32009R0759[1]

A Bizottság 759/2009/EK rendelete ( 2009. augusztus 19. ) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló 21/2004/EK tanácsi rendelet mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG 759/2009/EK RENDELETE

(2009. augusztus 19.)

a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról szóló 21/2004/EK tanácsi rendelet mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) A 21/2004/EK rendelet előírja, hogy rendelkezéseivel összhangban minden tagállamnak rendszert kell létrehoznia a juh- és kecskefélék azonosítására és nyilvántartására.

(2) A rendszer az alábbi négy elemből áll: az egyes állatok azonosítására szolgáló azonosító eszköz; az egyes gazdaságokban vezetett, naprakész nyilvántartások; szállítási okmányok; valamint egy központi nyilvántartás vagy számítógépes adatbázis. Az említett rendelet melléklete meghatározza az ezekre az elemekre vonatkozó követelményeket.

(3) A 21/2004/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése jelenleg előírja, hogy a 12 hónapos kor elérése előtt levágásra, de sem Közösségen belüli kereskedelemre, sem pedig harmadik országokba irányuló kivitelre nem szánt állatok esetében a melléklet A. szakaszának 7. pontjában leírt azonosítási módszert lehet használni. Egyes esetekben azonban az eredetileg levágásra szánt állatokat a születési gazdaságtól eltérő helyen használják tenyésztésre. Ezért ennek megfelelően engedélyezni kell, hogy az ilyen állatokat, miután elhagyták a születési gazdaságot, egyedi azonosítóval lássák el, feltéve, hogy az egyes állatok visszakövethetők a születési gazdaságig.

(4) A 21/2004/EK rendelet mellékletének C. szakasza meghatározza azokat az információkat, amelyeket a szállítási okmánynak tartalmaznia kell. Annak érdekében, hogy a szállítási okmányra minden egyes állat egyedi azonosító kódját felvegyék, az állatokat induláskor egyenként kell leolvasni. Az állatokat újra leolvassák a rendeltetési gazdaságban. A közigazgatási terhek csökkentésének érdekében meg kell engedni, hogy, bizonyos feltételek teljesülése esetén, az állatok azonosító kódját az indulás szerinti gazdaság helyett a rendeltetési gazdaságban rögzítsék.

(5) A 21/2004/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése jelenleg előírja, hogy bizonyos állattartóknak legalább évente leltárt kell készíteniük az állatokról. Ugyanezen rendelet mellékletének D. szakasza előírja, hogy bizonyos információkat a számítógépes adatbázisban kell tárolni. A leltár eredményei részét képzik ezen információknak. A közigazgatási terhek csökkentésének érdekében megengedhető, hogy ezeket az eredményeket ne tartsák nyilván azokban a tagállamokban, ahol a központi számítógépes adatbázis az adott melléklet D. szakaszában előírt információ mellett az egyes gazdaságokban tartott minden egyes állat egyedi azonosító kódját is tartalmazza.

(6) A 21/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 21/2004/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. augusztus 19-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 5., 2004.1.9., 8. o.

MELLÉKLET

A 21/2004/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. szakasz 7. pontja harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben az e ponttal összhangban azonosított állatokat 12 hónapos koruknál tovább tartják, vagy Közösségen belüli kereskedelemre, illetve harmadik országokba irányuló kivitelre szánják, azokat az 1-4. ponttal összhangban kell azonosítani, annak érdekében, hogy minden egyes állat teljes mértékben visszakövethető legyen a születési gazdaságáig."

2. A C. szakasz 2. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"2. 2011. január 1-jétől az indulás szerinti gazdaság állattartója köteles a szállítás előtt minden egyes olyan állat egyedi azonosító kódját feltüntetni a szállítási okmányon, amelyet az A. szakasz 1-6. pontjával összhangban azonosítottak. Az első albekezdéstől eltérően az illetékes hatóság Közösségen belüli kereskedelmet nem érintő szállítás esetén engedélyezheti, hogy az állatok egyedi azonosító kódját az indulás szerinti gazdaság állattartója nevében a rendeltetési gazdaság rögzítse, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az állatokat nem ugyanazzal a szállítóeszközzel szállítják, mint a más gazdaságból származó állatokat, kivéve, ha az egyes tételeket fizikailag elkülönítik egymástól;

b) a rendeltetési gazdaság rendelkezik az illetékes hatóság engedélyével, miszerint az indulási gazdaság állattartója nevében rögzítheti az állatok egyedi azonosító kódjait;

c) kidolgozták a megfelelő eljárásokat, amelyek szerint az indulás utáni 48 órán belül:

i. minden egyes állat egyedi azonosító kódját a B. szakasz 2. a) pontjában foglaltaknak megfelelően az indulás szerinti gazdaság állomány-nyilvántartójába felveszik;

ii. a szállításra vonatkozó információt az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják, hogy a számítógépes adatbázist a D. szakasz 2. pontjának megfelelően frissíteni tudják."

3. A D. szakasz 1. f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"f) a 7. cikk (2) bekezdésében előírt leltár eredményei és elvégzésének időpontja, kivéve azokban a tagállamokban, ahol a központi számítógépes adatbázis tartalmazza az egyes gazdaságokban tartott minden egyes állat egyedi azonosító kódját."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0759 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0759&locale=hu

Tartalomjegyzék