31993R2019[1]

A Tanács 2019/93/EGK rendelete (1993. július 19.) az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi intézkedések bevezetéséről

A TANÁCS 2019/93/EGK RENDELETE

(1993. július 19.)

az egyes mezőgazdasági termékek vonatkozásában a kisebb égei-tengeri szigetek javára hozott egyedi intézkedések bevezetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az Európai Tanács 1988. december 2-i és 3-i rodoszi ülésén elismerte, hogy a Közösség egyes szigeti régióiban egyedi társadalmi-gazdasági problémák tapasztalhatóak; mivel ezeknek a egyedi problémáknak a megoldása érdekében intézkedésekre van szükség;

mivel, a szigetek különleges földrajzi adottságai miatt, a napi szükségletek, illetve a mezőgazdasági termelés szempontjából elengedhetetlen élelmiszerek és mezőgazdasági termékek beszerzése olyan költségeket ró az égei-tengeri szigetekre, amelyek komoly hátrányt jelentenek az érintett ágazatokban; mivel ez a természetes hátrány az egyes nélkülözhetetlen alapvető termékekre vonatkozó egyedi ellátási szabályozás útján mérsékelhető;

mivel az egyedi ellátási szabályozás keretében említett termékmennyiségeket olyan időszakos becsült ellátási mérleg alapján kell megállapítani, amely év közben a helyi piac alapvető szükségletei és a helyi termelés figyelembevétele alapján módosítható; mivel a helyi termelés ösztönzése érdekében elfogadott intézkedések figyelembevételével ezeket a szabályokat a zöldség- és gyümölcságazatban öt éven keresztül, csökkenő mértékben kell alkalmazni;

mivel ennek a szabályozásnak a termelési költségek és a fogyasztói árak csökkentése a célja; mivel ennek megfelelően figyelemmel kell kísérni tényleges hatását;

mivel a kereskedelem eltérülésének elkerülése érdekében az egyedi ellátási szabályozás hatálya alá tartozó termékeket tilos továbbszállítani a Közösség más részeibe vagy továbbexportálni harmadik országokba;

mivel megfelelő és hatékony irányító és ellenőrző rendszert kell létrehozni az intézkedések végrehajtása érdekében;

mivel fokozott mértékben figyelembe kell venni az égei-tengeri szigetek mezőgazdasági termelésének egyedi feltételeit; mivel mind az állattenyésztés, mind az állati és növényi termékek vonatkozásában szükség van intézkedésekre;

mivel a szigetek hagyományos állattenyésztése fejlődésének elősegítése érdekében a hím szarvasmarhafélék hizlalásához és az anyatehén-állományok fenntartásához kiegészítő támogatásokat kell nyújtani, továbbá támogatást kell nyújtani a szigeteken hagyományosan előállított sajtok magántárolásához;

mivel a gyümölcs-, zöldség- és virágágazatban intézkedéseket kell tenni a termelés elősegítése, fejlesztése, valamint a gazdaságok termelékenységének és a termékek minőségének javítása érdekében;

mivel intézkedéseket kell tenni az étkezési és a vetőburgonya termelésének támogatására;

mivel a hagyományos szőlőtermesztés támogatása céljából a szigeteken támogatást kell folyósítani a szőlészetek számára, amelyek a közösségi szabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő minőségi borokat termelnek, és minőségfejlesztési programban vesznek részt;

mivel a helyi minőségi likőrborok termelésének elősegítése és minőségének javítása céljából támogatást kell folyósítani az ezeknek a termékeknek az érlelési célú tárolása során felmerülő költségek ellensúlyozására;

mivel a szigeteken a hagyományos olívatermesztés elősegítése, a termelési potenciál fenntartása, a vidéki táj és a természeti környezet megóvása érdekében hektáronkénti támogatást kell nyújtani azzal a feltétellel, hogy folyamatosan fenntartják az olajfaligeteknek a szabályos termelést biztosító állapotát;

mivel a méhészet olyan ágazat, amely az égei-tengeri szigetek fontos és törékeny egyensúlyú növényvilágának gondozásával áll kapcsolatban, ugyanakkor a lakosság számára többletbevételt is biztosít; mivel következésképpen ezt a hagyományos tevékenységet olyan támogatásban kell részesíteni, amely segít a magas termelési költségek csökkentésében; mivel a támogatást a méz forgalmazási feltételeinek javítását szolgáló intézkedések keretében nyújtják a termelői szövetségek; mivel az ilyen szövetségek létrehozásáig, egy korlátozott ideig csökkentett támogatási összeget folyósítanak a méztermelők részére;

mivel az égei-tengeri szigeteken működő gazdaságok komoly szerkezeti hiányosságokkal, hibákkal bírnak, amelyek jellegzetes gondokat, nehézségeket eredményeznek; mivel emiatt el kell térni a strukturális támogatás bizonyos formáinak odaítélését érintő korlátozó, illetve tiltó szabályoktól;

mivel a szóban forgó égei-tengeri szigetek mezőgazdaságának fejlesztése érdekében nélkülözhetetlen strukturális intézkedések finanszírozása a Szerződés 130a. és 130c. cikkei értelmében a fejlődésben lemaradt régiók fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának elősegítését célzó közösségi támogatási keretterv keretében történik (1. célkitűzés);

mivel az égei-tengeri szigeteken tapasztalt problémákat fokozza a szigetek kicsi mérete; mivel a prioritások irányítása és a kitűzött intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében ezek az intézkedések kizárólag a 100 000 főt meg nem haladó lélekszámú, "kisebb szigetekként" ismert szigeteken alkalmazhatók,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet egyedi intézkedéseket határoz meg bizonyos mezőgazdasági termékeket és mezőgazdasági termelőeszközöket illetően, a kisebb égei-tengeri szigetek (a továbbiakban: kisebb szigetek) távoli fekvéséből és elszigeteltségéből adódó nehézségek orvoslására.

Ennek a rendeletnek az alkalmazásában "kisebb szigetek" mindazon égei-tengeri szigetek, amelyek állandó lakossága nem haladja meg a 100 000 főt.

I. CÍM

Egyedi ellátási szabályozás

2. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt, a kisebb égei-tengeri szigeteki fogyasztás, mezőgazdasági termelés és feldolgozás szempontjából elengedhetetlen mezőgazdasági termékekre egyedi ellátási szabályozást kell bevezetni.

Annak érdekében, hogy minden évben eleget tegyenek az ellátási követelményeknek, előzetes ellátási mérleget kell készíteni, amely meghatározza a fenti bekezdésben említett mezőgazdasági termékek mennyiségét.

3. cikk

(1) Az egyedi ellátási szabályozás alapján támogatást nyújtanak a kisebb égei-tengeri szigeteknek a 2. cikkben említett termékekkel történő ellátására.

A támogatás összegét szigetcsoportonként határozzák meg, az adott szigeteken a termékek forgalmazása során felmerülő, többletköltség alapján, amelyet a szigeteket rendszerint ellátó görög szárazföldi szállítási kikötőktől, illetve a végső célállomásként szolgáló szigetekre szállítandó termékek átmenő forgalmát vagy berakodását lebonyolító szigetek kikötőitől számítanak.

A támogatás összegének 90 %-át a Közösség, 10 %-át a tagállam finanszírozza.

(2) Az egyedi ellátási szabályozás végrehajtásakor különösen az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) a kisebb égei-tengeri szigeteknek egyedi szükségletei és a pontos mennyiségi követelmények;

b) a hagyományos kereskedelmi forgalom a görög szárazföldi kikötőkkel, valamint a szigetek között;

c) a tervezett támogatások gazdasági szempontjai;

d) szükséges, hogy a helyi termékek fejlesztésének lehetőségét ne korlátozzák.

(3) A szabályozás csak akkor alkalmazható, ha a támogatásból származó előnyök ténylegesen a végfelhasználók javát szolgálják.

(4) Az egyedi ellátási szabályozás alá eső termékeket nem szabad harmadik országokba továbbexportálni, illetve a Közösség többi részébe továbbszállítani.

(5) Ha az (1) bekezdésben említett termékeket a kisebb égei-tengeri szigeteken dolgozzák fel, a (4) bekezdésben említett tilalmat nem kell alkalmazni a hagyományos kivitelre vagy a feldolgozott termékeknek a Közösség többi részébe történő hagyományos szállítására. A hagyományos kivitel esetén export-visszatérítést nem fizetnek.

3a. cikk

(1) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok a 13a. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek elfogadásra. Ezek különösen a következőkre terjednek ki:

a) a kisebb égei-tengeri szigetek csoportosítása a szigeteket rendszerint ellátó görög szárazföldi szállítási kikötőktől, illetőleg a végső célállomásként szolgáló szigetek ellátásában az átmenő forgalmat vagy berakodást lebonyolító szigetek kikötőitől való távolságuk alapján;

b) a támogatás összegének meghatározása az egyedi ellátási szabályozás alapján;

c) olyan intézkedések, amelyek biztosítják a hatékony ellenőrzést, valamint azt, hogy az előnyök ténylegesen a végfelhasználók javára szolgáljanak;

d) ha szükséges, szállítási engedélyek rendszerének bevezetése.

(2) A Bizottság ellátási mérlegeket készít a 13a. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban. Ugyanezen eljárással összhangban, a kisebb égei-tengeri szigetek szükségleteiben bekövetkező változások figyelembevételével, felülvizsgálhatja ezeket a mérlegeket, és a mellékletben szereplő termékek jegyzékét.

II. CÍM

A helyi termékek támogatását célzó intézkedések

5. cikk

Az ebben a címben szereplő támogatásokat a hagyományos gazdasági tevékenységek ösztönzésére, a helyi termelés minőségi javítására és fejlesztésére, a kisebb szigetek piaci követelményeihez történő igazítására, továbbá a kisebb szigeteken hagyományosan és természetszerűleg űzött mezőgazdasági tevékenységek újjáélesztésére nyújtják.

6. cikk

(1) A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 70. cikkében előírt kizárás alkalmazásának esetén a Görög Köztársaság programot terjeszt a Bizottság elé a marha- és borjúhús, valamint a juh- és kecskehús termeléséhez kapcsolódó hagyományos tevékenységeknek a kisebb égei-tengeri szigetek fogyasztási igényeinek határán belül történő támogatásáról.

A programot a tagállam által kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságok dolgozzák ki és hajtják végre.

(2) A Közösség a kisebb égei-tengeri szigeteken letelepedett termelőknek az 1254/1999/EK rendelet ( 5 ), e rendelet, valamint a 2529/2001/EK rendelet ( 6 ) alapján 2003-ban ténylegesen kifizetett támogatások összegével egyenlő éves összeg erejéig finanszírozza a programot.

A Bizottság a helyi termelés fejlődésének figyelembevétele céljából növeli a fent említett összeget. Azonban az éves összeg semmiképpen sem haladhatja meg az e rendelet alapján 2003-ban a marhahúsra vonatkozó támogatásokra alkalmazandó felső határok összegének és a 2003-ban alkalmazandó valamennyi alap- és kiegészítő kifizetés és támogatás szorzatát, valamint azon támogatási jogok összegét, amelyekkel a kisebb égei-tengeri szigeten letelepedett termelők a 2529/2001/EK rendelet alapján 2003. június 30-án rendelkeznek, valamint a nemzeti tartalék megfelelő hányadának és a 2003-ban alkalmazandó kifizetések és támogatások szorzatát.

(3) A Bizottság az 1782/2003/EK rendelet 144. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadja a végrehajtási rendelkezéseket, jóváhagyja és módosítja a programot, valamint meghatározza és növeli az e cikk (2) bekezdésének első albekezdésében előírt összeget. A Bizottság ugyanezen eljárással összhangban felülvizsgálja a (2) bekezdés második albekezdésében meghatározott határértéket.

(4) A görög hatóságok minden év április 15-ig jelentést nyújtanak be a program végrehajtásáról.

8. cikk

(1) Hektáronként támogatást nyújtanak a 0701 90 50 és a 0701 90 90 KN-kódok alá tartozó, étkezési burgonya termesztéséhez és a 0701 10 00 KN-kód alá tartozó vetőburgonya termesztéséhez, évente legfeljebb 2 200 hektár megművelt és betakarított területig.

A támogatás összege legfeljebb 603 euró hektáronként.

(2) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok a 13a. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kerülnek elfogadásra.

9. cikk

(1) Hektáronkénti támogatást nyújtanak a hagyományos szőlőtermő vidékeken a m.t. minőségi bort adó szőlők folyamatos termeléséhez.

A támogatást olyan termőterületek után folyósítják, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

a) a telepített fajtákat a tagállamok az 1493/1999/EK tanácsi rendelet ( 7 ) 19. cikkében a területükön termelt m.t. minőségi borok készítésére alkalmasnak minősítettek; és

b) a területen a hektáronkénti terméshozam alacsonyabb, mint a tagállam által, az 1493/1999/EK rendelet VI. melléklete I. pontja feltételeinek megfelelően meghatározott, a szőlő, a must vagy bor mennyiségében kifejezett felső határérték.

(2) A támogatás mértéke évenként 476 euró hektáronként. A támogatást kizárólag azon termelői csoportoknak vagy szervezeteknek nyújtják, amelyek az illetékes hatóságok által jóváhagyott programmal összhangban az előállított borok minőségének javítása érdekében intézkedéseket hoznak; a program magában foglalja különösen a borkészítés, tárolás és forgalmazás feltételeinek javítását szolgáló eszközöket.

(3) Az 1493/1999/EK rendelet II. címének II. fejezetét nem kell alkalmazni a kisebb égei-tengeri szigetekre.

(4) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok szükség szerint a 13a. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek elfogadásra.

11. cikk

(1) Hektáronként támogatást nyújtanak az olajfaligetek gondozásához a hagyományos olívatermelő vidékeken azzal a feltétellel, hogy az olajfaligeteket folyamatosan megfelelő termőállapotban tartják.

A támogatás összege évenként 145 euró hektáronként.

(2) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok a 13a. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek elfogadásra. E szabályok különösen az (1) bekezdésben említett támogatási rendelkezések alkalmazási feltételeit, az olajfaligetek megfelelő gondozásának feltételeit és a szabályozó rendelkezéseket határozzák meg.

12. cikk

(1) Támogatást nyújtanak a kisebb égei-tengeri szigetekre jellemző, magas kakukkfűméz-tartalmú minőségi méz termeléséhez.

A támogatást az olyan, az illetékes hatóságok által elismert termelői csoportok részére folyósítják a nyilvántartott termelő kaptárok alapján, amelyek vállalják a minőségi méz forgalmazási feltételeinek javítását, a minőség fejlesztését szolgáló éves intézkedési programok bevezetését.

A támogatás összege évi 12 euró méhkaptáronként.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatást évente legfeljebb 100 000 kaptár után nyújtják.

(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok a 13a. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek elfogadásra.

III. CÍM

Strukturális intézkedésekre alkalmazandó eltérések

13. cikk

(1) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet ( 8 ) 7. cikkétől eltérően a támogatás teljes értéke, a támogatható beruházások mértékének százalékában kifejezve, legfeljebb 15 %-kal növelhető azoknak a beruházásoknak a tekintetében, amelyek elsősorban a diverzifikációt, az átalakítást vagy a fenntartható mezőgazdaságra való átállást szolgálják a kisebb égei-tengeri szigeteken lévő mezőgazdasági üzemek vonatkozásában.

(2) Az 1257/1999/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésétől eltérően a támogatás teljes értéke, a támogatható beruházások mértékének százalékában kifejezve, nem haladja meg a 65 %-ot az olyan kis- és középvállalkozásokban végzett beruházások esetében, amelyek a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet ( 9 ) 18. cikkének (3) bekezdésében említett, a programkiegészítőben meghatározandó ágazatokban lévő, főként helyi termékekből álló mezőgazdasági termékek előállításában és forgalmazásában vesznek részt.

(3) Az e cikk alapján tervezett intézkedéseket a kisebb égei-tengeri szigetekre kiterjedő 1260/1999/EK rendelet 18. cikkében említett operatív programok keretében kell leírni.

13a. cikk

(1) A Bizottságot az 1766/92/EGK tanácsi rendelet ( 10 ) 22. cikkével felállított Gabonapiaci Irányítóbizottság, illetve az érintett termékek piacának közös szervezéséről szóló rendeletekkel felállított irányítóbizottságok egyike (a továbbiakban: bizottság) segíti.

A 827/68/EGK tanácsi rendelet ( 11 ) hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek és az egyetlen piac közös szervezése alá sem tartozó termékek esetében a Bizottságot az 1696/71/EGK tanácsi rendelet ( 12 ) 20. cikkével felállított Komlópiaci Irányítóbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkeit kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében említett határidő időtartama egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

IV. CÍM

Záró rendelkezések

14. cikk

Az e rendeletben előírt intézkedések, a 13. cikk kivételével, az 1258/1999/EK rendelet ( 13 ) 2. cikke (2) bekezdésének értelmében megfelelnek az agrárpiacok stabilizálását célzó intervenció fogalmának.

14a. cikk

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megfeleljenek ennek a rendeletnek, különösen az ellenőrzés és közigazgatási szankciók tekintetében, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok a 13a. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülnek elfogadásra.

15. cikk

(1) Görögország a Bizottságnak éves jelentést nyújt be az e rendeletben meghatározott intézkedések végrehajtásáról.

(2) Minden ötéves időszak végén a Bizottság általános jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére, amelyben tájékoztat az e rendelet alapján meghozott intézkedések hatásairól, és amely a szükséges kiigazításokra vonatkozó javaslatokat tartalmaz.

Az első jelentést 2005. vége előtt kell előterjeszteni.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Az I. cím alapján a kisebb égei tengeri szigetekre vonatkozó egyedi ellátási szabályozás alá tartozó termékek jegyzéke

ÁrumegnevezésKN-kód
Búzaliszt1101 és1102
Durumbúza1001 10 00
Kenyérbúza1001 90 99
Takarmányok
– gabonafélék
– búza1001
– rozs1002
– árpa1003
– zab1004
– kukorica1005
– gyapotmag1207 20 90
– lucerna és takarmánynövények1214
– élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok2302–2308
– állatok etetésére szolgáló készítmények2309 90

( 1 ) HL C 56., 1993.2.26., 21. o.

( 2 ) 1993. június 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) 1993. május 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

( 5 ) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 341., 2001.12.22., 3. o.

( 7 ) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1622/2000/EK rendelettel (HL L 194., 2000.7.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 160., 1999.6.26., 80. o.

( 9 ) HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

( 10 ) HL L 181., 1992.7.1., 21. o.

( 11 ) HL L 151., 1968.6.30., 16. o. A legutóbb a 195/96/EK rendelettel (HL L 26., 1996.2.2., 13. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 175., 1971.8.4., 1. o. A legutóbb a 191/2000/EK rendelettel (HL L 23., 2000.1.28., 4. o.) módosított rendelet.

( 13 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R2019 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R2019&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993R2019-20050101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993R2019-20050101&locale=hu

Tartalomjegyzék