32005F0214[1]

A Tanács 2005/214/IB kerethatározata (2005. február 24.) a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról

A TANÁCS 2005/214/IB KERETHATÁROZATA

(2005. február 24.)

a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke a) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Egyesült Királyság, a Francia Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezésére ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

(1)

Az Európai Tanács 1999. október 15-én és 16-án Tamperében tartott ülésén elfogadta a kölcsönös elismerés elvét, amelynek az Európai Unión belül mind a polgári, mind a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés alapjává kell válnia.

(2)

A kölcsönös elismerés elvét kell alkalmazni az igazságügyi és közigazgatási hatóságok által kiszabott pénzbüntetésekre, az ilyen büntetéseknek a büntetés kiszabása szerinti tagállamtól eltérő tagállamban való végrehajtásának megkönnyítése érdekében.

(3)

2000. november 29-én a Tanács, a tamperei következtetésekkel összhangban, intézkedési programot fogadott el a büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerése elvének alkalmazására vonatkozóan ( 3 ), kiemelt területként kezelve a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazására irányuló jogi aktus elfogadását (18. intézkedés).

(4)

E kerethatározatnak a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatban kiszabott pénzbüntetésekre is ki kell terjednie.

(5)

E kerethatározat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és figyelmet fordít a Szerződés 6. cikkében elismert és az Európai Unió alapjogi chartájában ( 4 ), különösen annak VI. fejezetében megfogalmazott elvekre. Ezen kerethatározat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető a határozat végrehajtásának megtagadására vonatkozó tilalomként, amennyiben objektív okok alapján feltételezhető, hogy a pénzbüntetésre az érintett személynek a neme, faji vagy etnikai származása, vallása, nemzetisége, anyanyelve, politikai véleménye vagy szexuális irányultsága miatt történő megbüntetése céljából került sor, vagy hogy az érintett személy helyzete az említett okok bármelyike miatt eleve hátrányos lehet.

(6)

E kerethatározat nem korlátozza a tagállamokat abban, hogy saját alkotmányos szabályaikat alkalmazzák a tisztességes eljárás, az egyesülési szabadság, a sajtószabadság és az egyéb médiában megnyilvánuló véleménynyilvánítási szabadság tekintetében,

ELFOGADTA EZT A KERETHATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E kerethatározat alkalmazásában:

a) "határozat": természetes vagy jogi személy által fizetendő pénzbüntetést elrendelő jogerős határozat, amennyiben a határozatot az alábbi hatóságok valamelyike hozta:

i) a kibocsátó állam bírósága a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény tekintetében;

ii) a kibocsátó állam bíróságától eltérő hatósága, a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény tekintetében, feltéve, hogy az érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elbírálja az ügyét;

iii) a kibocsátó állam bíróságától eltérő hatósága, szabálysértésnek minősülő és ezért a kibocsátó állam nemzeti joga szerint büntetendő cselekmények tekintetében, feltéve, hogy az érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elbírálja az ügyét;

iv) valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság, amennyiben a határozatot egy, az iii. pontban említett határozatra vonatkozóan hozták;

b) "pénzbüntetés" az alábbiakra vonatkozó fizetési kötelezettség:

i) bűncselekmény elkövetése miatt történő elítélés alapján határozatban kiszabott pénzösszeg;

ii) ugyanazon határozat által a sértett javára megállapított kártérítés, amennyiben a sértett az eljárásban nem lehet magánfél, és a bíróság büntetőjogi hatáskörében jár el;

iii) a határozathoz vezető bírósági vagy közigazgatási eljárás költségeire vonatkozó pénzösszeg;

iv) ugyanazon határozat által kiszabott, valamely állami alapnak vagy sértetteket segítő szervezetnek fizetendő pénzösszeg.

A pénzbüntetés nem foglalja magában az alábbiakat:

- a bűncselekmény elkövetési eszközeinek vagy a bűncselekményből származó jövedelemnek az elkobzására vonatkozó határozatok,

- a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelettel ( 5 ) összhangban végrehajtható, polgári jogi jellegű, kártérítési igény alapján hozott határozatok;

c) "kibocsátó állam": az a tagállam, amelyben az e kerethatározat szerinti határozatot kihirdették;

d) "végrehajtó állam": az a tagállam, amelynek a határozatot végrehajtás céljából továbbították;

2. cikk

A hatáskörrel rendelkező hatóságok meghatározása

(1) Valamennyi tagállam tájékoztatja a Tanács Főtitkárságát arról, hogy nemzeti joga szerint e kerethatározatnak megfelelően mely hatóság vagy hatóságok rendelkeznek hatáskörrel, amennyiben az adott tagállam a kibocsátó vagy a végrehajtó állam.

(2) A 4. cikkben foglaltak ellenére, valamennyi tagállam kijelölhet egy vagy több, a határozatok továbbításáért és átvételéért felelős és a hatáskörrel rendelkező hatóságokat segítő központi hatóságot, amennyiben ez az adott tagállam belső rendszerének felépítéséből adódóan szükségesnek bizonyul.

(3) A Tanács Főtitkársága a részére eljuttatott információkat valamennyi tagállamnak és a Bizottságnak a rendelkezésére bocsátja.

3. cikk

Alapvető jogok

E kerethatározatnak nem lehet olyan hatása, amely módosítja a Szerződés 6. cikkében foglalt alapvető jogok és alapvető jogelvek tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettséget.

4. cikk

A határozatok továbbítása és a központi hatóság megkeresése

(1) Valamely határozat, az e cikkben előírt tanúsítvánnyal együtt, továbbítható azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak, amelyben az a természetes vagy jogi személy, akinek a terhére a határozatot hozták, vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik, ahol szokásos tartózkodási helye, illetve jogi személy esetében bejegyzett székhelye található.

(2) A tanúsítványt, amelynek minta-formanyomtatványa a mellékletben található, a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága aláírja, és igazolja, hogy a tanúsítvány tartalma a valóságnak megfelel.

(3) A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága a határozatot vagy annak hitelesített másolatát, a tanúsítvánnyal együtt továbbítja a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának, bármely olyan írásban rögzített módon, amely lehetővé teszi a végrehajtó állam számára a határozat hitelességének megállapítását. A határozat eredeti példányát vagy annak hitelesített másolatát, valamint a tanúsítvány eredeti példányát meg kell küldeni a végrehajtó államnak, ha a végrehajtó állam kéri. Az említett hatáskörrel rendelkező hatóságok minden hivatalos közlést közvetlenül is megküldenek egymásnak.

(4) A kibocsátó állam egy határozatot egy adott időpontban csak egy végrehajtó államnak továbbíthat.

(5) Amennyiben a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága nem ismert a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága előtt, ez utóbbi minden szükséges felvilágosítást megkér - adott esetben az Európai Igazságügyi Hálózat ( 6 ) kapcsolattartóinak közbeiktatásával - annak érdekében, hogy az információt a végrehajtó államtól megszerezze.

(6) Amennyiben a végrehajtó állam azon hatósága, amely a határozatot átvette, nem rendelkezik megfelelő hatáskörrel vagy illetékességgel a határozat elismerésére és az annak végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, hivatalból továbbítja a határozatot a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező hatósághoz és erről tájékoztatja a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát.

(7) Az Egyesült Királyság és Írország önálló nyilatkozatot tehetnek arra vonatkozóan, hogy a határozatot és a tanúsítványt az általuk e nyilatkozatban meghatározott központi hatóság vagy hatóságok útján kell megküldeni. Ezek a tagállamok újabb nyilatkozattal bármikor korlátozhatják ilyen értelmű nyilatkozatuk alkalmazási körét azzal a céllal, hogy nagyobb teret biztosítsanak a (3) bekezdésben foglaltaknak. Így kell eljárniuk akkor, amikor a Schengeni Végrehajtási Egyezmény kölcsönös jogsegélyre vonatkozó rendelkezései e két tagállam tekintetében hatályba lépnek. A nyilatkozatokat a Tanács Főtitkárságánál kell letétbe helyezni, és azokat a Bizottsággal közölni kell.

5. cikk

Alkalmazási kör

(1) Az alábbi, a kibocsátó államban büntetendő és a kibocsátó állam joga által meghatározott bűncselekmények esetében, e kerethatározat értelmében és a cselekmény kettős büntethetőségének mérlegelése nélkül, a határozatokat el kell ismerni és végre kell hajtani:

- bűnszervezetben való részvétel,

- terrorizmus,

- emberkereskedelem,

- gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia,

- kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,

- lőfegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme,

- vesztegetés,

- csalás, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalást is,

- bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása,

- pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is,

- számítógépes bűncselekmények,

- környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is,

- jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése,

- szándékos emberölés, súlyos testi sértés,

- emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,

- emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés,

- rasszizmus és idegengyűlölet,

- szervezett vagy fegyveres rablás,

- kulturális javak - köztük régiségek és műtárgyak - tiltott kereskedelme,

- csalással kapcsolatos bűncselekmények,

- zsarolás és védelmi pénz szedése,

- termékhamisítás és jogbitorlás,

- közokirat-hamisítás és hamisított közokirattal való kereskedés,

- fizetőeszközök hamisítása,

- hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme,

- nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme,

- lopott járművek kereskedelme,

- erőszakos közösülés,

- gyújtogatás,

- a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények,

- légi vagy vízi jármű hatalomba kerítése,

- szabotázs,

- olyan magatartás, amely sérti a közúti közlekedés szabályait, beleértve a vezetési- és pihenőidőre, valamint a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések megszegését,

- csempészet,

- szellemi tulajdonjogok megsértése,

- személy elleni erőszakkal fenyegetés és személy elleni erőszakos cselekmények, beleértve a sporteseményeken elkövetett erőszakos cselekményeket,

- bűncselekménnyel okozott kár,

- lopás,

- az EK-Szerződés alapján vagy az EU-Szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusokból eredő kötelezettségek végrehajtása céljából a kibocsátó állam által megállapított bűncselekmények.

(2) A Tanács, az Európai Parlamenttel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek szerint folytatott konzultációt követően egyhangúlag eljárva, kiegészítheti az (1) bekezdésben foglalt felsorolást a bűncselekmények további kategóriáival.

A Tanács, a 20. cikk (5) bekezdése szerint részére benyújtott jelentés alapján, mérlegeli a lista bővítésének vagy módosításának szükségességét. A Tanács egy későbbi időpontban további mérlegelés tárgyává teszi a kérdést, a kerethatározat gyakorlati alkalmazásáról szóló, a Bizottság által a 20. cikk (1) bekezdésében említett időpontot követő öt éven belül készített jelentés alapján.

(3) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt bűncselekmények esetében a végrehajtó állam a határozat elismerését vagy végrehajtását ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a határozat olyan magatartásra vonatkozzon, amely a végrehajtó állam joga szerint - a tényállási elemektől és a minősítéstől függetlenül - bűncselekménynek minősülne.

6. cikk

A határozatok elismerése és végrehajtása

A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságai minden további alaki követelmény nélkül elismerik a 4. cikkel összhangban részükre továbbított határozatot, és haladéktalanul megteszik a végrehajtáshoz szükséges valamennyi intézkedést, kivéve, ha a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy dönt, hogy a 7. cikkben az elismerés, illetve a végrehajtás megtagadására vonatkozóan előírt okok valamelyikére hivatkozik.

7. cikk

Az elismerés és a végrehajtás megtagadásának okai

(1) A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságai megtagadhatják a határozat elismerését és végrehajtását, ha a 4. cikkben előírt tanúsítvány bemutatása nem történt meg, vagy a tanúsítvány hiányos, vagy nyilvánvalóan nem felel meg a határozatban foglaltaknak.

(2) A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága abban az esetben is megtagadhatja a határozat elismerését és végrehajtását, ha megállapítást nyer, hogy:

a) az elítélt személy ellen ugyanazon cselekmény miatt a végrehajtó államban vagy bármely, a kibocsátó vagy a végrehajtó államtól eltérő államban határozatot hirdettek ki, és - ez utóbbi esetben - azt a határozatot végrehajtották;

b) az 5. cikk (3) bekezdésében említett esetek valamelyikében a határozat olyan cselekményre vonatkozik, amely a végrehajtó állam joga szerint nem minősülne bűncselekménynek;

c) a végrehajtó állam joga szerint a határozat végrehajthatósága elévült, és a határozat olyan cselekményre vonatkozik, amely ezen állam joga szerint saját joghatósága alá tartozik;

d) a határozat olyan cselekményre vonatkozik, amelyet:

i) a végrehajtó állam joga értelmében egészben vagy részben a végrehajtó állam területén vagy a végrehajtó állam területének minősülő helyen követtek el; vagy

ii) a kibocsátó állam területén kívül követtek el, és a végrehajtó állam joga nem teszi lehetővé a büntetőeljárás lefolytatását ugyanilyen bűncselekményekre nézve, ha azokat a területén kívül követték el;

e) a végrehajtó állam joga alapján mentesség áll fenn, amelynek következtében a határozat nem hajtható végre;

f) a határozatot olyan természetes személy ellen bocsátották ki, akit a végrehajtó állam joga szerint, életkora miatt a határozatban megállapított cselekményért még nem lehetett volna büntetőjogi felelősségre vonni;

g) a 4. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy írásbeli eljárás esetén a kibocsátó állam jogának megfelelően személyesen vagy a nemzeti jog szerint eljárni jogosult képviselője útján nem kapott tájékoztatást az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről;

h) a pénzbüntetés legfeljebb 70 eurónak megfelelő összeg;

i) a 4. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson, kivéve, ha a tanúsítvány szerint a kibocsátó állam nemzeti jogában meghatározott további eljárási követelményekkel összhangban:

i. az érintett személyt kellő időben:

- személyesen idézték, és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, vagy az érintett más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott a szóban forgó tárgyalás kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett,

- valamint

- tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet;

vagy

ii. az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson;

vagy

iii. az érintett személy a határozat kézbesítését és azt követően, hogy kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát - beleértve az új bizonyítékokat -, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet:

- egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot,

- vagy

- a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett;

j) a 4. cikkben előírt tanúsítvány szerint az érintett személy személyesen nem volt jelen, kivéve, ha a tanúsítvány igazolja, hogy az érintett személy - miután kifejezetten tájékoztatták őt az eljárásról és a tárgyaláson való személyes megjelenésének lehetőségéről - kifejezetten lemondott a szóbeli meghallgatásra vonatkozó jogáról, és kifejezetten jelezte, hogy nem vitatja az ügyet.

(3) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés c), g), i) és j) pontjában említett esetekben a határozat elismerésének és végrehajtásának teljes vagy részleges megtagadására vonatkozó döntés meghozatala előtt a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága megfelelő módon konzultál a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságával, és szükség esetén felkéri, hogy haladéktalanul küldjön meg számára minden szükséges információt.

8. cikk

A fizetendő összeg meghatározása

(1) Amennyiben megállapítást nyer, hogy azt a cselekményt, amelyre a határozat vonatkozik, nem a kibocsátó állam területén követték el, a végrehajtó állam úgy határozhat, hogy a nemzeti joga szerint az ugyanolyan jellegű cselekmények tekintetében előírt legmagasabb összegre csökkenti a kiszabott büntetés összegét, amennyiben a cselekmény ezen állam joghatósága alá tartozik.

(2) A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága szükség esetén a büntetés összegét, a büntetés kiszabásának napján érvényes átváltási árfolyamon, a végrehajtó állam hivatalos pénznemére váltja át.

9. cikk

A végrehajtásra vonatkozó jog

(1) E cikk (3) bekezdésének és a 10. cikknek a sérelme nélkül, a határozat végrehajtását a végrehajtó állam joga a végrehajtó államnak a pénzbüntetésekre vonatkozó jogi szabályozásával megegyező módon szabályozza. Kizárólag a végrehajtó tagállam hatóságai jogosultak dönteni a végrehajtási eljárásokra és az összes, ezekkel kapcsolatos intézkedés meghatározására vonatkozóan, beleértve a végrehajtás megszüntetésének indokait is.

(2) Abban az esetben, ha az elítélt személy bizonyítani tudja, hogy valamely államban, részben vagy egészben kifizetést teljesített, a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága a 7. cikk (3) bekezdésében előírt módon konzultál a kibocsátó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával. A büntetés bármely módon, bármely államban megtérített bármely hányadát teljes egészében le kell vonni a végrehajtó állam által végrehajtandó összegből.

(3) A jogi személyekre kiszabott pénzbüntetést akkor is végre kell hajtani, ha a végrehajtó állam nem ismeri el a jogi személyek büntetőjogi felelősségének elvét.

10. cikk

Szabadságvesztés vagy más, alternatív szankciók a pénzbüntetés meg nem fizetése esetén

Amennyiben egy határozat végrehajtása részben vagy teljes egészében nem lehetséges, a végrehajtó állam alternatív - beleértve a szabadságelvonással járó - szankciókat alkalmazhat, ha törvényei ilyen esetek tekintetében így rendelkeznek, és a kibocsátó állam a 4. cikkben említett tanúsítványban engedélyezte ilyen alternatív szankciók alkalmazását. Az alternatív szankciók súlyát a végrehajtó állam jogával összhangban kell meghatározni, de az nem haladhatja meg a kibocsátó állam által továbbított tanúsítványban szereplő büntetési tétel felső határát.

11. cikk

Közkegyelem, egyéni kegyelem, az ítélet felülvizsgálata

(1) Mind a kibocsátó állam, mind pedig a végrehajtó állam közkegyelmet vagy egyéni kegyelmet gyakorolhat.

(2) A 10. cikk sérelme nélkül, a határozat felülvizsgálatára vonatkozó bármely kérelem tárgyában kizárólag a kibocsátó állam határozhat.

12. cikk

A végrehajtás megszüntetése

(1) A kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát minden olyan döntésről vagy intézkedésről, amelynek eredményeként a határozat végrehajthatósága megszűnik, vagy bármely más okból azt a végrehajtó államtól visszavonják.

(2) A végrehajtó állam a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságának a döntésről vagy az intézkedésről szóló értesítését követően azonnal megszünteti a végrehajtást.

13. cikk

A határozatok végrehajtásából befolyó pénzösszegek jogosultja

A határozatok végrehajtásából befolyó pénzösszegek a végrehajtó államot illetik meg, kivéve, ha erről a kibocsátó és a végrehajtó állam - különösen az 1. cikk b) pontjának ii. alpontjában említett esetekben - eltérően állapodott meg.

14. cikk

A végrehajtó állam részéről történő tájékoztatás

A végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága írásban rögzített módon haladéktalanul tájékoztatja a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát:

a) a határozatnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz a 4. cikk (6) bekezdésével összhangban történő áttételéről;

b) a 7. cikkel és a 20. cikk (3) bekezdésével összhangban bármely, a határozat elismerésének és végrehajtásának megtagadására vonatkozó döntésről, e döntés indokaival együtt;

c) a határozat végrehajtásának a 8. cikkben, a 9. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 11. cikk (1) bekezdésében említett okok miatti teljes vagy részleges megtagadásáról;

d) a határozat végrehajtásáról, amint a végrehajtás befejeződött;

e) alternatív szankciónak a 10. cikkel összhangban történő alkalmazásáról;

15. cikk

A határozat továbbításának következményei

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel, a kibocsátó állam nem folytathatja a 4. cikk szerint továbbított határozat végrehajtását.

(2) A határozat végrehajtásának joga visszaháramlik a kibocsátó államra,

a) amennyiben a végrehajtó tagállam tájékoztatja a határozat teljes vagy részleges végrehajtásának megtagadásáról, vagy a határozat elismerésének vagy végrehajtásának megtagadásáról, a 7. cikkben említett esetekben - kivéve a 7. cikk (2) bekezdésének a) pontját -, a 11. cikk (1) bekezdésében és a 20. cikk (3) bekezdésében említett esetekben, vagy

b) amennyiben a kibocsátó állam tájékoztatja a végrehajtó államot arról, hogy a határozatot a 12. cikk értelmében a végrehajtó államtól visszavonták.

(3) Ha a határozatnak a 4. cikkel összhangban történő továbbítását követően a kibocsátó állam valamely hatósága olyan pénzösszeget vesz át, amelyet az elítélt személy a határozatra tekintettel önkéntesen fizetett be, az érintett hatóság haladéktalanul tájékoztatja erről a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát. A 9. cikk (2) bekezdését alkalmazni kell.

16. cikk

Nyelvek

(1) A tanúsítványt, amelynek minta-formanyomtatványa a mellékletben található, le kell fordítani a végrehajtó állam hivatalos nyelvére, illetve hivatalos nyelveinek egyikére. Bármely tagállam e kerethatározat elfogadásakor vagy egy későbbi időpontban a Tanács Főtitkárságánál letétbe helyezett nyilatkozatban kijelentheti, hogy kész elfogadni a tanúsítványt az Unió intézményeinek más hivatalos nyelvén, illetve nyelvein készült fordításban is.

(2) A határozat végrehajtása felfüggeszthető a végrehajtó állam költségére készült fordítás beszerzéséhez szükséges időre.

17. cikk

Költségek

A tagállamok nem követelik egymástól az e kerethatározat alkalmazásából eredő költségek megtérítését.

18. cikk

A kerethatározat és az egyéb megállapodások és megegyezések viszonya

Ez a kerethatározat nem zárja ki a tagállamok közötti két- vagy többoldalú megállapodások vagy megegyezések alkalmazását, amennyiben ezek lehetővé teszik e kerethatározat elévülési idejének túllépését, és hozzájárulnak a pénzbüntetések végrehajtásával kapcsolatos eljárások további egyszerűsítéséhez és megkönnyítéséhez.

19. cikk

Területi hatály

Ezt a kerethatározatot alkalmazni kell Gibraltárra.

20. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy e kerethatározatnak 2007. március 22. megfeleljenek.

(2) E kerethatározat hatálybalépésének időpontjától számított legfeljebb ötéves időtartamra bármely tagállam e kerethatározat alkalmazását a következőkre korlátozhatja:

a) az 1. cikk a) pontjának i. és iv. pontjában említett határozatokra; és/vagy

b) jogi személyek tekintetében az olyan magatartással kapcsolatos határozatokra, amelyre vonatkozóan valamely európai jogi eszköz a jogi személyek felelőssége elvének alkalmazásáról rendelkezik.

Az a tagállam, amely élni kíván az e bekezdésben biztosított lehetőségekkel, e kerethatározat elfogadásakor nyilatkozatban értesíti erről a Tanács főtitkárát. A nyilatkozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

(3) Amennyiben a 4. cikkben említett tanúsítvány alapján felmerül annak lehetősége, hogy a Szerződés 6. cikkében biztosított alapvető jogok és alapvető jogelvek sérültek, a tagállamok ellenezhetik a határozatok elismerését és végrehajtását. A 7. cikk (3) bekezdésében említett eljárást kell alkalmazni.

(4) A (2) bekezdést alkalmazó tagállamok tekintetében bármely tagállam alkalmazhatja a viszonosság elvét.

(5) A tagállamok továbbítják a Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak azon rendelkezések szövegét, amelyekkel az e kerethatározatból eredő kötelezettségeket belső jogukba átültették. Az e tájékoztatás alapján a Bizottság által készített jelentés alapulvételével a Tanács legkésőbb 2008. március 22-ig megvizsgálja, hogy a tagállamok mennyiben teljesítették az e kerethatározatban foglaltakat.

(6) A Tanács Főtitkársága értesíti a tagállamokat és a Bizottságot a 4. cikk (7) bekezdése és a 16. cikk alapján tett nyilatkozatokról.

(7) A Szerződés 35. cikke (7) bekezdésének sérelme nélkül, az a tagállam, amely egy másik tagállam részéről a határozatok kölcsönös elismerése és végrehajtása terén olyan ismétlődő nehézségeket vagy az együttműködés hiányát tapasztalta, amelyeket kétoldalú konzultációk keretében nem oldottak meg, e kerethatározat végrehajtásának tagállami szintű értékelése érdekében erről értesítheti a Tanácsot.

(8) Minden tagállam, amely egy adott naptári év során a (3) bekezdést alkalmazta, a következő naptári év kezdetekor tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot azokról az esetekről, amelyek során a határozat elismerésének vagy végrehajtásának megtagadására vonatkozó, említett rendelkezésben szereplő indokok alkalmazásra kerültek.

(9) E kerethatározat hatálybalépésétől számított hét éven belül a Bizottság a kapott információk alapján jelentést készít, amelyet kiegészít az általa megfelelőnek ítélt kezdeményezésekkel. A Tanács e jelentés alapján felülvizsgálja e cikket annak mérlegelése céljából, hogy a (3) bekezdést fenntartsa-e, vagy helyébe egy konkrétabb rendelkezés lépjen.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a kerethatározat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

MELLÉKLET

TANÚSÍTVÁNY

A kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB tanácsi kerethatározat 4. cikkében előírt

* Kibocsátó állam:

* Végrehajtó állam:

b) A pénzbüntetést megállapító határozatot kibocsátó hatóság:

Hivatalos neve:

Címe:

Ügyiratszám [...]

Tel.szám: (országhívószám) (körzetszám)

Faxszám (országhívószám) (körzetszám)

E-mail (ha rendelkezésre áll)

A kibocsátó hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:

Azon személy(ek) elérhetőségei, aki(k)től a határozat végrehajtása végett, illetve adott esetben a végrehajtásból befolyó pénzösszegnek a kibocsátó állam részére történő átutalása végett további felvilágosítást lehet kapni (név, beosztás/rang, telefonszám, telefaxszám és, amennyiben rendelkezésre áll, e-mail cím)

c) A kibocsátó államban a pénzbüntetést megállapító határozat végrehajtásáért felelős hatóság (amennyiben eltér a b) pontban szereplő hatóságtól):

Hivatalos neve:

Címe:

Tel.szám: (országhívószám) (körzetszám)

Faxszám (országhívószám) (körzetszám)

E-mail (ha rendelkezésre áll)

A végrehajtásáért felelős hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:

Azon személy(ek) elérhetőségei, aki(k)től a határozat végrehajtása végett, illetve adott esetben a végrehajtásból befolyó pénzösszegnek a kibocsátó állam részére történő átutalása végett további felvilágosítást lehet kapni (név, beosztás/rang, telefonszám, telefaxszám és, amennyiben rendelkezésre áll, e-mail cím)

d) Amennyiben a pénzbüntetést megállapító határozatok továbbítása a kibocsátó államban valamely központi hatóság hatáskörébe tartozik:

A központi hatóság neve:

Kapcsolattartó személy, szükség szerint (beosztás/rang és név):

Címe:

Ügyiratszám

Tel.szám: (országhívószám) (körzetszám)

Faxszám: (országhívószám) (körzetszám)

E-mail (ha rendelkezésre áll):

e) Azon hatóság vagy hatóságok, amely(ek)hez megkereséssel lehet fordulni (amennyiben a c) és/vagy d) pontokat kitöltötték):

 A b) pontban feltüntetett hatóságot

a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni:

 A c) pontban feltüntetett hatóságot

a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni:

 A d) pontban feltüntetett hatóságot

a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni:

f) A pénzbüntetést megállapító határozat által kötelezett természetes vagy jogi személyre vonatkozó információ:

1. Természetes személy esetén

Név:

Utónév (Utónevek):

Leánykori név (szükség szerint):

Felvett nevek (szükség szerint):

Nem:

Állampolgárság:

Személyi azonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (amennyiben rendelkezésre áll):

Születési idő:

Születési hely:

Utolsó ismert lakcím:

A természetes személy által értett nyelv(ek) (amennyiben ez az adat rendelkezésre áll):

a) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert annak a személynek, akivel szemben a határozatot hozták, abban az államban van a szokásos tartózkodási helye, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A végrehajtó államban található szokásos tartózkodási hely:

b) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a személy, akivel szemben a határozatot hozták, vagyonnal rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A személy vagyonának leírása:

A személy vagyonának fellelhetősége:

c) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a személy, akivel szemben a határozatot hozták, jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A személy jövedelemforrásának (-forrásainak) leírása:

A személy jövedelemforrásának (-forrásainak) fellelhetősége:

2. Jogi személy esetén:

Név:

Jogi személy formája:

Bejegyzési szám (amennyiben rendelkezésre áll) ( 7 ):

Bejegyzett székhely (amennyiben rendelkezésre áll) (7) :

A jogi személy címe:

a) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a jogi személy, amellyel szemben a határozatot hozták, vagyonnal rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A jogi személy vagyonának leírása:

A jogi személy vagyonának fellelhetősége:

b) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a jogi személy, amellyel szemben a határozatot hozták, jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A jogi személy jövedelemforrásának (-forrásainak) leírása:

A jogi személy jövedelemforrásának (-forrásainak) fellelhetősége:

g) A pénzbüntetést kiszabó határozat:

1. A pénzbüntetést kiszabó határozat jellege (a megfelelő négyzetet jelölje be):

 i) A kibocsátó állam bíróságának a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény tárgyában hozott határozata

 ii) A kibocsátó állam bíróságtól eltérő hatóságának a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény tárgyában hozott határozata. Megerősítést nyert, hogy az érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elbírálja az ügyét.

 iii) A kibocsátó állam bíróságtól eltérő hatóságának olyan cselekmény tekintetében hozott határozata, amely a kibocsátó állam nemzeti joga szerint szabálysértésként büntetendő. Megerősítést nyert, hogy az érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elbírálja az ügyét.

 iv) Valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságnak a iii. pontban említett határozatra vonatkozóan hozott határozata.

A határozat kelte:

A határozat jogerőre emelkedésének időpontja:

A határozat hivatkozási száma (ha rendelkezésre áll):

A pénzbüntetés a következő fizetési kötelezettséggel jár (kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet(eket) és jelezze az összeget a pénznem megjelölésével):

 i) Bűncselekmény elkövetése miatt történő elítélés alapján határozatban kiszabott pénzösszeg.

Összeg:

 ii) Ugyanazon határozat által a sértett javára megállapított kártérítés, amennyiben a sértett az eljárásban nem lehet magánfél, és a bíróság büntetőügyi hatáskörében jár el.

Összeg:

 iii) A határozathoz vezető bírósági vagy közigazgatási eljárás költségeire vonatkozó pénzösszeg.

Összeg:

 iv) Ugyanazon határozat által megállapított, valamely állami alapnak vagy sértetteket segítő szervezetnek fizetendő pénzösszeg.

Összeg:

A pénzbüntetés teljes összege a pénznem megjelölésével:

2. A bűncselekmény(ek) elkövetésével kapcsolatos tények összefoglalása és körülmények leírása, az elkövetés idejét és helyét is beleértve:

A bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint a határozat alapjául szolgáló törvényi rendelkezések/törvénykönyv:

3. Amennyiben a fenti 2. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) az alábbiak közül egy vagy több bűncselekménynek felel(nek) meg, kérjük, jelezze ezt a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével:

 bűnszervezetben részvétel;

 terrorizmus;

 emberkereskedelem;

 gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;

 kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;

 lőfegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;

 vesztegetés;

 csalás, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalást is;

 bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása;

 pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is;

 számítógépes bűncselekmények;

 környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is;

 jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése;

 szándékos emberölés, súlyos testi sértés;

 emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme;

 emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés;

 rasszizmus és idegengyűlölet;

 szervezett vagy fegyveres rablás;

 kulturális javak - köztük régiségek és műtárgyak - tiltott kereskedelme;

 csalással kapcsolatos bűncselekmények;

 zsarolás;

 termékhamisítás és jogbitorlás;

 közokirat-hamisítás és hamisított közokirattal való kereskedés;

 fizetési eszközök hamisítása;

 hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme;

 nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;

 lopott járművek kereskedelme;

 erőszakos közösülés;

 gyújtogatás;

 a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;

 légi vagy vízi jármű hatalomba kerítése;

 szabotázs,

 a közúti közlekedés szabályait sértő magatartás, beleértve a vezetési- és pihenőidőre, valamint a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések megszegését is;

 csempészet;

 szellemi tulajdonjogok megsértése;

 személy elleni erőszakkal fenyegetés és személy elleni erőszakos cselekmények, beleértve a sporteseményeken elkövetett erőszakos cselekményeket;

 bűncselekménnyel okozott kár;

 lopás;

 az EK-Szerződés alapján vagy az EU-Szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusokból eredő kötelezettségek végrehajtása céljából a kibocsátó állam által megállapított bűncselekmények.

Amennyiben ezt a négyzetet megjelölte, kérjük, tüntesse fel az EK-Szerződés vagy az EU-Szerződés alapján elfogadott azon jogi aktus pontos rendelkezéseit, amellyel a bűncselekmény kapcsolatos:

4. Amennyiben a fenti 2. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) nem szerepelnek a 3. pontban, kérjük, adjon pontos leírást az érintett bűncselekményről(-ekről):

h) A pénzbüntetést kiszabó határozat jogi státusza:

1. Erősítse meg (a megfelelő négyzetek megjelölésével) az alábbiakat:

 a) a határozat jogerős határozat

 b) a tanúsítványt kiállító hatóság tudomása szerint ugyanazon cselekmény miatt ugyanazon személlyel szemben a végrehajtó államban nem hoztak határozatot, és a kibocsátó vagy a végrehajtó államtól eltérő, bármely állam által kibocsátott ilyen határozat nem került végrehajtásra.

2. Kérjük, jelezze, hogy az ügy írásbeli eljárás tárgyát képezte-e:

 a) Nem, nem képezte írásbeli eljárás tárgyát.

 b) Igen. Megerősítést nyert, hogy az érintett személy, a kibocsátó állam jogának megfelelően, személyesen vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján tájékoztatást kapott az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről.

 Igen, az érintett személyesen jelen volt a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson .

 Nem, az érintett nem volt jelen a határozat meghozatalát eredményező tárgyaláson .

 3.1a. az érintettet személyesen idézték ... -ára/-ére (év/hónap/nap), és ily módon tájékoztatták annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjáról és helyéről, amely a határozat meghozatalához vezetett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet ; VAGY

 3.1b. az érintettet nem idézték személyesen, de más módon ténylegesen hivatalos tájékoztatást kapott annak a tárgyalásnak a kitűzött időpontjára és helyére vonatkozóan, amely a határozat meghozatalához vezetett, mégpedig oly módon, hogy egyértelműen megállapítást nyert, hogy a kitűzött tárgyalásról tudomást szerzett, és tájékoztatták arról, hogy a határozat meghozatalára meg nem jelenése esetén is sor kerülhet ; VAGY

 3.2. az érintett személy a kitűzött tárgyalás ismeretében meghatalmazta vagy az általa választott vagy az állam által kirendelt jogi képviselőt arra, hogy a tárgyalás során a védelmét ellássa, és az említett jogi képviselő ténylegesen ellátta az érintett személy védelmét a tárgyaláson ; VAGY

 3.3. a határozatot ... -án/-én (év/hónap/nap) személyesen kézbesítették az érintett személynek, és kifejezetten tájékoztatták őt a perújításhoz vagy fellebbezéshez való jogáról, amely eljárásban joga van részt venni, és amely lehetővé teszi az ügy újbóli érdemi vizsgálatát - beleértve az új bizonyítékokat -, és amely az eredeti határozat megváltoztatásához vezethet, valamint  az érintett egyértelműen kijelentette, hogy nem vitatja a határozatot, VAGY  a megállapított határidőn belül nem kért perújítást vagy nem fellebbezett ; VAGY

 3.4. hogy a személy - miután kifejezetten tájékoztatták az eljárásokról és a tárgyaláson való személyes megjelenésének lehetőségéről - kifejezetten lemondott a szóbeli meghallgatásra vonatkozó jogáról, és kifejezetten jelezte, hogy nem vitatja az ügyet .

4. A pénzbüntetés részleges megfizetése

Amennyiben a pénzbüntetés egy részét a kibocsátó államban - illetve a tanúsítványt kibocsátó hatóság tudomása szerint bármely másik államban - már megfizették, kérjük a megfizetett összeget feltüntetni:

i) Alternatív szankciók, beleértve a szabadságelvonással járó szankciókat

1. Kérjük, jelezze, hogy a kibocsátó állam engedélyezi-e a végrehajtó állam számára alternatív szankciók alkalmazását abban az esetben, ha a büntetést kiszabó határozat teljes vagy részleges végrehajtására nincsen lehetőség:

 Igen

 Nem

2. Amennyiben igen, kérjük, jelölje meg, hogy melyik szankció alkalmazható (a szankció jellege és a büntetés felső tétele):

 Szabadságelvonás. Maximális időtartama:

 Közérdekű munka (vagy annak megfelelő büntetés). Maximális időtartama:

 Egyéb szankciók. Megnevezés:

j) Az ügy egyéb lényeges körülményei (fakultatív információ):

k) A pénzbüntetést megállapító határozat szövege a tanúsítvány mellékletét képezi.

A tanúsítványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a tanúsítvány valóságnak megfelelő tartalmát igazoló aláírása:

Neve:

Betöltött tisztsége (beosztás/rang):

Dátum:

Hivatalos pecsét (amennyiben rendelkezésre áll)

( 1 ) HL C 278., 2001.10.2., 4. o.

( 2 ) HL C 271. E., 2002.11.7., 423. o.

( 3 ) HL C 12., 2001.1.15., 10. o.

( 4 ) HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

( 5 ) HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A legutóbb a 2245/2004/EK (HL L 831., 2004.12.28., 10.) módosított rendelet.

( 6 ) A Tanács 1998. június 29-i 98/428/IB együttes fellépése az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról (HL L 191., 1998.7.7., 4. o.).

( 7 ) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert annak a jogi személynek a bejegyzett székhelye, amellyel szemben a határozatot hozták, ebben az államban található, a bejegyzési számot és a bejegyzett székhelyet fel kell tüntetni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005F0214 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005F0214&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005F0214-20090328 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005F0214-20090328&locale=hu

Tartalomjegyzék