32002R0179[1]

A Tanács 179/2002/EK rendelete (2002. január 28.) a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló 2792/99/EK rendelet módosításáról

A Tanács 179/2002/EK rendelete

(2002. január 28.)

a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló 2792/99/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A 2792/99/EK rendelet [4] főleg a halászflottákra vonatkozó több éves orientációs programok megvalósításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

(2) A 2002/70/EK határozat a Közösség halászati ágazatának strukturális átalakítására irányuló célkitűzések és részletes szabályok tekintetében, az 1997. január 1-jétől 2001. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan módosítja a 97/413/EK határozatot [5], aminek célja az erőforrások és kiaknázásuk közötti egyensúly fenntartható alapon történő elérése, és különösen érvényességi időtartamának 2002. december 31-ig történő meghosszabbítása.

(3) A jogtalan, nem jelentett, illetve nem szabályozott halászat megakadályozására és kiküszöbölésére irányuló nemzetközi fellépés megerősítése érdekében nem szabad állami támogatást nyújtani a halászhajók bizonyos olyan harmadik országokba történő tartós átviteléhez, amelyek az illetékes regionális halászati szervezetek szerint a nemzetközi védelmi intézkedések hatékonyságát veszélyeztető halászatot megengedik.

(4) Helyénvaló az új kapacitások belépésével kapcsolatos kivonás feltételének megerősítése azokban a szegmensekben, amelyekben még nem érték el az éves célkitűzéseket.

(5) A 2792/99/EK rendelet bizonyos rendelkezéseit ezért módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2792/99/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (3) bekezdésében a "2001. május 1." helyébe "2002. május 1." lép.

2. A 6. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A 12 méter teljes hosszúságot el nem érő, a közösségi halászhajó-nyilvántartásban már bejegyzett, nem vonóhálós hajók esetében a tagállamok kérelmet nyújthatnak be a kapacitási célok világosan meghatározott és számszerű növelésére, a biztonság növelése, a tengeri navigáció fejlesztése, a higiénia növelése, a termékminőség és a munkakörülmények javítása céljából, amennyiben ezek az intézkedések nem eredményezik az érintett erőforrások kiaknázási fokának növekedését."

(3) A 7. cikk (3) bekezdésének b) pontja a következő ponttal egészül ki:

"iv. ha az a harmadik ország, ahova a hajót át kell vinni, az illetékes regionális halászati szervezeteknek nem szerződő vagy együttműködő fele, ezt az országot az ilyen szervezetek nem olyan országként határozták meg, mint amely a nemzetközi védelmi intézkedések hatékonyságát veszélyeztető módon engedélyezi a halászatot. A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában rendszeresen közzéteszi az érintett országok jegyzékét."

4. A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 3. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében megállapított feltételek sérelme nélkül a flotta felújítására és korszerűsítésére szolgáló állami támogatás csak az alábbi, illetve a 6. cikkben és a III. mellékletben foglalt feltételekkel nyújtható, feltéve hogy a több éves útmutató program általános éves célkitűzései teljesülnek:

a) amennyiben az érintett szegmensek éves céljai teljesülnek, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 2000-től 2006-ig terjedő programszervezési időszakban az állami támogatással rendelkező új kapacitás belépését olyan, állami támogatás nélküli kapacitás kivonása kompenzálja, amely összesítve mind űrtartalomban, mind teljesítményben legalább megegyező mértékű az érintett szegmensbe belépő új kapacitással;

b) amennyiben az érintett szegmens éves céljai nem teljesülnek, a tagállamoknak 2002. június 30-ig biztosítaniuk kell, hogy a 2000-2001-es időszak során az állami támogatással belépő új kapacitást olyan, állami támogatás nélküli kapacitás kivonása kompenzálja, amelynek mértéke összesítve mind űrtartalomban, mind teljesítményben legalább 30 %-kal magasabb, mint az érintett szegmensekbe belépő új kapacitás; illetve a 2002. január 1-jétől 2002. június 30-ig terjedő időszak során a kivont kapacitásnak legalább 35 %-kal nagyobbnak kell lennie, mint a belépő új kapacitásnak.

A kivont kapacitást csak az e pont szerinti állami támogatással bevezetett új kapacitással lehet helyettesíteni;

c) állami támogatás hajók felszerelésére vagy korszerűsítésére is nyújtható, amennyiben ez nem érinti az űrtartalomban vagy teljesítményben mért kapacitást.

A Tanács a Szerződés 37. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően 2002. június 30-ig határoz e bekezdés rendelkezéseinek 2002. július 1-jétől alkalmazandó minden szükséges módosításáról."

5. A 16. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tagállamok pénzügyi támogatást nyújthatnak a halászoknak és hajótulajdonosoknak, amennyiben a közösségi jogalkotás technikai korlátozásokat határoz meg bizonyos felszerelések vagy halászati módszerek alkalmazásával kapcsolatban; ez a támogatás a technikai módosítások elvégzésének fedezésére szolgál, és legfeljebb 6 hónapra fizethető."

2. cikk

Ez a rendelet Az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. január 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. Piqué i Camps

[1] HL C 270. (E), 2001.9.25, 80. o.

[2] 2001. október 25.-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] 2001. október 17.-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 337., 1999.12.30., 10. o. Az 1451/2001/EK rendelettel (HL L 198., 2001.7.21, 9. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 31., 2002.2.1., 77. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0179 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0179&locale=hu