31997L0038[1]

A Bizottság 97/38/EK irányelve (1997. június 20.) a 89/48/EGK tanácsi irányelvet kiegészítve a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről szóló 92/51/EGK tanácsi irányelv C. mellékletének módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 97/38/EK irányelve

(1997. június 20.)

a 89/48/EGK tanácsi irányelvet kiegészítve a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről szóló 92/51/EGK tanácsi irányelv C. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 95/43/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a 89/48/EGK irányelvet kiegészítve a szakoktatás és szakképzés elismerésének második általános rendszeréről szóló, 1992. június 18-i 92/51/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 15. cikkére,

mivel az Egyesült Királyság kormánya indokolt kérelmet nyújtott be, hogy három képzését töröljék az irányelv C. mellékletéből;

mivel az Egyesült Királyság átalakította az orvosi laboratóriumi tudományos munkatársi oktatást és szakképzést, aminek eredményeként ez a képzés mostantól hároméves felsőfokú oktatásban való részvételt követel, és ily módon a 89/48/EGK tanácsi irányelv [3] hatálya alá kerül; mivel ennek megfelelően az orvosi laboratóriumi tudományos munkatársi oktatást és szakképzést a C. mellékletnek már nem kell magában foglalnia; mivel az előző szabályozás keretében megszerzett és a 92/51/EGK irányelv által szabályozott képesítések birtokosai a 89/48/EGK irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében kérhetik, hogy ugyanolyan bánásmódban részesüljenek;

mivel a fogpótlás-készítő szakma jelenleg nincs szabályozva az Egyesült Királyságban;

mivel a hivatásos pártfogó szakmát már nem szabályozzák az Egyesült Királyságban;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések megfelelnek a 92/51/EGK tanácsi irányelv 15. cikke alapján létrehozott bizottság véleményének,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/51/EGK irányelv C. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. szeptember 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 1997. június 20-án.

a Bizottság részéről

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL L 184., 1995.8.3., 21. o.

[2] HL L 209., 1992.7.24., 25. o.

[3] HL L 19., 1989.1.24., 16. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 92/51/EGK irányelv C. melléklete a következőképpen módosul:Az

"5. Az Egyesült Királyságban alkalmazott, nemzeti szakmai képesítést (National Vocational Qualifications) vagy skóciai szakmai képesítést (Scottish Vocational Qualifications) nyújtó akkreditált képzések"

címszó alatt a következő francia bekezdéseket el kell hagyni:

"- orvosi laboratóriumi tudományos munkatárs (medical laboratory scientific officer),

- hivatásos pártfogó (probation officer),

- fogpótláskészítő (prosthetist),".

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0038 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0038&locale=hu

Tartalomjegyzék