Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31999R2792[1]

A Tanács 2792/1999/EK rendelete (1999. december 17.) a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról

A TANÁCS 2792/1999/EK RENDELETE

(1999. december 17.)

a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

(1)

A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet ( 4 ) meghatározza a strukturális alapok és a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz ("HOPE") általános céljait és feladatait, azok szervezetét, a támogatás módját, az alapok által és az általános pénzügyi megállapodások alapján nyújtott támogatás tervezését és általános szervezését.

(2)

A halászat és akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) meghatározza a közös halászati politika céljait és általános szabályait; különösen a közösségi halászflotta fejlesztését kell szabályozni a 11. cikk értelmében a Tanács által hozott határozatok szerint; a Bizottság feladata, hogy ezeket a határozatokat átültesse az egyes tagállamok szintjén meghozandó konkrét intézkedésekre; továbbá be kell tartani a közös halászati politika ellenőrzési rendszerének kialakításáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletet ( 6 ).

(3)

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről szóló, 1999. június 21-i 1263/1999/EK tanácsi rendelet ( 7 ) az 1. cikkében meghatározza az ágazat strukturális intézkedéseinek sajátos céljait; a fenti rendelet 4. cikke értelmében a Tanácsnak 1999. december 31-ig határoznia kell a HOPE ágazati átalakításhoz történő hozzájárulásának feltételeiről annak biztosítására, hogy az átalakítás elérje kitűzött céljait.

(4)

Meg kell határozni a tervezésre vonatkozó rendelkezéseket.

(5)

A halászati flották többéves, 1997. január 1-jétől 2001. december 31-ig terjedő orientációs programjai a lejáratukig hatályban maradnak; megfelelő rendelkezéseket kell hozni a 2002. január 1-jével kezdődő időszakra.

(6)

Meg kell határozni a többéves orientációs programok felügyeletére és végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, különösen a halászati flották be- és kilépésének mechanizmusára vonatkozó rendelkezéseket, valamint a halászati flották felújítására, a hajók modernizálására és közös vállalkozások alapítására vonatkozó köztámogatások kereteit.

(7)

A kisipari jellegű part menti halászat különleges státussal bír a halászati tevékenységek kiigazítására vonatkozó célok egyeztetése tekintetében; lényeges, hogy ez a sajátosság konkrét intézkedésekben fogalmazódjon meg e rendelet szintjén.

(8)

A halászati flották átszervezésének végrehajtásához társadalmi-gazdasági kísérő intézkedésekre lesz szükség.

(9)

Részletes szabályokat kell meghatározni a vízi erőforrások védelme és gyarapítása céljából, az akvakultúra számára, a halászati kikötők felszereléseihez, a feldolgozáshoz, az értékesítéshez, a belvízi halászathoz, illetve a halászati és az akvakultúra-termékek fejlesztéséhez nyújtandó támogatással kapcsolatban.

(10)

Egyes, jelenleg a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1992. december 17-i 3759/92/EGK tanácsi rendelet ( 8 ) alapján végrehajtott, a termelő szervezetek érdekében hozott strukturális jellegű rendelkezéseket a strukturális intézkedések közé kell sorolni, és ez a besorolás nem veszélyeztetheti a termelő szervezetek 3759/92/EGK rendeletben meghatározott szabályozó szerepét; célszerű egyéb, kollektív érdekeket szolgáló, a szakemberek által hozott intézkedéseket is besorolni.

(11)

Mivel részletes szabályokat kell meghatározni a halászok és a hajótulajdonosok részére nyújtandó, a tevékenység átmeneti megszakítása vagy egyes hajófelszerelésekre vagy halászati módszerekre vonatkozó műszaki korlátozások esetén alkalmazandó kártérítésekkel és pénzügyi támogatással kapcsolatban.

(12)

A programok az innovációs tevékenység és technikai támogatás végrehajtásához szükséges eszközöket írják elő.

(13)

A vízi erőforrások megóvása, illetve azok hasznosítása és ezek környezeti kihatásai közötti hosszan tartó egyensúly elérése a halászati ágazat egyik fő érdeke; éppen ezért ugyanolyan lényeges a táplálkozási lánc megóvását szolgáló megfelelő intézkedések meghozatala mind az akvakultúra, mind a halfeldolgozó ipar vonatkozásában.

(14)

Amennyiben ezek az intézkedések nem korlátozódnak a közösségi támogatások nyújtására, szükséges, különösen az ágazat állami támogatási rendszerének szabályozása, a Szerződés 87. és 89. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, illetve a közösségi halászati flották szerkezetátalakítási tervezésének a strukturális támogatás egészébe koherens módon történő integrálása.

(15)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 9 ) összhangban kell elfogadni.

(16)

Hatályon kívül kell helyezni a halászati és akvakultúra-ágazatnak nyújtott, valamint ezek termékeinek feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó feltételek és rendelkezések megállapításáról szóló, 1998. november 3-i 2468/98/EK tanácsi rendeletet ( 10 ) és egyéb rendelkezéseket; ugyanakkor az 1999. december 31-ig jóváhagyott támogatások, akciók és projektek megfelelő végrehajtása érdekében a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célok

(1) Ez a rendelet keretszabályozásként szolgál a halászati ágazatban a tagállamok területén az 1263/1999/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célok és a közös halászati politika, különösen az erőforrások megőrzésének és hosszú távú fenntarthatóságának megvalósítására való tekintettel végrehajtott minden strukturális intézkedéshez, a regionális sajátosságok sérelme nélkül.

(2) Az ágazat strukturális politikája az átalakítás irányítására és előmozdítására irányul. Az átalakítás hosszan tartó hatású intézkedésekből tevődik össze, amelyek hozzájárulnak az 1263/1999/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében megfogalmazott feladatok megvalósításához.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján elfogadott intézkedések nem növelik a halászati erőkifejtés mértékét.

2. cikk

Eszközök

A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, a továbbiakban: HOPE - a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 11 ) 16. cikkében megállapított feltételek alapján - támogatást nyújthat az e rendelet II., III. és IV. címében meghatározott intézkedésekhez a 2371/2002/EK rendelet 1. cikkében meghatározott közös halászati politika alá tartozó területeken belül.

I. CÍM

TERVEZÉS

3. cikk

Közös rendelkezések

(1) Az 1260/1999/EK rendelet 9. cikkének a) pontjában meghatározott tervezés összhangban van a közös halászati politika céljaival és különösen a 2371/2002/EK rendelet III. fejezetének rendelkezéseivel. E célból a tervezést szükség szerint, és különösen a halászati erőkifejtés határainak a 2370/2002/EK rendelet 5. cikke alapján meghatározott alkalmazásában, felülvizsgálják.

A tervezés kiterjed a II., III. és IV. címben említett minden területre.

(2) Az 1. célkitűzésben a részben a HOPE által finanszírozott intézkedések tervezése az 1263/1999/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban történik.

Az 1. célkitűzésen kívül a részben a HOPE által finanszírozott intézkedések tervezése az 1263/1999/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban történik. Ezekre az esetekre az 1260/1999/EK rendelet 14. cikke, 15. cikk (2) bekezdése, 15. cikke (3) bekezdésének első albekezdése, 15. cikke (5) bekezdése, 15. cikk (6) bekezdése, 15. cikk (7) bekezdése, 19. cikk (3) bekezdése és 19. cikk (4) bekezdése vonatkozik.

(3) Az 1260/1999/EK rendelet 9. cikkének b) pontjában meghatározott fejlesztési tervek bemutatják, hogy a kitűzött célok érdekében szükség van az állami támogatásra, illetve különösen azt, hogy az állami támogatás nélkül az érintett halászflotta nem volna felújítható vagy modernizálható, és azt, hogy a tervezett intézkedések nem veszélyeztetik a halászati erőforrások hosszú távú egyensúlyát.

A tervek tartalma az I. mellékletben megállapítottak szerinti.

II. CÍM

HALÁSZFLOTTA

7. cikk

A halászati tevékenység kiigazítása

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a 2371/2002/EK rendelet vonatkozó előírásainak való megfelelés céljából.

Amennyiben szükséges, a célok megvalósítása a halászhajók halászati tevékenységének - a III. melléklet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban történő - végleges beszüntetése vagy korlátozása, illetve e kettő kombinálása útján is megvalósítható.

(2) A halászhajók halászati tevékenységét beszüntető intézkedések csak a 10 éves vagy annál régebbi hajókra alkalmazhatók.

2006. június 30-ig azonban az ötéves vagy annál régebbi, vontatott halászfelszerelést nem használó hajók végleges átadása is lehetséges a (3) bekezdés d) pontjával összhangban.

(3) A halászhajók halászati tevékenységének végleges beszüntetése a következő módon valósítható meg:

a) a hajó leselejtezése;

b) 2004. december 31-ig a hajó végleges átadása egy harmadik országba, az érintett ország illetékes hatóságaival történt megállapodást követően, beleértve a 8. cikk értelmében közös vállalkozás keretein belül történő átadást is, amennyiben az összes következő feltétel teljesül:

i. létezik halászati megállapodás az Európai Közösség és a hajó átadása szerinti harmadik ország között, valamint megfelelőek a garanciák arra nézve, hogy a nemzetközi jog nem sérül, különösen a tengeri erőforrások védelme és kezelése vagy a közös halászati politika egyéb céljainak, illetve a halászok munkakörülményeinek tekintetében.

A Bizottság esetenként eltéréseket engedélyezhet a közös vállalkozás keretein belül harmadik országba történő végleges átadás alól, amennyiben a közösségi érdekek nem indokolják halászati megállapodás megkötését, és az átadás többi feltételét teljesítenék;

ii. a harmadik ország, ahova a hajót átadni kívánják, nem tagjelölt ország;

iii. az átadás az átadott hajó által korábban kiaknázott erőforrásokat érintő halászati erőkifejtés mértékének csökkenését eredményezi; ez a feltétel azonban nem alkalmazandó abban az esetben, mikor az átadott hajó a közösségi halászati megállapodás vagy egyéb megállapodások alapján elveszítette halászati lehetőségét;

iv. a harmadik országot, ahova a hajót átadni kívánják, amennyiben nem szerződő vagy együttműködő tagja a megfelelő halászati regionális szervezeteknek, az ilyen szervezetek nem minősítették olyan országnak, amely a halászatot olyan módon engedélyezi, amely veszélyezteti a nemzetközi megőrzési intézkedések hatékonyságát. A Bizottság szabályos időközönként közzéteszi az érintett országok jegyzékét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában;

c) a hajó végleges átminősítése halászaton kívüli célokra;

d) 2006. június 30-ig a hajó végleges átadása az Indiai-óceán térségében 2004 decemberében cunami által sújtott valamely harmadik országnak, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

i. a hajó teljes hossza nem haladja meg a 12 métert, és legfeljebb 20 éves;

ii) az átadást engedélyező tagállam biztosítja, hogy a hajó teljes mértékben tengerálló, és halászati tevékenység végzésére alkalmas legyen, az átadás a cunami sújtotta régióban az annak következményeit elszenvedő halászközösségek javára történjen, valamint hogy ne lépjenek fel a halászati erőforrásokra és a helyi gazdaságra gyakorolt káros hatások;

iii) az átadás kielégíti az Egyesült Nemzetek Szervezete Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete értékelésében meghatározott igényeket és összhangban áll a harmadik ország kéréseivel.

(5) A kedvezményezetteknek a forgalomból történő végleges kivonás tekintetében fizetett köztámogatás összege nem haladhatja meg az alábbi összegeket:

a) selejtezési támogatások:

i. 10-15 éves hajók: lásd az 1. és 2. táblázatot a IV. mellékletben;

ii. 16-29 éves hajók: az 1. és 2. táblázat értékei 1,5 %-kal csökkennek évenként a 15 évesnél idősebb hajók esetében;

iii. 30 éves vagy annál idősebb hajók: az 1. és 2. táblázat szerinti mértékek, 22,5 %-kal csökkentve;

b) közös vállalkozás keretében történő átadás esetén járó támogatás: a 8. cikk (3) bekezdésében említett összeg; nem nyújtható azonban állami támogatás erre a célra a 20 regisztertonnánál vagy 22 tonnánál kisebb tömegű, a 30 éves vagy annál idősebb hajók esetén;

c) harmadik országba történő végleges átadás után járó támogatás: a fenti a) pontban szereplő selejtezési támogatás legmagasabb értékénél 70 %-kal kevesebb. Nem nyújtható azonban állami támogatás erre a célra a 20 regisztertonnánál vagy 22 tonnánál kisebb tömegű vagy 30 éves vagy annál idősebb hajók esetében;

d) a halászhajó nem halászati, nem haszonszerzési célokra történő végleges átminősítése esetén járó támogatás: az a) pontban a leselejtezésre megállapított támogatások összege.

(6) Az (5) bekezdés a) pontjától eltérve, a (3) bekezdés d) pontjának megfelelően a hajók végleges átadására nyújtott köztámogatást a következőképpen kell kiszámítani:

i. az 5-15 éves hajók esetében az (5) bekezdés a) pontjának i. alpontjában említett támogatást, a 16-20 éves hajók esetében pedig az (5) bekezdés a) pontjának ii. alpontjában említett támogatást kell alkalmazni;

ii. az (5) bekezdés a) pontjában említett támogatás legfeljebb 20 %-kal növelhető a következő célokra:

- a hajók harmadik országoknak történő átadásáért felelős, a tagállamok kijelölt közjogi vagy magánjogi szervezetek költségeinek fedezése,

- a támogatásban részesülő hajótulajdonos kompenzálása a hajó felszereléséért, valamint teljes mértékben tengerállóvá, és a harmadik országokban halászati tevékenységre alkalmassá tételéért.

Ugyancsak részesülhetnek az e bekezdés szerinti támogatásokból azok a hajók, amelyek tevékenységének végleges beszüntetésére vonatkozóan 2005. április 2-ig kérelmet nyújtottak be egy tagállam illetékes hatóságaihoz.

8. cikk

Közös vállalkozások

(1) A tagállamok rendelkezéseket hozhatnak a közös vállalkozások alapításának előmozdítására.

E rendelet alkalmazásában "közös vállalkozás" olyan kereskedelmi vállalkozás, amely egy vagy több olyan partnerből áll, akik annak a harmadik országnak az állampolgárai, amelyben a hajót bejegyezték.

(2) A 7. cikkben és a III. mellékletben a végleges átadás után járó támogatás juttatására vonatkozó feltételeken kívül a feltételek az alábbiak:

a) kereskedelmi vállalkozásnak a harmadik ország törvényeivel összhangban történő alapítása és bejegyzése vagy részesedés szerzése egy már bejegyzett vállalkozásban, a harmadik ország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken a halászati ágazatban történő kereskedelmi tevékenység végzése céljából. A közösségi partnernek az alaptőke jelentős részével, általában 25-75 %-kal kell rendelkeznie;

b) a véglegesen átadott hajó tulajdonjogát át kell adni a harmadik országbeli közös vállalkozásnak. A hajó öt éven keresztül nem használható a harmadik ország illetékes hatóságai által engedélyezettől eltérő halászati tevékenységre, illetve nem használható más hajótulajdonosok által.

(3) A közös vállalkozások alapítása után járó támogatások nem haladhatják meg a selejtezésre vonatkozó, a 7. cikk (5) bekezdésének a) pontjában említett támogatás összegének 80 %-át.

A támogatások nem halmozódhatnak a 7. cikk (5) bekezdésének a), c) és d) pontjában említett támogatásokkal.

(4) Az irányítóhatóság a hajó közös vállalkozáshoz történő átirányításakor a támogatás 80 %-át fizeti ki a kérelmezőnek, miután az igazolta, hogy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegű bankgaranciát nyújtott.

(5) A közös vállalkozás alapításának vagy a közösségi partnernek a vállalkozásban történő részesedésszerzése dátumától számított öt éven keresztül a kérelmező minden évben jelentést nyújt be az irányító hatósághoz a tevékenységi terv végrehajtásáról, amely a fogással és a halászati termékek piacaival kapcsolatos adatokat tartalmaz, különösen azokkal a termékekkel kapcsolatban, amelyeket a Közösségben rakodtak ki, vagy oda hoztak be, és mellékelik az igazoló okmányokat, valamint a vállalkozás mérlegét és a vállalkozás nettó értékéről szóló nyilatkozatot. Az irányító hatóság tájékoztatás céljából továbbítja a jelentést a Bizottsághoz.

A támogatás fennmaradó részét öt év tevékenységgyakorlást és az ötödik jelentés megérkezését követően kapja meg a kérelmező.

(6) Az összes feltétel teljesülése esetén a bankgaranciát az ötödik jelentés jóváhagyását követően oldják fel.

(7) Szükség esetén a Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésben szabályozott eljárásnak megfelelően részletes szabályokat fogad el e cikk alkalmazására.

9. cikk

Állami támogatás a flotta felújítására és a halászhajók modernizálására

(1) A flottafelújításra és a halászhajók felszerelésére - ideértve a szelektívebb halászati technikák és a hajómegfigyelési rendszerek használatát -, valamint a halászhajók modernizálására szolgáló állami támogatás csak a következő, illetve a 3. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében és a III. mellékletben megállapított feltételekkel ítélhető oda:

a) a halászhajók felújítását célzó állami támogatás 2004. december 31-ig nyújtható;

b) a halászhajók felújítását célzó állami támogatás kizárólag a 400 regisztertonnánál kisebb halászhajók tekintetében nyújtható;

c) a halászhajók felszerelésére - ideértve az igényesebb halászati technikák és a hajómegfigyelési rendszerek használatát -, valamint a halászhajók modernizálásra állami támogatás adható, amennyiben:

i. a támogatás nem érinti sem a tonnatartalomban, sem a teljesítményben mért kapacitást;

ii. a támogatás nem szolgálja a halászfelszerelések hatékonyságának növelését;

d) a c) pont i. alpontjától eltérve, a halászhajók modernizálására állami támogatás nyújtható a 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (5) bekezdésének rendelkezéseire is figyelemmel.

(2) Az állami támogatás odaítélésének hatásáról be kell számolni a 21. cikkben említett éves végrehajtási jelentésben.

(3) A tervekben szereplő, flottafelújításra és a halászhajók modernizálására nyújtott állami támogatásra vonatkozó mutatókat e cikkel összhangban, az I. melléklet (2) bekezdésének d) pontja szerint kell jelezni.

(4) Az (1) bekezdésben említett, állami támogatásra jogosult ráfordítások nem haladhatják meg a következő összegeket:

a) halászhajó építése: a IV. melléklet 1. táblázatában szereplő mérték kétszerese;

b) a halászhajók felszerelése és modernizálása, beleértve szükség esetén 2003. december 31-ig a tonnatartalomnak a Hajók Köbözésére Vonatkozó 1969. évi Nemzetközi Egyezmény I. mellékletével összhangban történő megváltoztatása költségét: a IV. melléklet 1. táblázatában szereplő mérték.

10. cikk

A halászati flottákra vonatkozó egységes rendelkezések

(1) A flottafelújításra és halászhajók felszerelésére és modernizálására szolgáló állami támogatás csak abban az esetben engedélyezhető, ha a tagállam a rendelkezésre álló időn belül megfelelt a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendeletnek ( 12 ).

(3) A halászati flottákra vonatkozó állami támogatások halmozására a következő rendelkezések vonatkoznak:

a) a felszerelés és a modernizálás költségeire nem nyújtható támogatás az érintett hajó építésére szolgáló állami támogatás nyújtásától számított öt éven keresztül, kivéve a hajómegfigyelési rendszerek vagy akusztikus figyelmeztető műszerek felszerelését;

b) a 7. cikk (5) bekezdése értelmében végleges kivonásért járó támogatás és a 8. cikk értelmében közös vállalkozás alapításáért járó támogatás nem vonható össze más, az e rendelet vagy a 2908/83/EGK ( 13 ), a 4028/86/EGK ( 14 ) és a 2468/98/EK rendeletek alapján nyújtott közösségi támogatással. Ezeket a támogatásokat csökkenteni kell:

i. a felszerelési és modernizációs támogatás esetén a korábban már befolyt összegnek megfelelő résszel; ez a rész időarányosan kerül meghatározásra a végleges kivonásnak vagy a közös vállalkozás alapításának időpontját megelőző ötéves időszakra;

ii. a tevékenységeknek az e rendelet 16. cikkének (1) bekezdése értelmében és a 2468/98/EK rendelet 14. cikke szerinti átmeneti beszüntetéséért járó és a végleges kivonást vagy a közös vállalkozás végleges alapítását megelőző évben kifizetett támogatás esetén a korábban megkapott teljes összeggel.

c) a hajómegfigyelési rendszer felszerelésének támogatása nem adható hozzá a 2001/431/EK tanácsi határozat alapján nyújtott támogatáshoz.

(4) Az e rendelet alapján kifizetett, felújításra vagy modernizálásra és felszerelésre szolgáló támogatást időarányosan kell visszafizetni a felújítási munkáktól számított 10 éven belül, vagy a modernizálási munkáktól számított öt éven belül, amikor a hajót törlik a közösségi halászhajó-nyilvántartásból. Ez a bekezdés nem alkalmazandó a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja értelmében átadott hajókra.

11. cikk

Kisipari jellegű part menti halászat

(1) E cikk alkalmazásában "kisipari jellegű part menti halászat" a 12 méter teljes hosszat el nem érő hajóról végzett, és a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló, 1998. szeptember 30-i 2090/98/EK bizottsági rendelet ( 15 ) I. mellékletének 2. táblázatában nem említett vontatott felszereléssel történő halászat.

(2) A tagállamok a kisipari jellegű part menti halászat körülményeinek javítására szolgáló intézkedések kiegészítésére az e rendeletben meghatározott feltételek mellett további intézkedéseket hozhatnak.

(3) Amennyiben a kisipari jellegű part menti halászattal foglalkozó valamely hajótulajdonos-csoport vagy halászcsalád közösen végrehajt egy, a halászati tevékenysége fejlesztésére vagy modernizálására vonatkozó integrált kollektív projektet, a résztvevőknek a HOPE által részben finanszírozott átalánytámogatás nyújtható.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában - többek között - a következő minősül integrált kollektív beruházásnak:

- fedélzeti biztonsági berendezések és az egészségügyi és munkakörülmények fejlesztése,

- technikai fejlesztések (szelektívebb halászati technikák), amelyek nem növelik a halászati erőkifejtést,

- a termelési, feldolgozási és forgalmazási lánc megszervezése (promóció és a termék hozzáadott értéke),

- szakmai átképzés vagy oktatás.

(5) A átalánytámogatás értéke integrált kollektív beruházásonként nem haladhatja meg a 150 000 EUR-t. Az irányítóhatóság a beruházás léptékének és az egyes résztvevők pénzügyi kötelezettségvállalásainak figyelembevételével meghatározza a ténylegesen kifizetendő támogatás összegét, valamint annak a kedvezményezettek közötti megoszlását.

12. cikk

Társadalmi-gazdasági intézkedések

(1) E cikk alkalmazásában "halász" bármely olyan személy, aki főfoglalkozását egy tengerjáró halászhajón gyakorolja.

(2) A tagállamok a 2371/2002/EGK rendelet 11. cikke értelmében a halászok érdekében a halászati kapacitás kiigazítása kapcsán társadalmi-gazdasági jellegű intézkedéseket hozhatnak.

(3) A HOPE-ből pénzügyi támogatás kizárólag az alábbi intézkedésekhez nyújtható:

a) a halászok korkedvezményes nyugdíjazása nemzeti programjának közös finanszírozása, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

i. a korkedvezménnyel történő nyugdíjba vonulás idején az intézkedés kedvezményezettjeinek életkora és a tagállamban hatályos törvények szerinti nyugdíjkorhatár közötti különbség nem lehet több 10 évnél, vagy a kedvezményezetteknek legalább 55 évesnek kell lenniük;

ii. a kedvezményezetteknek bizonyítaniuk kell, hogy legalább 10 éven keresztül halászként dolgoztak.

A halászokra vonatkozó rendes nyugdíjazási tervhez a korkedvezményes időszak alatti hozzájárulás azonban nem jogosít a HOPE pénzügyi támogatására.

Az egyes tagállamokban a teljes programszervezési időszak során a kedvezményezettek száma nem haladhatja meg a halászhajók fedélzetén a halászhajók halászati tevékenységének a 7. cikk szerinti végleges megszüntetése miatt megszüntetett állások számát;

b) megfelelő összegű, egyéni kedvezményezettenként 10 000 EUR mértékben korlátozott egyéni átalánytámogatás kifizetése azoknak a halászoknak, akik bizonyítani tudják, hogy legalább tizenkét hónapig halászként dolgoztak, amennyiben arra a hajóra, amelyen a kedvezményezettek alkalmazásban álltak, a tevékenység 7. cikk szerinti végleges beszüntetésére vonatkozó intézkedéseket alkalmaztak;

c) nem megújítható egyéni kompenzációs kifizetések azoknak a halászoknak a részére, akik bizonyítani tudják, hogy legalább öt éven keresztül halászként dolgoztak,

i. kedvezményezettenként 50 000 EUR-ra korlátozott támogatható költség alapján, egyéni vagy kollektív társadalmi terv keretében történő, a tengeri halászaton kívüli tevékenységre való átképzésük elősegítésére; az irányító hatóság az átképzési projekt mértéke és a kedvezményezett által vállalt pénzügyi kötelezettségek alapján határozza meg az egyedi összeget;

ii. kedvezményezettenként 20 000 EUR-ra korlátozott támogatható költség alapján, egyéni vagy kollektív diverzifikációs terv keretében történő, a tengeri halászaton kívüli tevékenységre való áttérésük elősegítésére; az irányító hatóság a diverzifikációs projekt mértéke és a kedvezményezett által vállalt pénzügyi kötelezettségek alapján határozza meg az egyedi összeget;

d) egyéni támogatások kifizetése a 35 évnél fiatalabb halászok számára, akik bizonyítani tudják, hogy legalább öt évet dolgoztak halászként, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkeznek, és akik először jutnak halászhajó teljes vagy résztulajdonához, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

i. a halászhajónak 7 és 24 méter közötti teljes hosszúságúnak kell lennie; a tulajdon megszerzésekor a hajó életkorának 10 és 20 év közöttinek, üzemképesnek kell lennie, és szerepelnie kell a közösségi halászhajó-nyilvántartásban;

ii. a tulajdonjog átruházása nem ugyanazon család második rokonsági fokáig rokonságban álló személyek között történik.

Az irányítóhatóság meghatározza az egyes egyéni támogatások összegét, különösen a hajó mérete és kora, valamint a tulajdonszerzés pénzügyi feltételei alapján (a tulajdonszerzés költsége, a bankhitel mértéke és feltételei és/vagy a harmadik fél által adott bankgarancia).

Az irányítóhatóság meghatározza a tulajdonszerzés egyéb feltételeit.

A támogatás összege semmilyen esetben sem haladhatja meg a tulajdonszerzés költségének 10 %-át, és nem lehet magasabb 50 000 EUR-nál;

e) Amennyiben a Tanács helyreállítási tervet fogad el, vagy a Bizottság, illetve egy vagy több tagállam különleges vagy szükséghelyzeti intézkedéseket fogad el, a b) és c) pontban említett támogatás maximális összege 20 %-kal növelhető. Ezen túlmenően az a követelmény, hogy a legénységet alkalmazó hajó a b) pontban meghatározottak szerint véglegesen beszüntette tevékenységét, nem alkalmazandó.

(4) Az irányítóhatóság, különösen a megfelelő ellenőrző mechanizmusok útján meghozza a szükséges rendelkezéseket annak biztosítására:

a) hogy a (3) bekezdés a) pontjában említett intézkedések kedvezményezettjei véglegesen felhagyjanak a halászati foglalkozás gyakorlásával;

b) hogy a halászok a (3) bekezdésben említett intézkedések közül legfeljebb egyben részesülhessenek;

c) hogy a (3) bekezdés b) vagy e) pontjában említett támogatás időarányosan visszatérítésre kerüljön, amennyiben a kedvezményezettek a támogatás kifizetését követő egy éven belül ismételten halászként kezdenek dolgozni;

i. hogy a (3) bekezdés c) pontjának i. alpontjában említett támogatás időarányosan kerül visszatérítésre, amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését követő öt éven belül ismételten halászként kezd dolgozni; és

ii. hogy a (3) bekezdés c) pontjának ii. alpontjában említett diverzifikációs kompenzáció hozzájárul azon halászhajók által kifejtett halászati erőkifejtés mértékének csökkenéséhez, amelyen a kedvezményezett szolgál;

e) hogy a (3) bekezdés c) pontjában említett intézkedések kedvezményezettjei ténylegesen új tevékenységet folytassanak;

f) hogy a (3) bekezdés d) pontjában említett juttatás visszatérítésre kerüljön pro rata temporis alapon, amennyiben a kedvezményezett által megszerzett tulajdonrész átruházásra kerül, vagy a hajó a 7. cikk értelmében végleges kivonás alá esik a támogatás kifizetésétől számított öt éven belül.

(5) Minden intézkedés, számítási módszer, feltétel és egyéb szabály, amelyet az irányítóhatóság e cikk végrehajtásához előír, leírásra kerül az 1260/1999/EK rendelet 18. cikke (3) bekezdésében említett programkiegészítésekben.

(6) A tagállamok az érintett halászhajók legénységére vonatkozó, nemzeti finanszírozású kapcsolódó intézkedéseket vezethetnek be a vízi erőforrások megóvására vonatkozó tervek keretében a halászati tevékenység ideiglenes szüneteltetésének megkönnyítésére.

III. CÍM

A VÍZI ERŐFORRÁSOK, AZ AKVAKULTÚRA ÉS A HALÁSZATI KIKÖTŐK LÉTESÍTMÉNYEINEK MEGÓVÁSA ÉS FEJLESZTÉSE, FELDOLGOZÁS, FORGALMAZÁS ÉS BELVÍZI HALÁSZAT

13. cikk

Hatály

(1) A tagállamok a III. mellékletben meghatározott feltételek mellett rendelkezéseket hozhatnak az alábbi területekre irányuló tőkebefektetések ösztönzésére:

a) a vízi erőforrások megóvását és gyarapodását célzó munkálatok, ideértve az édesvízi erőforrásokat, az állomány újrafeltöltésének kivételével;

b) akvakultúra;

c) halászati kikötői létesítmények;

d) a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása;

e) belvízi halászat.

(2) A HOPE pénzügyi támogatása csak olyan projektekhez adható, amelyek:

a) hozzájárulnak a kérdéses strukturális fejlesztésből adódó tartós gazdasági előnyökhöz;

b) megfelelő garanciát nyújtanak a műszaki és gazdasági életképesség tekintetében;

c) mentesek a hatékonyságot csökkentő hatásoktól, különösen a túltermelést előidéző veszélyektől.

IV. CÍM

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Új értékesítési lehetőségek elősegítése és keresése

(1) A tagállamok a III. mellékletben meghatározott feltételek mellett rendelkezéseket hozhatnak a halászati és akvakultúra-termékek új értékesítési lehetőségeinek felkutatására és elősegítésére irányuló kollektív tevékenységek ösztönzésére, nevezetesen az alábbiakra:

a) a minőségi bizonyítványokkal, termékcímkézéssel, a termékelnevezések racionalizálásával és termékszabványosítással kapcsolatos tevékenységek;

b) reklámkampányok, beleértve a minőséget kihangsúlyozó kampányokat;

c) a fogyasztói és a piaci hatásokat vizsgáló projektek;

d) kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése és az azokon történő részvétel;

e) tanulmányi és üzleti utak szervezése;

f) piaci tanulmányok és felmérések, beleértve a közösségi termékek harmadik országokban történő forgalmazására vonatkozó tanulmányokat;

g) a forgalmazási feltételeket javító kampányok;

h) kereskedelmi tanácsadás és támogatás, a nagykereskedők, kiskereskedők és termelői szervezetek számára nyújtott szolgáltatások.

(2) Elsőbbséget kell biztosítani az olyan beruházásoknak:

a) amelyek a többlet vagy a nem megfelelő mértékben hasznosított fajok értékesítésének ösztönzésére szolgálnak;

b) amelyeket a 3759/92/EGK rendelet értelmében hivatalosan elismert szervezetek által hajtanak végre;

c) amelyeket az ágazat több, a nemzeti hatóságok által elismert termelői szervezete közösen hajt végre;

d) amelyek a halászati és akvakultúra-termékekkel kapcsolatos minőségpolitika alkalmazását célozzák;

e) amelyek a környezetbarát módszerek felhasználásával készült termékek támogatására szolgálnak.

(3) Az intézkedések nem irányulhatnak kereskedelmi márkanevekre, és nem hivatkozhatnak meghatározott országokra vagy földrajzi területekre, kivéve azokat a sajátos eseteket, amikor egy termék vagy gyártási eljárás eredetének hivatalos elismerésére a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK rendelet ( 16 ) értelmében megengedett a meghatározott földrajzi területre való hivatkozás. A hivatkozás csak a névnek a 2081/92/EGK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében előírt nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától tehető.

15. cikk

A szakmabeliek tevékenysége

(1) A tagállamok ösztönözhetik a 3759/92/EGK rendelet szerint elismert termelői szervezetek létrehozását, és segíthetik azok működését:

a) a 2000. január 1-jét követően létrehozott termelői szervezetek számára az elismerést követő három évig támogatás nyújtható. Ennek a támogatásnak az első, a második és a harmadik év során egyaránt az alábbi összegek között kell maradnia:

i. a termelői szervezet által forgalmazott termékek értékének 3 %, 2 % és 1 %-a;

ii. a termelői szervezet igazgatási költségeinek 60 %, 40 % és 20 %-a;

b) az a) pontban említett támogatás sérelme nélkül támogatás nyújtható a 3759/92/EGK rendelet 7a. cikkének (1) bekezdése szerint sajátosan elismert termelői szervezetek számára a sajátos elismerést követő hároméves időszak alatt a minőség javítására irányuló terveik végrehajtásának elősegítésére. Ennek a támogatásnak az összege az első, második és harmadik év során nem haladhatja meg a szervezet számára a terv végrehajtása során felmerült költségek 60 %, 50 % és 40 %-át;

c) az a) és a b) pontban említett támogatás az azt követő évben kerül kifizetésre a végső kedvezményezett számára, akiknek megítélték, de legkésőbb 2008. december 31-ig.

(2) A tagállamok a kollektív érdekeket szolgáló, a kereskedelem résztvevőinek saját aktív közreműködésével vagy a termelők nevében eljáró szervezetek vagy az irányítóhatóság által elismert egyéb szervezet, általában magánvállalkozások által végzett, a közös halászati politika megvalósítását célzó rövid távú tevékenységeket szélesebb körben ösztönözhetik.

(3) A támogatásra jogosult tevékenységek különösen az alábbi témakörökre vonatkoznak:

a) egyes halászati övezetek területére történő belépés feltételeinek irányítása és ellenőrzése és kvótakezelés;

b) a halászati tevékenység irányítása;

c) az irányítóhatóság által igényesebbnek elismert felszerelés vagy módszerek ösztönzése;

d) az erőforrások megóvására szolgáló technikai rendelkezések;

e) a hajón lévő vagy kirakodott termékekkel kapcsolatos munka- és egészségügyi körülmények javítására vonatkozó rendelkezések;

f) kollektív akvakultúra-létesítmények, az akvakultúra-telepek átszervezése vagy fejlesztése, az akvakultúra-szennyeződés együttes kezelése;

g) a haltenyésztés patológiás kockázata és a paraziták megszüntetése a halászterületeken vagy a part menti ökoszisztémákban;

h) alapvető adatok gyűjtése és/vagy környezetgazdálkodási modellek készítése a halászathoz és az akvakultúrához, a part menti területekre vonatkozó integrált gazdálkodási tervek készítésére való tekintettel;

i) az elektronikus kereskedelem és egyéb információtechnológia megszervezése a műszaki és kereskedelmi adatok terjesztésére;

j) üzleti inkubátorházak létrehozása az iparágban és/vagy a halászati és akvakultúra-termékek egybegyűjtésére szolgáló központok létrehozása;

k) oktatás biztosítása, különösen a minőség területén, a hajón és a szárazföldön know-how átadásának megszervezése;

l) a minőségre, a kimutathatóságra, az egészségügyi feltételekre, statisztikai eszközökre és a környezeti hatásokra vonatkozó fejlesztésre és ellenőrzésre szolgáló rendszerek tervezése és alkalmazása;

m) hozzáadott érték előállítása a termékekben (többek között kísérletekkel, innovációval és a melléktermékekhez, illetve a járulékos termékekhez történő értékhozzáadással);

n) az ismeretek fejlesztése és az átláthatóság javítása a termelés terén és a piacon, ideértve a statisztikákat és a gazdasági elemzéseket.

A cégeknél a rendes termelési eljárás során felmerülő költségek után e bekezdés alapján nem igényelhető támogatás.

(4) A Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében szabályozott eljárásnak megfelelően részletes szabályokat fogad el e cikk alkalmazására.

16. cikk

A tevékenységek ideiglenes megszakítása és egyéb pénzügyi támogatások

(1) A tagállamok az alábbi feltételek mellett nyújthatnak támogatást a halászok és a hajótulajdonosok részére tevékenységük ideiglenes megszakításáért:

a) előre nem látható, különösen a biológiai tényezők által okozott körülmények esetén, a támogatás odaítélése legfeljebb három egymást követő hónapra vagy a 2000-2006 közötti időszak során legfeljebb hat hónapra szólhat. Az irányító hatóság előzetesen megfelelő tudományos bizonyítékot szolgáltat a Bizottság részére;

b) amennyiben a megállapodástól függő közösségi halászati flották esetében egy halászati megállapodást nem újítanak meg, vagy azt felfüggesztik; a támogatás odaítélése legfeljebb hat hónapra szólhat, amely további hat hónappal meghosszabbítható, amennyiben a kérdéses halászati flotta tekintetében végrehajtják a Bizottság által jóváhagyott átalakítási tervet;

c) amennyiben a Tanács helyreállítási vagy irányítási tervet fogad el, vagy amennyiben a Bizottság, illetve egy vagy több tagállam rendkívüli intézkedéseket fogad el, a támogatás odaítélése legfeljebb egy évre szólhat, amely további egy évvel meghosszabbítható.

(1a) A tagállamok pénzügyi támogatást adhatnak a kagylótenyésztőknek, amennyiben a kagylónak a toxint termelő planktonok elszaporodása vagy a tengeri biotoxint tartalmazó plankton jelenléte miatti szennyezettsége - az emberi egészség védelme érdekében - a halászat felfüggesztését több mint négy egymást követő hónapon keresztül szükségessé teszi, illetve amennyiben a halászat a koncentrált értékesítés idején történő felfüggesztése következtében felmerült veszteségek mértéke meghaladja az érintett vállalkozás - a megelőző három év forgalmának átlaga alapján számított - éves forgalmának 35 %-át. A megítélt kártérítés a halászat felfüggesztésének legfeljebb hat hónapját fedheti le a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló 2792/1999/EK rendelet módosításáról szóló 2004. július 19-i 1421/2004/EK rendelet ( 17 ) hatálybalépése és a 2006 vége közötti teljes időszakban.

(2) A tagállamok pénzügyi támogatást nyújthatnak a halászoknak és hajótulajdonosoknak, amennyiben a közösségi jogalkotás technikai korlátozásokat határoz meg bizonyos felszerelések vagy halászati módszerek alkalmazásával kapcsolatban; ez a támogatás a technikai módosítások elvégzésének fedezésére szolgál, és legfeljebb 6 hónapra fizethető.

(3) A HOPE-nek az (1), (1a) és (2) bekezdésben említett rendelkezésekhez való pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg tagállamonként és a 2000-2006 közötti időszakra vonatkozóan a következő két küszöbérték közül a magasabbat: 1 millió euró vagy az érintett tagállamban az ágazat részére megítélt közösségi pénzügyi támogatás 4 %-a.

Azonban a Tanács által elfogadott helyreállítási vagy irányítási terv, illetve a Bizottság által elfogadott rendkívüli intézkedések esetén ezek a küszöbértékek kiterjeszthetőek azzal a feltétellel, hogy az intézkedés leszerelési rendszert tartalmaz az intézkedés elfogadásától számított két éven belül számos olyan halászhajó visszavonásának céljából, amelyek halászati erőkifejtésének mértéke legalább azoknak a halászhajóknak az erőkifejtése mértékével egyenlő, amelyek halászati tevékenységét felfüggesztették a terv vagy a rendkívüli intézkedés eredményeképpen.

A HOPE hozzájárulására vonatkozó bizottsági jóváhagyás beszerzése érdekében a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az intézkedésről, és rendelkezésre bocsátják a támogatásokra vonatkozó részletes számításokat. Az intézkedés csak a bizottsági jóváhagyásnak a tagállam számára való elküldésével lép hatályba.

Az irányító hatóság a vonatkozó jellemzők, mint például a ténylegesen elszenvedett veszteség, az átalakítási ráfordítás, a regenerációs terv vagy a technikai módosítások mértékének figyelembevételével meghatározza az (1) és a (2) bekezdésekben előírt kompenzáció egyes esetekben fizetendő összegét.

Amennyiben a Tanács helyreállítási tervet fogadott el, vagy a Bizottság vagy egy vagy több tagállam szükséghelyzeti intézkedéseket fogadott el, a 10. cikk (3) bekezdés b) pontjának ii. alpontja nem alkalmazható.

(4) A halászati és akvakultúratevékenység ismétlődő szezonális felfüggesztése nem jogosít az (1), (1a), (2) és (3) bekezdés szerinti kompenzációra.

17. cikk

Innovációs intézkedések és technikai támogatás

(1) A tagállamok kitűzik a 3. cikk (3) bekezdésében említett és az 1260/1999/EK rendelet 9. cikkének b) pontjában meghatározott tervekben a tanulmányok, kísérleti projektek, demonstrációs projektek, képzési intézkedések, technikai támogatás, tapasztalatcsere és az operatív programok és az egységes programszervezési dokumentumok előkészítéséhez, megvalósításához, figyelemmel kíséréséhez, értékeléséhez kapcsolódó nyilvánosság megvalósításához szükséges eszközöket.

(2) A "kísérleti projekt" olyan projekt, amelyet a gazdaság valamely szereplője, egy tudományos vagy technikai testület vagy más illetékes hajt végre az ipar valóságos körülményeit megközelítő körülmények között egy innovatív technológia megbízhatóságának és/vagy pénzügyi életképességének kipróbálására, tekintettel a kipróbálás alatt álló technológiával kapcsolatos technikai és/vagy pénzügyi ismeretek gyűjtésére és megismertetésére. A kísérleti projektek minden esetben nagy mennyiségű eredmény összegyűjtéséhez szükséges intenzitású és időtartamú tudományos megfigyelésből állnak; a kísérleti projektről tudományos jelentés készül, amelyet megküldenek az irányítóhatóság részére. Az irányítóhatóság tájékoztatásul késedelem nélkül továbbítja a jelentést a Bizottsághoz.

A kísérleti jellegű halászati projektek akkor nevezhetők kísérleti projekteknek, ha azok célja a halászati erőforrások megóvása és fejlettebb technológiák bevezetése.

A kis méretű, alkalmazott kutatási kezdeményezések, amelyek összköltsége a 150 000 eurót, időtartama pedig a három évet nem haladja meg, és amelyeket a gazdaság valamely szereplője, egy tudományos vagy technikai testület, reprezentatív szakmai szervezet vagy más illetékes testület hajt végre, mint kísérleti projektek támogatásra jogosultak, feltéve hogy hozzájárulnak az akvakultúraágazat fenntartható fejlődésének célkitűzéseihez a Közösségben.

(3) Az (1) bekezdésben említett intézkedések érinthetik különösen a 15. cikk (2) és (3) bekezdését, amennyiben azok végrehajtása állami vagy félállami szervek vagy az irányítóhatóság által e célból kijelölt szervek kezdeményezésére történik.

Ezek közé tartozhat a hajók építése vagy átalakítása, amennyiben ezek a hajók kizárólag állami vagy félállami szervek által végzett halászati kutatás és oktatás céljaira szolgálnak valamely tagállam lobogója alatt.

(4) Az (1) bekezdésben említett intézkedések közé tartozik ezenfelül az ágazatban dolgozó nők és férfiak azonos munkavállalási esélyeinek előmozdítása.

V. CÍM

ÁLTALÁNOS ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

18. cikk

A támogatásra vonatkozó feltételek teljesítése

Az irányító hatóság biztosítja, hogy a III. mellékletben felsorolt, a támogatásra vonatkozó különleges feltételek teljesüljenek.

Az irányító hatóság a támogatás odaítélése előtt meggyőződik a kedvezményezettek műszaki kapacitásáról, a cégek pénzügyi életképességéről, valamint arról, hogy azok a támogatás nyújtását megelőzően betartották-e a közös halászati politika valamennyi szabályát.

Az e cikk végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 23. cikk (2) bekezdésével összhangban fogadják el.

18a. cikk

A 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerinti hajóátadásra vonatkozó eljárás

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja értelmében átadásra előirányzott hajókról, valamint a szándékolt rendeltetési helyről.

(2) Az ilyen értesítést követő két hónapon belül a Bizottság tájékoztathatja az érintett tagállamot arról, hogy az átadás nem felel meg a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontjában és különösen annak iii. alpontjában megállapított feltételeknek.

Amennyiben a Bizottság az értesítést követő két hónapon belül nem tájékoztatja ilyen jelleggel a tagállamot, az folytathatja az átadást.

18b. cikk

Jelentés a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerinti hajóátadásról

(1) 2005. szeptember 30-ig és azt követően háromhavonta a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerinti hajóátadásokkal kapcsolatos összes rendelkezésükre álló információt.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk és minden egyéb információ alapján a Bizottság félévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 7. cikk (3) bekezdésének d) pontja szerinti hajóátadásokról.

(3) A tagállamoknak az 1260/1999/EK rendelet 37. cikkében előírt, a HOPE-támogatás végrehajtásáról szóló, és a Bizottságnak 2007-ben benyújtott éves jelentése tartalmaz egy szakaszt a rendelet 7. cikke (3) bekezdésének d) pontja szerinti hajóátadásokra vonatkozóan.

19. cikk

(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül, a Szerződés 87., 88. és 89. cikke alkalmazandó a tagállamok által a halászati és akvakultúraágazatnak nyújtott támogatás tekintetében.

(2) A Szerződés 87., 88. és 89. cikke nem alkalmazandó a Közösség által társfinanszírozásban részesített és az e rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében említett, valamint az 1260/1999/EK rendelet 9. cikkének b) pontjában meghatározott fejlesztési tervek alapján vagy a halászhajók leselejtezésére vonatkozó közösségi sürgősségi intézkedés megállapításáról szóló, 2002. december 20-i 2370/2002/EK tanácsi rendelet ( 18 ) 5. cikke alapján előírt intézkedésekre vonatkozó kötelező tagállami pénzügyi hozzájárulások tekintetében.

(3) Az (1) bekezdés alapján egynek tekintendők azok az intézkedések, amelyek a (2) bekezdésében említett kötelező pénzügyi hozzájárulás tekintetében az e rendelet vagy a 2370/2002/EK rendelet rendelkezésein felüli állami támogatást írnak elő.

20. cikk

Monetáris átváltás

Az euróövezeten kívüli tagállamok esetén az e rendeletben Euróban meghatározott összegek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában megjelenő árfolyam alapján nemzeti valutanemre kerülnek átváltásra.

Az átváltás a tagállamnak a támogatás vagy jövedelemtámogatás fizetésére vonatkozó döntése évének január 1-jén érvényes árfolyama alapján történik.

21. cikk

Végrehajtási szabályok

A kiadási kimutatások és az éves végrehajtási jelentések formátumát a Bizottság fogadja el a 23. cikk (2) bekezdésében szabályozott eljárásnak megfelelően.

22. cikk

Bizottsági eljárás

Az e rendelet 8., 15., 18. és 21. cikke tekintetében történő végrehajtáshoz szükséges intézkedések a 23. cikk (2) bekezdésében említett irányítási eljárással összhangban kerülnek elfogadásra.

23. cikk

Bizottságok

(1) A Bizottság munkáját az alábbiak segítik:

a) a 8., 15., 18. és 21. cikk végrehajtása céljából az 1260/1999/EK rendelet 51. cikke által létrehozott Halászati és Akvakultúraágazati Strukturális Bizottság; és

b) a 9. és 10. cikk végrehajtása céljából a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdése által létrehozott Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság.

(2) Mikor e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikke alkalmazandó.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időtartam egy hónap.

(3) A bizottságok elfogadják eljárási szabályzataikat.

24. cikk

Átmeneti rendelkezések

2000. január 1-jei hatállyal hatályát veszti:

- a 2468/98/EK rendelet,

- a 3759/92/EGK rendelet 7. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, valamint 7b. cikke,

- a 3140/82/EGK rendelet ( 19 ).

A hatályon kívül helyezett rendelkezéseket azonban továbbra is alkalmazni kell az 1999. december 31-ét megelőzően jóváhagyott támogatásra, intézkedésekre és projektekre.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre és cikkekre történő hivatkozások e rendeletre történő hivatkozásként értelmezendők.

25. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a határozat teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A TERVEK TARTALMA

1. A II., III. és IV. címben említett területek aktuális helyzetének számszerűsített leírása

a) Erősségek és gyengeségek;

b) a végzett tevékenységek összefoglalása és az előző években felhasznált anyagi eszközök hatása;

c) ágazati követelmények.

2. Az ágazat átalakításának stratégiája

a) A konzultációk eredményei és az illetékes hatóságok és szervezetek, illetve a társadalmi-gazdasági partnerek megfelelő szinten történő bevonására tett intézkedések;

b) célok:

i. általános célok a közös halászati politika keretében;

ii. prioritások;

iii. az egyes támogatási területekre jellemző célok, számszerűsítve, amennyiben lehetséges;

c) annak bemutatása, hogy a kitűzött célok megvalósításához köztámogatásra van szükség; az eredményességet csökkentő hatások, különösen a túltermelési helyzet kialakulásának megelőzésére tett lépések;

d) a halászati flotta tekintetében:

i. a flotta fejlődésére vonatkozó mutatók a helyreállítási és irányítási tervek céljaival kapcsolatosan;

ii. a halászati tevékenységek átcsoportosítása esetén ösztönzendő halászati technológiák és felszerelések;

e) a várható hatás (a foglalkoztatásban, termelésben stb.).

3. A célok eléréséhez szükséges eszközök

a) Az egyes területeken a tervek, különösen a támogatási rendszerek végrehajtása céljából tervezett (jogi, pénzügyi vagy egyéb) intézkedések;

b) tájékoztató pénzügyi ütemterv a tervezés teljes időtartamára és az egyes támogatási területek rendelkezésére álló regionális, nemzeti, közösségi vagy egyéb források felsorolása;

c) az érintett intézkedések előkészítésével, végrehajtásával, ellenőrzésével, értékelésével vagy módosításával kapcsolatos követelmények tanulmányok, kísérleti projektek, demonstrációs projektek, oktatás, technikai támogatás és reklámozás formájában.

4. Végrehajtás

a) A tagállam által kinevezett irányítóhatóság;

b) a hatékony és eredményes végrehajtás biztosítása érdekében tett lépések, beleértve az ellenőrzést és értékelést; a számszerűsített mutatók meghatározása;

c) az ellenőrzésekre, szankciókra és reklámra vonatkozó rendelkezések;

d) a halászati flotta tekintetében:

i. a halászati erőforrások, különösen a sérülékeny erőforrások alakulásának figyelemmel kísérésére vonatkozó módszerek;

ii. az állandó felszerelés tekintetében a halászati tevékenység figyelemmel kísérésével kapcsolatos rendelkezések, beleértve a felszerelés mennyiségében és méretében jelentkező alakulást.

III. MELLÉKLET

A TÁMOGATÁS KÜLÖNLEGES FELTÉTELEI ÉS KRITÉRIUMAI

1. A halászflotta tevékenységére vonatkozó intézkedések végrehajtása (II. cím)

1.0. A hajók életkora

E rendelet alkalmazásában a hajók életkora az irányító hatóság támogatás vagy jövedelemtámogatás odaítéléséről szóló határozatának éve és 2930/86/EGK rendelet szerint meghatározott forgalomba helyezési év közötti különbségként meghatározott egész szám.

1.1. . Végleges kivonás (7. cikk (3) bekezdés)

a) A végleges kivonás csak olyan hajókra vonatkozik, amelyek végleges kivonásának kérelmét megelőző két 12 hónapos időszak mindegyikében legalább 75 napot folytattak halászati tevékenységet, vagy, a körülményektől függően, az érintett hajóra vonatkozó hatályos nemzeti rendelkezések által lehetővé tett napok legalább 80 %-a során halászati tevékenységet folytattak.

A Balti-tengeren a 75 nap az alábbiak szerint csökken:

- 60 nap azoknak a hajóknak az esetében, amelyek az északi szélesség 59°30′-től északra fekvő kikötőkben kerültek bejegyzésre,

- 40 nap azoknak a hajóknak az esetében, amelyek az északi szélesség 59°30′-től északra fekvő kikötőkben kerültek bejegyzésre, és lazacot halásznak;

b) az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

i. a hajónak a végleges kivonását megelőzően szerepelnie kell a közösségi halászhajó-nyilvántartásban;

ii. a jövedelemtámogatás odaítéléséről szóló határozat meghozatalakor a hajónak üzemelnie kell;

iii. a végleges kivonást követően vissza kell vonni a halászati engedélyt, és a hajót véglegesen törölni kell a közösségi halászhajó-nyilvántartásból;

iv. valamely harmadik országba történő végleges átadás esetén a hajót késedelem nélkül be kell jegyezni a harmadik ország hajónyilvántartásába, és az soha nem térhet vissza a közösségi vizekre;

c) amennyiben a hajó a jövedelemtámogatás odaítéléséről szóló határozat napja és a végleges kivonás napja között elvész, az irányítóhatóság a biztosítás által fizetett kártalanítás összegén pénzügyi korrekciót végez;

d) a 7. cikk értelmében nem fizethető köztámogatás egy harmadik országba egy, a 8. cikk értelmében közös vállalkozáshoz tartozó elveszett hajó pótlására átadott hajó után.

1.2. Közös vállalkozások (8. cikk)

a) A 7. cikk (3) bekezdésének b) pontja és az e melléklet 1.1. pontja értelmében egy hajó harmadik országba történő végleges átadásának feltételei mellett a közös vállalkozások kereteiben átadott hajóknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

i. legalább az utolsó öt év során a Közösség valamely tagállamának lobogója alatt kellett működniük:

- közösségi felségvizeken,

- és/vagy egy harmadik ország felségvizein a Közösséggel kötött halászati megállapodás vagy más megállapodás alapján,

- és/vagy nemzetközi vizeken, ahol a halászatot nemzetközi egyezmény szabályozza;

ii. a hajókat a jövedelemtámogatás odaítéléséről szóló határozatot követő hat hónapon belül fel kell szerelni olyan technikai felszereléssel, amely harmadik ország felségvizein a harmadik ország hatóságai által kiadott halászati engedélyben szereplő feltételekkel történő működéshez szükséges; a felszerelésnek meg kell felelnie a közösségi biztonsági előírásoknak, és az irányítóhatóság határozata alapján megfelelően biztosítani kell; a felszerelés során felmerülő esetleges költségek nem jogosítanak közösségi támogatásra;

b) a közös vállalkozásoknak nyújtandó támogatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor a kedvezményezetteknek az alábbi adatokat kell szolgáltatniuk az irányítóhatóság részére:

i. a hajó leírása, beleértve különösen a flottanyilvántartási számot, a regisztrációs számot, a tonnatartalmat, teljesítményt és az üzembe állítás évét;

ii. az elmúlt öt év során: a hajó üzemelése és tevékenysége (és azok a körülmények, amelyek mellett a hajó a tevékenységét végezte); a halászati övezetek feltüntetése (közösségi felségvíz/egyéb); bármilyen korábban kapott közösségi, nemzeti vagy regionális támogatás;

iii. a beruházás pénzügyi életképességének igazolása, különösen:

- a különböző részvényesek pénzbeni és természetbeni hozzájárulását bemutató finanszírozási terv; a közösségi/harmadik országbeli partnerek hozzájárulásainak mértéke, a 7. cikk (5) bekezdésének b) pontjában előírt jövedelemtámogatás aránya, amelyet készpénzben kell befektetni a közös vállalkozás alaptőkéjébe,

- legalább öt évet felölelő tevékenységi terv, amelyben szerepelnek különösen a halászati területek, kirakodási területek és a zsákmány rendeletetési helye;

iv. a biztosítási szerződés egy másolata;

c) a hajó tulajdonjogának a közös vállalkozásra történő átadásától kezdődő öt éven keresztül a kedvezményezettnek teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

i. a 8. cikk (2) bekezdésében említett feltételek határain belül a hajó üzemeltetési körülményében beálló bármely változást (különösen a partner változása, a közös vállalkozás alaptőkéjében beálló változás, lobogó megváltozása, halászterület változása) előzetesen engedélyeztetni kell az irányítóhatósággal;

ii. a hajótörésben elveszett hajót egyenértékű hajóval kell pótolni a hajótöréstől számított egy éven belül;

d) amennyiben az a) és b) pont feltételei nem teljesülnek a közös vállalkozás jövedelemtámogatás iránti kérelmének benyújtásakor, a köztámogatás a 7. cikk (5) bekezdésének c) pontja szerinti, végleges átadásért járó jövedelemtámogatásra korlátozódik;

e) az 1260/1999/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdésének és a 38. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül az irányítóhatóság pénzügyi korrekciót hajt végre az ugyanazzal a hajóval alapított közös vállalkozásért járó jövedelemtámogatás és a hajó végleges átadásáért járó jövedelemtámogatás közötti különbség (a továbbiakban: "különbség") tekintetében, az alábbi esetekben:

i. amennyiben a kedvezményezett az üzemeltetési körülmények olyan változásáról tájékoztatja az irányítóhatóságot, amely az e rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett feltételek megsértéséhez vezet, beleértve a hajó értékesítését, a közösségi partner részesedésének átruházását vagy a közös vállalkozás közösségi hajótulajdonosának nyugdíjba vonulását, a pénzügyi korrekció összege megegyezik a különbség összegének egy részével; e résznek a nagyságát pro rata temporis alapon számítják ki ötéves időszakra vetítve;

ii. amennyiben egy ellenőrzés alkalmával derül ki, hogy az e rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében és az e bekezdés c) pontjában előírt rendelkezések nem teljesülnek, a pénzügyi korrekció összege megegyezik a különbség teljes összegével;

iii. amennyiben a kedvezményezett az irányítóhatóság felszólítását követően elmulasztja a rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében előírt tevékenységi jelentés benyújtását, a pénzügyi korrekció összege megegyezik a különbség összegének egy részével; e résznek a nagyságát pro rata temporis alapon számítják ki ötéves időszakra vetítve;

iv. amennyiben a hajó elvész, és nem pótolják, a pénzügyi korrekció összege megegyezik a különbség összegének egy részével; e résznek a nagyságát pro rata temporis alapon számítják ki ötéves időszakra vetítve.

1.3. Flottafelújítás (9. cikk)

a) A hajóknak a higiéniára, a biztonságra, az egészségre, a termékminőségre és a munkakörülményekre vonatkozó rendeleteknek és irányelveknek, illetve a hajók méretére és a halászati tevékenység figyelemmel kísérésére vonatkozó közösségi rendelkezéseknek megfelelően kell épülniük;

b) A hajókat bejegyzik a közösségi halászhajó-nyilvántartásba;

c) A 12. cikk (3) bekezdése d) pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül a halászhajó tulajdonjogának átruházása nem jogosít közösségi támogatásra.

1.4. Halászhajók felszerelése és modernizációja (9. cikk)

a) A hajókat - kivéve a hajómegfigyelési rendszer berendezéseit és az akusztikus figyelmeztető műszereket - már legalább öt éve bejegyezték a közösségi halászhajó-nyilvántartásba. A hajó jellemzőiben bekövetkező változásokat be kell vezetni a nyilvántartásba, és a hajókat a modernizációjukkor a közösségi rendelkezéseknek megfelelően meg kell mérni;

b) A beruházások a következőkre vonatkozhatnak:

i. a halászati műveletek racionalizálása, különösen a szelektívebb vagy kevesebb környezeti hatással járó halászati technológiák és fedélzeti módszerek alkalmazása útján, a nemkívánatos járulékos halfogások elkerülése céljából, kivéve a közösségi jog által előírtakat;

és/vagy

ii. a kifogott és a fedélzeten tartósított termékek minőségének javítása, szelektívebb halászati és jobb tartósítási technológiák alkalmazása és a jogi és szabályozási egészségügyi előírások végrehajtása;

és/vagy

iii. a munkakörülmények és a biztonsági feltételek javítása, és/vagy

iv. akusztikus figyelmeztető műszereknek a 2004. április 26-i, a cetfélék halászat során történő véletlen fogásáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendeletnek megfelelő célra történő vásárlása ( 20 ).

A 16. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a halászfelszerelés cseréje nem minősül támogatható kiadásnak, kivéve ha a hajó helyreállítási terv tárgyát képezi, ezért be kell szüntetnie az adott faj halászatát és más fajokat kell halásznia, amelyek eltérő halászfelszerelést igényelnek. Ebben az esetben a Bizottság dönthet úgy, hogy a halászfelszerelés első cseréje, amennyiben a halászati lehetőségek jelentősen csökkennek a helyreállítási terv miatt, támogatható kiadásnak minősül.

1.5. Társadalmi-gazdasági intézkedések (12. cikk)

A halászok képzésének vagy tengeri halászaton kívüli tevékenysége diverzifikációjának támogatását célzó intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a kedvezményezettek halászati erőkifejtésének csökkentéséhez, akkor is, ha a halászok részmunkaidőben folytatják a halászatot.

2. Beruházás a III. cím szerinti területekre

2.0. Általános rendelkezések

a) A vállalkozások projektjei között szerepelhet beruházás a termelésbe és irányításba (létesítmények építése, bővítése, berendezése és modernizálása);

b) a higiénés, emberi vagy állat-egészségügyi körülmények javítására, a termékminőség javítására vagy a környezetszennyezés csökkentésére és adott esetben magának a termelésnek a növelésére szolgáló beruházás jogosult támogatásra;

c) valamely vállalkozás tulajdonjogának átruházása nem jogosít közösségi támogatásra.

2.1. A vízi erőforrások megóvása és gyarapítása

HOPE támogatására jogosult kiadás lehet a vízi erőforrások megóvására és gyarapítására szolgáló rögzített vagy mozgatható létesítmények felszerelése, a folyók és tavak rehabilitációja - ideértve a tenyészhelyeket és a vándorfajok számára a migráció biztosítását a folyón lefelé és felfelé -, valamint a projektek tudományos figyelemmel kísérése. Ezeknek a projekteknek:

a) kollektív érdeket kell szolgálniuk;

b) végrehajtásukat állami vagy félállami szervek vagy az irányítóhatóság által e célból kijelölt elismert szakmai szervezetek vagy egyéb testületek kell, hogy végezzék;

c) nem lehet káros hatásuk a vízi élővilágra.

Az egyes projekteknek tartalmazniuk kell legalább öt évre kiterjedő tudományos megfigyelést, amely magában foglalja különösen az érintett vizek vízi erőforrásai gyarapításának értékelését és figyelemmel kísérését. Az irányítóhatóság minden évben tájékoztatásul megküldi a Bizottság részére a tudományos megfigyelési jelentéseket.

2.2. Akvakultúra

a) E rendelet alkalmazásában,

"akvakultúra" a vízi organizmusok olyan művelése vagy tenyészete, amelyben a kérdéses organizmusok gyarapítására a környezet organikus teljesítményét meghaladó gyarapító technológiákat használnak; a vízi organizmus természetes vagy jogi személy tulajdonában van a művelés vagy tenyésztés egész időszaka alatt, beleértve a gyűjtést is.

b) Az intenzív haltenyésztési projektek szervezői a köztámogatási kérelmükkel együtt megküldik az irányítóhatóság részére az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv ( 21 ) IV. mellékletében előírt adatokat. Az irányítóhatóság dönt arról, hogy a projektet be kell-e nyújtani az említett irányelv 5-10. cikke szerinti értékelés céljából. Köztámogatás odaítélése esetén a környezeti hatásra vonatkozó adatgyűjtés költségei és minden értékelési költség jogosult a HOPE támogatására.

c) Az akvakulúravállalkozásoknál a Közösségnek a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről szóló, 2001. március 19-i 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 22 ) meghatározott ökogazdálkodásához és könyvvizsgáló rendszeréhez való csatlakozás érdekében felmerült induló költségek, valamint az akvakultúravállalkozások és szerelőhajók vízkerengetők felszerelési vagy fejlesztési munkálataira irányuló beruházásai támogatásra jogosultak.

d) A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 23 ) 3. cikkének c) pontjában meghatározott halászhajók még akkor sem minősülnek szerelőhajónak, ha azokat kizárólag az akvakultúra terén használják.

e) A HOPE programok akvakultúrához kapcsolódó intézkedésein belül elsőbbséget élvez

i. a környezeti hatásokat jelentősen csökkentő technikák kifejlesztése;

ii. a különleges területek szociális és környezeti szövedékének megőrzése szempontjából fontos hagyományos akvakultúratevékenységek javítása;

iii. meglévő vállalkozások modernizálása;

iv. az ezen rendelet 14. és 15. cikkének hatálya alá eső akvakultúra javát szolgáló intézkedések;

v. tenyésztett fajták diverzifikálása.

f) A IV. melléklet (2) bekezdésének 3. táblázatának 3. csoportja oszlopától eltérve és a legkülső régiók részére biztosított hozzájárulás mértékének sérelme nélkül, az alábbi hozzájárulási ráta alkalmazandó.

i. a környezeti hatást jelentősen csökkentő technikák használatára, vagy a környezetre kedvező hatást gyakorló közönséges barázdás bálna tenyésztésének projektjeire irányuló beruházások esetén a magánkedvezményezettek (C) hozzájárulása a támogatható kiadások legalább 30 %-át teszik ki az 1. célkitűzés alá tartozó régiókban, és legalább 50 %-át egyéb területeken. A szervező költségén elkészített környezeti előnyök értékelését az irányítóhatóság ellenőrzi. Az állami támogatás megítélése esetén az értékelés költségei HOPE támogatásra jogosultak;

ii. az e) pontban felsorolt prioritások között nem szereplő új intenzív közönséges barázdás bálna tenyésztésének létrehozására irányuló beruházások esetén a magánkedvezményezettek (C) hozzájárulása a támogatható kiadások legalább 50 %-át teszi ki az 1. célkitűzés alá tartozó régiókban, és legalább 70 %-át egyéb területeken.

2.3. Halászati kikötői berendezések

Elsőbbség illeti a kikötőt használó halászok kollektív érdekeit szolgáló és a halászoknak kínált szolgáltatások általános fejlesztéséhez hozzájáruló beruházásokat. A beruházások különösen az alábbiakra irányulnak:

a) a halászati termékek kirakodási, kezelési és kikötői tárolási körülményeinek fejlesztése;

b) halászhajók tevékenységének támogatása (üzemanyag-, jég- és vízellátás, a hajók karbantartása és javítása);

c) hullámtörő gátak fejlesztése a biztonság fokozására a termékek ki- és berakodása idején.

2.4. Feldolgozás és forgalmazás

a) E rendelet alkalmazásában "halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása" minden olyan művelet, amely a kirakodás vagy a betakarítás és a végtermékállapot között történik, beleértve a szállítást, kezelést, előállítást és elosztást;

b) a beruházás nem jogosult támogatásra, amennyiben:

i. a nem emberi felhasználásra és feldolgozásra szánt halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozik, kivéve azokat a beruházásokat, amelyek kizárólag a halászati és akvakultúra-termékek hulladékainak kezelésére, feldolgozására és forgalmazására irányulnak;

ii. kiskereskedelemre irányul.

c) a IV. melléklet (2) bekezdésének 3. táblázata 3. csoportjával ellentétben, ahol a beruházások olyan kollektív létesítmények vagy technológiák használatára vonatkoznak, amelyek lényegesen csökkentik a környezeti káros hatásokat, a magánkedvezményezettek (C) hozzájárulása a támogatásra jogosult ráfordítások 30 %-ára csökkenthető az 1. célterületeken és 50 %-ára egyéb területeken, az egyébként érvényben lévő 40 % és 60 % helyett.

2.5. Belvízi halászat

a) E rendelet alkalmazásában "belvízi halászat" a kizárólag a tagállamok belvizein működő, a II. cím rendelkezéseinek hatálya alá nem tartozó hajókkal kereskedelmi célból végzett halászat;

b) amennyiben a beruházás belvízi halászatra szolgáló hajó építésére vonatkozik, a III. melléklet 1.3. pontjának a) bekezdése alkalmazandó;

c) amennyiben a beruházás belvízi halászatra szolgáló hajó modernizálására vonatkozik, a III. melléklet 1.4. pontjának b) bekezdése alkalmazandó;

d) a beruházások nem jogosultak támogatásra abban az esetben, ha feltételezhetően veszélyeztetik a flotta mérete és a kitermelhető halászati erőforrás közötti egyensúlyt;

e) a belvízi halászatra szolgáló hajók nem jogosultak selejtezési támogatásra;

f) az irányítóhatóság megtesz minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a HOPE-tól a 13. cikk alapján pénzügyi támogatásban részesülő hajók kizárólag belvizeken folytathassák működésüket.

3. Új értékesítési lehetőségek keresése és ösztönzése (14. cikk)

a) A jogosult ráfordítás különösen az alábbiakra terjed ki:

i. a reklámirodák és egyéb szolgáltatók költségei, amelyek részt vesznek a promóciós kampányok megvalósításában;

ii. hirdetési felület vásárlása vagy bérlete, illetve szlogenek és címkék készítése a promóciós kampányok idejére;

iii. a kampányhoz szükséges kiadói, külső személyzeti, helyiség- és járműköltségek;

b) a kedvezményezett működési költségei (személyzet, berendezések, járművek, stb.) nem jogosultak támogatásra.

IV. MELLÉKLET

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS ARÁNYA

1. A halászati flottára vonatkozó támogatás mértéke (II. cím)

1. TÁBLÁZAT

Hajó kategóriája űrtartalomban (GT)EUR
0 < 1011 000/GT + 2 000
10 < 255 000/GT + 62 000
25 < 1004 200/GT + 82 000
100 < 3002 700/GT + 232 000
300 < 5002 200/GT + 382 000
500 és felette1 200/GT + 882 000

2. TÁBLÁZAT

Hajó kategóriája bruttó űrtartalomban (GRT)EUR
0 < 258 200/grt
25 < 506 000/grt + 55 000
50 < 1005 400/grt + 85 000
100 < 2502 600/grt + 365 000

2000. január 1-jétől kezdődően az egyenesen mérve 24 métert meghaladó, majd 2004. január 1-jétől minden hajóra csak az 1. táblázat alkalmazandó.

2. A pénzügyi hozzájárulás mértéke

a) A II., III. és IV. címben említett minden tevékenység esetén a közösségi pénzügyi hozzájárulás (A), az érintett tagállam által nyújtott összes állami pénzügyi hozzájárulás (nemzeti, regionális és egyéb) (B) és, amennyiben van, a magánkedvezményezettek hozzájárulása (C) a következők szerint alakul, a jogosult költség százalékában kifejezve.

1. csoport:

Végleges kivonási támogatás (7. cikk), közös vállalkozás alapításáért járó támogatás (8. cikk), kisipari jellegű part menti halászat (11. cikk), szociális-gazdasági intézkedések (12. cikk), vízi erőforrások megóvása és gyarapítása (13. cikk (1) bekezdésének a) pontja), halászati kikötők létesítményei magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulása nélkül (13. cikk (1) bekezdésének c) pontja), új piaci értékesítési lehetőségek keresése és ösztönzése magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulása nélkül (14. cikk), kereskedelmi szereplők tevékenysége magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulása nélkül (15. cikk), szüneteltetésért járó támogatások és egyéb pénzügyi támogatások (16. cikk), innovatív intézkedések és technikai támogatás, beleértve az állami szervezetek által végzett kísérleti projekteket (17. cikk).

2. csoport:

Flottafelújítás és a halászhajók felszerelése és modernizálása (9. cikk).

3. csoport:

Akvakultúra (13. cikk (1) bekezdésének b) pontja), halászati kikötők létesítményei magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulásával (13. cikk (1) bekezdésének c) pontja), feldolgozás és forgalmazás (13. cikk (1) bekezdésének d) pontja), belvízi halászat (13. cikk (1) bekezdésének e) pontja), új értékesítési lehetőségek keresése és ösztönzése magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulásával (14. cikk), kereskedelmi szereplők tevékenysége magánkedvezményezettek pénzügyi hozzájárulásával (15. cikk (2) bekezdése).

4. csoport:

Nem állami szervek által végzett kísérleti projektek (17. cikk).

b) A vízi erőforrások megóvására és gyarapítására vonatkozó tevékenység (13. cikk (1) bekezdésének a) pontja), a halászati kikötői létesítmények (13. cikk (1) bekezdésének c) pontja), új értékesítési lehetőségek keresése és ösztönzése (14. cikk), illetve a kereskedelmi szereplők tevékenysége (15. cikk) tekintetében az irányító hatóság határozza meg, hogy az 1. csoportba vagy a 3. csoportba tartoznak-e, különösen a következő szempontok alapján:

- kollektív - egyéni érdekek,

- kollektív - egyéni kedvezményezett (termelői szervezetek, a kereskedelmet képviselő szervezetek),

- a működés eredményeinek nyilvános hozzáférhetősége - magántulajdon és ellenőrzés,

- kollektív testületek, kutatóintézetek pénzügyi részvétele.

3. TÁBLÁZAT

1. csoport2. csoport3. csoport4. csoport
Az 1. célterület régiói (1)50 % ≤ A ≤ 75 %
B ≥ 25 %
A ≤ 35 %
B ≥ 5 %
C ≥ 60 %
A ≤ 35 %
B ≥ 5 %
C ≥ 40 %
A ≤ 75 %
B ≥ 5 %
C ≥ 20 %
A Kohéziós Alap hatálya alá tartozó tagállamban található, az 1. célterülethez tartozó régiók50 % ≤ A ≤ 80 %
B ≥ 20 %
(2)
A ≤ 35 %
B ≥ 5 %
C ≥ 60 %
A ≤ 35 %
B ≥ 5 %
C ≥ 40 %
A ≤ 75 %
B ≥ 5 %
C ≥ 20 %
Legkülső régiók50 % ≤ A ≤ 85 %
B ≥ 15 %
(2)
A ≤ 40 %
B ≥ 10 %
C ≥ 50 %
(3)
A ≤ 50 %
B ≥ 5 %
C ≥ 25 %
(4)
A ≤ 75 %
B ≥ 5 %
C ≥ 20 %
Külső görög szigetek, amelyek hátrányos helyzetben vannak távoli elhelyezkedésük miatt50 % ≤ A ≤ 85 %
B ≥ 15 %
(2)
A ≤ 35 %
B ≥ 5 %
C ≥ 60 %
A ≤ 35 %
B ≥ 5 %
C ≥ 40 %
A ≤ 75 %
B ≥ 5 %
C ≥ 20 %
Egyéb területek25 % ≤ A ≤ 50 %
B ≥ 50 %
A ≤ 15 %
B ≥ 5 %
C ≥ 60 %
A ≤ 15 %
B ≥ 5 %
C ≥ 60 %
A ≤ 50 %
B ≥ 5 %
C ≥ 30 %
(1) Ideértve az 1260/1999/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésében említett területeket is.
(2) Az 1. célterület régióira vonatkozó általános intézkedések ellenére és csak megfelelően indokolt kivételes esetekben.
(3) Az 1. célterület régióira vonatkozó általános intézkedések ellenére és csak 12 méter teljes hosszúságú, nem vonóhálós halászhajók esetében, feltéve hogy a hajókat a legkülső régiók valamelyikében található kikötőben lajtstromozták, és halászati tevékenységüket legalább 5 évig ténylegesen ebből a kikötőből, vagy e régiók valamelyikében található másik kikötőből végzik.
(4) Az 1. célterület régióira vonatkozó általános rendelkezések ellenére és csak az 1260/1999/EK rendelet 19. cikkének (4) bekezdésében említett programkiegészítésben meghatározandó, gazdasági méretüket tekintve kis vállalkozásokban.

A 96/280/EK bizottsági ajánlás ( 24 ) értelmében a kis- és középvállalkozásokba történő beruházás esetében a 2. és 3. csoporthoz az (A) ráták a közvetlen segítségnyújtástól eltérő finanszírozási formák esetében növelhetők, feltéve hogy ez a növelés nem haladja meg az összes támogatható költség 10 %-át. A magánkedvezményezett hozzájárulása ennek megfelelően csökken.

Az első albekezdésben előírt csökkentések összesítő leírásának szerepelnie kell az érintett területekhez tartozó, az 1260/1999/EK rendelet 18. és 19. cikkében említett operatív programokban vagy egységes programozási dokumentumokban.

( 1 ) HL C 16., 1999.1.21., 12. o.

( 2 ) HL C 279., 1999.10.1., 325. o.

( 3 ) HL C 209., 1999.7.22., 10. o.

( 4 ) HL C 161., 1999.6.26., 1. o.

( 5 ) HL L 389., 1992.12.31., 1. o. A legutóbb az 1181/98/EK rendelettel (HL L 164., 1998.6.9., 1. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 2846/98/EK rendelettel (HL L 358., 1998.12.31., 5. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 161., 1999.6.26., 54. o.

( 8 ) HL L 388., 1992.12.31., 1. o. A legutóbb a 3318/94/EK rendelettel (HL L 350., 1994.12.31., 15. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 10 ) HL L 312., 1998.11.20., 19. o.

( 11 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 12 ) HL L 274., 1986.9.25., 1. o. A legutóbb a 3259/94/EK rendelettel (HL L 339., 1994.12.29., 11. o.) módosított rendelet.

( 13 ) A halászati ágazat átszervezéséről, modernizálásáról és fejlesztéséről, illetve az akvakultúraágazat fejlesztésére vonatkozó közös intézkedésről szóló, 1983. október 4-i 2908/83/EGK tanácsi rendelet (HL L 290., 1983.10.22., 1. o.). A legutóbb a 3733/85/EGK rendelettel (HL L 361., 1985.12.31., 78. o.) módosított rendelet.

( 14 ) A halászati és akvakultúraágazat szerkezetének fejlesztésére és átalakítására vonatkozó közösségi intézkedésekről szóló, 1986. december 18-i 4028/86/EGK tanácsi rendelet (HL L 376., 1986.12.31., 7. o.). A legutóbb a 3946/92/EGK rendelettel (HL L 401., 1992.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

( 15 ) HL L 266., 1998.10.1., 27. o. A legutóbb a 839/2002/EK rendelettel (HL L 134., 2002.5.22., 5. o.) módosított rendelet.

( 16 ) HL L 208., 1992.7.27., 1. o. A legutóbb az 1068/97/EK rendelettel (HL L 156., 1997.6.13., 10. o.) módosított rendelet.

( 17 ) HL L 260, 2004.8.6., 1 o.

( 18 ) HL L 358., 2002.12.31., 57. o.

( 19 ) A tagállamok által a halászati ágazat termelő szervezeteinek nyújtott támogatás megadásáról és finanszírozásáról szóló, 1982. november 22-i 3140/82/EGK tanácsi rendelet (HL L 331., 1982.11.26., 7. o).

( 20 ) HL L 150., 2004.4.30., 12. o.

( 21 ) HL L 175., 1985.7.5., 40. o. A legutóbb a 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 156., 2003.6.25., 17. o.) módosított irányelv.

( 22 ) HL L 114., 2001.4.24., 1. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 23 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 24 ) HL L 107., 1996.4.30., 4. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R2792 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R2792&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999R2792-20050402 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999R2792-20050402&locale=hu

Tartalomjegyzék