Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32000R2037[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK rendelete (2000. június 29.) az ózonréteget lebontó anyagokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2037/2000/EK RENDELETE

(2000. június 29.)

az ózonréteget lebontó anyagokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében ( 3 ) megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztetőbizottság által 2000. május 5-én jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,

(1)

Megállapítást nyert, hogy az ózonréteget lebontó anyagok további kibocsátása a jelenlegi szinten folyamatosan, jelentős mértékben károsítja az ózonréteget. Az ózon károsodása a déli féltekén minden korábbinál súlyosabb méreteket öltött 1998-ban. Az elmúlt négy tavaszból háromszor az ózonréteg súlyos károsodása következett be az Északi-sark felett. Az ózonmennyiség csökkenése által előidézett UV-B sugárzás-növekedés jelentős egészség- és környezetvédelmi kockázatot jelent. Ezért további hatékony intézkedéseket kell foganatosítani, hogy az emberi egészséget és környezetet meg lehessen óvni az ilyen kibocsátások következtében fellépő káros hatásoktól.

(2)

A környezet és a kereskedelem iránti felelősségére tekintettel a Közösség a 88/540/EGK irányelvnek ( 4 ) megfelelően aláírta az ózonréteg védelméről szóló bécsi egyezményt, valamint az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, a szerződő felek második találkozóján Londonban és negyedik találkozóján Koppenhágában módosított montreali jegyzőkönyvet.

(3)

A szerződő felek hetedik találkozóján 1995 decemberében Bécsben, illetve kilencedik találkozóján 1997 szeptemberében Montrealban, amelyeken a Közösség is részt vett, a montreali jegyzőkönyvet aláíró felek további intézkedéseket hoztak az ózonréteg védelme érdekében.

(4)

A bécsi egyezményből, valamint a montreali jegyzőkönyv legutóbbi módosításaiból és kiigazításaiból eredő kötelezettségek teljesítéséhez közösségi szintű intézkedésekre van szükség, különösen a metil-bromid Közösségen belüli gyártásának és forgalmazásának a megszüntetése, valamint nemcsak az ózonréteget lebontó anyagok behozatalának, hanem ezek kivitelének az engedélyezésére szolgáló rendszer megteremtése érdekében.

(5)

Tekintettel arra, hogy az ózonréteget lebontó anyagok kiváltására szolgáló technológiák a vártnál korábban rendelkezésre állnak, bizonyos esetekben célszerű olyan ellenőrző intézkedésekről rendelkezni, amelyek szigorúbbak az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 1994. december 15-i 3093/94/EK tanácsi rendeletben ( 5 ) és a montreali jegyzőkönyvben meghatározottaknál.

(6)

A 3093/94/EK rendelet tartalmi módosításra szorul. A jogi egyértelműség és átláthatóság érdekében a rendeletet teljesen felül kell vizsgálni.

(7)

A 3094/94/EK rendelet értelmében a fluorozott-klórozott szénhidrogének, egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének, halonok, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-triklóretán és a részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének gyártását megszüntették. Ezeknek a szabályozott anyagoknak a gyártása ennélfogva tilos, mely tilalom alól mentesség adható nem helyettesíthető felhasználás esetén, valamint a Felek alapvető belföldi igényeinek kielégítése érdekében a montreali jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően. Most már az is helyénvaló, hogy ezeknek az anyagoknak, valamint az ilyen anyagokat tartalmazó termékeknek és berendezéseknek a forgalmazását és felhasználását is fokozatosan megtiltsák.

(8)

A Bizottság bizonyos körülmények között a szabályozott anyagok gyártásának és felhasználásának megszüntetése után is felmentést adhat nem helyettesíthető felhasználásra.

(9)

A metil-bromid helyettesítő anyagainak egyre jobb elérhetőségének tükröződnie kellene a metil-bromid gyártásának és felhasználásának a montreali jegyzőkönyvhöz képest nagyobb mértékű csökkentésében. A metil-bromid gyártását és felhasználását teljes mértékben be kell szüntetni a közösségi szinten a montreali jegyzőkönyvben megállapított kritériumok szerint meghatározott kritikus alkalmazás esetére biztosított lehetséges eltérések kivételével. A metil-bromid felhasználását karantén és szállítás előtti kezelések céljaira szintén ellenőrizni kell. Az ilyen jellegű felhasználás nem haladhatja meg a jelenlegi szinteket, s végső soron csökkentendő a műszaki fejlődés, valamint a montreali jegyzőkönyvből fakadó fejlődés fényében.

(10)

A 3093/94/EK rendelet előírja az összes többi, az ózonréteget lebontó anyag gyártásának ellenőrzését a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének kivételével. Célszerű ilyen rendelkezést bevezetni annak biztosítására, hogy a továbbiakban részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket ne használjanak akkor, ha ezeket más, az ózonréteget nem károsító anyagokkal ki lehet váltani. A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének gyártásának korlátozására irányuló intézkedéseket a montreali jegyzőkönyvet aláíró összes félnek meg kell hoznia. A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének gyártásának befagyasztása tükrözné ennek szükségességét és a Közösség eltökélt szándékát aziránt, hogy e tekintetben vezető szerepet vállaljon. A gyártott mennyiségeket hozzá kell igazítani a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének a Közösség piacán történő forgalomba hozatalával kapcsolatban előirányzott csökkentésekhez, valamint a montreali jegyzőkönyv által megkívánt részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogénfelhasználás-korlátozás következtében világszerte mutatkozó keresletcsökkenéshez.

(11)

A montreali jegyzőkönyv 2F. cikkének (7) bekezdése értelmében a Felek fáradoznak annak biztosításán, hogy a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén használata azokra az alkalmazásokra korlátozódjon, amelyeknél a környezetvédelem szempontjából megfelelőbb alternatív anyagok vagy technológiák nem állnak rendelkezésre. Az alternatív és helyettesítő technológiák hozzáférhetőségére tekintettel a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének, illetve a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó termékek forgalomba hozatala és felhasználása tovább korlátozható. A montreali jegyzőkönyvet aláíró felek konferenciájának VI/13. határozata úgy rendelkezik, hogy a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének alternatíváinak értékelésénél figyelembe kell venni az olyan tényezőket, mint az ózonréteg károsodásának lehetősége, az energiahatékonyság, a potenciális gyúlékonyság, a toxicitás és a Föld általános felmelegedésének mértéke, valamint a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének és halonok hatékony felhasználására és kivonására gyakorolt potenciális hatás. A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének ellenőrzését a montreali jegyzőkönyv alapján jelentősen szigorítani kell az ózonréteg védelme és az alternatív lehetőségek rendelkezésre állásának kifejezésre juttatása érdekében.

(12)

A szabályozott anyagok Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátásának kvótáit kizárólag a szabályozott anyagok korlátozott felhasználására szabad megállapítani. A montreali jegyzőkönyvet alá nem író országokból származó szabályozott anyagokat és szabályozott anyagokat tartalmazó termékeket nem szabad importálni.

(13)

A szabályozott anyagok engedélyezési rendszerét ki kell terjeszteni a szabályozott anyagok kivitelének engedélyezésére is, hogy felügyelni lehessen az ózonréteget lebontó anyagok kereskedelmét, és hogy lehetőség nyíljon a Felek közötti információcserére.

(14)

Rendelkezni kell a használt szabályozott anyagok visszanyeréséről, illetve a szabályozott anyagok szivárgásának megelőzéséről.

(15)

A montreali jegyzőkönyv jelentéstételi kötelezettséget ír elő az ózonréteget lebontó anyagok kereskedelméről. Ezért éves jelentéstételi kötelezettséget kell előírni a szabályozott anyagok gyártói, importőrei és exportőrei részére.

(16)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak ( 6 ) megfelelően kell elfogadni.

(17)

A montreali jegyzőkönyvet aláíró felek 10. konferenciájának X/8. határozata arra ösztönzi a Feleket, hogy adott esetben aktívan intézkedjenek az ózonréteget lebontó új anyagok és különösen a brómklór-metán gyártásának és forgalomba hozatalának megakadályozására. Ebből a célból létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely biztosítja, hogy ez a rendelet új anyagokra is vonatkozzon. A brómklór-metán gyártását, behozatalát, forgalomba hozatalát és felhasználását meg kell tiltani.

(18)

Az új technológiákra vagy alternatív termékekre való áttérés, amelyre azért van szükség, mert a szabályozott anyagok gyártása és felhasználása lezárul, problémákat okozhat különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára. A tagállamoknak ezért fontolóra kell venniük, hogy megfelelő formában kifejezetten a KKV-k számára segítséget nyújtsanak a szükséges változtatások megvalósításához,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A rendelet hatálya

Ez a rendelet a fluorozott-klórozott szénhidrogének, egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének, halonok, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-triklór-etán, a metilbromid, a részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének, a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének és a bróm-klór-metán gyártására, behozatalára, kivitelére, forgalomba hozatalára, felhasználására, visszanyerésére, újrahasznosítására, valamint regenerálására és megsemmisítésére, az ezekre az anyagokra vonatkozó információk átadására, valamint az ezeket az anyagokat tartalmazó termékeknek és berendezéseknek a behozatalára, kivitelére, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozik.

Ez a rendelet vonatkozik továbbá a II. mellékletben szereplő anyagok gyártására, behozatalára, forgalomba hozatalára és felhasználására.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

- jegyzőkönyv: az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1987-es montreali jegyzőkönyv, annak legfrissebb módosításaival és kiigazításával,

- fél: a jegyzőkönyvet aláíró felek,

- a jegyzőkönyvet alá nem író állam: egy adott szabályozott anyaggal kapcsolatban vonatkozik minden olyan államra vagy regionális gazdasági integrációs szervezetre, amely nem vállalta, hogy magára nézve kötelezőnek tekinti a jegyzőkönyvnek a kérdéses anyagra vonatkozó rendelkezéseit,

- szabályozott anyagok: a fluorozott-klórozott szénhidrogének, egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének, halonok, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-triklór-etán, a metil-bromid, a részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének, a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének és a bróm-klór-metán, önmagukban, illetve keverék formájában, függetlenül attól, hogy gyári új, visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált anyagról van szó. Ez a meghatározás nem terjed ki az olyan szabályozott anyagokra, amelyeket késztermék tartalmaz, kivéve a kérdéses anyag tárolására vagy szállítására szolgáló tartályokban, illetve a gyártási folyamat során a szabályozott anyagokból nem szándékosan vagy véletlenül előállított, reagálatlan alapanyagokból, illetve nyomszennyezésként vegyi anyagokban jelen levő, reakció közegként történő alkalmazásból származó, illetve termék-előállítás vagy kezelés során kibocsátott jelentéktelen mennyiségekre,

- fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC-k): az I. melléklet I. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok és azok izomerjei,

- egyéb, teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének: az I. melléklet II. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok és azok izomerjei,

- halonok: az I. melléklet III. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok és azok izomerjei,

- szén-tetraklorid: az I. melléklet IV. csoportjában felsorolt szabályozott anyag,

- 1,1,1-triklóretán: az I. melléklet V. csoportjában felsorolt szabályozott anyag,

- metil-bromid: az I. melléklet VI. csoportjában felsorolt szabályozott anyag,

- részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének: az I. melléklet VII. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok és azok izomerjei,

- bróm-klór-metán: az I. melléklet IX. csoportjában sorolt szabályozott anyag,

- részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k): az I. melléklet VIII. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok és azok izomerjei,

- új anyagok: a II. mellékletben felsorolt anyagok. Ez a definíció vonatkozik az önmagában vagy keverékben megjelenő anyagokra, legyenek azok még gyári új, visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált anyagok. Ez a definíció nem terjed ki azokra az anyagokra, amelyeket késztermék tartalmaz, kivéve a kérdéses anyag tárolására vagy szállítására szolgáló tartályokban, illetve az új anyagok jelentéktelen mennyiségeire, amelyeket nem szándékosan vagy véletlenül állítanak elő a gyártási folyamat során, vagy amelyek reagálatlan alapanyagokból származnak,

- alapanyag: olyan szabályozott anyag vagy új anyag, amelynek eredeti összetétele egy kémiai átalakulás során teljes mértékben megváltozik, és amelynek kibocsátása jelentéktelen,

- reakcióközeg: a VI. mellékletben felsorolt alkalmazásokban vegyi reakcióközegként használt szabályozott anyagok az 1997. szeptember 1-jén már meglévő létesítményekben, és ahol a kibocsátás szintje elhanyagolható. A Bizottság a kérdéses kritériumokra tekintettel, a 18. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban összeállítja azoknak a vállalkozásoknak a listáját, amelyekben a szabályozott anyagok reakcióközegként való felhasználása engedélyezett, meghatározva a legmagasabb kibocsátási szinteket minden érintett vállalkozás számára,

- Az új információk, illetve a műszaki fejlődés figyelembevételével, beleértve a jegyzőkönyvet aláíró felek ülésének X/14. határozatában elrendelt felülvizsgálatot is, a Bizottság:

a) a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott irányítóbizottsági eljárásnak megfelelően módosíthatja a fentiekben említett vállalkozások listáját,

b) módosíthatja a VI. mellékletet. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni,

- gyártó: minden természetes vagy jogi személy, aki közösségi szabályozás alá tartozó anyagokat állít elő,

- termelés: a szabályozott anyagok előállított mennyisége, levonva ebből a Felek által elfogadott eljárással ártalmatlanított mennyiséget, illetve a más vegyi anyagok előállítása során teljes egészében alapanyagként vagy reakcióközegként felhasznált mennyiséget. A visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált mennyiség nem tekinthető "termelésnek",

- ózonréteget lebontó potenciál: az I. melléklet 3. oszlopában szereplő szám, amely az egyes szabályozott anyagok ózonrétegre gyakorolt potenciális hatását jelzi,

- számított szint: az a mennyiség, amelyet az egyes szabályozott anyagok mennyiségét a hozzájuk tartozó ózonréteget lebontó potenciállal megszorozva, majd az eredményeket összeadva kapunk külön-külön az I. melléklet minden egyes szabályozott anyag csoportjára,

- ipari racionalizáció: egy gyártó számított gyártási szintjének teljes vagy részleges áthelyezése egy másik gyártóhoz két szerződő fél között vagy egy tagállamon belül, a gazdasági hatékonyság javítása vagy gyárbezárások eredményeként fellépő előre látható ellátási hiány pótlása érdekében,

- forgalomba hozatal: az e rendelet hatálya alá eső szabályozott anyagok, vagy az ilyen szabályozott anyagokat tartalmazó termékek harmadik fél részére ellenérték fejében való vagy ingyenes szolgáltatása vagy rendelkezésre bocsátása,

- felhasználás: a szabályozott anyagok felhasználása termékek vagy berendezések gyártásánál vagy karbantartásánál és különösen azok újratöltésénél, vagy más folyamatokban, az alapanyagként és reakcióközegként történő felhasználás kivételével,

- légkondicionáló-hőszivattyú rendszer: egyetlen zárt hűtőkört alkotó, egymással összekapcsolt, hűtőközeget tartalmazó alkatrészek kombinációja, amelyben a hűtőközeg hő kivonása és leadása (azaz hűtés, fűtés) céljából kering, ezek a folyamatok felcserélhetők, vagyis a párologtatókat és kondenzátorokat funkcionálisan felcserélhetőnek tervezték,

- aktív feldolgozás: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 7 ) 114. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás,

- visszanyerés: a szabályozott anyagok összegyűjtése és tárolása például gépekből, berendezésekből és tárolótartályokból, amelyre a javítás során, illetve az eltávolítást megelőzően kerül sor,

- újrahasznosítás: a visszanyert szabályozott anyag ismételt felhasználása egy alapszintű tisztítási folyamat, pl. szűrés és szárítás után. Hűtőközegek esetében az újrahasznosítás rendszerint a berendezésbe való visszatöltést is jelenti, amelyet gyakran a helyszínen végeznek el,

- regenerálás: a visszanyert szabályozott anyag újrafeldolgozása és minőségének javítása olyan folyamatok során, mint a szűrés, szárítás, desztillálás és kémiai kezelés, amelynek célja az anyag egy meghatározott teljesítményszintre történő helyreállítása, ami gyakran egy központi létesítményben, és nem a helyszínen történő feldolgozással jár,

- vállalkozás: olyan természetes vagy jogi személy, aki a Közösségen belül szabályozott anyagot gyárt, forgalomba hozatalra visszanyer, illetve ipari vagy kereskedelmi célokra felhasznál, aki az ilyen importált anyagokat a Közösségen belüli szabad forgalomba bocsát, vagy aki a Közösségből ipari vagy kereskedelmi célokra ilyen anyagokat exportál.

II. FEJEZET

A GYÁRTÁS ÉS FELHASZNÁLÁS FOKOZATOS MEGSZÜNTETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE

3. cikk

A szabályozott anyagok gyártásának szabályozása

(1) Az (5)-(10) bekezdésre is figyelemmel az alábbi anyagok gyártása tilos:

a) fluorozott-klórozott szénhidrogének;

b) egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének;

c) halonok;

d) szén-tetraklorid;

e) 1,1,1-triklóretán;

f) részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének;

g) bróm-klór-metán.

A tagállamok javaslataira tekintettel a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a szerződő felek IV/25. határozatában meghatározott kritériumok alapján évente meghatározza azokat a nem helyettesíthető felhasználási célokat, amelyekre vonatkozóan az első albekezdésben említett szabályozott anyagok termelését és behozatalát a Közösségben engedélyezni lehet, valamint azokat a felhasználókat, akik ezzel a nem helyettesíthető felhasználással élhetnek. Ez a termelés és behozatal csak akkor engedélyezhető, ha a szerződő felek egyikétől sem szerezhető be megfelelő alternatív anyag, illetve az első albekezdésben említett visszanyert vagy regenerált szabályozott anyag.

(2)

i. Az (5)-(10) bekezdésére is figyelemmel minden gyártó biztosítja, hogy:

a) metilbromid-termelésének számított szintje az 1999. január 1-jétől december 31-ig tartó időszakban, és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a metil-bromid termelése 1991-es számított szintjének 75 %-át;

b) metilbromid-termelésének számított szintje a 2001. január 1-jétől december 31-ig tartó időszakban, és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a metil-bromid termelése 1991-es számított szintjének 40 %-át;

c) metilbromid-termelésének számított szintje a 2003. január 1-jétől december 31-ig tartó időszakban, és azt követően minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a metil-bromid-termelése 1991-es számított szintjének 25 %-át;

d) 2004. december 31. után nem gyárt metil-bromidot.

Az a), b), c) és d) pontban említett számított szintekbe nem számít bele a karanténhoz és szállítás előtti kezeléshez gyártott metil-bromid mennyisége.

ii. A tagállamok javaslataira tekintettel a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a szerződő felek IX/6. határozatában meghatározott, valamint a Felek által elfogadott, egyéb vonatkozó kritériumok alapján évente meghatározza azokat a kritikus alkalmazási célokat, amelyek esetében a metil-bromid termelését, behozatalát és felhasználását a Közösségben engedélyezni lehet 2004. december 31-ét követően, továbbá az engedélyezhető mennyiségeket és felhasználási célokat, valamint azokat a felhasználókat, akik a kritikus alkalmazási célokkal élhetnek. Ez a termelés és behozatal csak akkor engedélyezhető, ha a szerződő felek egyikétől sem szerezhető be a metil-bromid megfelelő alternatív vegyülete, illetve visszanyert vagy regenerált metil-bromid.

Szükséghelyzetben, ha bizonyos növénybetegségek vagy kártevők váratlan elszaporodása ezt szükségessé teszi, a Bizottság valamely tagállam illetékes hatóságának kérésére engedélyezheti a metil-bromid ideiglenes felhasználását. Az ilyen engedély 120 napot meg nem haladó időszakra és 20 tonnát meg nem haladó mennyiségre vonatkozhat.

(3) A (8), (9) és (10) bekezdésre is figyelemmel minden gyártó biztosítja, hogy:

a) a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének számított szintje a 2000. január 1-jétől 2000. december 31-ig tartó időszakban és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén termelése 1997-es számított szintjét;

b) a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének számított szintje a 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig tartó időszakban és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén termelése 1997-es számított szintjének 35 %-át;

c) a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének számított szintje a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartó időszakban és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén termelése 1997-es számított szintjének 20 %-át;

d) a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének számított szintje a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartó időszakban és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén termelése 1997-es számított szintjének 15 %-át;

e) 2025. december 31-e után nem gyárt részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogént.

2002. december 31-ét megelőzően a Bizottság felülvizsgálja a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének termelési szintjét, hogy meghatározza:

- kell-e javaslatot tenni a termelés csökkentésére 2008 előtt, illetve

- kell-e javaslatot tenni a b), c) és d) pontban meghatározott termelési szintek megváltoztatására.

Ennek a felülvizsgálatnak figyelembe kell vennie a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének világméretű használatának, a Közösség és más OECD országok részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén kivitelének alakulását, valamint az alternatív anyagok vagy technológiák műszaki és gazdasági elérhetőségét, valamint a jegyzőkönyvvel kapcsolatos vonatkozó nemzetközi fejleményeket.

(4) A Bizottság engedélyeket bocsát ki az (1) bekezdés második albekezdésében, valamint a (2) bekezdés ii. pontjában megnevezett felhasználóknak, és tájékoztatja őket arról a felhasználásról, amelyre vonatkozóan engedéllyel rendelkeznek, valamint azokról az anyagokról és anyagmennyiségről, amelyek felhasználása számukra engedélyezett.

(5) Valamely gyártó számára annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, engedélyezheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabályozott anyagok termelését, hogy ki lehessen elégíteni a (4) bekezdés alapján engedélyezett igényeket. Az érintett tagállam illetékes hatósága előre tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy ilyen engedélyt szándékozik kibocsátani.

(6) Annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, a gyártó számára engedélyezheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott számított termelési szintek túllépését, hogy ki lehessen elégíteni a Felek alapvető belföldi igényeit a jegyzőkönyv 5. cikke szerint, feltéve hogy a pótlólagos számított termelési szintek az érintett tagállamban nem haladják meg a jegyzőkönyv 2A.-2E., és 2H. cikke által a kérdéses időszakra erre a célra engedélyezett mennyiségeket. Az érintett tagállam illetékes hatósága előre tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy ilyen engedélyt szándékozik kibocsátani.

(7) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, a gyártó számára kérelemre engedélyezheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott számított termelési szintek túllépését, azért, hogy ki lehessen elégíteni a Felek nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazási igényeit. Az érintett tagállam illetékes hatósága előre tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy ilyen engedélyt szándékozik kibocsátani.

(8) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, a gyártó számára engedélyezheti az (1)-(7) bekezdésben meghatározott számított termelési szintek túllépését az érintett tagállamon belüli ipari racionalizáció céljából, feltéve hogy a kérdéses tagállam számított termelési szintje nem haladja meg a belföldi gyártók számára az (1)-(7) bekezdésben a kérdéses időszakokra meghatározott számított termelési szintek összegét. Az érintett tagállam illetékes hatósága előre tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy ilyen engedélyt szándékozik kibocsátani.

(9) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, a Bizottság, egyetértésben annak a tagállamnak az illetékes hatóságával, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, a gyártó számára engedélyezheti az (1)-(8) bekezdésben meghatározott számított termelési szintek túllépését a tagállamok közötti ipari racionalizáció céljából, feltéve hogy az érintett tagállamok összesített számított termelési szintje nem haladja meg a belföldi gyártóik számára az (1)-(8) bekezdésben a kérdéses időszakokra meghatározott számított termelési szintek összegét. Annak a tagállamnak az illetékes hatósága részéről, amelyben a termelést csökkenteni kívánják, szintén szükség van a beleegyezésre.

(10) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, a Bizottság, egyetértésben annak a tagállamnak az illetékes hatóságával, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, továbbá az érintett harmadik fél kormányával, engedélyezheti valamely gyártó számára az (1)-(9) bekezdésben meghatározott számított termelési szintek összevonását a jegyzőkönyv alapján és a kérdéses gyártóra vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint harmadik fél területén engedélyezett termelési szintekkel, ipari racionalizáció céljából, feltéve hogy a két gyártó összesített számított termelési szintje nem haladja meg a közösségi gyártó számára az (1)-(9) bekezdés szerint megengedett termelési szintek és a jegyzőkönyv, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a harmadik fél gyártója számára engedélyezett számított termelési szintek összegét.

4. cikk

A szabályozott anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályozása

(1) A (4) és (5) bekezdésre is figyelemmel tilos az alábbi szabályozott anyagok forgalomba hozatala és felhasználása:

a) fluorozott-klórozott szénhidrogének;

b) egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének;

c) halonok;

d) szén-tetraklorid;

e) 1,1,1-triklóretán;

f) részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének; és

g) bróm-klór-metán.

A Bizottság egy tagállam illetékes hatóságának kérelmére a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban ideiglenes mentességet engedélyezhet, lehetővé téve a fluorozott-klórozott szénhidrogének felhasználását 2004. december 31-ig a kimért gyógyszeradagok bejuttatására szolgáló, hermetikusan zárt, az emberi szervezetbe történő beültetésre szánt implantátumokban, valamint 2008. december 31-ig meglévő katonai alkalmazásokban, ahol bizonyítható, hogy egy adott felhasználásra műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatív anyagok vagy technológiák nem állnak rendelkezésre, illetve nem használhatók.

(2)

i. A (4) és (5) bekezdésre is tekintettel minden gyártó és importőr biztosítja, hogy:

a) az általa forgalomba hozott vagy saját céljaira felhasznált metil-bromid számított szintje az 1999. január 1. és 1999. december 31. közötti időszakban és az azt követő 12 hónapos időszakban ne haladja meg annak a számított metil-bromid szintnek a 75 %-át, amelyet 1991-ben forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált;

b) az általa forgalomba hozott vagy saját céljaira felhasznált metil-bromid számított szintje a 2001. január 1. és 2001. december 31. közötti időszakban és az azt követő 12 hónapos időszakban ne haladja meg annak a számított metil-bromid szintnek a 40 %-át, amelyet 1991-ben forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált;

c) az általa forgalomba hozott vagy saját céljaira felhasznált metil-bromid számított szintje a 2003. január 1. és 2003. december 31. közötti időszakban és az azt követő 12 hónapos időszakban ne haladja meg annak a számított metil-bromid szintnek a 25 %-át, amelyet 1991-ben forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált;

d) 2004. december 31. után nem hoz forgalomba és saját célra nem használ fel metil-bromidot.

Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, a Bizottság valamely tagállam illetékes hatóságának kérelmére a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően helyesbíti a 3. cikk (2) bekezdése i. pontjának c) alpontjában és a fent említett c) alpontban meghatározott számított metil-bromid szintet, ha bizonyítást nyer, hogy erre szükség van a kérdéses tagállam igényeinek kielégítéséhez, mivel műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatívák vagy helyettesítő anyagok, amelyek környezet- és egészségvédelmi szempontból elfogadhatók, nem állnak rendelkezésre vagy nem használhatók.

A Bizottság a tagállamokkal konzultálva ösztönzi a metil-bromid alternatíváinak kutatását, fejlesztését és mielőbbi hasznosítását.

ii. A (4) bekezdésre is figyelemmel a gyártókon és importőrökön kívül más vállalkozások számára 2005. december 31-ét követően tilos a metil-bromid forgalomba hozatala és felhasználása.

iii. Az i. pont a), b), c), és d) alpontjában, valamint a ii. pontban említett számított szintek esetében nem veszik figyelembe a karantén és a szállítást megelőző kezelés céljára gyártott vagy importált metil-bromid mennyiségét. A 2001. január 1. és 2001. december 31. közötti időszakra és minden egyes, azt követő 12 hónapos időszakra minden gyártó és importőr gondoskodik arról, hogy az általuk karanténhoz vagy szállítást megelőző kezeléshez forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált metil-bromid számított szintje ne haladja meg azt az átlagos metil-bromid szintet, amelyet karanténhoz vagy szállítás előtti kezeléshez az 1996., 1997. és 1998. évben forgalomba hoztak vagy saját célra felhasználtak.

A tagállamok évente jelentést tesznek a Bizottságnak a karanténhoz és a szállítás előtti kezeléshez engedélyezett, területükön felhasznált metil-bromid mennyiségéről, azokról a célokról, amelyekre a metil-bromidot felhasználták, és az alternatív anyagok értékelése és felhasználása terén történt fejlődésről.

A műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatív anyagokra vagy technológiákra figyelemmel és a jegyzőkönyvvel kapcsolatos vonatkozó nemzetközi fejleményektől függően a Bizottság intézkedéseket hoz annak a számított metil-bromid szintnek a csökkentésére, amelyet a gyártók és importőrök karanténhoz vagy szállítás előtti kezelésre forgalomba hozhatnak, vagy saját célra felhasználhatnak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

iv. A gyártók és importőrök számára a metil-bromid forgalmazására vagy saját célú felhasználására vonatkozó teljes mennyiségi határértékeket a III. melléklet tartalmazza.

(3)

i. A (4) és (5) bekezdésre, valamint az 5. cikk (5) bekezdésére is figyelemmel:

a) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak az 1999. január 1. és 1999. december 31. közötti időszakban, és minden ezt követő 12 hónapos időszakban, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

- annak a számított fluorozott-klórozott szénhidrogén szintnek a 2,6 %-a, amelyet a gyártók és importőrök 1989-ben forgalomba hoztak vagy saját célra felhasználtak, és

- az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és az importőrök 1989-ben forgalomba hoztak, vagy saját célra felhasználtak;

b) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak a 2001. január 1. és 2001. december 31. közötti időszakban, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

- annak a számított fluorozott-klórozott szénhidrogén szintnek a 2,0 %-a, amelyet a gyártók és importőrök 1989-ben forgalomba hoztak, vagy saját célra felhasználtak, és

- az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és az importőrök 1989-ben forgalomba hoztak, vagy saját célra felhasználtak;

c) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak a 2002. január 1. és 2002. december 31. közötti időszakban, nem haladhatja meg a b) alpont szerint számított szint 85 %-át;

d) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak a 2003. január 1. és 2003. december 31. közötti időszakban, nem haladhatja meg a b) alpont szerint számított szint 45 %-át;

e) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak a 2004. január 1. és 2004. december 31. közötti időszakban, és minden egyes azt követő 12 hónapos időszakban, nem haladhatja meg a b) alpont szerint számított szint 30 %-át;

f) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak a 2008. január 1. és 2008. december 31. közötti időszakban, és minden egyes azt követő 12 hónapos időszakban, nem haladhatja meg a b) alpont szerint számított szint 25 %-át;

g) a gyártók és importőrök 2009. december 31-ét követően nem hozhatnak forgalomba, és nem használhatnak saját céljaikra részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket;

h) minden gyártó és importőr gondoskodik arról, hogy az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet forgalomba hoznak vagy saját céljaikra felhasználnak a 2001. január 1. és 2001 december 31. közötti időszakban és az ezt követő 12 hónapos időszakban, ne haladja meg az a)-c) pontban meghatározott számított szintek százalékaként a számukra 1999-ben meghatározott százalékos részesedést;

i) a h) alponttól eltérve, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában működő valamennyi gyártó és importőr gondoskodik arról, hogy az általa forgalomba hozott vagy saját céljaira felhasznált részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének számított szintje ne haladja meg - a b), d), e) és f) alpontban meghatározott számított szintek százalékaként - a százalékban kifejezett piaci részesedésének 2002-es és 2003-as évi átlagát;

ii. A Bizottság módosíthatja azt az eljárást, amely alapján a d)-f) pontban megállapított, 2003. január 1-jétől2003. december 31-ig és az azt követő minden egyes 12 hónapos időszakra alkalmazandó számított szintek kvótáinak az egyes gyártók és importőrök közötti elosztásáról döntenek.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni;

iii. Gyártók esetében az e bekezdésben említett mennyiségek azokra a még nem használt, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén mennyiségekre alkalmazandók, amelyeket azok forgalomba hoznak, vagy saját célra használnak a Közösségen belül, és amelyeket a Közösségen belül állítottak elő;

iv. A gyártók és importőrök számára a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének forgalmazására és saját célú felhasználására megszabott teljes mennyiségi határértékek a III. mellékletben szerepelnek.

(4)

a) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem vonatkozik a szabályozott anyagoknak a Felek által jóváhagyott technológiával való megsemmisítés céljából történő, Közösségen belüli forgalmazására;

b) az (1), (2) és (3) bekezdés nem vonatkozik a szabályozott anyagok forgalomba hozatalára és felhasználására, ha:

- azokat alapanyagként vagy gyártási segédanyagként használják, illetve

- azokat azért használják, hogy a 3. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott felhasználók nem helyettesíthető felhasználására irányuló engedélyezett igényeket kielégítsék, illetve a 3. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott felhasználók kritikus alkalmazásra irányuló engedélyezett kérelmeket teljesítsék, illetve hogy azokat a 3. cikk (2) bekezdése ii. pontjának megfelelően vészhelyzetben átmeneti jelleggel használják.

ii. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó hűtő és légkondicionáló berendezések karbantartásához vagy javításához szükséges szabályozott anyagok gyártóin kívül más vállalkozások által történő forgalmazásra 1999. december 31-ig.

iii. Az (1) bekezdés 2000. december 31-ig nem alkalmazandó a szabályozott anyagok hűtő vagy légkondicionáló berendezések karbantartásánál vagy javításánál, illetve ujjlenyomat-vételi eljárásoknál történő felhasználásra.

iv. Az (1) bekezdés c) pontja 2002. december 31-ig nem alkalmazandó a meglévő tűzoltó készülékekben visszanyert, regenerált vagy újrahasznosított halonok, valamint a VII. mellékletben meghatározott kritikus alkalmazásra szánt halonok forgalmazására és hasznosítására. A tagállamok illetékes hatóságai évente tájékoztatják a Bizottságot a kritikus alkalmazásra alkalmazott halon mennyiségéről, a halon kibocsátási szintjének csökkentése érdekében hozott intézkedéseikről és az ilyen kibocsátásokra vonatkozó becslésekről, valamint a megfelelő alternatívák feltárására és felhasználására irányuló, folyamatban lévő tevékenységekről.

A Bizottság évente felülvizsgálja a VII. mellékletben felsorolt kritikus alkalmazást, és ha szükséges, módosításokat és időkeretet fogad el ezek megszüntetésére, figyelembe véve a környezeti és egészségügyi szempontból műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatív anyagok vagy technológiák elérhetőségét.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

v. A VII. mellékletben felsorolt felhasználások kivételével a halont tartalmazó tűzvédelmi berendezéseket és tűzoltó készülékeket 2003. december 31-ig használaton kívül kell helyezni, és a halont a 16. cikknek megfelelően vissza kell nyerni.

(5) Az e cikkben említett szabályozott anyagok forgalmazására vagy saját célra történő felhasználására jogosult gyártók vagy importőrök ezt az e cikkel összhangban meghatározott anyagcsoportra vonatkozó jogot teljes egészében vagy részben átruházhatják a kérdéses anyagcsoport Közösségen belüli bármely más gyártójára vagy importőrére. Erről az átruházásról a Bizottságot előre kell tájékoztatni. A forgalmazás vagy felhasználás jogának átruházásából nem következnek további termelési vagy importjogok.

(6) A fluorozott-klórozott szénhidrogéneket, az egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogéneket, a halonokat, a szén-tetrakloridot, az 1,1,1-triklóretánt, a részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogéneket és a bróm-klór-metánt tartalmazó termékek és berendezések behozatala és forgalomba hozatala tilos, azoknak a termékeknek és berendezéseknek a kivételével, amelyek esetében a szabályozott anyag felhasználását a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban engedélyezték, vagy annak felhasználása a VII. melléklet felsorolásában szerepel. Ez a tilalom nem vonatkozik azokra a termékekre és berendezésekre, amelyeknél igazolják, hogy azokat e rendelet hatálybalépése előtt gyártották.

5. cikk

A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználásának szabályozása

(1) Az alábbi feltételekre is figyelemmel a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználása tilos:

a) aeroszolokban;

b) oldószerként:

i. nem zárt rendszerekben oldószerként történő alkalmazásoknál, beleértve a felül nyitott tisztítóberendezéseket és a hűtött területtel nem rendelkező, felül nyitott szárító berendezéseket, továbbá ragasztókban és formaleválasztó anyagokban, ha ezek alkalmazása nem zárt berendezésben történik, valamint lefolyótisztításhoz használt szerekben, ha a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket nem nyerik vissza;

ii. 2002. január 1-jétől mindenfajta oldószerként történő alkalmazásnál, kivéve az űrtechnikai és repüléstechnikai eszközök elektromos vagy egyéb részeinek precíziós tisztítását, ahol ez a tilalom 2008. december 31-én lép hatályba;

c) hűtőközegként:

i. az 1995. december 31. után gyártott, az alábbi célokra használt berendezésekben:

- nem zárt, közvetlen párologtatású rendszerekben,

- háztartási hűtőgépekben és fagyasztókban,

- gépjárművek, traktorok és terepjáró járművek vagy pótkocsik bármilyen energiaforrásról üzemelő légkondicionáló rendszereiben, kivéve a katonai felhasználásokat, melyek esetében a tilalom 2008. december 31-én lép hatályba,

- a közúti tömegközlekedés járműveiben használt légkondicionálókban,

ii. a vasúti járművekben használt légkondicionálókban, 1997. december 31. után gyártott berendezések esetében,

iii. 2000. január 1-jétől az 1999. december 31. után gyártott, alábbi célokra használt berendezésekben:

- nyilvános és elosztó hűtőházakban és -raktárakban,

- 150 kW vagy annál nagyobb bemeneti teljesítményű berendezésekben,

iv. 2001. január 1-jétől minden más, 2000. december 31. után gyártott hűtő és légkondicionáló berendezésben, kivéve a 100 kW-nál kisebb hűtőteljesítményű, beépített légkondicionáló berendezéseket, amelyek esetében a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének használata a 2002. június 30. után gyártott berendezésekben 2002. július 1-jétől tilos, továbbá a reverzibilis légkondicionáló/hőszivattyú rendszerek kivételével, amelyek esetében a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének használata minden a 2003. december 31. után gyártott berendezésben 2004. január 1-jétől tilos;

v. 2010. január 1-jétől a gyári új részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének alkalmazása tilos a már meglévő hűtő és légkondicionáló berendezések karbantartásánál és javításánál; minden részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén tilos 2015. január 1-jétől.

A Bizottság 2008. december 31. előtt megvizsgálja az újrahasznosított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének alternatíváinak műszaki és gazdasági rendelkezésre állását.

A vizsgálatnak figyelembe kell vennie a meglévő hűtőberendezésekben használt, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatíváinak rendelkezésre állását, hogy elkerülhető legyen a meglévő berendezések indokolatlan használaton kívül helyezése.

Fontos, hogy a mérlegelendő alternatíváknak a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneknél lényegesen kisebb káros hatásuk legyen a környezetre.

A Bizottság a vizsgálat eredményét az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti. Adott esetben határozatot hoz a 2015. január 1-jei határidő esetleges módosításáról. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

d) habok gyártásánál:

i. az összes habfajta gyártásánál, kivéve a biztonsági berendezésekben használt, integrált bevonóhabokat és a merev szigetelőhabokat;

ii. 2000. október 1-jétől a biztonsági berendezésekben használt, integrált bevonóhabok és merev polietilén szigetelő habok gyártásánál;

iii. 2002. január 1-jétől az extrudált, merev, polisztirol szigetelő habok gyártásánál, kivéve ahol azokat hőszigetelt szállításban használják;

iv. 2003. január 1-jétől készülékekhez használt poliuretán habok, rugalmas burkolatú laminált habok és poliuretán szendvicslemezek gyártásánál, kivéve ahol ez utóbbi kettőt hőszigetelt szállításnál használják;

v. 2004. január 1-jétől az összes hab gyártásánál, beleértve a poliuretán szóróhabot és habtömböket;

e) zárt rendszerekben sterilizáló anyagok vivőgázaként, az 1997. december 31. után gyártott berendezésekben;

f) minden más alkalmazásnál.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználása engedélyezett:

a) laboratóriumi felhasználásnál, beleértve a kutatás/fejlesztést;

b) alapanyagként;

c) reakcióközegként.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének tűzoltóanyagként történő használata meglévő tűzvédelmi rendszerekben engedélyezhető a halon helyett a VII. mellékletben felsorolt alkalmazásoknál, az alábbi feltételek mellett:

- az ilyen tűzvédelmi rendszerekben található halont teljes egészében fel kell váltani,

- a kivont halont meg kell semmisíteni,

- a megsemmisítési költség 70 %-át a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének szállítója fedezi,

- azok a tagállamok, amelyek élnek ezzel a rendelkezéssel, évente tájékoztatják a Bizottságot az érintett rendszerek számáról és a halon mennyiségéről.

(4) Az olyan részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó termékek és berendezések behozatala és forgalomba hozatala, amelyekre e cikk alapján felhasználási korlátozás van hatályban, tilos attól a naptól kezdve, amikor a felhasználási korlátozás hatályba lép. A bizonyítottan a kérdéses felhasználási korlátozás időpontja előtt gyártott termékekre és berendezésekre ez a tilalom nem vonatkozik.

(5) 2009. december 31-ig az e cikk alapján fennálló felhasználási korlátozások nem vonatkoznak a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználására kivitelre szánt termékek termelésénél olyan országokba, amely országokban a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználása a kérdéses termékekben még engedélyezett.

(6) A Bizottság az e rendeletből nyert tapasztalatokra tekintettel és a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a (7) bekezdésben megállapított mentességek sérelme nélkül módosíthatja az (1) bekezdésben megjelölt felsorolást és dátumokat, de semmilyen esetben sem hosszabbíthatja meg az ott szereplő időszakokat.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(7) A Bizottság valamely tagállam illetékes hatóságának kérelmére és a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozott ideig mentességet engedélyezhet a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének az (1) bekezdéstől és a 4. cikk (3) bekezdésétől eltérő felhasználásának és forgalomba hozatalának lehetővé tétele érdekében, ha bizonyítást nyer, hogy egy adott felhasználásra műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatív anyagok vagy technológiák nem állnak rendelkezésre vagy nem használhatók. A Bizottság a megítélt mentességekről haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat.

III. FEJEZET

KERESKEDELEM

6. cikk

Behozatal engedélyezése harmadik országokból

(1) A szabályozott anyagok Közösségen belüli szabad forgalomba hozatalának vagy aktív feldolgozásának feltétele az importengedély bemutatása. Az ilyen engedélyeket a Bizottság adja ki a 6., 7., 8. és 13. cikknek való megfelelés ellenőrzését követően. A Bizottság az engedély másolatát továbbítja azon tagállam illetékes hatóságához, amelybe a kérdéses anyagokat importálják. Minden tagállam erre a célra kijelöl egy illetékes hatóságot. Az I. mellékletben szereplő I., II., III., IV. V. és IX. csoportokban felsorolt, szabályozott anyagok aktív feldolgozásra nem importálhatók.

(2) Az engedély aktív feldolgozási eljárás esetén csak akkor adható ki, ha a szabályozott anyagok a Közösség vámterületén belül kerülnek felhasználásra a 2913/92/EGK rendelet 114. cikke (2) bekezdésének a) pontjában elrendelt felfüggesztő eljárás szerint, valamint azzal a feltétellel, hogy a végtermékeket olyan államba re-exportálják, ahol nem tiltott a kérdéses szabályozott anyag termelése, fogyasztása vagy importja. Az engedélyt csak annak a tagállamnak az illetékes hatóságától kapott jóváhagyás után lehet kiadni, amelyben az aktív feldolgozási műveletre sor kerül.

(3) Az engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni:

a) az importőr és az exportőr nevét és címét;

b) az exportáló országot;

c) a rendeltetési országot, ha a (2) bekezdésben említett aktív feldolgozási eljáráshoz a Közösség vámterületén szabályozott anyagokat kívánnak használni;

d) a szabályozott anyagok leírását, beleértve:

- a kereskedelmi megnevezést,

- a IV. mellékletben meghatározott leírást és a KN-kódot,

- az anyag jellegét (gyári új, visszanyert vagy regenerált),

- az anyag mennyiségét kilogrammban;

e) a tervezett behozatal célját;

f) ha ismeretes, a tervezett behozatal helyét és időpontját, és adott esetben ezeknek az adatoknak a módosulását.

(4) A Bizottság kérhet az importálandó anyagok természetét igazoló tanúsítványt is.

(5) A Bizottság módosíthatja a (3) bekezdésben és a IV. mellékletben említett listát.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

7. cikk

Szabályozott anyagok behozatala harmadik országokból

A harmadik országokból behozott szabályozott anyagok szabad forgalomba hozatala mennyiségi korlátokhoz kötött. Az 1999. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra és minden ezt követő 12 hónapos időszakra vonatkozóan ezeknek a mennyiségi kvótáknak a megállapításánál és a vállalkozások közötti szétosztásánál a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárást kell alkalmazni. Kvóták csak az alábbi célokra adhatók ki:

a) az I. mellékletben szereplő VI. és VIII. csoportba tartozó szabályozott anyagokra;

b) szabályozott anyagokra, ha azokat nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazáshoz, illetve karantén- és szállítás előtti kezeléshez használják;

c) szabályozott anyagokra, ha azokat alapanyagként vagy reakcióközegként használják; vagy

d) a visszanyert szabályozott anyagokhoz megsemmisítő berendezésekkel rendelkező vállalkozások számára, ha a szabályozott anyagokat a Közösségen belül a Felek által jóváhagyott módon történő megsemmisítésre szánják.

8. cikk

Szabályozott anyagok behozatala a jegyzőkönyvet alá nem író országból

A jegyzőkönyvet alá nem író országokból importált, szabályozott anyagok Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátása vagy aktív feldolgozásra bocsátása tilos.

9. cikk

Szabályozott anyagokat tartalmazó termékek importja a jegyzőkönyvet alá nem író országból

(1) Olyan szabályozott anyagokat tartalmazó termékek és berendezések Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátása, amelyeket egy, a jegyzőkönyvet alá nem író országból importáltak, tilos.

(2) Az V. melléklet a tagállamok vámhatóságai számára útmutatásként a szabályozott anyagokat tartalmazó termékeket és a hozzájuk tartozó Kombinált Nómenklatúra-kódokat tartalmazza. A Bizottság a listát kiegészítheti, módosíthatja, illetve egyes tételeket törölhet belőle a Felek által létrehozott listák figyelembevételével.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

10. cikk

A jegyzőkönyvet alá nem író országból származó, szabályozott anyagok felhasználásával gyártott termékek behozatala

A Felek határozatára tekintettel a Tanács a Bizottság javaslatára szabályokat állapít meg azoknak a termékeknek a Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátásával kapcsolatban, amelyeket szabályozott anyagok felhasználásával gyártottak, de amelyek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek egyértelműen szabályozott anyagként azonosíthatók, és amelyeket a jegyzőkönyvet alá nem író féltől importáltak. Az ilyen termékek azonosítását a Felek részére rendszeresen biztosított műszaki tanácsadásnak megfelelően kell végezni. A Tanács minősített többséggel határoz.

11. cikk

Szabályozott anyagok vagy szabályozott anyagokat tartalmazó termékek kivitele

(1) A Közösség területéről tilos exportálni fluorozott-klórozott szénhidrogéneket, más teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogéneket, halonokat, szén-tetrakloridot, 1,1,1-triklóretánt, részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogéneket és bróm-klór-metánt, illetve személyes használati tárgyakon kívül más olyan termékeket és berendezéseket, amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak, illetve amelyek működéséhez ilyen anyag szükséges. Ez a tilalom nem vonatkozik a következők exportjára:

a) a jegyzőkönyv 5. cikke szerint a Felek alapvető belföldi igényeinek kielégítésére a 3. cikk (6) bekezdése szerint gyártott, szabályozott anyagok;

b) a Felek nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazásának kielégítésére a 3. cikk (7) bekezdése szerint gyártott, szabályozott anyagok;

c) a 3. cikk (5) bekezdése alapján gyártott vagy a 7. cikk b) pontja alapján importált, szabályozott anyagokat tartalmazó termékek és berendezések;

d) visszanyert, újrahasznosított és regenerált, kritikus felhasználásokhoz az illetékes hatóság által engedélyezett vagy üzemeltetett tárolólétesítményekben tárolt, a VII. mellékletben felsorolt kritikus felhasználások kielégítését szolgáló halon 2009. december 31-ig, és a VII. mellékletben felsorolt kritikus felhasználások kielégítését szolgáló halont tartalmazó termékek és berendezések. A Bizottság által a kritikus alkalmazás céljából tárolt visszanyert, újrahasznosított és regenerált halon exportjára vonatkozóan 2005. január 1-jéig elvégzett felülvizsgálatot követően a Bizottság 2009. december 31. előtt is megtilthatja az említett exportot. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni;

e) alapanyagként és reakcióközegként történő alkalmazáshoz használt szabályozott anyagok;

f) a fluorozott-klórozott szénhidrogéneket tartalmazó adagolószelepes inhalátorok, valamint a kimért gyógyszeradagok bejuttatására szolgáló, hermetikusan zárt, az emberi szervezetbe történő beültetésre szánt implantátumok, amelyek a 4. cikk (1) bekezdése alapján, a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően ideiglenesen engedélyezhetők;

g) olyan használt termékek és berendezések, amelyek fluorozott-klórozott szénhidrogénekkel előállított merev szigetelőhabot vagy integrált bevonóhabot tartalmaznak. Ez a mentesség nem alkalmazandó:

- hűtő- és légkondicionáló berendezésekre és termékekre;

- hűtő- és légkondicionáló berendezésekre és termékekre, amelyek más berendezések és termékek részei, amelyek hűtőközegként fluorozott-klórozott szénhidrogéneket tartalmaznak, vagy amelyek folyamatos működéséhez hűtőközegként használt fluorozott-klórozott szénhidrogén szükséges;

- épületek szigetelő habja és termékei.

(2) Tilos a metil-bromid exportja a Közösség területéről a jegyzőkönyvet alá nem író államba.

(3) 2004. január 1-jétől a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének exportja a Közösségből bármely, a jegyzőkönyvet alá nem író államba tilos. A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint megvizsgálja a fenti időpontot, tekintettel a jegyzőkönyvből fakadó, vonatkozó nemzetközi fejleményekre, és azt a körülményeknek megfelelően módosítja.

(4) 2003. december 31-től tilos az olyan kritikus felhasználásra szánt halonok kivitele a Közösségből, amelyek nem az illetékes hatóság által kritikus felhasználású halon tárolására engedélyezett vagy működtetett tároló létesítményekből származnak.

12. cikk

Kiviteli engedély

(1) A szabályozott anyagoknak a Közösség területéről történő kivitele engedélyhez kötött. Az ilyen kiviteli engedélyt a Bizottság adja ki a vállalkozások számára a 2001. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra, és minden azt követő 12 hónapos időszakra a 11. cikknek való megfelelés ellenőrzését követően. A halon, mint szabályozott anyag kiviteli engedélyezését szabályozó rendelkezéseket a (4) bekezdés határozza meg. A Bizottság a kiviteli engedély másolatát továbbítja az érintett tagállam illetékes hatóságának.

(2) A kiviteli engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni:

a) az exportőr nevét és címét, illetve a gyártó nevét és címét is, ha a kettő nem azonos;

b) az exportálni kívánt szabályozott anyag leírását, beleértve:

- a kereskedelmi megnevezést,

- a IV. mellékletben meghatározott leírást és a KN-kódot,

- az anyag jellegét (gyári új, visszanyert vagy regenerált);

c) az exportálandó anyagok teljes mennyiségét;

d) a szabályozott anyagok rendeltetési országát/országait;

e) a kivitel célját.

(3) Minden exportőr köteles tájékoztatni a Bizottságot minden olyan változásról, amely a (2) bekezdés szerint közölt adatokkal kapcsolatban az engedély érvényességi ideje alatt esetlegesen bekövetkezik. Minden exportőr a 19. cikknek megfelelően jelentést tesz a Bizottság felé.

(4) Halon, illetve halont tartalmazó termékek és berendezések Közösségből történő kiviteléhez a VII. mellékletben felsorolt kritikus felhasználások kielégítésére a 2004. január 1-jétől 2004. december 31-ig terjedő időszakra, és az azt követő minden egyes 12 hónapos időszakra kiviteli engedély szükséges. Az ilyen kiviteli engedélyt a Bizottság adja ki az exportőr számára, miután az érintett tagállam illetékes hatósága ellenőrizte a 11. cikk (1) bekezdése d) pontjának betartását. A kiviteli engedély iránti kérelemben a következők szerepelnek:

- az exportőr neve és címe,

- a kivitel kereskedelmi leírása,

- a halon teljes mennyisége,

- a termékek és berendezések végső rendeltetési helye szerinti ország/országok,

- nyilatkozat, hogy a halon kivitele a VII. mellékletben felsorolt, meghatározott kritikus felhasználás céljából történik,

- az illetékes hatóság által szükségesnek ítélt bármely további információ.

13. cikk

Kivételes engedély a jegyzőkönyvet alá nem író állammal való kereskedelemre

A 8. cikktől, a 9. cikk (1) bekezdésétől, a 10. cikktől, a 11. cikk (2) és (3) bekezdésétől eltérve a szabályozott anyagok, illetve ilyen anyagot tartalmazó, illetve egy vagy több ilyen anyag segítségével előállított termékek kereskedelmét egy, a jegyzőkönyvet alá nem író országgal a Bizottság akkor engedélyezheti, ha a jegyzőkönyvet alá nem író államról a Felek valamely találkozójukon megállapítják, hogy teljes mértékben megfelel a jegyzőkönyvben foglalt előírásoknak, és a kérdéses állam a jegyzőkönyv 7. cikkének megfelelően az ezt bizonyító adatokat bemutatta. A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdése szerint jár el.

14. cikk

A jegyzőkönyv által nem érintett területtel folytatott kereskedelem

(1) A (2) bekezdés alapján hozott határozatra is figyelemmel a 8., 9. cikket és a 11. cikk (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni minden, a jegyzőkönyv által nem érintett területre, ugyanúgy, ahogyan ezek a jegyzőkönyvet alá nem író államokra is alkalmazandók.

(2) Ha a jegyzőkönyv által nem érintett terület hatóságai teljes mértékben betartják a jegyzőkönyvet, és ilyen értelmű adatokat szolgáltattak a jegyzőkönyv 7. cikkének megfelelően, akkor a Bizottság határozhat úgy, hogy a kérdéses terület tekintetében az e rendelet 8., 9. és 11. cikkében szereplő rendelkezések részben vagy egészben nem alkalmazandók.

A Bizottság határozatát a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint hozza meg.

15. cikk

A tagállamoknak küldött értesítések

A Bizottság a tagállamokat azonnal értesíti minden olyan intézkedésről, amelyet a 6., 7., 9., 12., 13. és 14. cikk szerint fogad el.

IV. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSE

16. cikk

Használt szabályozott anyagok visszanyerése

(1) Azokat a szabályozott anyagokat, amelyek

- háztartási hűtőszekrények és fagyasztók kivételével hűtő, légkondicionáló és hőszivattyú berendezésekben,

- oldószereket tartalmazó berendezésekben,

- tűzvédelmi rendszerekben és tűzoltó készülékekben

találhatók, a Felek által jóváhagyott eljárással vagy bármely egyéb, környezetvédelmi szempontból elfogadható megsemmisítési technológiával történő megsemmisítés vagy újrahasznosítás, illetve regenerálás céljából vissza kell nyerni a berendezés karbantartása vagy javítása során, illetve a berendezés leszerelése vagy ártalmatlanítása előtt.

(2) 2001. december 31. után a háztartási hűtőszekrényekben és fagyasztókban található szabályozott anyagokat az (1) bekezdésben előírt módon kell visszanyerni és kezelni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említetteken kívüli egyéb termékekben, létesítményekben és berendezésekben található szabályozott anyagokat az (1) bekezdés szerint kell visszanyerni és kezelni, ha ez a gyakorlatban kivitelezhető.

(4) Szabályozott anyagok nem hozhatók forgalomba eldobható tartályokban, kivéve ha erre nem helyettesíthető felhasználás céljából kerül sor.

(5) A tagállamok intézkedéseket hoznak a szabályozott anyagok visszanyerésének, újrahasznosításának, regenerálásának és megsemmisítésének támogatására, és a felhasználókra, hűtőipari szakemberekre, illetve más megfelelő szervekre ruházzák át a felelősséget az (1) bekezdés rendelkezéseinek betartásáért. A tagállamok meghatározzák az érintett személyzet minimális szakképzési követelményeit. Legkésőbb 2001. december 31-ig a tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak a fent említett szakképzési követelményekkel kapcsolatos programokról. A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket. Figyelembe véve ezt az értékelést, valamint a műszaki és egyéb vonatkozó információkat, a Bizottság a körülményeknek megfelelően intézkedéseket javasol ezekkel a minimális képesítési követelményekkel kapcsolatban.

(6) A tagállamok 2001. december 31-ig, és azt követően minden 12 hónapos időszakra vonatkozóan jelentést küldenek a Bizottságnak a felhasznált szabályozott anyagok visszanyerésének előmozdítására létrehozott rendszerekről, beleértve a rendelkezésre álló létesítményeket és a visszanyert, újrahasznosított, regenerált vagy megsemmisített, használt szabályozott anyag mennyiségeit is.

(7) Ez a cikk nem érinti a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelvet ( 8 ) vagy az irányelv 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadott intézkedéseket.

17. cikk

Szabályozott anyagok szivárgása

(1) Minden kivitelezhető elővigyázatossági intézkedést meg kell hozni a szabályozott anyagok szivárgásának megakadályozása, illetve minimálisra csökkentése érdekében. Különösen a 3 kg-nál több folyékony hűtőközeget tartalmazó rögzített berendezéseknél kell a szivárgást évente ellenőrizni. A tagállamok meghatározzák az érintett személyzet minimális szakképzési követelményeit. Legkésőbb 2001. december 31-ig a tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak a fent említett szakképzési követelményekkel kapcsolatos programokról. A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket. Figyelembe véve ezt az értékelést, valamint a műszaki és egyéb vonatkozó információkat, a Bizottság a körülményeknek megfelelően intézkedéseket javasol ezekkel a minimális szakképzési követelményekkel kapcsolatban.

A Bizottság támogatja európai szabványok kidolgozását a szivárgások ellenőrzésével, a kereskedelmi és ipari légkondicionáló és hűtőberendezésekből, tűzvédelmi rendszerekből és oldószereket tartalmazó berendezésekből szivárgó anyagok visszanyerésével és adott esetben a hűtőrendszerek szivárgásmentességére vonatkozó műszaki követelményekkel kapcsolatban.

(2) Minden kivitelezhető elővigyázatossági intézkedést meg kell hozni a fertőtlenítő létesítményekből és a metil-bromid felhasználásával végzett tevékenységekből származó metilbromid-szivárgás megelőzésére és minimálisra csökkentésére. Amikor talajfertőtlenítésnél metil-bromidot használnak, át nem eresztő fóliák, vagy más, a környezet védelmét legalább azonos szinten biztosító technológiák megfelelő időn át történő használata kötelező. A tagállamok meghatározzák az érintett személyzet minimális szakképzési követelményeit.

(3) Minden kivitelezhető elővigyázatossági intézkedést meg kell hozni más vegyi anyagok gyártásánál az alapanyagként és reakcióközegként használt szabályozott anyagok szivárgásának megelőzésére, illetve minimálisra csökkentésére.

(4) Minden kivitelezhető elővigyázatossági intézkedést meg kell hozni más vegyi anyagok termelése során nem szándékosan előállított szabályozott anyagok szivárgásának megelőzésére, illetve minimálisra csökkentésére.

(5) A Bizottság adott esetben kidolgozza a szabályozott anyagok szivárgásának megelőzésére, illetve minimálisra csökkentésére rendelkezésre álló legjobb technológiákról és legjobb környezetvédelmi gyakorlati módszerekről szóló tájékoztatókat, és biztosítja azok terjesztését.

V. FEJEZET

BIZOTTSÁG, JELENTÉSTÉTEL, ELLENŐRZÉS ÉS BÍRSÁGOK

18. cikk

Bizottság

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak egy hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

19. cikk

Jelentéstétel

(1) Minden évben március 31-ig a szabályozott anyagok valamennyi gyártója, importőre és exportőre az előző év január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakára vonatkozóan az egyes szabályozott anyagokra vonatkozóan a következőkben meghatározott adatokat közli a Bizottsággal, egy másolatot pedig megküld az érintett tagállam illetékes hatóságának.

Ennek a jelentésnek a formáját a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell megállapítani.

a) Minden gyártó megadja:

- az egyes szabályozott anyagokból gyártott teljes mennyiséget,

- a Közösségen belül forgalomba hozott vagy a gyártó saját céljaira felhasznált terméket, külön feltüntetve az alapanyagok, reakcióközegek, karantén és szállítás előtti kezelésre, illetve más felhasználásokra szánt anyagok termelését,

- minden, a Közösségen belüli nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazás kielégítését szolgáló, a 3. cikk (4) bekezdése szerint engedélyezett termelést,

- minden, a 3. cikk (6) bekezdése szerint engedélyezett, a jegyzőkönyv 5. cikke szerint a Felek alapvető belföldi igényeinek kielégítését szolgáló termelést,

- minden, a 3. cikk (7) bekezdése szerint engedélyezett, a Felek nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazását kielégítő termelést,

- a 3. cikk (8), (9), és (10) bekezdése szerint ipari racionalizációval összefüggésben engedélyezett termelés bármilyen növelését,

- az újrahasznosított, regenerált vagy megsemmisített mennyiségeket,

- a teljes raktárkészletet.

b) Minden importőr, beleértve azokat a gyártókat, akik importálnak is, megadja:

- a Közösségen belül szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket, külön feltüntetve az alapanyagként és reakcióközegként történő felhasználásra, a 3. cikk (4) bekezdése szerint engedélyezett, nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmalzásra, karantén- és szállítási előtti kezeléseknél történő felhasználásra, valamint megsemmisítésre szánt importált mennyiségeket,

- a szabályozott anyagok minden olyan mennyiségét, amely aktív feldolgozási eljárás keretében került a Közösség területére,

- újrahasznosítás vagy regenerálás céljából importált használt szabályozott anyagok mennyiségeit,

- a teljes raktárkészletet.

c) Minden exportőr, beleértve azokat a gyártókat, akik exportálnak is, megadja:

- a szabályozott anyagoknak a Közösség területéről exportált mennyiségeit, beleértve azokat az anyagokat is, amelyek re-exportjára aktív feldolgozási eljárás keretében került sor, külön feltüntetve az egyes rendeltetési országokba exportált mennyiségeket, valamint az alapanyagként vagy reakcióközegként történő felhasználásra, nem helyettesíthető felhasználásra, kritikus alkalmalzásra, karanténhoz vagy szállítás előtti kezeléshez történő felhasználásra, a jegyzőkönyv 5. cikke szerint a Felek alapvető belföldi igényeinek kielégítésére, továbbá megsemmisítésre exportált mennyiségeket,

- újrahasznosításra vagy regenerálásra exportált használt szabályozott anyagok mennyiségeit,

- a teljes raktárkészletet.

(2) Minden év december 31-ig a tagállamok vámhatóságai visszaküldik a Bizottságnak a felhasznált és lepecsételt engedélyek okmányait.

(3) Minden év március 31-ig valamennyi olyan felhasználó, akinek engedélyezték, hogy éljen a 3. cikk (1) bekezdése szerinti nem helyettesíthető felhasználásra vonatkozó mentességgel, minden olyan anyaggal kapcsolatban, amelyre engedélyt kapott, jelentést tesz a Bizottságnak, egy másolatot megküldve az érintett tagállam illetékes hatósága részére a felhasználás jellegéről, az előző évben felhasznált, a raktáron tartott, az újrahasznosított vagy megsemmisített mennyiségekről, és az ilyen anyagokat tartalmazó, a Közösség piacán forgalmazott, illetve exportált termékek mennyiségéről.

(4) Minden év március 31-ig minden vállalkozás, amely szabályozott anyagok reakcióközegként történő felhasználására kapott engedélyt, jelentést tesz a Bizottságnak az előző év során felhasznált mennyiségekről, és megbecsüli a felhasználás során keletkező kibocsátást.

(4a) Minden év március 31. előtt az exportőr az adatok egy példányát az érintett tagállam illetékes hatóságának megküldve közli a Bizottsággal az egyes kérelmezők által a 12. cikk (4) bekezdésével összhangban átadott nyilvántartásokat, az előző év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakára vonatkozóan.

(5) A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz a részére átadott információk bizalmas kezelése érdekében.

(6) A Bizottság módosíthatja az (1)-(4) bekezdésben megállapított jelentéstételi követelményeket, hogy teljesítse a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségeket, vagy hogy javítsa a jelentéstételi követelmények gyakorlati alkalmazását.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

20. cikk

Ellenőrzés

(1) Az e rendeletből származó kötelezettségeinek ellátása során a Bizottság minden információt beszerezhet a tagállamok kormányaitól és illetékes hatóságaitól, valamint a vállalkozásoktól.

(2) Amikor a Bizottság információt kér egy vállalkozástól, ezzel egy időben a kérelem másolatát megküldi az abban a tagállamban illetékes hatóságnak, amelynek a területén a vállalkozás székhelye található, és ezzel együtt megküld egy nyilatkozatot is, amely annak az indoklását tartalmazza, hogy miért van szükség erre az információra.

(3) A tagállamok illetékes hatóságai elvégzik azokat a vizsgálatokat, amelyeket a Bizottság e rendelet alapján szükségesnek ítél. A tagállamok ezen felül szúrópróbaszerű ellenőrzéseket folytatnak a szabályozott anyagok behozatalánál, és ezeknek az ellenőrzéseknek az ütemezéséről és eredményeiről tájékoztatják a Bizottságot.

(4) Ha megállapodás jön létre a Bizottság és annak a tagállamnak az illetékes hatósága között, mely tagállam területén a vizsgálatot végzik, a Bizottság tisztviselői segítséget nyújtanak e hatóság tisztviselői számára feladataik elvégzése során.

(5) A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz az egyes nemzeti hatóságok egymás közti, valamint a nemzeti hatóságok és a Bizottság közötti megfelelő információcsere és együttműködés előmozdítása érdekében. A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz azoknak az információknak a bizalmas kezelése érdekében, amelyekhez e cikk alapján jutott.

21. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák azokat a szükséges szankciókat, amelyek ennek a rendeletnek a megsértése esetén alkalmazandók. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok a szankciókra vonatkozó rendelkezésekről legkésőbb 2000. december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul értesítik az ilyen rendelkezéseket érintő minden későbbi módosításról is.

VI. FEJEZET

ÚJ ANYAGOK

22. cikk

Új anyagok

(1) A II. mellékletben szereplő új anyagok gyártása, Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátása és aktív feldolgozása, forgalomba hozatala és felhasználása tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik az új anyagokra, ha azokat alapanyagként használják.

(2) A Bizottság adott esetben javaslatot tesz az olyan anyagok II. mellékletbe történő felvételére, amelyek nem szabályozott anyagok, de amelyeknél a jegyzőkönyv alapján felállított tudományos értékelő bizottság jelentős, ózonréteget lebontó potenciált állapít meg, beleértve az (1) bekezdés alóli lehetséges felmentésekre vonatkozó javaslatokat is.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 3093/94/EK rendelet 2000. október 1-jétől hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni.

24. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A rendelet hatálya alá tartozó szabályozott anyagok

CsoportAnyagÓzonlebontó potenciál (1)
I. csoportCFCl3(CFC-11)1,0
CF2Cl2(CFC-12)1,0
C2F3Cl3(CFC-113)0,8
C2F4Cl2(CFC-114)1,0
C2F5Cl(CFC-115)0,6
II. csoportCF3Cl(CFC-13)1,0
C2FCl5(CFC-111)1,0
C2F2Cl4(CFC-112)1,0
C3FCl7(CFC-211)1,0
C3F2Cl6(CFC-212)1,0
C3F3Cl5(CFC-213)1,0
C3F4Cl4(CFC-214)1,0
C3F5Cl3(CFC-215)1,0
C3F6Cl2(CFC-216)1,0
C3F7Cl(CFC-217)1,0
III. csoportCF2BrCl(halon-1211)3,0
CF3Br(halon-1301)10,0
C2F4Br2(halon-2402)6,0
IV. csoportCCl4(szén-tetraklorid)1,1
V. csoportC2H3Cl3 (2)(1,1,1-triklór-etán)0,1
VI. csoportCH3Br(metil-bromid)0,6
VII. csoportCHFBr21,00
CHF2Br0,74
CH2FBr0,73
C2HFBr40,8
C2HF2Br31,8
C2HF3Br21,6
C2HF4Br1,2
C2H2FBr31,1
C2H2F2Br21,5
C2H2F3Br1,6
C2H3FBr21,7
C2H3F2Br1,1
C2H4FBr0,1
C3HFBr61,5
C3HF2Br51,9
C3HF3Br41,8
C3HF4Br32,2
C3HF5Br22,0
C3HF6Br3,3
C3H2FBr51,9
C3H2F2Br42,1
C3H2F3Br35,6
C3H2F4Br27,5
C3H2F5Br1,4
C3H3FBr41,9
C3H3F2Br33,1
C3H3F3Br22,5
C3H3F4Br4,4
C3H4FBr30,3
C3H4F2Br21,0
C3H4F3Br0,8
C3H5FBr20,4
C3H5F5Br0,8
C3H6FBr0,7
VIII. csoportCHFCl2(HCFC-21) (3)0,040
CHF2Cl(HCFC-22) (3)0,055
CH2FCl(HCFC-31)0,020
C2HFCl4(HCFC-121)0,040
C2HF2Cl3(HCFC-122)0,080
C2HF3Cl2(HCFC-123) (3)0,020
C2HF4Cl(HCFC-124) (3)0,022
C2H2FCl3(HCFC-131)0,050
C2H2F2Cl2(HCFC-132)0,050
C2H2F3Cl(HCFC-133)0,060
C2H3FCl2(HCFC-141)0,070
CH3CFCl2(HCFC-141b) (3)0,110
C2H3F2Cl(HCFC-142)0,070
CH3CF2Cl(HCFC-142b) (3)0,065
C2H4FCl(HCFC-151)0,005
C3HFCl6(HCFC-221)0,070
C3HF2Cl5(HCFC-222)0,090
C3HF3Cl4(HCFC-223)0,080
C3HF4Cl3(HCFC-224)0,090
C3HF5Cl2(HCFC-225)0,070
CF3CF2CHCl2(HCFC-225ca) (3)0,025
CF2ClCF2CHClF(HCFC-225cb) (3)0,033
C3HF6Cl(HCFC-226)0,100
C3H2FCl5(HCFC-231)0,090
C3H2F2Cl4(HCFC-232)0,100
C3H2F3Cl3(HCFC-233)0,230
C3H2F4Cl2(HCFC-234)0,280
C3H2F5Cl(HCFC-235)0,520
C3H3FCl4(HCFC-241)0,090
C3H3F2Cl3(HCFC-242)0,130
C3H3F3Cl2(HCFC-243)0,120
C3H3F4Cl(HCFC-244)0,140
C3H4FCl3(HCFC-251)0,010
C3H4F2Cl2(HCFC-252)0,040
C3H4F3Cl(HCFC-253)0,030
C3H5FCl2(HCFC-261)0,020
C3H5F2Cl(HCFC-262)0,020
C3H6FCl(HCFC-271)0,030
IX. csoportCH2BrCl(halon 1011 bróm-klór-metán)0,12
(1) Ezek az ózonlebontó potenciálok a jelenlegi ismereteken alapuló becslések, és a Felek által hozott határozatokra tekintettel időről időre felülvizsgálatra és módosításra kerülnek.
(2) Ez a képlet nem vonatkozik az 1,1,2-triklór-etánra.
(3) A jegyzőkönyvnek megfelelően a kereskedelmi szempontból legalkalmasabb anyagot jelöli.

III. MELLÉKLET

Ellenőrzött anyagokat a Közösségen belül piaci forgalomba hozó és saját céljaikra felhasználó gyártók és importőrök számára megszabott teljes mennyiségi korlátozások

(1999-2003 - EU-15; 2004-2015 EU-25)

(a számított szintek ODP tonnákban)
Anyag
12 hónapos időszakokra január 1-jétől december 31-ig
I. csoportII. csoportIII. csoportIV. csoportV. csoportVI. csoport (1)
Nem karantén és szállítás előtti alkalmazásokra
VI. csoport (1)
Karantén és szállítás előtti alkalmazásra
VII. csoportVIII. csoport
1999 (EU-15)000008 66508 079
2000 (EU-15)8 6658 079
2001 (EU-15)4 6216076 678
2002 (EU-15)4 6216075 676
2003 (EU15)2 8886073 005
2004 (EU-25)2 9456072 209
2005 (EU-25)06072 209
2006 (EU-25)6072 209
2007 (EU-27)6072 250
2008 (EU-27)6071 874
2009 (EU-27)6071 874
2010 (EU-27)6070
2011 (EU-27)6070
2012 (EU-27)6070
2013 (EU-27)6070
2014 (EU-27)6070
2015 (EU-27)6070
(1) ODP = 0,6 alapon számítva

IV. MELLÉKLET

Az I. és III. Mellékletben említett anyagok csoportja, kombinált nómenklatúra szerinti kódja (1) és Megnevezése

GrupoCódigo NCDescripción
Grupo I2903 41 00Triclorofluorometano
2903 42 00Diclorodifluorometano
2903 43 00Triclorotrifluoroetanos
2903 44 10Diclorotetrafluoroetanos
2903 44 90Cloropentafluoroetano
Grupo II2903 45 10Clorotrifluorometano
2903 45 15Pentaclorofluoroetano
2903 45 20Tetraclorodifluoroetanos
2903 45 25Heptaclorofluoropropanos
2903 45 30Hexaclorodifluoropropanos
2903 45 35Pentaclorotrifluoropropanos
2903 45 40Tetraclorotetrafluoropropanos
2903 45 45Tricloropentafluoropropanos
2903 45 50Diclorohexafluoropropanos
2903 45 55Cloroheptafluoropropanos
Grupo III2903 46 10Bromoclorodifluorometano
2903 46 20Bromotrifluorometano
2903 46 90Dibromotetrafluoroetanos
Grupo IV2903 14 00Tetracloruro de carbono
Grupo V2903 19 101,1,1-Tricloroetano (metilcloroformo)
Grupo VI2903 39 11Bromometano (bromuro de metilo)
Grupo VII2903 49 30Hidrobromofluorocarburos, -etanos o -propanos
Grupo VIII2903 49 11Clorodifluorometano (HCFC-22)
2903 49 151,1-Dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)
2903 49 19Otros hidroclorofluorometanos, -etanos o -propanos (HCFC)
Grupo IXex290349 80Bromoclorometano
Mezclas3824 71 00Mezclas que contengan clorofluorocarburos (CFC), incluso con hidroclorofluorocarburos (HCFC), perfluorocarburos (PFC) o hidrofluorocarburos (HFC)
3824 72 00Mezclas que contengan bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetanos
3824 73 00Mezclas que contengan hidrobromofluorocarburos (HBFC)
3824 74 00Mezclas que contengan hidroclorofluorocarburos (HCFC), incluso con perfluorocarburos (PFC) o hidrofluorocarburos (HFC), pero que no contengan clorofluorocarburos (CFC)
3824 75 00Mezclas que contengan tetracloruro de carbono
3824 76 00Mezclas que contengan 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformo)
3824 77 00Mezclas que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano
(1) A kód előtt szereplő „ex” előtag arra utal, hogy a „Megnevezés” oszlopban jelzett anyagokon túlmenően az alszám alá más anyagok is tartozhatnak.

V. MELLÉKLET

Szabályozott anyagokat tartalmazó termékek Kombinált Nómenklatúra (KN) kódjai ( 9 )

1. Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsik és tehergépjárművek

KN-kódok

8701 20 10 - 8701 90 90

8702 10 11 - 8702 90 90

8703 10 11 - 8703 90 90

8704 10 11 - 8704 90 90

8705 10 00 - 8705 90 00

8706 00 11 - 8706 00 99

2. Háztartási és kereskedelmi hűtő és légkondicionáló berendezések és hőszivattyúk

Hűtőszekrények:

KN-kódok

8418 10 10 - 8418 29 00

8418 50 11 - 8418 50 99

8418 61 10 - 8418 69 99

Fagyasztók:

KN-kódok

8418 10 10 - 8418 29 00

8418 30 10 - 8418 30 99

8418 40 10 - 8418 40 99

8418 50 11 - 8418 50 99

8418 61 10 - 8418 61 90

8418 69 10 - 8418 69 99

Légszárítók:

KN-kódok

8415 10 00 - 8415 83 90

8479 60 00

8479 89 10

8479 89 98

Vízhűtők és gáz-cseppfolyósító egységek:

KN-kódok

8419 60 00

8419 89 98

Jéggyártó készülékek:

KN-kódok

8418 10 10 - 8418 29 00

8418 30 10 - 8418 30 99

8418 40 10 - 8418 40 99

8418 50 11 - 8418 50 99

8418 61 10 - 8418 61 90

8418 69 10 - 8418 69 99

Légkondicionáló berendezések és hőszivattyúk:

KN-kódok

8415 10 00 - 8415 83 90

8418 61 10 - 8418 61 90

8418 69 10 - 8418 69 99

8418 99 10 - 8418 99 90

3. Aeroszolos termékek, az orvosi aeroszolok kivételével

Élelmiszeripari termékek:

KN-kódok

0404 90 21 - 0404 90 89

1517 90 10 - 1517 90 99

2106 90 92

2106 90 98

Festékek és lakkok, előkészített vizes pigmentek és színezőanyagok:

KN-kódok

3208 10 10 - 3208 10 90

3208 20 10 - 3208 20 90

3208 90 11 - 3208 90 99

3209 10 00 - 3209 90 00

3210 00 10 - 3210 00 90

3212 90 90

Parfümök, szépségápolási és testápolási készítmények:

KN-kódok

3303 00 10 - 3303 00 90

3304 30 00

3304 99 00

3305 10 00 - 3305 90 90

3306 10 00 - 3306 90 00

3307 10 00 - 3307 30 00

3307 49 00

3307 90 00

Felületaktív készítmények:

KN-kódok

3402 20 10 - 3402 20 90

Kenőanyag készítmények:

KN-kódok

2710 00 81

2710 00 97

3403 11 00

3403 19 10 - 3403 19 99

3403 91 00

3403 99 10 - 3403 99 90

Tisztítószerek:

KN-kódok

3405 10 00

3405 20 00

3405 30 00

3405 40 00

3405 90 10 - 3405 90 90

Éghető anyagból készült cikkek:

KN-kódok

3606 10 00

Rovarirtó, rágcsálóirtó, gombaölő és gyomirtó szerek stb.:

KN-kódok

3808 10 10 - 3808 10 90

3808 20 10 - 3808 20 80

3808 30 11 - 3808 30 90

3808 40 10 - 3808 40 90

3808 90 10 - 3808 90 90

Végkikészítőszerek stb.:

KN-kódok

3809 10 10 - 3809 10 90

3809 91 00 - 3809 93 00

Tűzoltó készülékekhez használt készítmények és töltőpatronok; töltött tűzoltó gránátok:

KN-kódok

3813 00 00

Szerves oldószerkeverékek stb.:

KN-kódok

3814 00 10 - 3814 00 90

Előkészített jégtelenítő folyadékok:

KN-kód

3820 00 00

Vegyipari vagy kapcsolódó iparágak termékei:

KN-kódok

3824 90 10

3824 90 35

3824 90 40

3824 90 45 - 3824 90 95

Szilikonok elsődleges formájukban:

KN-kód

3910 00 00

Fegyverek:

KN-kód

9304 00 00

4. Hordozható tűzoltó készülékek:

KN-kódok

8424 10 10 - 8424 10 99

5. Szigetelő lapok, panelek és csőburkolatok

KN-kódok

3917 21 10 - 3917 40 90

3920 10 23 - 3920 99 90

3921 11 00 - 3921 90 90

3925 10 00 - 3925 90 80

3926 90 10 - 3926 90 99

6. Prepolimerek

KN-kódok

3901 10 10 - 3911 90 99

VI. MELLÉKLET

A 2. cikk tizenhatodik francia bekezdésében említett szabályozott anyagokat reakcióközegként használó folyamatok

a) Szén-tetraklorid felhasználása nitrogén-triklorid eltávolítására klór és marónátron termelésénél;

b) Szén-tetraklorid felhasználása klórgáz visszanyerésére a klórgázgyártásból származó véggázból;

c) Szén-tetraklorid felhasználása klórkaucsuk előállításánál;

d) Szén-tetraklorid felhasználása izobutil-acetofenon (ibuprofen fájdalomcsillapító) gyártásánál;

e) Szén-tetraklorid felhasználása polifenilén-tereftalamid gyártásánál;

f) Szén-tetraklorid felhasználása a radioaktívként megjelölt cianokobalamin gyártásánál;

g) CFC-11 felhasználása finom szintetikus poliolefin rostlap gyártásánál;

h) CFC-12 felhasználása Z-perfluor-poliéterek és difunkcionális származékaik perfluor-poliéter-poliperoxid elővegyületeinek fotokémiai szintézisénél;

i) CFC-113 felhasználása perfluor-poliéter-poliperoxid köztestermék redukciójára perfluor-poliéter-diészterek gyártásához;

j) CFC-113 felhasználása magas funkcionalitású perfluor-poliéter-diolok előkészítéséhez;

k) Szén-tetraklorid felhasználása Cyclodime előállításához;

l) HCFC-k használata az a)-k) pontokban felsorolt folyamatokban CFC vagy szén-tetraklorid helyettesítésére.

VII. ME LLÉKLET

Halon kritikus alkalmazása

A halon 1301 felhasználása

- repülőgépeken a legénységi fülkék, hajtóműgondolák, rakterek és az üzemanyagtartály és a repülőgép külső burkolata közötti tér védelmére, valamint az üzemanyagtartály védelmére,

- katonai szárazföldi és vízi járművekben a személyzet által használt helyiség és a gépház védelmére,

- olyan, emberek tartózkodási helyéül szolgáló helyeknek a védelmére, ahová gyúlékony folyadékok, illetve gázok juthatnak a katonai és olaj-, gáz- és vegyipari ágazatban, valamint meglévő teherhajókon,

- fegyveres testületekhez tartozó vagy más nemzetbiztonsági szempontból alapvető fontosságú, meglévő, személyzettel ellátott kommunikációs és parancsnoki központok védelmére,

- olyan helyiségek védelmére, ahol fennállhat a radioaktív anyagok szétszóródásának a veszélye,

- a Csatorna Alagútban és az azzal kapcsolatos létesítményekben és guruló vasúti állományban.

A halon 1211 felhasználása:

- katonai szárazföldi és vízi járművekben a személyzet által használt helyiség és a gépház védelmére,

- repülőgép fedélzeten használt kézi tűzoltó készülékekben és a hajtóművek beépített tűzoltó berendezéseiben,

- repülőgépeken a legénységi fülkék, hajtóműgondolák, rakterek és az üzemanyagtartály és a repülőgép külső burkolata közötti tér védelmére,

- tűzoltók által a kezdeti tűzelfojtáshoz használt, a személyes biztonság szempontjából fontos tűzoltó készülékekben,

- személyeken használt katonai és rendőrségi tűzoltó készülékekben.

A halon 2402 felhasználása kizárólag Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia területén:

- repülőgépeken a legénységi fülkék, hajtóműgondolák, rakterek és az üzemanyagtartály és a repülőgép külső burkolata közötti tér védelmére,

- katonai szárazföldi és vízi járművekben a személyzet által használt helyiség és a gépház védelmére,

- olyan, emberek tartózkodási helyéül szolgáló helyeknek a védelmére, ahová gyúlékony folyadékok, illetve gázok juthatnak a katonai és olaj-, gáz- és vegyipari ágazatban, valamint meglévő teherhajókon,

- fegyveres testületekhez tartozó vagy más, nemzetbiztonsági szempontból alapvető fontosságú, meglévő, személyzettel ellátott kommunikációs és parancsnoki központok védelmére,

- olyan helyiségek védelmére, ahol fennállhat a radioaktív anyagok diszperziójának a veszélye,

- repülőgép fedélzeten használt kézi tűzoltó készülékekben és a hajtóművek beépített tűzoltó berendezéseiben,

- tűzoltók által a kezdeti tűzelfojtáshoz használt, a személyes biztonság szempontjából fontos tűzoltó készülékekben,

- személyeken használt katonai és rendőrségi tűzoltó készülékekben.

A halon 2402 felhasználása csak Bulgáriában:

- repülőgépeken a legénységi fülkék, a hajtóműgondolák, a rakterek, az üzemanyagtartály és a repülőgép külső burkolata közötti tér, valamint az üzemanyagtartály védelmére,

- katonai szárazföldi és vízi járművekben a személyzet által használt helyiség és a gépház védelmére.

( 1 ) HL C 286., 1998.9.15., 6. o. és

HL C 83., 1999.3.25., 4. o.

( 2 ) HL C 40., 1999.2.15., 34. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1998. december 17-i véleménye (HL C 98., 1999.4.9., 266. o.), 1999. szeptember 16-án megerősítve, a Tanács 1999. február 23-i közös álláspontja (HL C 123., 1999.5.4., 28. o.) és az Európai Parlament 1999. december 15-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2000. június 13-i határozata és a Tanács 2000. június 16-i határozata.

( 4 ) HL L 297., 1988.10.31., 8. o.

( 5 ) HL L 333., 1994.12.22., 1. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o., A legutóbb az 955/1999/EK rendelettel (HL L 119., 1999.5.7., 1. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb a 96/350/EK bizottsági határozattal (HL L 135., 1996.6.6., 32. o.) módosított irányelv.

( 9 ) Ezek a vámkódok a tagállamok vámhatóságai számára szolgálnak útmutatásul.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000R2037 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000R2037&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000R2037-20090807 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000R2037-20090807&locale=hu

Tartalomjegyzék