31996R2202[1]

A Tanács 2202/96/EK rendelete (1996. október 28.) egyes citrusfélék termelői részére közösségi támogatási rendszer bevezetéséről

A TANÁCS 2202/96/EK RENDELETE

(1996. október 28.)

egyes citrusfélék termelői részére közösségi támogatási rendszer bevezetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a citrusfélék ágazatában a közösségi termelési mennyiség értékesítése továbbra is súlyos nehézségeket jelent; mivel e nehézségek főként a termelés fajtajellemzőinek, a termelési fölöslegeknek és a friss, illetve a feldolgozott citrusfélék forgalmazási feltételeinek tudhatók be;

mivel a citrom, a grépfrút, a narancs és a mandarin közösségi kínálata bizonyos fajták esetében továbbra is igazodik a gyümölcspiaci kereslethez; mivel a klementin (magnélküli mandarin) termelése az utóbbi években jelentős mértékben megnövekedett, olyannyira, hogy folyamatosan felesleg képződik; mivel a satsumából - amelyet a klementin helyettesít a friss gyümölcstermékek piacán - szintén túlkínálat van; mivel ezért e citrusfélék lé vagy gerezdes formában való feldolgozásra történő eladását egy termelői támogatási rendszerrel kell előmozdítani;

mivel indokolt ezt a támogatási rendszert olyan szerződések útján bevezetni, amelyeket a feldolgozók és a termelői szervezetek kötnek egymással annak biztosítására, hogy egyrészt a feldolgozóipar rendszeres ellátáshoz jusson, másrészt, hogy a szállításra váró termékek, valamint a termékek tényleges feldolgozásának a ténye hatékonyan ellenőrizhető legyen; mivel a rendszernek biztosítania kell, hogy a fogyasztókhoz ésszerű árakon megfelelő minőség jusson el;

mivel az új rendszernek kezdettől fogva megfelelő számú termelői szervezetnél kell működnie; mivel ennek érdekében az e rendelet értelmében "előzetes elismeréssel rendelkező termelői szervezetek" nem csak a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 14. cikkében említett termelői szervezeteket jelenti, hanem az említett rendelet 13. cikkében szereplő szervezeteket is;

mivel annak érdekében, hogy a termelőket az áru kivonása helyett a termékeik feldolgozásra történő eladására ösztönözzék, rendelkezni kell egy olyan támogatásról, amelyet a feldolgozóipar számára citrusféléket szállító termelői szervezeteknek nyújtanak; mivel a támogatási összegeket egy hatéves átmeneti időszakra kell megállapítani amely lejártakor ezen összegeket rögzítik; mivel a friss gyümölcs piacának közös szervezésével kapcsolatos általános célkitűzések elérése érdekében ezeket az összegeket - a klementin és satsuma kivételével - a pénzügyi kompenzációnak és a minimálárnak az 1995/1996-os aránya alapján kell kiszámítani és az átmeneti időszak során évenként fokozatosan csökkenteni; mivel a grépfrút esetében a támogatás mértéke a citromra kialakított támogatással azonos;

mivel a citrusfélék termelése az értékesítést illetően szerkezeti hiányosságokat mutat, ami a kínálat nagyfokú szétaprózottságában mutatkozik meg; mivel ezért célszerű azon egyéni termelőket, akik az összes citrusféle-terményüket termelői szervezeteken keresztül szállítják feldolgozásra, az e rendelet által létrehozott rendszeren keresztül kedvezményben részesíteni; mivel ez okból kifolyólag, valamint a frisstermék-ágazaton belüli egyenlő bánásmód biztosítása érdekében rendelkezni kell a támogatás mértékének a csökkentéséről; mivel ugyanezen szerkezeti okoknál fogva indokolt a támogatási összeg emelése azon termelői szervezeteknél, amelyek egy évnél hosszabb időre és garantált minimum-mennyiségekre kötnek szerződést;

mivel a piacról kivonható mennyiségeket a 2200/96/EK rendelet korlátozza; mivel azokban az esetekben, amikor a termelés növekszik, bizonyos lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a feldolgozás mint alternatív megoldás ne váljon rendszerré, mivel egy feldolgozási küszöbérték rögzítése - amely érték túllépésének a mértékét három gazdasági év átlagát alapul véve kell kiszámítani, és amely érték túllépése a folyó gazdasági évre rögzített támogatás csökkentésével járna - e cél elérésére alkalmas intézkedésnek látszik; mivel az adott referencia-időszak alatt pénzügyi kompenzációra jogosult átlagos mennyiség alapján rögzített küszöbértékeket kell megállapítani; mivel a támogatást a feldolgozási küszöbérték túllépésének eredményeként a gazdasági év végén esetleg csökkenteni kell, és ezért intézkedéseket kell hozni egy előlegfizetési rendszer bevezetésére;

mivel a 2200/96/EK rendelet rendelkezéseit a feldolgozott citrusfélék ágazatára is alkalmazni kell a kettős szabályozás és ellenőrzés elkerülése végett; mivel az új rendszer az egész Közösség területén történő egységes alkalmazásának a biztosítása érdekében rendelkezni kell a szankciókról is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség területén betakarított egyes citrusféléket feldolgozásra szállító termelői szervezetek számára közösségi támogatási rendszert kell létrehozni. A rendszernek ki kell terjednie:

a) a gyümölcslének feldolgozott citromra, grépfrútra, narancsra, mandarinra és klementinre;

b) a gerezdesen feldolgozott klementinre és satsumára.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben meghatározott rendszer az egyrészről a 2200/96/EK rendelet értelmében elismert, illetve előzetesen elismert termelői szervezetek, másrészről a feldolgozók vagy a feldolgozók jogszerűen létrehozott szövetségei és egyesülései között létrejött szerződéseken alapul.

(2) A szerződéseket egy, a 2200/96/EK rendelet 45. cikkében megállapított eljárás által meghatározott időpontig és egy így meghatározott minimális időszakra kell megkötni. A szerződésekben pontosan meghatározzák különösen a kérdéses mennyiségeket, a feldolgozásra történő szállítás ütemtervét, valamint a termelői szervezeteknek fizetendő árat, továbbá írásba foglalják a feldolgozó kötelezettségét a szerződés tárgyát képező termékek feldolgozására.

(3) A megkötött szerződéseket az érintett tagállamok minőségi és mennyiségi ellenőrzéseket végző, illetékes hatóságainak küldik meg, akik ellenőrzik:

a) a termelői szervezetek által a feldolgozónak szállított termékeket;

b) a szállított mennyiségek tényleges feldolgozását.

3. cikk

(1) A 2. cikkben említett szerződések szerint feldolgozásra szállított alapanyagok mennyisége után a termelői szervezetek támogatást kapnak.

(2) A támogatás összegeit az I. melléklet 1. táblázata tünteti fel.

Mindazonáltal:

a) ha a 2. cikk (1) bekezdésében említett szerződés több gazdasági évre és a 2200/96/EK rendelet 46. cikkében megállapított eljárás szerint meghatározandó minimális mennyiségű citrusfélékre vonatkozik, a támogatási összegek az I. melléklet 2. táblázatában találhatók meg;

b) a 4. cikk alapján szállított mennyiségek esetében a támogatási összegek az I. melléklet 3. táblázatában találhatók meg.

(3) Az 5. cikk alkalmazásának sérelme nélkül, a támogatást a tagállamok akkor folyósítják a termelői szervezeteknek, ez utóbbiak kérésére, amint annak a tagállamnak az ellenőrző hatóságai, amelyben a feldolgozást végzik, megállapítják, hogy a szerződések tárgyát képező termékeket leszállították a feldolgozóiparnak.

A termelői szervezet a folyósított támogatás összegét eljuttatja tagjaihoz.

(4) A 2200/96/EK rendelet 46. cikkében megállapított eljárás szerint intézkedés történik annak biztosítására, hogy a feldolgozóipar betartsa a termelői szervezet által szállított termékek feldolgozására vonatkozó kötelezettségét.

4. cikk

(1) A termelői szervezetek az e rendelettel létrehozott támogatási rendszerben kapott juttatásokat továbbadják azoknak az egyéni termelőknek is, akik nem tagjai e szervezeteknek, ám vállalják, hogy az általuk termelt és feldolgozásra szánt teljes citrusféle-mennyiséget ezeken keresztül értékesítik, és kifizetik azt a rájuk jutó többletköltséget, amellyel a szervezet ügyvitele e bekezdés alkalmazása következtében megterhelődik.

(2) Ha az (1) bekezdést kell alkalmazni:

a) a termelői szervezetnek juttatott támogatás összegét az érintett egyéni termelőnek kell folyósítani;

b) az egyéni termelő által szállított mennyiségeket nem lehet a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett több évre szóló szerződésekbe belefoglalni.

5. cikk

(1) A Közösségre és minden egyes termelő tagállamra feldolgozási küszöböket állapítanak meg, egyrészt az alábbi három termékre külön-külön: citrom, narancs és grépfrút, másrészt a mandarin, a klementin és a satsuma alkotta termékcsoportra. Ezeket a küszöböket a II. melléklet tünteti fel.

(2) Közösségi feldolgozási küszöb túllépése esetén az adott termékre a 3. cikk (2) bekezdése szerint megállapított támogatást minden olyan tagállamban csökkentik, amelyben az irányadó feldolgozási küszöböt túllépték.

Az első albekezdés alkalmazása során a küszöb túllépését úgy számítják ki, hogy ezzel a küszöbbel összevetik azt a gazdasági évet megelőző három gazdasági évben e rendelet szerinti támogatással feldolgozott mennyiségek átlagát, amelyre a támogatást meg kell állapítani.

Az egyes tagállamokra megállapított küszöbök túllépésének kiszámításához azonban az egyik tagállamnak biztosított és fel nem dolgozott mennyiségeket hozzáadják a többi tagállamra megállapított küszöbökhöz, ez utóbbiak arányában.

A támogatás csökkentése az adott küszöb mennyiségi túllépésével arányos.

(3) A tagállamok az apró citrusfélékre előirányzott nemzeti küszöböt két alküszöbre oszthatják, azaz egyrészt gerezdes, másrészt gyümölcslévé történő feldolgozásra szánt apró citrusfélékre.

Az ehhez folyamodó tagállamok tájékoztatják erről a Bizottságot.

A nemzeti küszöb túllépése esetén a támogatás - (2) bekezdésben előirányozott - csökkentését mindkét alküszöbnél az adott alküszöbhöz képest megállapított túllépéssel arányosan alkalmazzák.

6. cikk

E rendelet alkalmazásának a részletes szabályait - különösen a támogatás folyósítására, az ellenőrző intézkedésekre és a szankciókra, a gazdasági évekre, a feldolgozásra leszállított nyersanyag minimumkövetelményeire, az 5. cikk (2) bekezdésében említett egyenértékű időszakra, valamint a küszöbértékek túllépésének a pénzügyi következményeire vonatkozó szabályokat - a 2200/96/EK rendelet 46. cikkében megállapított eljárás alapján kell elfogadni.

7. cikk

A 2200/96/EK rendelet VI. címének a nemzeti és a közösségi ellenőrzésekkel kapcsolatos rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendelet betartásának ellenőrzésére vonatkozó intézkedésekre.

8. cikk

Ha az előző rendszerről az e rendelettel létrehozott támogatási rendszerre történő áttérés megkönnyítéséhez vagy az e rendelet által meg nem szüntetett mechanizmusok alkalmazásához bizonyos intézkedések szükségesek, ezen intézkedéseket a 2200/96/EK rendelet 45. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

9. cikk

Az e rendelet által létrehozott rendszer kétéves működése alapján a Bizottság - szükség esetén a megfelelő javaslatokkal - jelentést terjeszt a Tanács elé a rendszer működéséről.

10. cikk

Az e rendeletben meghatározott intézkedéseket - a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) 3. cikke értelmében - a mezőgazdasági piacok szabályozását célzó beavatkozásnak kell tekinteni. Finanszírozását az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege végzi.

11. cikk

E rendelet alkalmazásának időpontjától kezdődően az alábbi jogszabályok hatályukat vesztik:

- a citromból előállított termékek forgalmazását ösztönző különleges intézkedések megállapításáról szóló, 1977. május 17-i 1035/77/EGK tanácsi rendelet ( 6 ), és

- az egyes citrusfélék feldolgozását ösztönző különleges intézkedések megállapításáról szóló, 1993. november 8-i 3119/93/EK tanácsi rendelet ( 7 ).

12. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az 1997/98-as gazdasági évtől kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott támogatási összegek

1. TÁBLÁZAT

(ECU/nettó 100 kg)
Az 1997/98-as gazdasági évAz 1998/99-es gazdasági évAz 1999/2000-es gazdasági évA 2000/01-es gazdasági évA 2001/02-es gazdasági évA 2002/03-as és az ezt követő gazdasági évek
Citrom9,369,319,259,219,159,10
Grépfrút9,369,319,259,219,159,10
Narancs10,039,989,949,899,859,80
Mandarin11,3110,8610,429,989,549,10
Klementin8,908,958,999,039,079,10
Satsuma7,347,698,048,408,759,10

2. TÁBLÁZAT

(ECU/nettó 100 kg)
Az 1997/98-as gazdasági évAz 1998/99-es gazdasági évAz 1999/2000-es gazdasági évA 2000/01-es gazdasági évA 2001/02-es gazdasági évA 2002/03-as és az ezt követő gazdasági évek
Citrom10,7610,7010,6410,5910,5210,47
Grépfrút10,7610,7110,6410,5910,5210,47
Narancs11,5411,4811,4311,3711,3311,27
Mandarin13,0012,4911,9911,4810,9710,47
Klementin10,2610,3010,3410,3810,4210,47
Satsuma8,448,859,259,6610,0610,47

3. TÁBLÁZAT

(ECU/nettó 100 kg)
Az 1997/98-as gazdasági évAz 1998/99-es gazdasági évAz 1999/2000-es gazdasági évA 2000/01-es gazdasági évA 2001/02-es gazdasági évA 2002/03-as és az ezt követő gazdasági évek
Citrom8,428,388,338,288,238,19
Grépfrút8,428,388,338,288,238,19
Narancs9,038,988,958,908,868,82
Mandarin10,179,789,388,988,598,19
Klementin8,038,068,098,138,168,19
Satsuma6,616,927,247,567,888,19

II. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett feldolgozási küszöbök

A friss termék nettó tömege

(tonnában)
NarancsCitromGrépfrútApró citrusfélék
Közösségi küszöb1 518 982513 65022 000390 000
Nemzeti küszöbGörögország280 00027 9767995 217
Spanyolország600 467192 1981 919270 186
Franciaországtt.tt.61445
Olaszország599 769290 4263 221106 428
Ciprus18 7463 05016 0006 000
Portugália20 000tt.tt.1 724
tt. = tárgytalan

( 1 ) HL C 191., 1996.2.7., 7. o.

( 2 ) HL C 277., 1996.9.23.

( 3 ) HL C 212., 1996.7.22., 88. o.

( 4 ) HL L 297., 1996.11.21., 1. o.

( 5 ) HL L 94., 1970.4.28., 13. o. A legutóbb az 1287/95/EK rendelettel (HL L 125., 1995.6.8., 1. o.) módosított rendeletet.

( 6 ) HL L 125., 1977.5.19., 3. o. A legutóbb az 1199/90/EGK rendelettel (HL L 119., 1990.5.11., 61. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 279., 1993.11.12., 17. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R2202 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R2202&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996R2202-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996R2202-20040501&locale=hu

Tartalomjegyzék