32004L0055[1]

A Bizottság 2004/55/EK irányelve (2004. április 20.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 2004/55/EK irányelve

(2004. április 20.)

a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 21. cikke a) pontjára,

mivel:

(1) A 66/401/EK irányelv tartalmaz egy listát azon nemzetségekről és fajokról, amelyeket az említett irányelv értelmében takarmánynövény-vetőmagoknak kell tekinteni. Ez a lista tartalmazza azon hibrideket is, amelyek a réti csenkesz (Festuca praetensis Hudson) és az olaszperje (Lolium multiflorum Lam.) keresztezéséből származnak.

(2) A 66/401/EGK irányelv hatályát ki kell terjeszteni a Festuca spp. és a Lolium spp. keresztezéseire is.

(3) A fenti irányelv a teljesítendő feltételek között meghatározta a közönséges lóbab (Vicia Faba L.) vetőmagjának minimális csírázási arányát (a tiszta vetőmag százaléka).

(4) A lóbab (Vicia Faba L.) vetőmagjának a Közösségben jelenleg megfigyelt minimális csírázási aránya alacsonyabb annál, mint amit a 66/401/EGK irányelv előír.

(5) Ezért a 66/401/EGK irányelvet módosítani kell.

(6) Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának a véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/401/EGK irányelv a következőképpen módosul.

1. A 2. cikk (1) bekezdése A részének a) pontjában a:

"Festuca pratensis Hudson x Lolium multiflorum Lam. A réti csenkesz és az olaszperje (beleértve a hollandperjét is) keresztezéséből származó hibrid (x Festulolium)"

helyébe a következő szöveg lép:

"Festuca spp x Lolium spp. A Festuca nemzetség valamely fajának és a Lolium nemzetség (x Lolium) valamely fajának keresztezéséből származó hibridek (x Festulolium)"

2. A II. és a IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) a II. melléklet 1.2.A. pontjában szereplő táblázat 2. oszlopában a Vicia faba-ra vonatkozó rovatban a "85"-ös szám helyébe a "80"-as szám lép;

b) a IV. melléklet A. címének I., a) 4. és c) 4. pontja a következő mondattal egészül ki:

"Az x Festolium esetében a Festuca és a Lolium nemzetséghez tartozó fajok nevét fel kell tüntetni."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek 2004. szeptember 30-ig megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot ennek az irányelvnek a rendelkezései és az általuk kibocsátott nemzeti rendelkezések közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 20-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL 125., 1966.7.11., 2298/66. o. A legutóbb a 2003/61/EK irányelvvel (HL L 165., 2003.7.3., 23. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0055 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0055&locale=hu