32004D0686[1]

2004/686/: 2004/686/EK:#A Bizottság határozata (2004. szeptember 29.) a prokinazidnak, az IKI-220-nak (flonikamid) és a gamma-cihalotrinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének alapjában véve történő elismeréséről (az értesítés a B(2004) 3384. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. szeptember 29.)

a prokinazidnak, az IKI-220-nak (flonikamid) és a gamma-cihalotrinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentációk teljességének alapjában véve történő elismeréséről

(az értesítés a B(2004) 3384. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/686/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben történő felhasználásra engedélyezett hatóanyagok közösségi listájának összeállítását.

(2) A DuPont (UK) Ltd. 2004. január 9-én benyújtotta a prokinazid hatóanyag dokumentációját az Egyesült Királyság hatóságainak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó kérelemmel együtt. Az ISK Biosciences Europe S.A. 2003. december 23-án benyújtotta az IKI-220 (flonikamid) dokumentációját a francia hatóságoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó kérelemmel együtt. A Pytech Chemicals GmbH 2003. november 4-én benyújtotta a gamma-cihalotrin dokumentációját az Egyesült Királyság hatóságainak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó kérelemmel együtt.

(3) Az Egyesült Királyság és Franciaország hatóságai jelezték a Bizottságnak, hogy az előzetes vizsgálat alapján a szóban forgó hatóanyagok dokumentációi vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dokumentációk vélhetően ugyancsak megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek egy, a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó, növényvédő szer vonatkozásában. A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezután a dokumentációkat a megfelelő kérelmezők továbbították a Bizottságnak és a többi tagállamnak, és megküldték az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4) Ezzel a határozattal közösségi szinten hivatalosan meg kell erősíteni, hogy a dokumentációk alapvetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében, és - legalább egy, a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó, növényvédő szer tekintetében - a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(5) Ez a határozat nem sértheti a Bizottságnak azt a jogát, hogy további adatokat vagy információkat kérjen a kérelmezőtől a dokumentáció bizonyos pontjainak tisztázása céljából.

(6) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül, az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagokra vonatkozó dokumentációk, amelyek ezeknek a hatóanyagoknak az említett irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából kerültek beadásra a Bizottsághoz és a tagállamokhoz, alapvetően megfelelnek az említett irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dokumentációk ugyancsak megfelelnek az említett irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek egy, a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó, növényvédő szer tekintetében a javasolt felhasználások figyelembevételével.

2. cikk

A referens tagállamok elvégzik a szóban forgó dokumentációk részletes vizsgálatát, és jelentik a vizsgálataik következtetéseit, amelyekhez csatolják a kérdéses hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy a felvétele elutasítására vonatkozó ajánlásaikat és az azokhoz kapcsolódó esetleges feltételeket, az Európai Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb ennek a határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő egy éven belül.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2004/71 bizottsági irányelvvel (HL L 127., 2004.4.29., 104. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

A határozat által érintett hatóanyagok

SorszámKözhasználatú név, CIPAC azonosítószámKérelmezőA kérelem beadásának időpontjaReferens tagállam
1Prokinazid CIPAC-sz.: 764DuPont (UK) Ltd2004.1.9.UK
2IKI-220 (flonikamid) CIPAC-sz.: még nem kapottISK Biosciences Europe SA2003.12.23.FR
3Gamma-cihalotrin CIPAC-sz.: még nem kapottPytech Chemicals GmbH2003.11.4.UK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0686 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0686&locale=hu

Tartalomjegyzék