Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

32002D0676[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/ EK határozata (2002. március 7.) az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról (Rádióspektrum-határozat)

Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/ EK határozata

(2002. március 7.)

az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról ("Rádióspektrum-határozat")

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) 1999. november 10-én a Bizottság közleményt terjesztett az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága elé, amelyben - az európai közösségi távközlési, műsorterjesztési, szállítási és kutatás-fejlesztési (K+F) politikák keretében a rádióspektrum-politikáról szóló Zöld könyvről folytatott társadalmi vita eredményei alapján - javaslatot tett a rádióspektrum-politika terén teendő következő lépésekre. Az Európai Parlament 2000. május 18-i állásfoglalásában üdvözölte ezt a közleményt [4]. Hangsúlyozni kell, hogy kívánatos a közösségi rádióspektrum-politika bizonyos mértékű további összehangolása a szolgáltatások és alkalmazások körében, különösen a Közösség, illetve Európa területét lefedő szolgáltatások és alkalmazások esetében, továbbá azt is biztosítani szükséges, hogy a tagállamok az előírt módon tegyék alkalmazandóvá a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletének (CEPT) egyes határozatait.

(2) Ezért a Közösségben ágazatpolitikai és jogi keretet kell teremteni a politikák összehangolása érdekében, és - adott esetben - a rádióspektrum rendelkezésre állására és hatékony használatára vonatkozó olyan harmonizált feltételek biztosítása érdekében, amelyek a belső piacnak olyan közösségi politikák terén történő létrehozatalához és működéséhez szükségesek, mint az elektronikus hírközlési, a szállítási és a kutatás-fejlesztési (K+F) politika. A rádióspektrum használata tekintetében a politikákban közösségi szintű összehangolást és szükség szerint harmonizációt kell megvalósítani a közösségi politika céljainak hatékony elérése érdekében. A közösségi összehangolás és harmonizáció bizonyos esetekben a rádióspektrum használatának világméretű harmonizálását és összehangolását is segítheti. Ezzel egyidejűleg nemzeti szinten biztosítható a megfelelő műszaki háttér.

(3) A közösségi rádióspektrum-politikának hozzá kell járulnia a véleménynyilvánítás szabadságához - beleértve a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül -, valamint a média szabadságához és pluralizmusához.

(4) Ez a határozat azon az elven alapul, hogy amennyiben az Európai Parlament és a Tanács megállapodott egy, a rádióspektrumtól függő közösségi politika tárgyában, a kapcsolódó műszaki végrehajtási intézkedések elfogadásához komitológiai eljárásokat kell alkalmazni. A műszaki végrehajtási intézkedéseknek kifejezetten a rádióspektrum rendelkezésre állására és hatékony használatára vonatkozó harmonizált feltételekre, valamint a rádióspektrum-használattal összefüggő információk rendelkezésre bocsátására kell irányulniuk. Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [5] összhangban kell elfogadni.

(5) Minden új, rádióspektrumtól függő közösségi politikára irányuló kezdeményezést az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia a megfelelő szabályok szerint, a Bizottság javaslata alapján. A Bizottság kezdeményezési jogának sérelme nélkül, ennek a javaslatnak tartalmaznia kell többek között a tervezett politikának a meglévő spektrumhasználó csoportokra gyakorolt hatásával kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatást arról, ha a szóban forgó új politika új általános rádiófrekvencia-kiosztást tenne szükségessé.

(6) A műszaki végrehajtási intézkedések kidolgozása és elfogadása érdekében, valamint a közösségi rádióspektrum-politika kialakításához, kidolgozásához és végrehajtásához való hozzájárulás céljával, a Bizottságot egy bizottságnak kell segítenie, amelynek elnevezése rádióspektrum-bizottság, tagjai a tagállamok képviselői, elnöke pedig a Bizottság egy képviselője. A bizottságnak a rádióspektrumra vonatkozó, műszaki végrehajtási intézkedésre irányuló javaslatokat kell vizsgálnia. Ezek a javaslatok készülhetnek a bizottságban folytatott tanácskozások alapján, és egyedi esetekben a rádiófrekvencia-gazdálkodásért felelős nemzeti szervek általi műszaki előkészítő munkát is igényelhetnek. Amennyiben a műszaki végrehajtási intézkedések elfogadásához komitológiai eljárásokat alkalmaznak, a bizottságnak az ipar és minden érintett - kereskedelmi és nem kereskedelmi - felhasználó, valamint a többi érdekelt fél véleményét is figyelembe kell vennie az olyan technológiai, piaci és szabályozási fejlemények tárgyában, amelyek a rádióspektrum-használatot befolyásolhatják. A rádióspektrum-felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy szabadon rendelkezésre bocsáthassák az általuk szükségesnek vélt valamennyi információt. A bizottság dönthet úgy, hogy ülésein meghallgatja a rádióspektrum-felhasználók csoportjainak képviselőit, amennyiben ez valamely konkrét ágazat helyzetének megismeréséhez szükséges.

(7) Ha a közösségi politikák végrehajtásához a műszaki végrehajtási intézkedéseket meghaladó harmonizációs intézkedések elfogadása szükséges, a Bizottság a Szerződés alapján javaslatot nyújthat be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

(8) A rádióspektrum-politika nem alapozható kizárólag műszaki paraméterekre, hanem gazdasági, politikai, kulturális, egészségügyi és szociális szempontokat is figyelembe kell vennie. Továbbá a rendelkezésre álló, véges terjedelmű rádióspektrum iránt mutatkozó egyre növekvő kereslet azt fogja eredményezni, hogy a távközlési, műsorterjesztési, szállítási ágazat, a rendvédelem és honvédelem, valamint a tudományos közösségek rádióspektrum-felhasználóinak különböző csoportjai egymás ellenében fognak nyomást gyakorolni igényeik kielégítése céljából. A rádióspektrum-politikának ezért figyelembe kell vennie minden ágazatot, és igényeik között egyensúlyt kell kialakítania.

(9) Ez a határozat nem befolyásolhatja a tagállamoknak azt a jogát, hogy a közrend és a közbiztonság fenntartása, illetve a honvédelem érdekében szükséges korlátozásokat vezessenek be. Ha egy műszaki végrehajtási intézkedés többek között olyan rádiófrekvencia-sávokat is érintene, amelyeket valamely tagállam kizárólagosan és közvetlenül közbiztonsági és honvédelmi céljaira használ, a Bizottság a tagállam indokolt kérése alapján beleegyezhet átmeneti időszakok, illetve megosztási mechanizmusok alkalmazásába az adott intézkedés teljes körű végrehajtásának megkönnyítése érdekében. Erre tekintettel a tagállamok az általuk kizárólagosan és közvetlenül közbiztonsági és honvédelmi célra használt nemzeti frekvenciasávokról is tájékoztathatják a Bizottságot.

(10) Annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a tagállamok, a közösségi intézmények, az ipar, az érintett - kereskedelmi és nem kereskedelmi - felhasználók, valamint más érdekelt felek álláspontját az olyan technológiai, piaci és szabályozási fejlemények tárgyában, amelyek hatással lehetnek a rádióspektrum-használatra, a Bizottság az e határozat által létrehozott keretrendszeren kívül is szervezhet egyeztetést.

(11) A rádióspektrum műszaki igazgatásához tartozik a rádióspektrum frekvenciáinak harmonizációja és kiosztása. Az ilyen harmonizációnak tükröznie kell az általános ágazatpolitika közösségi szinten megállapított elveiből következő követelményeket. Nem tartoznak azonban a rádióspektrum műszaki igazgatása körébe a kijelölési és engedélyezési eljárások, sem annak eldöntése, hogy kell-e versenyeztetési kiválasztási eljárásokat alkalmazni a rádiófrekvenciák kijelölésekor.

(12) A rádiófrekvencia-kiosztás és az információk rendelkezésre állása terén történő harmonizációra irányuló műszaki végrehajtási intézkedések elfogadása céljából a bizottságnak együtt kell működnie a rádiófrekvencia-gazdálkodásért felelős nemzeti szervek rádióspektrum-szakértőivel. A meghatározott ágazatokban a megbízási eljárások során szerzett tapasztalatokra építve, például a műholdas személyi távközlési szolgáltatások terén a Közösségben történő összehangolt engedélyezési megközelítésről szóló, 1997. március 24-i 710/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat [6], valamint egy harmadik generációs mobil és vezeték nélküli kommunikációs rendszernek (UMTS) a Közösségben történő összehangolt bevezetéséről szóló, 1998. december 14-i 128/1999/EK európai parlamenti és tanácsi határozat [7] alkalmazásának eredményeképpen, a műszaki végrehajtási intézkedéseket a CEPT-nek adott megbízások eredményeként kell elfogadni. Ha a közösségi politikák végrehajtásához a CEPT hatáskörén kívül eső harmonizációs intézkedéseket kell elfogadni, a Bizottság a rádióspektrum-bizottság segítségével végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

(13) A CEPT-hez 44 európai ország tartozik. A CEPT műszaki harmonizációs intézkedéseket dolgoz ki a rádióspektrum-használatnak a Közösség határain túli összehangolása céljából, ami különösen fontos azon tagállamok számára, amelyekben a rádióspektrum-használatot befolyásolhatja a CEPT EU-tagsággal nem rendelkező tagjainak rádióspektrum-használata. Az e határozattal összhangban hozott határozatok és intézkedések esetében figyelembe kell venni a külső határokkal rendelkező tagállamok különleges helyzetét. Ha szükséges, a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy a tagállamokra kötelezővé tehesse a CEPT-nek adott megbízások eredményeit, és megfelelő alternatív intézkedéseket tegyen, amennyiben az ilyen megbízások eredményei nem állnak rendelkezésre, vagy nem minősülnek elfogadhatónak. Ez különösen a rádiófrekvenciák közösségi használatának összehangolását fogja biztosítani, összhangban az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ("keretirányelv") [8], és figyelembe véve az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("engedélyezési irányelv") [9] rendelkezéseit.

(14) A rádiófrekvenciák Közösségen belüli kiosztására, rendelkezésre állására és használatára vonatkozó megfelelő információk összehangolt és kellő időben történő nyilvánosságra hozatala alapvető elem a beruházási döntések és a politika kialakítása szempontjából. Úgyszintén alapvetőek azok a technológiai fejlesztések, amelyek új rádiófrekvencia-kiosztási és -gazdálkodási technikák és rádiófrekvencia-kijelölési módszerek megjelenéséhez vezetnek majd. A hosszú távú stratégiai szempontok kidolgozásához pontosan kell tudni, hogy a technológia fejlődése milyen következményekkel jár. Az erre vonatkozó információkat ezért a Közösségben hozzáférhetővé kell tenni, nem sértve az üzleti titoknak és a magántitoknak a távközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről szóló, 1997. december 15-i 97/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [10] alapján fennálló védelmét. Az ágazatközi rádióspektrum-politika végrehajtása az információ rendelkezésre állását a teljes rádióspektrum tekintetében szükségessé teszi. A rádióspektrum-használat Közösségen belüli és Európa más részeiben történő harmonizálásának általános céljára tekintettel az ilyen tárgyú tájékoztatás rendelkezésre állását európai szinten, felhasználóbarát módon össze kell hangolni.

(15) Ezért a rádióspektrum-használatról szóló információk közzétételére vonatkozó, meglévő közösségi és nemzetközi követelményeket ki kell egészíteni. Nemzetközi szinten az alapvető távközléssel foglalkozó csoport által a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében tárgyalt, szabályozási elveket ismertető referenciadokumentum azt is előírja, hogy a kiosztott rádiófrekvencia-sávok jelenlegi állapotára vonatkozó információ nyilvánosan hozzáférhető legyen. A 90/388/EGK irányelvnek a mobil- és a személyi távközlés tekintetében történő módosításáról szóló, 1996. január 16-i 96/2/EK bizottsági irányelv [11] előírta a tagállamok számára, hogy évente közzétegyék, vagy kérésre rendelkezésre bocsássák a rádiófrekvencia-kiosztási tervet, beleértve az ilyen frekvenciák jövőbeni kibővítésére vonatkozó terveket, de ez az irányelv csak a mobil- és a személyi távközlésre terjedt ki. Továbbá a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [12], valamint a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [13] előírja, hogy a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot azokról az interfészekről, amelyekre vonatkozóan a közösségi joggal való összeegyeztethetőségük felmérése érdekében állapítottak meg szabályozást.

(16) A 96/2/EK irányelv volt az alapja a CEPT által elfogadott első intézkedéscsomagnak, amelybe beletartozott az Európai Rádió-távközlési Bizottságnak a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatok közzétételéről szóló határozata (ERC/DEC/(97)01). Biztosítani kell, hogy a CEPT megoldásai tükrözzék a közösségi politika igényeit, és hogy megfelelő jogi alappal rendelkezzenek a közösségi végrehajtáshoz. E célból mind az eljárást, mind az anyagi jogot illetően különös intézkedéseket kell elfogadni a Közösségben.

(17) A közösségi vállalkozásokat tisztességes és megkülönbözetéstől mentes bánásmódban kell részesíteni a harmadik országokbeli rádióspektrumhoz való hozzáférés tekintetében. Lévén, hogy a rádióspektrumhoz való hozzáférés kulcsfontosságú tényező a vállalkozások fejlesztése és a közérdekű tevékenységek szempontjából, ezért azt is biztosítani kell, hogy a rádióspektrummal kapcsolatos közösségi követelmények tükröződjenek a nemzetközi tervezésben.

(18) A közösségi politikák végrehajtása a rádióspektrum-használat összehangolását igényelheti, különösen a Közösségen belüli roaming szolgáltatást (barangolást) lehetővé tevő eszközök nyújtását is magában foglaló hírközlési szolgáltatások tekintetében. Továbbá a rádióspektrum-használat bizonyos típusai olyan földrajzi lefedettséget biztosítanak, amely túllép az adott tagállam határain és a személyek mozgásának szükségessége nélkül lehetővé teszi határokon túli szolgáltatások nyújtását, mint például a műholdas hírközlési szolgáltatások. Ezért a Közösség számára biztosítani kell a megfelelő képviseletet minden olyan megfelelő nemzetközi szervezet és konferencia tevékenységében, amely rádiófrekvencia-gazdálkodási kérdésekkel foglalkozik, így például a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) és a Rádió-távközlési Világkonferenciák keretében.

(19) Az ITU Rádió-távközlési Világkonferenciái által jelenleg alkalmazott előkészítési és tárgyalási mechanizmusok kitűnő eredményeket hoztak a CEPT keretében történő önkéntes együttműködésnek köszönhetően, és a Közösség érdekeit az előkészítő munkák során figyelembe vették. A nemzetközi tárgyalások során a tagállamoknak és a Közösségnek közös fellépést kell kidolgozniuk és a tárgyalási folyamatban mindvégig szorosan együtt kell működniük a Közösség nemzetközi képviselete egységességének védelme érdekében, az Igazgatási Rádió-világértekezlet nyomán az 1992. február 3-i tanácsi következtetésekben elfogadott és az 1997. szeptember 22-i és 2000. május 2-i tanácsi következtetésekkel megerősített eljárásokkal összhangban. Az ilyen nemzetközi tárgyalásokat illetően a Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot arról, hogy valamely közösségi politikák érintettek-e, azzal a céllal, hogy megszerezze a Tanács jóváhagyását a közösségi politikák terén elérendő célokkal és a tagállamok által nemzetközi szinten kialakítandó állásponttal kapcsolatban. Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen álláspontok a rádiófrekvencia-gazdálkodással kapcsolatos műszaki vonatkozásokat is megfelelően figyelembe vegyék, a Bizottság e célból megbízást adhat a CEPT-nek. A tagállamoknak a rádiófrekvencia-gazdálkodásért felelős, vagy azzal foglalkozó nemzetközi fórumok keretében elfogadott megállapodások, illetve szabályzatok elfogadásáról szóló okmányokhoz együttes nyilatkozatot kell fűzniük, amelyben kijelentik, hogy az adott megállapodást vagy szabályzatot a Szerződés alapján rájuk háruló kötelezettségeknek megfelelően fogják alkalmazni.

(20) A kifejezetten a rádióspektrummal foglalkozó nemzetközi tárgyalásokon kívül vannak olyan egyéb, a Közösséget és harmadik országokat érintő nemzetközi megállapodások, amelyek hatással lehetnek a rádiófrekvencia-sávok használatára és az azok megosztását célzó tervekre, továbbá amelyek olyan témákkal foglalkoznak, mint a kereskedelem és a piacra jutás - beleértve a Kereskedelmi Világszervezet keretében létrejötteket -, a berendezések és a regionális vagy globális lefedettséget biztosító hírközlési rendszerek - például a műholdak - szabad forgalma és használata, a biztonsági és vészhelyzeti műveletek, a szállítási rendszerek, a műsorterjesztési technológiák és az olyan kutatási alkalmazások, mint a rádiócsillagászat és a Föld megfigyelése. Ezért fontos biztosítani az összeegyeztethetőséget a kereskedelmi és piacrajutási kérdéseket érintő tárgyalások közösségi mechanizmusai és az e határozat alapján megvalósítani kívánt rádióspektrum-politikai célok között.

(21) A nemzeti hatóságok által a rádióspektrum-politika és a rádiófrekvencia-gazdálkodás terén végzett tevékenységek során szerezhető adatok potenciális kereskedelmi érzékenysége miatt szükséges, hogy a nemzeti hatóságok a titkosságra vonatkozóan e határozatban megállapított közös elveket alkalmazzanak.

(22) Mivel a tervezett intézkedés célját - nevezetesen a rádióspektrum-politika közös keretrendszerének létrehozását - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani és ezért az intézkedés terjedelme és hatásai miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanazon cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az említett célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(23) A tagállamoknak ezt a közös rádióspektrum-politikai keretrendszert különösen a nemzeti hatóságaik révén kell megvalósítaniuk, és el kell látniuk a Bizottságot azokkal a megfelelő információkkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Bizottság felmérhesse, hogy e keretrendszer alkalmazása a Közösség egészében megfelelő módon történik-e, figyelembe véve a Közösségnek és tagállamainak a nemzetközi kereskedelmi kötelezettségeit.

(24) A 710/97/EK és a 128/1999/EK határozat hatályban marad.

(25) A Bizottság évente beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e határozat alapján elért eredményekről és a tervezett jövőbeni intézkedésekről. Ez adott esetben lehetővé teheti az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy politikai támogatásukat fejezzék ki,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Cél és alkalmazási kör

(1) E határozat célja egy olyan ágazatpolitikai és jogi keretrendszer létrehozatala a Közösségben, amely biztosítja az ágazatpolitikai megközelítések összehangolását és adott esetben a harmonizált feltételeket azon rádióspektrum rendelkezésre állása és hatékony használata tekintetében, amely a belső piacnak a közösségi politika olyan területein történő létrehozatalához és működéséhez szükséges, mint az elektronikus hírközlés, a közlekedés és a kutatás-fejlesztés (K+F).

(2) E cél elérése érdekében ez a határozat eljárásokat állapít meg az alábbiak érdekében:

a) a rádióspektrum Közösségen belüli használatának stratégiai tervezésével és harmonizációjával kapcsolatos politikák kialakításának megkönnyítése, figyelembe véve többek között a közösségi politikák gazdasági, biztonsági, egészségügyi, közérdeket érintő, véleménynyilvánítást érintő, kulturális, tudományos, társadalmi és technikai aspektusait, valamint a rádióspektrum-felhasználók csoportjainak különféle érdekeit, a rádióspektrum-használat optimalizálásának és a káros zavarás elkerülésének céljából;

b) a közösségi rádióspektrum-politika hatékony végrehajtásának biztosítása és különösen egy olyan általános módszertan kidolgozása, amely biztosítja a rádióspektrum rendelkezésre állásának és hatékony használatának harmonizált feltételeit;

c) a rádióspektrum közösségi kiosztására, rendelkezésre állására és használatára vonatkozó összehangolt és kellő időben történő tájékoztatás biztosítása;

d) a közösségi érdekek nemzetközi tárgyalások során történő hatékony összehangolásának biztosítása abban az esetben, ha a rádióspektrum-használat hatással van a közösségi politikákra.

(3) Az e határozat szerint végzett tevékenységek során kellőképpen figyelembe kell venni a nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) és a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Szervezetének (CEPT) rádiófrekvencia-gazdálkodással kapcsolatos munkáját.

(4) Ez a határozat nem sérti a közösségi vagy nemzeti szinten a közösségi jognak megfelelően elfogadott, általános érdekű célok elérésére irányuló intézkedéseket, különösen a tartalomszabályozással és az audiovizuális politikával kapcsolatban, sem az 1999/5/EK irányelv rendelkezéseit, sem pedig a tagállamok jogát arra, hogy a közrend és a közbiztonság, valamint a honvédelem céljaira szervezzék és használják rádióspektrumukat.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E határozat alkalmazásában a "rádióspektrum" kifejezés a 9 kHz és 3000 GHz közötti frekvenciatartományba eső rádióhullámokat jelenti; a rádióhullámok a térben mesterséges irányítás nélkül terjedő elektromágneses hullámok.

3. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság ("rádióspektrum-bizottság") segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az ugyanazon határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az ugyanazon határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében előírt időtartam három hónap.

(4) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

4. cikk

A rádióspektrum-bizottság feladata

(1) Az 1. cikkben meghatározott cél elérése érdekében a Bizottság az e cikkben megállapított eljárással összhangban megfelelő műszaki végrehajtási intézkedéseket terjeszt elő a rádióspektrum-bizottságnak, azzal a céllal, hogy biztosítsa a rádióspektrum rendelkezésre állására és hatékony használatára vonatkozó harmonizált feltételeket, valamint a rádióspektrum használatával kapcsolatos, az 5. cikkben említett információk rendelkezésre állását.

(2) Az (1) bekezdésben említett és a CEPT hatáskörébe tartozó műszaki végrehajtási intézkedések - például a rádiófrekvenciák kiosztásának és az információk rendelkezésre állásának harmonizációja - kidolgozása céljából a Bizottság megbízást ad a CEPT-nek, meghatározva az elvégzendő feladatokat és azok ütemezését. A Bizottság a 3. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban jár el.

(3) A (2) bekezdés szerint elvégzett munka alapján a Bizottság dönt arról, hogy a megbízás alapján elvégzett munka eredményei alkalmazandók-e a Közösségben, és dönt a tagállamok általi végrehajtás határidejéről. Ezeket a határozatokat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. E bekezdés alkalmazása során a Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően jár el.

(4) A (3) bekezdés ellenére, ha a Bizottság vagy valamelyik tagállam úgy véli, hogy a (2) bekezdés értelmében adott megbízás alapján végzett munka a megállapított ütemtervhez viszonyítva nem megfelelően halad előre, vagy ha a megbízás alapján születő eredmények nem elfogadhatók, a Bizottság a 3. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban intézkedéseket fogadhat el a megbízásban kitűzött célok elérése érdekében.

(5) A (3) és a (4) bekezdésben említett intézkedések adott esetben lehetővé tehetik a Bizottság számára, hogy indokolt esetben, az érintett tagállam indokolt kérelme alapján, a tagállamban fennálló különleges helyzetet figyelembe véve, átmeneti időszakra vonatkozó intézkedéseket, illetve rádióspektrum-megosztási intézkedéseket hagyjon jóvá, és feltéve, hogy az ilyen kivétel megadása nem késlelteti szükségtelenül a végrehajtást, illetve nem teremt indokolatlan különbségeket a tagállamok között a piaci verseny vagy a szabályozás tekintetében.

(6) Az 1. cikkben meghatározott cél elérése érdekében a Bizottság az (1) bekezdésben említett és a (2) bekezdés által nem érintett műszaki végrehajtási intézkedéseket is elfogadhat, a 3. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(7) A közösségi rádióspektrum-politika meghatározásához, kidolgozásához és végrehajtásához való hozzájárulás céljából, és az e cikkben megállapított eljárások sérelme nélkül, a Bizottság rendszeresen konzultál a rádióspektrum-bizottsággal az 1. cikkben említett kérdésekről.

5. cikk

Az információkhoz való hozzáférés

A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az 1. cikkben meghatározott cél eléréséhez szükséges, a nemzeti rádiófrekvencia-kiosztási táblázatuk, valamint a rádióspektrum-használattal kapcsolatos jogok, feltételek, eljárások és díjak közzététele megtörténjen. A tagállamok ezeket az információkat folyamatosan frissítik, és ezen információk nyilvános elérhetősége érdekében intézkednek a megfelelő adatbázisok fejlesztéséről, adott esetben a 4. cikk alapján elfogadott megfelelő harmonizációs intézkedésekkel összhangban.

6. cikk

Harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok

(1) A Bizottság figyelemmel kíséri a harmadik országokban és a nemzetközi szervezetek keretében a rádióspektrummal kapcsolatos olyan fejleményeket, amelyek hatást gyakorolhatnak e határozat végrehajtására.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot minden olyan nehézségről, amelyet de jure vagy de facto harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek okoznak e határozat végrehajtása tekintetében.

(3) A Bizottság rendszeresen beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásának eredményeiről, és adott esetben intézkedéseket javasolhat az e határozatban foglalt elvek és célok érvényesítésének biztosítása végett. Ha az 1. cikkben megállapított cél eléréséhez szükséges, a tagállamok közötti közösségi szintű koordináció biztosítása érdekében közös ágazatpolitikai célokról kell megállapodni.

(4) Az e cikk alapján elfogadott intézkedések nem sértik a Közösség és a tagállamok vonatkozó nemzetközi szerződések alapján fennálló jogait és kötelezettségeit.

7. cikk

Értesítés

A tagállamok e határozat végrehajtásának ellenőrzése céljából minden szükséges információt megadnak a Bizottságnak. Különösen, a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot a megbízások eredményeinek a 4. cikk (3) bekezdése alapján történő végrehajtásáról.

8. cikk

Titoktartás

(1) A tagállamok nem közölnek az üzleti titoktartás hatálya alá tartozó adatokat, különösen a vállalkozásokra, azok üzleti kapcsolataira, illetve azok költségelemeire vonatkozó adatokat.

(2) Az (1) bekezdés nem sérti az illetékes hatóságok jogát arra, hogy ilyen adatokat közöljenek, ha ez feladataik ellátásához szükséges; ez esetben a közlésnek arányosnak kell lennie és tekintettel kell lennie a vállalkozások üzleti titkaik védelméhez fűződő törvényes érdekeire.

(3) Az (1) bekezdés nem zárja ki a rádióspektrum-használati jog megadásához fűzött feltételekre vonatkozó, bizalmas jellegű információkat nem tartalmazó adatok közzétételét.

9. cikk

Beszámolás

A Bizottság évente beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e határozat alapján végzett tevékenységekről és elfogadott intézkedésekről, valamint az e határozat alapján előirányzott jövőbeni intézkedésekről.

10. cikk

Végrehajtás

A tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések formájában elfogadják mindazokat az intézkedéseket, amelyek e határozat és az ebből következő intézkedések végrehajtásához szükségesek.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

11. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. március 7-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

J. C. Aparicio

[1] HL C 365. E, 2000.12.19., 256. o. és HL C 25. E, 2002.1.29., 468. o.

[2] HL C 123., 2001.4.25., 61. o.

[3] Az Európai Parlament 2001. július 5-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2001. október 16-i közös álláspontja (HL C 9., 2002.1.11., 7. o.) és az Európai Parlament 2001. december 12-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2002. február 14-i határozata.

[4] HL C 59., 2001.2.23., 245. o.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[6] HL L 105., 1997.4.23., 4. o. Az 1215/2000/EK határozattal (HL L 139., 2000.6.10., 1. o.) módosított határozat.

[7] HL L 17., 1999.1.22., 1. o.

[8] HL L 108., 2002.4.24., 33. o.

[9] HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

[10] HL L 24., 1998.1.30., 1. o.

[11] HL L 20., 1996.1.26., 59. o.

[12] HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

[13] HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A 98/48/EK irányelvvel (HL L 217., 1998.8.5., 18. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0676 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0676&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.