32018D0747[1]

A Tanács (EU) 2018/747 végrehajtási határozata (2018. május 14.) az N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

A TANÁCS (EU) 2018/747 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. május 14.)

az N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) A 2005/387/IB határozat 6. cikke alapján a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának kibővített tudományos bizottsága rendkívüli ülésén kockázatértékelési jelentést készített az N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)-1H-indazol-3-karboxamid ("ADB-CHMINACA") új pszichoaktív anyagról, majd ezt a jelentést 2017. november 14-én a Bizottságnak és a Tanácsnak benyújtotta.

(2) Az ADB-CHMINACA egy szintetikus kannabinoid. Hatásaiban hasonló mint a THC, amely a kannabisz legfőbb pszichoaktív hatásaiért felelős, de az ADB-CHMINACA életveszélyes toxicitása még erősebb. Egyrészt az ADB-CHMINACA jelentős hatáserőssége, másrászt az a tény, hogy és az anyag nagy és változó tartalma a dohánykeverékekben magas kockázatú mérgezésnek minősül, azt jelenti, hogy az ADB-CHMINACA-nak jelentős a mérgezési kockázata.

(3) Az ADB-CHMINACA az Unióban legalább 2014 augusztusa óta hozzáférhető, és megjelenését 17 tagállamban derítették fel. Általában valószínűsíthető, hogy az ADB-CHMINACA-t jellege miatt előfordulásánál kisebb számban jelentik be, mivel az ADB-CHMINACA-ra nem végeznek rutinszerű ellenőrzéseket. Az ADB-CHMINACA-t elsősorban növényi anyag vagy por formájában foglalták le, de kisebb mértékben egyéb fizikai formákban, például itatóspapírként (bélyegként) is felderítettek. Az Unión belül több mint 630 lefoglalás történt.

(4) Az ADB-CHMINACA-val összefüggésben három tagállam eddig összesen 13 halálesetet jelentett. Legalább kilenc haláleset kapcsán megállapított halált vagy maga az ADB-CHMINACA okozta, vagy feltehetően hozzájárult a halál beálltához, egy tagállam az ADB-CHMINACA-hoz köthető három nem halálos kimenetelű heveny mérgezést is bejelentett. Valószínűsíthető, hogy az ADB-CHMINACA jellege miatt okozta halálos kimenetelű mérgezéseket, illetve haláleseteket a tényleges előfordulásuknál kisebb számban derítik fel és jelentik be.

(5) Nincs arra utaló információ, hogy a szervezett bűnözés szerepet játszik az ADB-CHMINACA Unión belüli előállításában, terjesztésében, kereskedelmében és kínálatában. A rendelkezésre álló adatok arra engednek következtetni, hogy az ADB-CHMINACA-t Kínában működő vegyipari vállalatok állítják elő.

(6) Az ADB-CHMINACA-t jellemzően a kábítószer-fogyasztási kellékeket árusító boltok a "legal high-t" dohánykeverékként vagy porként értékesítik kis- és nagykereskedelmi mennyiségekben, valamint a kannabisz "legális" helyettesítőjeként az interneten árulják. Közvetlenül a kábítószerek feketepiacán is értékesíthetik. Mivel az ilyen termékek csomagolása ritkán tünteti fel az összetevőket, a fogyasztók alapvetően nincsenek tisztában azzal, hogy szintetikus kannabinoidot, vagy hogy konkrétan ADB-CHMINACA-t használnak.

(7) Az ADB-CHMINACA-nak nincs elismert humán, illetve állatgyógyászati felhasználása az Unióban és úgy tűnik máshol sem. Semmilyen jel nem utal arra, hogy az ADB-CHMINACA-t az analitikai célú referenciaanyagkénti alkalmazásán, valamint a tudományos kutatásokban való használatán kívül bármilyen egyéb célra felhasználható lenne.

(8) A kockázatértékelési jelentésből kiderül, hogy további kutatások révén az ADB-CHMINACA kapcsán felmerült több olyan kérdés is megválaszolható lenne, amelyek arra vezethetők vissza, hogy nem állnak rendelkezésre adatok arról, hogy az anyag milyen kockázatokat rejt magában az egyének egészsége, a közegészségügy és a társadalom szempontjából. Ugyanakkor az anyag által jelentett egészségügyi és társadalmi kockázatokra vonatkozó, rendelkezésre álló bizonyítékok elegendő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy az ADB-CHMINACA-t az egész Unióban ellenőrzési intézkedések alá vessék.

(9) Az ADB-CHMINACA-t sem az Egyesült Nemzetek 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezményében, sem az Egyesült Nemzetek pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezményében nem vették az ellenőrzött anyagok jegyzékébe. Az Egyesült Nemzetek rendszere keretében az ADB-CHMINACA jelenleg nem áll értékelés alatt.

(10) mivel az ADB-CHMINACA-t 13 tagállam a kábítószer-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti jogszabályai alapján ellenőrzés alá vonta, négy tagállam pedig egyéb jogszabályi intézkedéseket alkalmaz az ADB-CHMINACA ellenőrzésére, ha az ADB-CHMINACA-t az egész Unióban ellenőrzési intézkedések alá vetnék, az segítene egyfelől elkerülni, hogy akadályok hátráltassák a határon átnyúló bűnüldözést és igazságügyi együttműködést, másfelől pedig védelmet nyújtana az anyag beszerezhetősége és fogyasztása által jelentett kockázatokkal szemben.

(11) A 2005/387/IB határozat végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra annak érdekében, hogy uniós szinten gyors és szakértelmen alapuló válaszlépéseket lehessen tenni a tagállamok által felderített és bejelentett új pszichoaktív anyagok megjelenésére azáltal, hogy az ilyen anyagokat az egész Unióban ellenőrzési intézkedések alá veti. Mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek, és az erre vonatkozó eljárást is lefolytatták, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia annak érdekében, hogy az ADB-CHMINACA-t az egész Unióban ellenőrzési intézkedések alá vessék.

(12) Dániára nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(13) Írországra nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(14) Az Egyesült Királyságra nézve a 2005/387/IB határozat nem kötelező, ezért nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobután-2-il)-1-(ciklohexil-metil)-1H-indazol-3-karboxamid (ADB-CHMINACA) új pszichoaktív anyagot az egész Unióban ellenőrzési intézkedések alá kell vetni.

2. cikk

Legkésőbb 2019. május 23-ig a tagállamok nemzeti jogukkal összhangban meghozzák a szükséges intézkedéseket, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló, 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiken alapuló jogszabályaik előírásainak megfelelően az ADB-CHMINACA ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók alá vonják.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződéseknek megfelelően kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. ZAHARIEVA

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

(2) 2018. május 3-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D0747 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D0747&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére