32005D0778[1]

2005/778/EK: A Bizottság határozata (2005. október 28.) az Aminopyralidnak és a fluopicolidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2004) 4535. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. október 28.)

az Aminopyralidnak és a fluopicolidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2004) 4535. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/778/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2) A Dow AgroSciences Ltd. 2004. április 22-én benyújtott egy dossziét az Egyesült Királyság hatóságaihoz az Aminopyralid hatóanyagra vonatkozóan, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt. A franciaországi Bayer CropScience 2004. május 7-én nyújtott be dossziét az Egyesült Királyság hatóságaihoz a fluopicolidra vonatkozóan, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt.

(3) Az Egyesült Királyság hatóságai jelezték a Bizottságnak, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az érintett hatóanyagokra vonatkozó dossziék vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Továbbá a benyújtott dossziék egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek is. Ezt követően a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a dossziékat a kérelmezők benyújtották a Bizottságnak és a többi tagállamnak, valamint átadták az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4) E határozattal közösségi szinten hivatalosan meg kell erősíteni, hogy a dossziékat úgy kell tekinteni, mint amelyek elvben megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében és - az érintett hatóanyagot tartalmazó legalább egy növényvédő szer tekintetében - a III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(5) E határozat nem érinti a Bizottság arra vonatkozó jogát, hogy - a dosszié egyes pontjainak tisztázása érdekében - a kérelmezőtől további adatok vagy információk benyújtását kérje.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül, az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagokra vonatkozó, és a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az e hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő felvételének céljából benyújtott dossziék elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dossziék - figyelemmel a javasolt felhasználásra - egy, a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében megfelelnek az irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek is.

2. cikk

A referens tagállamok folytatják az érintett dossziék részletes vizsgálatát, és az Európai Bizottság részére a lehető leghamarabb, de legkésőbb az e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésétől számított egy éven belül jelentik vizsgálataik következtetéseit, az érintett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy fel nem vételére, valamint az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó ajánlásokkal együtt.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 28-án.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2005/34/EK bizottsági határozattal (HL L 125., 2005.5.18., 5. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

AZ E HATÁROZATTAL ÉRINTETT HATÓANYAGOK

SzámKözismert elnevezés, CIPAC-azonosítószámKérelmezőKérelmezés időpontjaReferens tagállam
1Aminopyralid CIPAC-szám még nincs meghatározvaDow AgroSciences Ltd.2004.4.22.Egyesült Királyság
3Fluopicolid CIPAC-szám még nincs meghatározvaBayer CropScience, Franciaország2004.5.7.Egyesült Királyság

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0778 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0778&locale=hu

Tartalomjegyzék