31991L0675[1]

A Tanács Irányelve (1991. december 19.) egy Biztosítási Bizottság létrehozásáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1991. december 19.)

egy Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-Bizottság létrehozásáról

(91/675/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésének harmadik mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködve ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Tanács a Bizottságra ruházza a Tanács által megállapított szabályok végrehajtásának jogkörét;

mivel a Tanács a nem-életbiztosításról és életbiztosításról szóló irányelveinek alkalmazásához végrehajtási intézkedések szükségesek; mivel különösen, hogy a biztosítási ágazat fejlődése követhető legyen, időről időre technikai kiigazítások szükségesek; mivel helyénvaló, hogy ezek az intézkedések a Bizottságra ruházott végrehajtási jogok gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról ( 4 ) szóló, 1987. július 13-i 87/373/EGK tanácsi határozat 2. cikk III. eljárása (b) változatának megfelelően történjenek;

mivel ehhez egy Biztosítási Bizottság létrehozása szükséges;

mivel a Biztosítási Bizottság létrehozása nem zárja ki a biztosítóintézetek üzleti tevékenységének megkezdését és folytatását felügyelő hatóságok közti együttműködés más formáit, különösen a Biztosításfelügyeleti Hatóságok Konferenciáján belüli együttműködést, amely különösen illetékes a közösségi irányelvek végrehajtási jegyzőkönyveinek megfogalmazásában; mivel a bizottság és a Konferencia közötti szoros együttműködés különösen hasznosnak bizonyulna;

mivel a nem-életbiztosításoknál és az életbiztosításoknál felmerülő problémák vizsgálata kívánatossá teszi az illetékes hatóságok és a Bizottság közötti együttműködést; mivel helyénvaló, hogy ezt a feladatot a Biztosítási Bizottság lássa el; mivel emellett biztosítani kell azt is, hogy a Biztosítási Bizottság tevékenységei, és a Közösség jogszabályai által létrehozott egyéb hasonló jellegű bizottságok tevékenységei közötti összhang megfelelő legyen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A Bizottság munkáját az - 2004/9/EK bizottsági határozattal ( 5 ) létrehozott - európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2) A Bizottság 2004/6/EK határozatával ( 6 ) létrehozott, a biztosítások és a foglalkoztatói nyugdíjak európai felügyeleti bizottságának elnöke megfigyelőként részt vesz a bizottság ülésein.

(3) A bizottság szakértőket, illetve megfigyelőket kérhet fel az ülésein való részvételre.

(4) A bizottság titkárságát a Bizottság biztosítja.

2. cikk

Az e cikkre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat ( 7 ) 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2.a cikk

Az e cikkre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 230., 1990.9.15., 5. o.

( 2 ) HL C 240., 1991.9.16., 117. o. és HL C 305., 1991.11.25.

( 3 ) HL C 102., 1991.4.18., 11. o.

( 4 ) HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

( 5 ) HL L 3., 2004.1.7., 34. o.

( 6 ) HL L 3., 2004.1.7., 30. o.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0675 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0675&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991L0675-20080320 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991L0675-20080320&locale=hu