32001D0812[1]

A Bizottság határozata (2001. november 21.) harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséért felelős állat-egészségügyi határállomások engedélyezési követelményeinek megállapításáról (az értesítés a C(2001) 3687. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2001. november 21.)

harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséért felelős állat-egészségügyi határállomások engedélyezési követelményeinek megállapításáról

(az értesítés a C(2001) 3687. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/812/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló 97/78/EK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikkének (2) bekezdésére és 33. cikkére,

(1)

A termékeket kezelő állat-egészségügyi határállomásoknak engedélyezésük és a Hivatalos Lapban megjelenő jegyzékben történő feltüntetésük érdekében meg kell felelniük a 97/78/EK irányelv II. mellékletében meghatározott általános feltételeknek.

(2)

Az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal által elvégzett vizsgálatokból szerzett tapasztalatokra figyelemmel most helyénvaló az állat-egészségügyi határállomásokkal és az azokon belül működő bármely vizsgálati központtal szemben támasztott részletes követelmények módosítása és frissítése. E határozat megállapítja a szükséges létesítményeket, berendezéseket és eljárásokat, valamint hatályon kívül helyezi a 92/525/EGK bizottsági határozatot ( 2 ).

(3)

Az állat-egészségügyi határállomásként használt valamennyi helyiség a hatósági állatorvos ellenőrzése alatt áll és számára szükség esetén bármikor hozzáférhető, beleértve az épületek bármely, kereskedelmi vállalkozás céljára használt helyiségét.

(4)

Az olyan helyszínek hatékonyságának növelése érdekében, amelyek csak meghatározott termékkategóriák kezelésével foglalkoznak, az állat-egészségügyi határállomásokat csak e kategóriák tekintetében kell a jegyzékbe felvenni, és ezt követően a rendelkezésre bocsátott eszközök korlátozhatók, hogy csak e termékkategóriákhoz legyenek alkalmasak.

(5)

Helyénvaló a rugalmas ellátás, hogy az állat-egészségügyi határállomások feloszthatók legyenek különböző ellenőrzési központokra, ahol a termékeket ténylegesen meg lehet vizsgálni anélkül, hogy több példányban szükség lenne az összes szükséges irodai eszközre és egyes okmányokra vagy berendezésekre, amelyek a határállomás más helyiségeiben megtalálhatók.

(6)

Azonban meg kell határozni a fenti rugalmasság némely korlátozását annak biztosítására, hogy az ilyen vizsgálati központok ténylegesen a hatósági állatorvos felügyelete alatt működjenek, és ne legyenek túl nagy távolságra a kijelölt központi irodától, amely esetben a központokat független állat-egészségügyi határállomásként kell engedélyezni.

(7)

Az állat-egészségügyi határállomásnak és azon belül a vizsgálati központoknak ezért meg kell felelniük az e határozatban az épületek, berendezések és működési feltételek tekintetében megállapított minimumkövetelményeknek.

(8)

A Bizottságnak valamennyi állat-egészségügyi határállomást engedélyeznie kell, és azok jegyzékét közzé kell tenni a Hivatalos Lapban.

(9)

Az átláthatóság érdekében a Hivatalos Lapban közzétett vonatkozó bizottsági határozatban fel kell tüntetni az állomás nevével együtt az összes olyan vizsgálati központot, amely állat-egészségügyi határállomás részeként működik.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az állat-egészségügyi határállomás állat-egészségügyi vizsgálatok céljára használt létesítményekből áll, amelyek a hatósági állatorvos, illetve halászati termékek esetében vagy a hatósági állatorvos, vagy pedig a 93/352/EGK bizottsági határozatban ( 3 ) említett hatósági meghatalmazott felelőssége alatt állnak, valamint oly módon helyezik el azokat, hogy a létesítmények egyetlen teljes munkaegységet alkotnak. Abban az esetben, ha az állat-egészségügyi határállomás egynél több létesítménycsoportból áll, de azok ugyanott helyezkednek el, az állat-egészségügyi határállomást a földrajzi hely képezi, amely egyetlen nevet visel.

(2) Az állat-egészségügyi határállomásnak magában kell foglalnia az e határozat 4. cikkében meghatározott összes olyan létesítményt, ahol harmadik országokból származó állati eredetű termékeket a Közösségbe való behozatal céljából be lehet mutatni, és alá lehet vetni a szükséges okmány-, azonossági és fizikai ellenőrzésnek.

(3) Amennyiben a határállomás földrajzi helyzete vagy mérete azt megköveteli, illetve a határon történő ellenőrzések hatékony irányítása érdekében az állat-egészségügyi határállomás egynél több létesítményt vagy vizsgálati központot is elláthat, hogy szükség szerint elvégezhessék a vizsgálatokat azon termékkategóriákon, amelyekre az állat-egészségügyi határállomást engedélyezték.

2. cikk

(1) A 97/78/EK irányelv II. mellékletének sérelme nélkül az említett irányelv 6. cikkében említettek szerinti engedélyezése, a Hivatalos Lapban való feltüntetése és az engedély fenntartása céljából valamennyi állat-egészségügyi határállomásnak biztosítania kell a létesítményeket, a személyzetet, a berendezéseket és az állomásokon az eljárások végrehajtását az e határozatban és mellékletében részletesen meghatározott módon.

(2) Az állat-egészségügyi határállomásként használt helyiségeknek vagy az azokon belül található vizsgálati központoknak a hatósági állatorvos, illetve halászati termékek esetében vagy a hatósági állatorvos, vagy a 93/352/EGK határozatban említett hatósági meghatalmazott hatékony ellenőrzése alá kell tartozniuk, és azoknak szükség szerint minden időben elérhetőnek kell lenniük.

3. cikk

(1) A tagállamok javasolhatják, hogy az engedélyezést követően az állat-egészségügyi határállomást hivatalosan valamennyi, vagy csak egyes termékkategóriák vizsgálatára jegyezzék be. Az utóbbi esetben a tagállamnak igazolnia kell, hogy az állomás rendelkezik az e termékek vizsgálatának elvégzéséhez szükséges létesítményekkel, személyzettel és berendezéssel.

(2) Az állat-egészségügyi határállomásokat a Hivatalos Lapban kikötőként, repülőtérként, közúti vagy vasúti fekvésű állomásként tüntetik fel. A jegyzék részletesen meghatározza azon termékkategóriákat, amelyekre az állomást vagy adott esetben a vizsgálati központot engedélyezték, beleértve bármely további korlátozást azon termékekre, amelyeket bármely állat-egészségügyi határállomás ellenőrizhet.

(3) Amennyiben az állat-egészségügyi határállomást csak korlátozott termékkategóriákra engedélyezték, az állat-egészségügyi határállomáson rendelkezésre álló létesítményeket korlátozni lehet azokra, amelyek kizárólag e korlátozott termékkategóriák állat-egészségügyi vizsgálatának elvégzéséhez szükségesek.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve azonban a csupán a szobahőmérsékletű, csomagolt termékek ellenőrzésére bejegyzett és jóváhagyott létesítményekkel rendelkező állat-egészségügyi határállomásokon is vizsgálhatók azon technikai - többek között gyógyszerészeti - célokra szállított, mélyhűtött, állati eredetű sperma és embriók, melléktermékek vagy vérkészítmények, amelyeket szobahőmérsékleten és lezárt, saját hőmérséklet-szabályozóval ellátott csomagokban vagy tartályokban szállítanak.

(5) A tagállamok bármely állat-egészségügyi határállomás vagy az azon belül található vizsgálati központ infrastruktúrájában vagy működésében bekövetkezett, a jegyzékre kihatással lévő bármely változásról értesítik a Bizottságot. A tagállamok javasolhatják bármely állat-egészségügyi határállomás besorolásának kiegészítését, miután az illetékes hatóság ellenőrizte, hogy a létesítmények a Bizottság általi engedélyezéshez és a jegyzék módosításához megfelelnek e határozat követelményeinek.

4. cikk

(1) Az engedélyezett állat-egészségügyi határállomásokon lévő létesítményeket az e határozat mellékletében és a vonatkozó közösségi jogszabályokban meghatározott követelményekkel összhangban kell megépíteni, felszerelni, karbantartani és üzemeltetni. A higiéniai szempontból nem teljesen harmonizált termékekre kiegészítő nemzeti higiéniai követelmények alkalmazhatók.

(2) Bármely engedélyezett állat-egészségügyi határállomás minimum infrastruktúrájának egymástól célszerű működési távolságban kell tartalmaznia a következő alkotóelemeket:

a) egy iroda kommunikációs berendezésekkel, beleértve telefont, faxot, egy Animo rendszerterminált, fénymásoló berendezést, az összes szükséges okmányt, valamint archiválási lehetőséget a termékek vizsgálatára vonatkozó okmányok tárolására;

b) öltözőszobákból, toalettekből és kézmosó helyiségekből álló szociális helyiségek az állat-egészségügyi határállomáson dolgozó személyzet részére, amelyeket csak a hatósági ellenőrzésben részt vevő más személyzettel oszthatnak meg;

c) a szállítmánynak a szállítóeszközből való kirakodására szolgáló zárt vagy fedett terület, kivéve az olyan hajókon nem konténerben szállított gyapjú, ömlesztett, feldolgozott, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati fehérje, ömlesztett trágya vagy guanó, ömlesztett folyékony olajok és zsírok szállítmánya esetét, amelyekre nem kell alkalmazni a tető követelményét.

Az ellenőrzött hőmérsékletű, emberi fogyasztásra szánt termékek esetében a szállítási és a kirakodási terület közötti csatlakozásnak a külső környezettől védettnek vagy elzártnak kell lennie, kivéve halak esetében, ahol a 93/352/EGK határozat ( 4 ) 2. cikkében és a 91/493 irányelv melléklete II. fejezetének 2. pontjában említett eltérést kell alkalmazni;

d) egy vizsgálati helyiség, ahol a termékeket vizsgálják és a további tesztekhez mintákat vesznek; a mintavételi területet nem kell elkülöníteni a vizsgálati helyiségtől;

e) megfelelő tárolóhelyiségek vagy területek a visszatartott küldemények egyidejűleg hűtött, fagyasztott állapotban vagy szobahőmérsékleten történő tárolására a hatósági állatorvos ellenőrzése alatt, a laboratóriumi vagy más vizsgálatok eredményeinek megérkezéséig.

(3) A hűtött, fagyasztott állapotban és a szobahőmérsékleten tárolandó termékkategóriákra engedélyezett állat-egészségügyi határállomásoknak egyidejűleg képeseknek kell lenniük minden egyes hőmérséklet-kategóriában megfelelő mennyiségű termék tárolására. A megfelelő raktározási kapacitásnak a hatósági állatorvos számára mindenkor, szükség szerint és azonnal hozzáférhetőnek kell lennie.

Az állat-egészségügyi határállomás közelében és ugyanazon kikötőben vagy vámterületen lévő kereskedelmi tároló helyiségek használata a hatósági állatorvos ellenőrzése alatt és olyan esetben megengedett, amennyiben a lefoglalt terméket külön zárható helyiségben, kamrában vagy minden más terméktől egyértelműen elkerített övezetben tárolják.

A tárolás engedélyezett a kirakodási hely mellett elhelyezett állandó, elkülönített, önálló konténerekben, amennyiben a konténerek a kirakodási helyhez kapcsolódnak oly módon, hogy a kirakodási folyamat az időjárástól védett. Az egyes termékkategóriák esetében a küldemény további tárolása azon szállítóeszközben, amelyben a határállomásra szállították, csak kivételesen megengedett a közút vagy vasút mellett, illetve kikötőben elhelyezkedő állat-egészségügyi határállomáson a hatósági állatorvos ellenőrzése mellett.

(4) Az emberi és a nem emberi fogyasztásra szánt termékeket külön kirakodási helyeken, vizsgálati helyiségekben és tároló helyiségekben kell kezelni. E követelménytől eltéréssel a kizárólag csomagolt termékek kezelésére hivatalosan engedélyezett állat-egészségügyi határállomások esetében a kirakodási helyek közösek is lehetnek, feltéve, hogy a kirakodás alatt és után az emberi fogyasztásra szánt és a nem emberi fogyasztásra szánt termékeket a keresztfertőzés elkerülése céljából egyértelműen elkülönítik.

(5) A fenti (4) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság kockázatértékelésének alapján azok az állat-egészségügyi határállomások, amelyeknek évente korlátozott számú bármilyen - emberi vagy nem emberi fogyasztásra szánt - termékkategóriájú szállítmányt képesek átengedni, valamennyi olyan termékre használhatják ugyanazon kirakodásra, vizsgálatra és tárolásra szolgáló létesítményeket, amelyekre az állomást engedélyezték, feltéve, hogy a szállítmányok időbeli elkülönítése megoldott, és a különböző szállítmányok beérkezése között a helyiségeket szükség szerint megfelelően kitakarítják és fertőtlenítik. Az ilyen eltérést és az alapjául szolgáló kockázatértékelést be kell jelenteni a Bizottságnak.

5. cikk

(1) A már engedélyezett állat-egészségügyi határállomásokon a tagállamok további vizsgálati központok létesítését javasolhatják, miután az illetékes hatóságok ellenőrizték, hogy azok e határozatnak a Hivatalos Lapban megjelenő jegyzékbe történő felvétel tekintetében megfelelnek. Minden központ létesítményeinek meg kell felelniük a központon áthaladó különböző termékek mennyiségének és fajtájának.

(2) Amennyiben egy állat-egészségügyi határállomást különböző vizsgálati központokra osztanak fel, ezeknek:

- ugyanazon kijelölt vámterületen vagy körzeten belül kell elhelyezkedniük, mint az állat-egészségügyi határállomás, amely alá a központokat bejegyezték,

- ésszerű munkatávolságon belül kell lenniük az állat-egészségügyi határállomás kijelölt központi irodájától, és bizonyíthatóan a hatósági állatorvos ellenőrzése alatt kell állniuk,

- külön nyilvántartást kell vezetniük a központban vizsgált szállítmányokról.

(3) A vizsgálati központoknak nem kell gondoskodniuk a következőkről:

- archiválási lehetőség, Animo rendszerterminál vagy fénymásoló berendezés,

- az állat-egészségügyi vizsgálatokra vonatkozó összes jogszabály és okmány, hanem csak a központban elvégzett állat-egészségügyi vizsgálatok szempontjából szükséges anyagok.

6. cikk

A 97/78/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett körülmények fennállása esetén a vizsgálati jelentések értelmében tett ajánlásoknak megfelelésre a tagállamok részére adott ésszerű időtartamok - mielőtt a Bizottság az állat-egészségügyi határállomást a jegyzékből részben vagy egészében törli, ez utóbbi esetben a javaslat által érintett termékkategóriák és/vagy a vizsgálati központok vonatkozásában - a tagállam nyelvén készült végső jelentés kézhezvétele időpontjától számítva a következők:

- a létesítmények (csak építési) vagy a személyzet létszáma tekintetében fennálló hiányosságok esetén: hat hónap; azonban ahol az új, helyettesítő létesítmények építése folyamatban van, a munkálatok befejezésére vonatkozó határidőket a tagállam és a Bizottság közötti megállapodásban eseti alapon lehet meghatározni.

- minden más természetű hiányosság esetén: három hónap.

A lehetségesen komoly állat-egészségügyi vagy közegészségügyi kockázat esetén ezen időtartamok rövidebbek is lehetnek.

7. cikk

A 92/525/EGK határozat hatályát veszti, és a 97/78/EK irányelv 33. cikkével összhangban e határozat rendelkezései az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésüket követő 20. napon lépnek hatályba.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

ENGEDÉLYEZÉSI KÖVETELMÉNYEK AZ ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁSOKRA

Az engedély és bejegyzés elnyeréséhez az állat-egészségügyi határállomást úgy kell megépíteni, hogy az biztosítson megfelelő szintű higiéniát és elkerülhetővé tegye a keresztfertőzést.

Az állat-egészségügyi határállomáson vagy a vizsgálati központban a termékek kirakodására, vizsgálatára és tárolására szolgáló helyiségeknek a következőkkel kell rendelkezni:

- sima, mosható felületű, a padlóval együtt könnyen takarítható és fertőtleníthető falak, valamint megfelelő vízelvezetés,

- tiszta és könnyen tisztítható mennyezet,

- megfelelő természetes és mesterséges világítás,

- megfelelő hideg- és melegvíz-ellátás valamennyi vizsgálati helyiségben.

1. Műszaki berendezések

a) Az állat-egészségügyi határállomásoknak és vizsgálati központoknak mindenkor rendelkezniük kell legalább az alább felsoroltakkal:

- az ellenőrzendő szállítmányok súlyának mérésére alkalmas berendezés (vagy ilyen berendezéshez hozzáférési lehetőség),

- a vizsgálatra bemutatott szállítmány felnyitásához és vizsgálatához szükséges berendezés,

- alkalmas körülmények között tárolt és az állomás szükségleteinek megfelelő tisztító és fertőtlenítő berendezés, vagy külső vállalkozó hatékony és jól dokumentált tisztító és fertőtlenítő rendszere,

- a szabályozott környezeti feltételekkel rendelkező helyiségek hőmérsékletének megfelelő szintjét fenntartó berendezés.

b) A vizsgálati helyiségekben legalább a következőknek kell rendelkezésre állniuk:

- sima, mosható, könnyen tisztítható és fertőtleníthető felületű munkaasztal,

- mintavételi felszerelések - fűrész, kés, konzervnyitó, a szállítmányok mintavételezésére szolgáló eszközök és mintatárolók,

- ragasztószalag és számozott vámzárak vagy címkék, a nyomon követhetőség érdekében világos jelölésekkel,

- hőmérő mind a felszíni, mind a belső hőmérséklet mérésére, mérlegek, valamint egy pH-mérő készülék a friss termékekhez,

- kiolvasztó berendezés vagy mikrohullámú sütő,

- a laboratóriumba szállításra várakozó, ellenőrzött hőmérsékletű minták ideiglenes tárolására szolgáló berendezések. Az e minták szállítására alkalmas konténereknek szintén rendelkezésre kell állniuk.

c) A korlátozott jogosultságokkal rendelkező állat-egészségügyi határállomásoknak és vizsgálati központoknak rendelkezniük kell a következőkkel:

- a fenti a) és b) pontban meghatározott tételek az állomáson kezelt termékeknek megfelelően.

2. Személyzet

1.

Az állat-egészségügyi határállomások a hatósági állatorvos, illetve halászati termékek esetében vagy a hatósági állatorvos, vagy pedig a 93/352/EGK határozatban említett hatósági meghatalmazott felelőssége alá tartoznak, akinek a termékek vizsgálata közben az állat-egészségügyi határállomáson vagy a vizsgálati központban jelen kell lennie. Az állat-egészségügyi határállomásnak az ott megkövetelt összes ellenőrzés elvégzéséhez elegendő személyzettel kell rendelkeznie;

2.

A hatósági állatorvos munkáját az ilyen feladatokra külön kiképzett asszisztensek segíthetik, akik az ő irányítása alatt a következőkben működnek közre:

a) okmányok ellenőrzése;

b) azonossági vizsgálatok és fizikai ellenőrzések elvégzése, mintavétel és általános elemzések elvégzése;

c) igazgatási feladatok és eljárások.

A végső döntésért a hatósági állatorvos a felelős.

Az állat-egészségügyi határállomás személyzetének az állat-egészségügyi ellenőrzésekkel kapcsolatban kapott képzésről nyilvántartást kell vezetnie.

3. Dokumentáció

Az állat-egészségügyi határállomás a következő információkat őrzi meg.

A Shift-rendszer bevezetéséig a kijelölt központi irodában az állat-egészségügyi határállomáson végzett ellenőrzésekért felelős hatósági állatorvos rendelkezésére kell állniuk legalább az alábbiaknak:

1. naprakész jegyzék azon harmadik országokról vagy harmadik országok azon részeiről, amelyeket feljogosítottak a Közösségbe vagy adott esetben egyes tagállamokba termékek küldésére;

2. a Közösség vagy a tagállamok által hozott különböző olyan határozatok példányai, amelyek a harmadik országokból a Közösségbe vagy adott esetben egyes tagállamokba szállított termékeket kísérő közegészségügyi/állat-egészségügyi tanúsítványok, vagy bármely más okmány mintáját határozzák meg;

3. a harmadik országokban található azon intézmények naprakész jegyzéke, amelyeket feljogosítottak termékek Közösségbe történő szállítására; vagy nem harmonizált termékek esetében az országonként feljogosított létesítmények jegyzéke;

4. a termékek Közösségbe való behozatalát tiltó vagy korlátozó védő határozatok példányai;

5. az engedélyezett állat-egészségügyi határállomások naprakész jegyzéke, feltüntetve az állomások valamennyi rendelkezésre álló adatát;

6. valamennyi tagállamban a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdése alapján engedélyezett vámszabad területek, vámszabad raktárak és vámraktárak, valamint a 13. cikke alapján feljogosított piaci szereplők érvényes jegyzéke;

7. a 97/78/EK irányelv 8. cikkének (6) bekezdésével összhangban az adott tagállam számára irányítottan szállított termékek átvételére engedélyezett intézmények naprakész jegyzéke;

8. az állat-egészségügyi ellenőrzések hatálya alá tartozó termékekre és eljárásokra vonatkozó hatályos EK-jogszabályok.

4. Nyilvántartások

Amennyiben az adatokat nem táplálták be a TRACES-rendszerbe, a következőkről kell elektronikus vagy papíros formában nyilvántartást vezetni:

1. naprakész információk azon termékszállítmányokra, amelyek behozatalát vagy a Közösségbe történő beléptetését elutasították és amelyeket visszaszállítottak; minden egyes tagállamnak közölnie kell a többi tagállammal és a Bizottsággal a visszaszállított küldeményekkel kapcsolatos összes információt; ezen információkat a központi illetékes hatóság közli minden egyes állat-egészségügyi határállomással;

2. a Közösségbe behozott állatok és állati eredetű termékek adatbázisához szükséges minimumadatok megállapításáról szóló, 1997. június 6-i 97/394/EK bizottsági határozatnak ( 5 ) megfelelő nyilvántartás;

3. nyilvántartás az összes olyan küldeményről, amelyet a 97/152/EK bizottsági határozatnak ( 6 ) megfelelően visszaszállítottak vagy megsemmisítettek, vagy amelyet az állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa az emberi fogyasztáson kívüli más célú felhasználásra engedélyezett; e nyilvántartás tartalmaz minden olyan esetet, amelyben határidő érvényes a hatósági állatorvos tevékenységére vagy válaszára vonatkozóan a visszautasított, továbbított vagy irányítottan elszállított termékekkel kapcsolatban, továbbá amelyekben további intézkedés szükséges;

4. az állat-egészségügyi határállomáson laboratóriumi vizsgálatok céljaira vett valamennyi minta nyilvántartása, a kért laboratóriumi vizsgálatok összes részletével és az ilyen vizsgálatok (kedvező vagy kedvezőtlen) eredményével együtt;

5. a 90/675/EGK irányelv alapján a harmadik országokból behozott egyes termékszállítmányok fizikai vizsgálatának csökkentett gyakoriságáról szóló 94/360/EK bizottsági határozat ( 7 ) szerint megkövetelt nyilvántartás, szükség szerint számítógépes formában.

5. Eljárások

1.

Az illetékes hatóság arra törekszik, hogy biztosítsa a harmadik országból származó termékek vizsgálatainak elvégzésében részt vevő különböző szolgálatok közötti szoros együttműködést.

2.

Minden fizikai ellenőrzést és azonossági vizsgálatot, a vámzárak ellenőrzésének kivételével, vizsgálati létesítményben kell elvégezni. Az összes ilyen vizsgálatot olyan módon végzik, hogy a keresztfertőzés lehetőségét elkerüljék, és szükség szerint figyelembe veszik a termékek szállítása során fenntartott ellenőrzött hőmérsékleti körülményeket. Nem csomagolt, emberi fogyasztásra szánt termékek esetén valamennyi vizsgálatot időjárástól védett helyen kell végezni, valamint a kirakodás és a berakodás során gondoskodni kell az ilyen termékek higiénikus kezeléséről és védelméről.

3.

A hatósági állatorvosnak legalább megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a felügyelete alá tartozó területen a szállítmányokból kirakodott állati eredetű hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos teendőkre vonatkozóan. Amennyiben az ártalmatlanítással kapcsolatos teendők is az ő felelősségi körébe tartoznak, a végrehajtott ellenőrzés eredményeit és az esetleges eltéréseket fel kell jegyezni. Amennyiben az ártalmatlanítás más illetékes hatóság felelősségi körébe tartozik, a hatósági állatorvos szoros kapcsolatot tart fenn e szervvel, valamint rendelkezésre tart minden szükséges vonatkozó információt.

4.

A hatósági állatorvosnak megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a határállomás területén található vagy azzal közeli kapcsolatban álló bármely vámszabad területről, vámszabad raktárról, vámraktárról vagy hajókat ellátó szállítóról. Az érintett raktárakat vagy szállítókat rendszeres vizsgálatnak kell alávetni, és az ezt igazoló nyilvántartást az állat-egészségügyi határállomás irodájában kell tartani.

( 1 ) HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

( 2 ) HL L 331., 1992.11.17., 16. o.

( 3 ) HL L 144., 1993.6.16., 25. o.

( 4 ) HL L 268., 1991.9.24., 15. o.

( 5 ) HL L 164., 1997.6.21., 42. o.

( 6 ) HL L 59., 1997.2.28., 50. o.

( 7 ) HL L 158., 1994.6.25., 41. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0812 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0812&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001D0812-20060902 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001D0812-20060902&locale=hu

Tartalomjegyzék