettel módosított 2539/84/EGK [11] és a legutóbb az 1999/95/EK rendelettel [12] módosított 2456/93/EGK [13] bizottsági rendeletek szerint megkövetelt biztosítékoknál az ECU-ben megállapított új értékeket a legközelebbi egész számra kell kerekíteni;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Marha- és Borjúhúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A marhahúságazatban az ECU-ben kifejezett egyes árakra és összegekre a 3813/92/EGK rendelet 13. cikke (2) bekezdése és az 1068/93/EGK rendelet 18. cikke (1) bekezdése értelmében 1995. február 1-jei hatállyal alkalmazott kiigazítás következtében a 2. cikkben említett jogszabályok a megállapított rendelkezések szerint módosulnak.

2. cikk

(1) A 805/68/EGK rendelet a következőképpen módosul:

a) a 4b. cikk (6) bekezdésének harmadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- 90 ECU az 1995. naptári évre,

- 108,7 ECU az 1996. naptári évre és azt követően.";

b) a 4c. cikk (2) bekezdésében:

- a "60 ECU" összeg helyébe a "72,45 ECU" összeg lép,

- a "45 ECU" összeg helyébe az "54,34 ECU" összeg lép,

- a "30 ECU" összeg helyébe a "36,23 ECU" összeg lép,

- a "15 ECU" összeg helyébe "18,11 ECU" összeg lép;

c) A 4d. cikk (7) bekezdésében:

- az első albekezdés harmadik francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

- "- 120 ECU az 1995. naptári évre,

- - 144,9 ECU az 1996. naptári évre és azt követően.",

- a harmadik albekezdésben a "25 ECU" összeg helyébe "30,19 ECU" összeg lép,

- a negyedik albekezdésben a "20 ECU" összeg helyébe "24,15 ECU" összeg lép;

d) a 4h. cikk (1) bekezdésében a "30 ECU" összeg helyébe "36,23 ECU" összeg lép;

e) a 4i. cikk (2) bekezdésében a "100 ECU" összeg helyébe "120,8 ECU" összeg lép.

(2) A 2182/77/EGK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének a) pontjában a "25 ECU" összeg helyébe "30 ECU" összeg, és b) pontjában a "2,5 ECU" összeg helyébe "3 ECU" összeg lép.

(3) A 2173/79/EGK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében az "50 ECU" összeg helyébe "60 ECU" összeg lép.

(4) A 985/81/EGK bizottsági rendelet 3. cikke (5) bekezdésének a) pontjában a "25 ECU" összeg helyébe "30 ECU" összeg lép, és b) pontjában a "2,5 ECU" összeg helyébe "3 ECU" összeg lép.

(5) A 2539/84/EGK rendeletben:

a) az 5. cikk (2) bekezdése d) pontjának 1. alpontjában a "25 ECU" összeg helyébe "30 ECU" összeg, és 2. alpontjában a "2,5 ECU" összeg helyébe "3 ECU" összeg lép; és

b) az 5. cikk (3) bekezdése e) pontjának 1. alpontjában a "25 ECU" összeg helyébe "30 ECU" összeg, és 2. alpontjában a "2,5 ECU" összeg helyébe "3 ECU" összeg lép.

(6) A 3763/91/EGK tanácsi rendelet [14] 5. cikkében a "40 ECU" összeg helyébe mindig "48,30 ECU" összeg lép.

(7) Az 1600/92/EGK tanácsi rendelet [15] 14. cikkének (2) és (3) bekezdésében és 24. cikkének (2) és (3) bekezdésében a "40 ECU" összeg helyébe "48,30 ECU" összeg lép.

(8) Az 1601/92/EGK tanácsi rendelet [16] 10. cikkének (2) és (3) bekezdésében a "40 ECU" összeg helyébe "48,30 ECU" összeg lép.

(9) A 747/93/EGK tanácsi rendelet [17] 1. cikkének (2) bekezdésében a "130 ECU" összeg helyébe mindig "157,0 ECU" összeg lép.

(10) A 2019/93/EGK tanácsi rendelet [18] 6. cikkének (1) bekezdésében a "40 ECU" összeg helyébe mindig "48,30 ECU" összeg lép.

(11) A 2456/93/EGK rendeletben:

a) a 12. cikk (1) bekezdésében a "30 ECU" összeg helyébe "36 ECU" összeg; és

b) a 14. cikk (1) bekezdésében a "8 ECU" összeg helyébe "10 ECU" összeg, és az "5 ECU" összeg helyébe "6 ECU" összeg lép.

(12) A 456/94/EK bizottsági rendelet [19] 1. cikkének második francia bekezdésében a "287,78 ECU" összeg helyébe "347,50 ECU" összeg lép.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A 2. cikk (1), (6), (7), (8), (9) és (10) bekezdését azonban attól a naptól kezdve kell alkalmazni, amikor az 1995. február 1-jén vagy az azután megállapított mezőgazdasági átváltási arányokat először alkalmazzák.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. október 13-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 22., 1995.1.31., 1. o.

[2] HL L 387., 1992.12.31., 1. o.

[3] HL L 45., 1995.3.1., 2. o.

[4] HL L 148., 1968.6.28., 24. o.

[5] HL L 107., 1995.5.12., 4. o.

[6] HL L 108., 1993.5.1., 106. o.

[7] HL L 161., 1993.7.2., 59. o.

[8] HL L 251., 1977.10.1., 60. o.

[9] HL L 251., 1979.10.5., 12. o.

[10] HL L 99., 1981.4.10., 38. o.

[11] HL L 238., 1984.9.6., 13. o.

[12] HL L 195., 1995.8.18., 6. o.

[13] HL L 225., 1993.9.4., 4. o.

[14] HL L 356., 1991.12.24., 1. o.

[15] HL L 173., 1992.6.27., 1. o.

[16] HL L 173., 1992.6.27., 13. o.

[17] HL L 77., 1993.3.31., 15. o.

[18] HL L 184., 1993.7.27., 1. o.

[19] HL L 57., 1994.3.1., 50. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R2417 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R2417&locale=hu