31991L0675[1]

A Tanács Irányelve (1991. december 19.) egy Biztosítási Bizottság létrehozásáról

A Tanács irányelve

(1991. december 19.)

egy Biztosítási Bizottság létrehozásáról

(91/675/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésének harmadik mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Tanács a Bizottságra ruházza a Tanács által megállapított szabályok végrehajtásának jogkörét;

mivel a Tanács a nem-életbiztosításról és életbiztosításról szóló irányelveinek alkalmazásához végrehajtási intézkedések szükségesek; mivel különösen, hogy a biztosítási ágazat fejlődése követhető legyen, időről időre technikai kiigazítások szükségesek; mivel helyénvaló, hogy ezek az intézkedések a Bizottságra ruházott végrehajtási jogok gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról [4] szóló, 1987. július 13-i 87/373/EGK tanácsi határozat 2. cikk III. eljárása (b) változatának megfelelően történjenek;

mivel ehhez egy Biztosítási Bizottság létrehozása szükséges;

mivel a Biztosítási Bizottság létrehozása nem zárja ki a biztosítóintézetek üzleti tevékenységének megkezdését és folytatását felügyelő hatóságok közti együttműködés más formáit, különösen a Biztosításfelügyeleti Hatóságok Konferenciáján belüli együttműködést, amely különösen illetékes a közösségi irányelvek végrehajtási jegyzőkönyveinek megfogalmazásában; mivel a bizottság és a Konferencia közötti szoros együttműködés különösen hasznosnak bizonyulna;

mivel a nem-életbiztosításoknál és az életbiztosításoknál felmerülő problémák vizsgálata kívánatossá teszi az illetékes hatóságok és a Bizottság közötti együttműködést; mivel helyénvaló, hogy ezt a feladatot a Biztosítási Bizottság lássa el; mivel emellett biztosítani kell azt is, hogy a Biztosítási Bizottság tevékenységei, és a Közösség jogszabályai által létrehozott egyéb hasonló jellegű bizottságok tevékenységei közötti összhang megfelelő legyen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A Bizottságot egy "Biztosítási Bizottság"-nak nevezett bizottság (a továbbiakban "bizottság") támogatja, amely a tagállamok képviselőiből áll, elnöke pedig a Bizottság képviselője.

(2) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

2. cikk

(1) Amikor a Tanács az általa a közvetlen nem életbiztosítás és a közvetlen életbiztosítás területén elfogadott jogi aktusok szabályainak végrehajtási jogkörét átruházza a Bizottságra, a (2) bekezdésben leírt eljárást kell alkalmazni.

(2) A Bizottság képviselője előterjeszti a bizottságnak a szükséges intézkedések tervezetét. A bizottság olyan határidőn belül adja át véleményét a tervezetről, amelyet az elnök az ügy sürgősségének megfelelően határozhat meg. Az átadott véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdése alapján meghatározott többséggel kell meghozni olyan határozatok esetében, amelyeket a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia. A bizottságon belül a tagállamok képviselőinek szavazatait az e cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

A Bizottság elfogadja a tervezett intézkedéseket, ha azok megfelelnek a bizottság véleményének.

Ha a tervezett intézkedések nem felelnek meg a bizottság véleményének, vagy ha nincs átadott vélemény, a Bizottság késedelem nélkül a Tanács elé terjeszt egy javaslatot a szükséges intézkedésekről. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a Tanács elé terjesztés időpontjától számított három hónapos időtartam lejártával a Tanács nem intézkedett, a Bizottság elfogadja a tervezett intézkedéseket, kivéve, ha a Bizottság egyszerű többséggel ezek ellen az intézkedések ellen szavazott.

3. cikk

(1) A bizottság minden olyan kérdést megvizsgál, amely a biztosítási ágazatot érintő közösségi intézkedésekhez, különösen a közvetlen biztosításról szóló irányelvek alkalmazásához kapcsolódik.

A Bizottság azokkal az új javaslatokkal kapcsolatban is kikérheti a bizottság véleményét, amelyeket a Tanács elé kíván terjeszteni a közvetlen életbiztosítás és a közvetlen nem-életbiztosítás területén szükséges további koordinációról.

(2) A bizottság nem foglalkozik az egyes biztosítóintézetek egyedi problémáival.

4. cikk

A bizottság 1992. január 1-jén kezdi meg működését.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Dankert

[1] HL C 230., 1990.9.15., 5. o.

[2] HL C 240., 1991.9.16., 117. o. és HL C 305., 1991.11.25.

[3] HL C 102., 1991.4.18., 11. o.

[4] HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0675 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0675&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére