31987L0372[1]

A Tanács irányelve (1987. június 25.) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1987. június 25.)

a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról

(87/372/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel a 84/549/EGK ajánlás ( 3 ) a távközlés terén összehangolt közös szemléleten alapuló szolgáltatások bevezetésére szólít fel;

mivel a modern távközlő hálózatok által kínált erőforrásokat a Közösség gazdasági fejlődése érdekében teljes mértékben ki kell használni;

mivel a mobilrádiótelefon-szolgáltatás az egyetlen eszköz a mozgó felhasználókkal való kapcsolatba lépésre, és a leghatékonyabb eszköz e felhasználók számára, hogy a nyilvános távközlő hálózatokhoz kapcsolódjanak;

mivel a helyhez kötött bázisállomások és mobilállomások közötti továbbítás és fogadás céljából a mobil rádiótávközlés a frekvenciasávok elosztásától és hozzáférhetőségétől függ;

mivel a Közösségben jelenleg használt frekvenciák és földfelszíni mobil rádiótávközlési rendszerek nagyon változatosak, és nem teszik lehetővé a Közösségben, beleértve a belvizeket és parti vizeket is, akár járműveken, hajón, vonaton vagy gyalog közlekedő összes felhasználó számára, hogy kihasználják az egész Európára kiterjedő szolgáltatások és az európai méretű piacok előnyeit;

mivel a második generációs digitális cellás mobil rádiótávközlési rendszerre való áttérés egyedülálló lehetőséget nyújt a valóban páneurópai mobil rádiótávközlés megteremtésére;

mivel a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) azt javasolta, hogy a 890-915 és 935-960 MHz frekvenciákat jelöljék ki egy ilyen rendszer számára, azoknak a rádiószabályzatoknak megfelelően, amelyekkel a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) a mobilrádiótelefon-szolgáltatások számára is kijelöli ezeket a frekvenciákat;

mivel ezeknek a frekvenciasávoknak egy részét egyes tagállamok közbenső rendszerek és egyéb rádiós szolgáltatások céljára használják vagy szándékoznak használni;

mivel a fent meghatározott frekvenciasávok egészének fokozatos hozzáférhetősége elengedhetetlen a valóban páneurópai mobil rádiótávközlés megteremtéséhez;

mivel a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetéséről szóló, 1987. június 25-i 87/371/EGK tanácsi ajánlás ( 4 ) végrehajtása, amelynek célja a páneurópai rendszer legkésőbb 1991-ben történő elindítása, lehetővé fogja tenni a rádiós átviteli útvonal gyors meghatározását;

mivel a jelenlegi technológiai és piaci trendek alapján megvalósítható célkitűzésnek tűnik, hogy az 1991. január 1-jétől számított 10 éven belül a 890-915 és 935-960 MHz-es frekvenciasávokat kizárólagosan a páneurópai rendszer foglalja le;

mivel a távközlő végberendezések típusjóváhagyása kölcsönös elismerésének kezdeti szakaszáról szóló, 1986. július 24-i 86/361/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) lehetővé fogja tenni a páneurópai digitális cellás mobilrádiótelefon-rendszerre vonatkozó közös megfelelőségi előírások gyors létrehozását;

mivel az elemző és előrejelző csoport (GAP) által a Vezető Tisztviselők Távközlési Csoportja (SOG-T) számára összeállított, a nyilvános mobil rádiótávközlésről szóló jelentés felhívta a figyelmet a megfelelő frekvenciák hozzáférhetőségének szükségességére mint a páneurópai digitális cellás mobil rádiótávközlés alapvető előfeltételére;

mivel a távközlési igazgatások, az Európai Postai és Távközlési Igazgatások Értekezlete (CEPT) és a tagállamok távközlésiberendezés-gyártói kedvezően nyilatkoztak erről a jelentésről,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET

1. cikk

(1) A tagállamok a 880-915 MHz-es és a 925-960 MHz-es frekvenciasávot (900 MHz-es sáv) hozzáférhetővé teszik a GSM- és az UMTS-rendszerek, valamint a GSM-rendszerek mellett működtethető, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására képes, más földfelszíni rendszerek számára is, összhangban az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (rádióspektrum-határozat) ( 6 ) értelmében elfogadott műszaki végrehajtási intézkedésekkel.

(2) A tagállamok ezen irányelv végrehajtása során megvizsgálják, hogy vajon a területükön a 900 MHz-es sáv hatályos kijelölése a versengő mobilhálózat-üzemeltetők számára várhatóan torzítani fogja-e a versenyt az érintett mobilpiacokon, és - ahol ez indokolt és arányos - az ilyen torzulásokat az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) ( 7 ) 14. cikkével összhangban kezelik.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "GSM-rendszer": elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az ETSI által kiadott GSM-szabványoknak, különösen az EN 301 502-nek és az EN 301 511-nek;

b) "UMTS-rendszer": elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az ETSI által kiadott UMTS-szabványoknak, különösen az EN 301 908-1-nek, az EN 301 908-2-nek, az EN 301 908-3-nak és az EN 301 908-11-nek.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2010. május 9-ig megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal ezen intézkedések szövegét, valamint az irányelv és az intézkedések közötti megfelelést bemutató táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 69., 1987.3.17., 9. o.

( 2 ) HL C 125., 1987.5.11. 159. o.

( 3 ) HL L 298., 1984.11.16. 49. o.

( 4 ) HL L 196., 1987.7.17., 81. o.

( 5 ) HL L 217., 1986.8.5., 21.o.

( 6 ) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

( 7 ) HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987L0372 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987L0372&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01987L0372-20091109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01987L0372-20091109&locale=hu