31997L0058[1]

A Bizottság 97/58/EK irányelve (1997. szeptember 26.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló 94/57/EK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 97/58/EK irányelve

(1997. szeptember 26.)

a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló 94/57/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló 1994. november 22-i 94/57/EK számú tanácsi irányelvre és különösen annak 8. cikkére,

mivel a 94/57/EK irányelv melléklete a szakhatóság nevében eljáró szervezetek felhatalmazásának iránymutatásairól szóló A.739 (18) számú IMO-határozaton alapul;

mivel az IMO Közgyűlése 19. ülésén elfogadta a szakhatóságok nevében eljáró elismert szervezetek szemlézési és hitelesítési feladatainak részletezéséről szóló A.789 (19) számú határozatot;

mivel az A.789 (19) számú IMO-határozatban szereplő részletezések az A.739 (18) számú IMO-határozatban előírt iránymutatások kiegészítésének tekintendők;

mivel a 94/57/EK irányelv mellékletébe az alkalmazhatóság mértékéig indokolt az A.789 (19) IMO-határozat rendelkezéseinek beépítése;

mivel az ezen irányelvben előírt rendelkezések összhangban vannak a Bizottság 94/57/EK irányelvének 7. cikke alapján felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/57/EK irányelv mellékletének az "A. Általános előírások" című szakasza a következő 7. ponttal egészül ki:

"7. A szervezetnek a szakhatóság nevében eljáró szervezetek szemlézési és hitelesítési feladatai részletezéséről szóló A.789 (19) számú IMO-határozat mellékletében előírt rendelkezésekkel összhangban kell tevékenykednie mindaddig, amíg tevékenységét az ezen irányelv hatálya alá eső ügyekkel kapcsolatosan végzi."

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1998. szeptember 30-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. szeptember 26-án.

a Bizottság részéről

Neil Kinnock

a Bizottság tagja

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0058 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0058&locale=hu