32004D0006[1]

A Bizottság határozata (2003. november 5.) a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak európai felügyeleti bizottságának létrehozásárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(2003. november 5.)

a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak európai felügyeleti bizottságának létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/6/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) A Bizottság 2001. júniusában elfogadta az Európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának létrehozásáról szóló 2001/527/EK [1], valamint az európai értékpapír-bizottság létrehozásáról szóló 2001/528/EK [2] határozatot.

(2) A 2002. február 5-i és november 21-i állásfoglalásában az Európai Parlament jóváhagyta a bölcsek bizottságának jelentésében javasolt négyszintű szabályozási keretet és kérte, hogy e megközelítés bizonyos vonatkozásait terjesszék ki a banki és a biztosítási ágazatra is, mindezt azzal a feltétellel, hogy a Tanács egyértelműen elkötelezi magát a megfelelő intézményi egyensúly biztosítására.

(3) A Tanács 2002. december 3-án felkérte a Bizottságot, hogy ilyen megállapodásokat és a lehető legsürgősebben új tanácsadó bizottságokat hozzon létre a banki műveletek, a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek terén.

(4) Létre kell hozni a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak európai felügyeleteinek bizottságát (a továbbiakban: a bizottság), hogy az a megfontolás, a véleménycsere, valamint a Bizottság számára a biztosítás, viszontbiztosítás és foglalkoztatói nyugdíjrendszerek terén a tanácsadás független szerveként szolgáljon. A foglalkoztatói nyugdíjrendszereket illetően azonban a bizottság csak a szabályozási és felügyeleti kérdésekkel foglalkozik, és tevékenysége nem érinti az olyan munkajogi és szociális jogi szempontokat, mint például a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek szervezete, beleértve a kötelező tagsággal (belépéssel) kapcsolatos kérdéseket is, vagy a kollektív szerződések rendelkezései.

(5) A bizottságnak ezenkívül hozzá kell járulnia a közösségi jogszabályok tagállamokban történő következetes és időben történő végrehajtásához a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti hatékonyabb együttműködés biztosításával, kölcsönös szakértői értékelések megvalósításával és a már bevált gyakorlatok támogatásával.

(6) A bizottság megállapítja működési rendjét, melynek során figyelembe veszi különösen a vonatkozó illetékes nemzeti hatóságok jellemzőit, és szoros operatív kapcsolatot tart fenn a Bizottsággal, valamint az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról szóló, 2003. november 5-i 2004/9/EK bizottsági határozattal [3] létrehozott bizottsággal. A bizottság tagjai közül választja elnökét.

(7) A bizottság már korai fázisban mindenre kiterjedő, nyitott és átlátható konzultációkat folytat a piaci résztvevőkkel, fogyasztókkal és végfelhasználókkal.

(8) A bizottság kidolgozza saját eljárási szabályzatát, és teljes mértékben tiszteletben tartja az intézmények előjogait, valamint a Szerződés által meghatározott intézményi egyensúlyt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

"A biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak európai felügyeleteinek bizottsága" (a továbbiakban: a bizottság) néven létrejön egy, a Közösségben a biztosítási kérdésekkel és a foglalkoztatói nyugdíjügyekkel foglalkozó független tanácsadó csoport.

2. cikk

A bizottság feladata, hogy a Bizottság kérésére - az ügy sürgősségére tekintettel ez utóbbi által adott esetben megszabott határidőn belül - vagy saját kezdeményezésére tanácsokat adjon a Bizottságnak, különös tekintettel a biztosítás, viszontbiztosítás és foglalkoztatói nyugdíjrendszerek terén a végrehajtási intézkedések tervezeteinek kidolgozására.

A bizottság hozzájárul a közösségi irányelvek következetes végrehajtásához és a tagállamok felügyeleti gyakorlatának összehangolásához a Közösség egészében.

A bizottság emellett a felügyeleti együttműködés, valamint a felügyelt intézményekkel kapcsolatos információcsere fórumául is szolgál.

3. cikk

A bizottság a biztosítás, viszontbiztosítás és foglalkoztatói nyugdíjrendszerek felügyeletének terén illetékes nemzeti hatóságok magas szintű képviselőiből áll. Minden tagállam kijelöli illetékes hatóságaitól azon magas szintű képviselőket, akik részt vesznek a bizottság ülésein.

A Bizottság képviselteti magát a bizottság ülésein és kijelöl egy magas szintű képviselőt, aki a bizottság valamennyi tanácskozásán részt vesz.

Amennyiben valamely napirendi pont tárgyalása valamely felügyelt intézményre vonatkozó bizalmas információ cseréjét is magában foglalja, úgy az ilyen pontok tárgyalásában való részvétel a közvetlenül érintett felügyeleti hatóságokra korlátozható.

A bizottság tagjai közül választja meg elnökét.

A bizottság szakértőket és megfigyelőket hívhat meg az ülésein való részvételre.

A bizottság nem foglalkozik munkajogi és szociális jogi kérdésekkel, mint például a foglalkoztatói nyugdíjrendszerek szervezése, különös tekintettel a kötelező tagságra, valamint a kollektív szerződések rendelkezései.

4. cikk

A bizottság szoros operatív kapcsolatokat tart fenn a Bizottsággal, és a 2004/9/EK határozattal létrehozott bizottsággal.

A bizottság munkacsoportokat hozhat létre. A Bizottságot megfigyelőként meg kell hívni a munkacsoportok üléseire.

5. cikk

A bizottság, mielőtt véleményét megküldené a Bizottságnak, már korai szakaszban mindenre kiterjedő, nyitott és átlátható konzultációkat folytat a piaci résztvevőkkel, a fogyasztókkal és a végfelhasználókkal.

6. cikk

A bizottság a Bizottságnak éves jelentést terjeszt be.

7. cikk

A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát és megállapítja működési rendjét.

8. cikk

A bizottság 2003. november 24-én kezdi meg működését.

Kelt Brüsszelben, 2003. november 5-én.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 191., 2001.7.13., 43. o.

[2] HL L 191., 2001.7.13., 45. o.

[3] HL L 3., 2004.1.7., 34. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0006 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0006&locale=hu