32019L0475[1]

A Tanács (EU) 2019/475 irányelve (2019. február 18.) a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek az olasz Campione d'Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek az Unió vámterületébe, valamint a 2008/118/EK irányelv területi hatálya alá történő bevonása érdekében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2019/475 IRÁNYELVE

(2019. február 18.)

a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek az olasz Campione d'Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek az Unió vámterületébe, valamint a 2008/118/EK irányelv területi hatálya alá történő bevonása érdekében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) 2017. július 18-i levelében Olaszország azt kérte, hogy vonják be az olasz Campione d'Italia települést és a Luganói-tó olaszországi vizeit az Unió a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) meghatározott vámterületébe, valamint a jövedéki adó céljából a 2008/118/EK tanácsi irányelv (4) területi hatálya alá, azonban a hozzáadottérték-adó céljából ezek a területek maradjanak a 2006/112/EK tanácsi irányelv (5) területi hatályán kívül.

(2) Az olasz Campione d'Italia települést (egy Svájc területébe ékelődő olasz exklávét), valamint a Luganói-tó olaszországi vizeit indokolt bevonni az Unió vámterületébe, mivel az e területek kizárását meglapozó korábbi okok - így például az ezek elszigeteltsége és gazdasági hátrányai - már nem érvényesek. Ugyanezen okokból az említett területeket indokolt bevonni a 2008/118/EK irányelv területi hatálya alá.

(3) Olaszország ugyanakkor fenn kívánja tartani az említett területeknek a 2006/112/EK irányelv területi hatálya alól történő kizárását, mivel ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a Svájcban letelepedett, illetve az olasz Campione d'Italia településen letelepedett gazdasági szereplők - egy helyi, a svájci hozzáadottértékadó-rendszerhez igazodó közvetett adózási rendszer alkalmazása révén - továbbra is egyenlő versenyfeltételeket élvezzenek.

(4) Ezen irányelv módosításait szorosan össze kell kapcsolni az (EU) 2019/474 európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) módosításával. Ezért az említett módosításokhoz kapcsolódó nemzeti átültető intézkedéseket ugyanattól a naptól indokolt alkalmazni, mint ezen rendelet módosítását.

(5) A 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 6. cikke a következőképpen módosul:

1. az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"f) Campione d'Italia;

g) a Luganói-tó olaszországi vizei.";

2. a (2) bekezdés f) és g) pontját el kell hagyni.

2. cikk

A 2008/118/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében az f) és g) pontokat el kell hagyni.

3. cikk

(1) A tagállamok 2019. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket az rendelkezéseket 2020. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

N. BĂDĂLĂU

(1) 2018. október 2-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2018. július 11-i vélemény (HL C 367., 2018.10.10., 117. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(4) A Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 9., 2009.1.14., 12. o.).

(5) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/474 rendelete (2019. március 19.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet (lásd e Hivatalos Lap 38. oldalát).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019L0475 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019L0475&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére