32007R1493[1]

A Bizottság 1493/2007/EK rendelete ( 2007. december 17. ) a 842/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet értelmében az egyes fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázok gyártói, importőrei és exportőrei által benyújtandó jelentés formájának megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1493/2007/EK RENDELETE

(2007. december 17.)

a 842/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet értelmében az egyes fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázok gyártói, importőrei és exportőrei által benyújtandó jelentés formájának megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az importőrök és gyártók által benyújtandó adatoknak tartalmazniuk kell a főbb alkalmazásokban várhatóan felhasználandó fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázok mennyiségére vonatkozó becsléseket, beleértve azokat a mennyiségeket, amelyeket várhatóan nyersanyagként fognak felhasználni, annak érdekében, hogy további információval lássák el a Bizottságot és a tagállamokat az adott ágazatokra vonatkozó kibocsátási adatok megszerzése céljából.

(2) A gyártók kereskedelmi okokból fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat szereznek be más gyártóktól, illetve adnak el más gyártóknak. Ezekben az esetekben csak a beszerző gyártó tud jelentést tenni az említett, a főbb alkalmazásokban várhatóan felhasználandó anyagok mennyiségéről.

(3) Az érdekelt felekkel konzultációt folytattak a jelentés formájáról, és figyelembe vették az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2000. június 29-i 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerinti jelentéstétellel kapcsolatos tapasztalataikat.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK rendelet 18. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 842/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett jelentés formáját e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 17-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2) HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/504/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

JELENTÉSTÉTELI FORMANYOMTATVÁNY FLUORTARTALMÚ, ÜVEGHÁZHATÁST OKOZÓ GÁZOK GYÁRTÓI, IMPORTŐREI ÉS EXPORTŐREI SZÁMÁRA

1. RÉSZ

2. RÉSZ

3. RÉSZ

4. RÉSZ

5. RÉSZ

6. RÉSZ

7. RÉSZ

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1493 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1493&locale=hu

Tartalomjegyzék