32003L0125[1]

A Bizottság 2003/125/EK irányelve (2003. december 22.) a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési ajánlások tisztességes ismertetése és az összeférhetetlenség közzététele tekintetében történő végrehajtásárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2003/125/EK irányelve

(2003. december 22.)

a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési ajánlások tisztességes ismertetése és az összeférhetetlenség közzététele tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 6. cikke (10) bekezdésének hatodik francia bekezdésére,

az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságával (CESR) a technikai tanácsadással kapcsolatban folytatott konzultációt követően [2],

mivel:

(1) Harmonizált szabályok szükségesek az információ tisztességes, világos és pontos ismertetése, és az érdekeltségek, valamint az összeférhetetlenség közzététele érdekében, amelyek olyan személyekre vonatkoznak, akik információs csatornáknak vagy a közvéleménynek szánt befektetési stratégiát ajánló vagy sugalló információt hoznak létre, illetve terjesztenek. Különösen, a piac integritása megköveteli a befektetési stratégiát ajánló vagy sugalló információk ismertetése során a tisztesség, a feddhetetlenség és az átláthatóság legmagasabb normáit.

(2) A befektetési stratégia ajánlása, illetve sugalmazása vagy kifejezett módon (például "vételre ajánlott", "tartásra ajánlott", vagy "eladásra ajánlott"), vagy közvetve történik (valamely valószínűsített célárfolyamra történő hivatkozással vagy más módon).

(3) A befektetési tanácsadást, amikor valamely ügyfélnek személyesen ajánlanak egy vagy több pénzügyi eszközhöz kapcsolódó ügyletet (különösen a befektetési társaság vagy a hitelintézet értékesítési vagy kereskedési osztályán belülről származó, saját ügyfeleik részére tett informális, rövid távú befektetési ajánlásoknál), amelyek esetében nem várható el, hogy azok nyilvánosan hozzáférhetővé váljanak, önmagában nem kell az ezen irányelv értelmében vett ajánlásoknak tekinteni.

(4) A befektetési döntések lehetséges alapjául szolgáló befektetési ajánlásokat nagy gondossággal kell elkészíteni és terjeszteni annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a piaci résztvevők félrevezetését.

(5) Közzé kell tenni a befektetési ajánlások készítőjének személyét, szakmai etikai szabályait, valamint illetékes hatóságának nevét, mivel ezek értékes információként szolgálhatnak a befektetők számára a befektetési döntéseik meghozatalához.

(6) Az ajánlásokat világosan és pontosan kell ismertetni.

(7) A befektetési stratégiát ajánló vagy sugalló személyek saját érdekeltségei, illetve összeférhetetlensége befolyásolhatják az általuk a befektetési ajánlásokban kifejtett véleményt. Annak érdekében, hogy értékelhetővé tegyék az ilyen információ tárgyilagosságát és megbízhatóságát, megfelelő módon közzé kell tenni a befektetési stratégiát ajánló információ tárgyát képező bármely pénzügyi eszközben fennálló lényeges pénzügyi érdekeltségeket, vagy azon kibocsátóval szemben fennálló összeférhetetlenséget vagy közvetett, illetve közvetlen ellenőrzési kapcsolatot, amelyre az információ vonatkozik. Azonban ez az irányelv nem írja elő a befektetési ajánlásokat készítő személyek számára, hogy az összeférhetetlenség megelőzésére és elkerülésére létrehozott hathatós információs korlátokat áthágják.

(8) A befektetési ajánlás készítőjén kívüli személy is terjesztheti az ajánlást változatlan, megváltoztatott vagy összegzett formában. Az, hogy az ilyen terjesztők milyen módon kezelik az ajánlásokat, lényeges hatással lehet arra, ahogyan a befektetők az ajánlásokat értékelik. Különösen, a befektetési ajánlások terjesztője személyének, szakmai etikai szabályainak, illetve az eredeti ajánlás módosítása mértékének ismerete értékes információként szolgálhat a befektetők számára a befektetési döntéseik meghozatalához.

(9) Befektetési ajánlásokat a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben [3] foglalt személyes adatoknak harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó szabályokkal összhangban kell elhelyezni internetes oldalakon.

(10) A hitelminősítő intézetek véleményeket adnak ki valamely meghatározott időpontra vonatkozóan egy-egy kibocsátó hitelképességéről vagy pénzügyi eszköz minőségéről. Ezek a vélemények nem képeznek az ezen irányelv értelmében vett ajánlásokat. Azonban a hitelminősítő intézeteknek megfontolás tárgyává kell tenniük olyan belső politikák és eljárások elfogadását, amelyek biztosítják, hogy az általuk kiadott hitelminősítéseket tisztességesen ismertessék, és azok megfelelő módon tartalmazzanak minden lényeges érdekeltséget, illetve összeférhetetlenséget azon pénzügyi eszközöket vagy kibocsátókat illetően, amelyekre a hitelminősítésük vonatkozik.

(11) Ez az irányelv tiszteletben tartja az Európai Unió alapjogi chartájában és különösen annak 11. cikkében, valamint az Emberi jogok európai egyezményében, és különösen annak 10. cikkében elismert alapjogokat és elveket. E vonatkozásban ez az irányelv semmilyen módon nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy alkalmazzák a sajtószabadságra és a médiabeli szólásszabadságra vonatkozó alkotmányos szabályaikat.

(12) Az ezen irányelvben előírt rendelkezések összhangban vannak az európai értékpapír-piaci bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a 2003/6/EK irányelvben foglalt meghatározások mellett az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

1. "befektetési társaság": bármely személy a 93/22/EGK irányelv [4] 1. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerint;

2. "hitelintézet": bármely jogi személy a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5] 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint;

3. "ajánlás": kutatási jelentés vagy más információ, amely kifejezetten vagy közvetett módon egy vagy több pénzügyi eszközre vagy pénzügyi eszközök kibocsátóira vonatkozóan befektetési stratégiát ajánl vagy sugall, beleértve az ilyen eszközök jelenlegi vagy jövőbeni értékére vagy árára vonatkozó véleményt, amelyet közzétételre vagy a nyilvánosságnak szánnak;

4. "befektetési stratégiát ajánló vagy sugalló kutatási jelentés vagy más információ":

a) a független elemző, a befektetési társaság, a hitelintézet vagy bármely más olyan személy által előállított információ, amelynek főtevékenysége ajánlások készítése, vagy amelyet munkaszerződéssel vagy más formában számukra munkát végző természetes személy készít, amely közvetve vagy közvetlen módon valamely pénzügyi eszköz vagy pénzügyi eszközök kibocsátója tekintetében egyedi befektetési ajánlást tartalmaz;

b) az a) pontban említetteken kívüli személyek által előállított információ, amely valamely pénzügyi eszköz tekintetében közvetlenül ajánl egyedi befektetési döntést;

5. "érintett személy": az a természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a szakmájának gyakorlása vagy üzleti tevékenységének folytatása során ajánlásokat tesz vagy terjeszt;

6. "kibocsátó": egy olyan pénzügyi eszköz kibocsátója, amelyre az ajánlás közvetve vagy közvetlenül vonatkozik;

7. "információs csatornák": valamely olyan csatorna, amelyen keresztül az információ a nyilvánosság számára hozzáférhető vagy feltehetőleg azzá válhat. "Feltehetőleg a nyilvánosság számára hozzáférhető információ": olyan információ, amelyhez nagyszámú személy férhet hozzá;

8. "megfelelő szabályozás": a 2003/6/EK irányelvben említett, a tagállamokban hatályos bármilyen szabályozás, beleértve az önszabályozást is.

II. FEJEZET AZ AJÁNLÁSOK KÉSZÍTÉSE

2. cikk

Az ajánlások készítőinek személye

(1) A tagállamok vállalják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy minden ajánlás világosan és feltűnően tegye közzé a készítéséért felelős személyre vonatkozó adatokat, különösen az ajánlást készítő személy nevét és munkakörének megnevezését, valamint a készítéséért felelős jogi személy nevét.

(2) Amennyiben az érintett személy befektetési társaság vagy hitelintézet, a tagállamok előírják, hogy az érintett illetékes hatóságot is nevezzék meg.

Ha az érintett személy se nem befektetési társaság, se nem hitelintézet, de önszabályozó szervezet vagy magatartási kódex hatálya alá tartozik, a tagállamok biztosítják, hogy tegyék közzé az ilyen szabályokra vagy kódexekre történő hivatkozást.

(3) A tagállamok vállalják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy az (1) és (2) bekezdésben megállapított követelményeket úgy igazítsák, hogy azok ne legyenek aránytalanok a nem írásbeli ajánlások esetén. Az ilyen kiigazítás tartalmazhat hivatkozást arra a helyre, ahol az ilyen közzététel közvetlenül és könnyedén hozzáférhető a nyilvánosság számára, például az érintett személy megfelelő internetes oldala.

(4) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazható a tagállamokban egyenértékű megfelelő szabályozás hatálya alá tartozó újságírókra, beleértve az egyenértékű megfelelő önszabályozást is, feltéve, hogy az ilyen szabályozás hasonló hatást ér el, mint az (1) és (2) bekezdés szerinti szabályozás.

3. cikk

Az ajánlások tisztességes bemutatásának általános normája

(1) A tagállamok vállaljákazon megfelelő szabályozás meghozatalát, hogy minden érintett személy tőle elvárható gondossággal biztosítsa, hogy:

a) a tényeket világosan megkülönböztessék az értelmezésektől, becslésektől, a véleményektől és a nem tényszerű információ más típusaitól;

b) minden forrás megbízható legyen, illetve, ha kétség merül fel a forrás megbízhatóságára vonatkozóan, azt világosan jelezzék;

c) minden becslést, előrejelzést és valószínűsített célárfolyamot világosan ilyenként jelöljenek meg, és a készítésük vagy felhasználásuk során alkalmazott lényeges feltételezéseket jelezzék.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy az (1) bekezdésben meghatározott előírásokat kiigazítsák annak érdekében, hogy azok ne legyenek aránytalanok a nem írásbeli ajánlások esetén.

(3) A tagállamok előírják, hogy minden érintett személy tőle elvárható gondossággal biztosítsa azt, hogy az illetékes hatóság kérésére bizonyítható legyen valamennyi ajánlás ésszerű jellege.

(4) Az (1) és a (3) bekezdés nem alkalmazható a tagállamokban egyenértékű megfelelő szabályozás hatálya alá tartozó újságírókra, beleértve az egyenértékű megfelelő önszabályozást is, feltéve, hogy az ilyen szabályozás hasonló hatást ér el, mint az (1) és (3) bekezdés szerinti szabályozás.

4. cikk

További kötelezettségek az ajánlások tisztességes bemutatásával kapcsolatban

(1) A 3. cikkben megállapított kötelezettségeken kívül, ha az érintett személy független elemző, befektetési társaság, hitelintézet, bármilyen kapcsolt jogi személy, bármilyen más érintett személy, amelynek a fő tevékenysége ajánlások készítése, vagy olyan természetes személy, aki munkaszerződés alapján vagy más formában számukra munkát végez, a tagállamok biztosítják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy a személy tőle elvárható gondossággal biztosítsa legalább:

a) hogy az ajánlás érdemi részét illetően minden lényeges forrást megfelelő módon megjelöljenek, beleértve az érintett kibocsátót is, azzal a ténnyel együtt, hogy az ajánlást adott esetben közölték-e a kibocsátóval, és azt e közlés után módosították-e a terjesztése előtt;

b) hogy megfelelően összegezzék a pénzügyi eszköz vagy a pénzügyi eszköz kibocsátója értékeléséhez, illetve a pénzügyi eszköz valószínűsített célárfolyamának megállapításához használt értékelési alapot vagy módszertant;

c) megfelelően elmagyarázzák az ajánlás jelentését - például, hogy vételre, eladásra vagy tartásra ajánlott -, amely már adott esetben magában foglalhatja annak a befektetésnek az időhorizontját is, amelyre az ajánlás vonatkozik, és tüntessék fel a megfelelő kockázati figyelmeztetéseket, beleértve a vonatkozó feltételezések érzékenységi elemzését;

d) adott esetben hivatkozzanak az ajánlás frissítéseinek tervezett gyakoriságára, valamint a korábban bejelentett fedezeti politikában bekövetkező esetleges nagyobb változásokra;

e) világosan és feltűnő módon jelöljék azt az időpontot, amikor az ajánlást először közzétették, valamint a bármilyen megemlített pénzügyi eszköz árfolyamára vonatkozó napot és időpontot;

f) ha valamilyen ajánlás eltér az ugyanarra a pénzügyi eszközre vagy kibocsátóra vonatkozó, az adott ajánlás kibocsátását közvetlenül megelőző 12 hónapban kiadott ajánlástól, világosan és feltűnő módon kell jelölni ezt a változást és a korábbi ajánlás dátumát.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ha az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában megállapított előírások a kiadott ajánlás terjedelméhez képest aránytalanok lennének, elegendő az ajánláshoz világos és feltűnő hivatkozást fűzni arra a helyre vonatkozóan, ahol az előírt információ a nyilvánosság számára közvetlenül és könnyedén hozzáférhető, ilyen lehet például a közvetlen internetes elérési hely (link) az érintett személy megfelelő internetes oldalán lévő információhoz, feltéve, hogy az alkalmazott módszertan vagy az értékelés alapja nem változott.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy a nem írásbeli ajánlások esetében az (1) bekezdés előírásait úgy igazítják ki, hogy azok ne legyenek aránytalanok.

5. cikk

Az érdekeltségek és összeférhetetlenség közzétételére vonatkozó általános norma

(1) A tagállamok vállalják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy az érintett személyek közzétegyék mindazokat a jogviszonyaikat, egyéb kapcsolataikat és körülményeiket, amelyekről okkal feltételezhető, hogy azok sértik az ajánlás tárgyilagosságát, különösen, ha az érintett személyek lényeges pénzügyi érdekeltséggel rendelkeznek az ajánlás tárgyát képező egy vagy több pénzügyi eszközben, vagy lényeges összeférhetetlenség áll fenn azzal a kibocsátóval szemben, amelyre az ajánlás vonatkozik.

Ha az érintett személy jogi személy, ezt az előírást kell alkalmazni minden olyan jogi vagy természetes személyre, amely, illetve aki a számára munkaszerződés alapján vagy más formában munkát végez, és részt vett az ajánlás előkészítésében.

(2) Ha az érintett személy jogi személy, az (1) bekezdés szerint közzéteendő információnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) azon érintett személy vagy a kapcsolt jogi személyek bármilyen érdekeltségei vagy összeférhetetlensége, amelyek hozzáférhetők, vagy alappal feltételezhető, hogy hozzáférhetők az ajánlás előkészítésében érintett személyek számára;

b) az érintett személy vagy a kapcsolódó jogi személyek bármilyen érdekeltségei vagy összeférhetetlensége, amelyek olyan személyek számára ismert, akik bár maguk nem vesznek részt az ajánlás előkészítésében, hozzáférhettek, vagy alappal feltételezhető, hogy hozzáférhettek az ajánláshoz az ügyfelek vagy a nyilvánosság részére történő terjesztése előtt.

(3) A tagállamok vállalják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy maga az ajánlás tartalmazza az (1) és (2) bekezdésben előírt közzéteendő információkat. Amennyiben az ilyen közzéteendő információk aránytalanok lennének az ajánlás terjedelméhez képest, elegendő magához az ajánláshoz világos és feltűnő hivatkozást fűzni arra a helyre vonatkozóan, ahol az ilyen közzéteendő információkhoz a nyilvánosság közvetlenül és könnyedén hozzáfér, ilyen lehet például az érintett személy megfelelő internetes oldalán lévő információkhoz vezető közvetlen internetes elérési hely (link).

(4) A tagállamok vállalják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy az (1) bekezdésben megállapított előírásokat úgy igazítják ki, hogy azok ne legyenek aránytalanok a nem írásbeli ajánlások esetén.

(5) Az (1)-(3) bekezdés nem alkalmazható a tagállamokban ezzel egyenértékű megfelelő szabályozás hatálya alá tartozó újságírókra, beleértve az egyenértékű helyénvaló önszabályozást is, feltéve, hogy az ilyen szabályozás hasonló hatást ér el, mint az (1)-(3) bekezdés szerinti szabályozás.

6. cikk

Az érdekeltségek, illetve összeférhetetlenség közzétételével kapcsolatos további kötelezettségek

(1) Az 5. cikkben megállapított kötelezettségeken kívül a tagállamok előírják, hogy minden, valamely független elemző, befektetési társaság, hitelintézet, bármilyen kapcsolt jogi személy, vagy bármilyen más, fő tevékenységeként ajánlásokat készítő érintett személy által készített ajánlás világosan és szembetűnő módon tartalmazza az érdekeltségeikre és összeférhetetlenségeikre vonatkozó alábbi információkat:

a) jelentős részvénytulajdonosi kapcsolatok, amelyek egyrészről az érintett személy vagy bármilyen kapcsolódó jogi személy között, és másrészről a kibocsátó között állnak fenn. Az ilyen jelentős részvénytulajdonlási kapcsolatok közé tartoznak legalább az alábbi esetek:

- amikor az érintett személy vagy bármilyen kapcsolódó jogi személy birtokában lévő részvénytulajdon meghaladja a kibocsátó jegyzett tőkéjének 5 % -át, vagy

- amikor az érintett személy vagy bármilyen kapcsolódó jogi személy jegyzett tőkéjének 5 % -át meghaladó részvényei a kibocsátó tulajdonában vannak.

A tagállamok az e két esetnél előírt 5 %-os küszöbértéknél alacsonyabb küszöbértékeket is előírhatnak.

b) az érintett személy vagy bármilyen kapcsolódó jogi személy a kibocsátóhoz kapcsolódó más lényeges pénzügyi érdekeltsége;

c) adott esetben, nyilatkozat arról, hogy az érintett személy vagy bármilyen kapcsolt jogi személy piacvezető a kibocsátó pénzügyi eszközei tekintetében, vagy ő biztosítja annak likviditását;

d) adott esetben, nyilatkozat arról, hogy az érintett személy vagy bármilyen kapcsolt jogi személy a kibocsátó pénzügyi eszközei bármilyen nyilvános kibocsátásának vezető szervezője vagy társ-vezetőszervezője volt az előző 12 hónapban;

e) adott esetben, nyilatkozat arról, hogy az érintett személy vagy bármilyen kapcsolt jogi személy részese bármilyen más, a kibocsátóval befektetési szolgáltatások nyújtásáról kötött megállapodásnak, feltéve, hogy az nem vonja magával a bizalmas kereskedelmi információ közzétételét, és a megállapodás az előző 12 hónapban hatályban volt, vagy ugyanezen időszak alatt abból eredően kompenzáció kifizetésére került sor, vagy a kompenzáció kifizetésére ígéretet tettek;

f) adott esetben, nyilatkozat arról, hogy az érintett személy vagy bármilyen kapcsolt jogi személy részese a kibocsátóval megkötött olyan megállapodásnak, amely az ajánlás készítésére vonatkozik.

(2) A tagállamok általánosságban előírják a befektetési társaságnál vagy a hitelintézetnél hatályos, az ajánlások tekintetében összeférhetetlenség megelőzésére és elkerülésére szolgáló hathatós szervezési és igazgatási megoldások közzétételét, beleértve az információs korlátokét is.

(3) A tagállamok előírják, hogy befektetési társaság vagy hitelintézet számára munkaszerződés alapján vagy más formában munkát végző, az ajánlás előkészítésében érintett természetes vagy jogi személyek esetében az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti előírás tartalmazza különösen annak közzétételét, hogy az ilyen személyek díjazása kötődik-e a befektetési társaság vagy hitelintézet, vagy bármilyen kapcsolt jogi személy által teljesített befektetési ügyletekhez.

Ha az ilyen természetes személyek a kibocsátó részvényeiből kapnak vagy vásárolnak az ilyen részvények nyilvános kibocsátása előtt, közzé kell tenni az ilyen részvények vételárát és a vétel időpontját is.

(4) A tagállamok előírják, hogy a befektetési társaságok és hitelintézetek negyedévente tegyék közzé az összes ajánlásukból "vételre ajánlott", "tartásra ajánlott", "eladásra ajánlott" vagy ezzel egyenértékű kifejezések szerinti ajánlások arányát, valamint a minden egyes ilyen kategóriának megfelelő kibocsátók arányát, amelyeknek a befektetési társaság vagy a hitelintézet a megelőző 12 hónapban lényeges befektetési szolgáltatásokat nyújtott.

(5) A tagállamok vállalják, hogy maga az ajánlás tartalmazza az (1)-(4) bekezdés szerint előírt közzéteendő információkat. Amikor az (1)-(4) bekezdés szerinti előírások aránytalanok lennének a kiadott ajánlás hosszához képest, elegendő magában az ajánlásban világosan és feltűnő módon hivatkozni arra a helyre, ahol az ilyen közzétett információkhoz a nyilvánosság közvetlenül és könnyedén hozzáfér, ilyen lehet például a befektetési társaság vagy hitelintézet megfelelő internetes oldalán a közzétett információkra vonatkozó közvetlen internetes elérési hely (link).

(6) A tagállamok vállalják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy a nem írásbeli ajánlások esetén az (1) bekezdés előírásait úgy igazítsák, hogy azok ne legyenek aránytalanok.

III. FEJEZET A HARMADIK SZEMÉLYEK ÁLTAL KÉSZÍTETT AJÁNLÁSOK TERJESZTÉSE

7. cikk

Az ajánlások terjesztőinek személye

A tagállamok vállalják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy ha az érintett személy saját felelősségére terjeszt harmadik személyek által készített ajánlást, az ajánlás világosan és feltűnő módon jelölje az ilyen érintett személyek azonosságát.

8. cikk

Az ajánlások terjesztésére vonatkozó általános normák

A tagállamok vállalják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy amikor harmadik személyek által készített ajánlást a terjesztett információban lényegesen megváltoztatnak, ez az információ világosan és részletesen jelölje meg a lényeges változtatást. A tagállamok vállalják azt is, hogy amikor a lényegi változás az ajánlás irányának változásából áll (például a "vételre ajánlott" megváltoztatása "tartásra ajánlott"-ra vagy "eladásra ajánlott" ajánlásra, vagy fordítva) a 2-5. cikkben az ajánlások előállítóira megállapított előírásoknak a terjesztő is feleljen meg a lényegi változtatás mértékéig.

Ezen kívül, a tagállamok vállalják, hogy megfelelő szabályozás garantálja azt, hogy az érintett jogi személyek, akik maguk vagy természetes személyeken keresztül terjesztik a lényegesen módosított ajánlást, rendelkezzenek egy hivatalos, írásba foglalt politikával, hogy az információt kézhez vevő személyek hozzáférhessenek az ajánlás készítőjére vonatkozó adatokhoz, magához az ajánláshoz és a készítő érdekeltségeire vagy összeférhetetlenségére vonatkozóan közzétett információhoz, feltéve, hogy ezek az elemek a nyilvánosság számára hozzáférhetők.

Az első és a második bekezdést nem kell alkalmazni a harmadik személyek által készített ajánlásokról szóló hírműsorokban közölt beszámolókra, ha az ajánlás lényegét nem változtatják meg.

A harmadik személyek által készített ajánlás összegzésének terjesztése esetén az ilyen összegzést terjesztő érintett személyek vállalják, hogy az összegzés világos legyen, és ne legyen félrevezető, megemlítve a forrásdokumentumot és azt, hogy a nyilvánosság a forrásdokumentummal kapcsolatos közzétett információhoz hol férhet hozzá közvetlenül és könnyedén, feltéve, hogy azok a nyilvánosság rendelkezésére állnak.

9. cikk

Befektetési társaságok és hitelintézetek további kötelezettségei

A 7. és 8. cikkben megállapított kötelezettségeken kívül, amikor az érintett személy, befektetési társaság, hitelintézet vagy az ilyen személyek számára munkaszerződés alapján vagy más formában munkát végző természetes személy, és az ilyen személyek harmadik fél által készített ajánlásokat terjesztenek, a tagállamok előírják, hogy:

a) a befektetési társaság vagy hitelintézet illetékes hatóságának nevét világosan és szembetűnő módon jelöljék meg;

b) a 6. cikkben az ajánlások készítőire megállapított előírásokat a terjesztőnek is teljesítenie kell, ha az ajánlás készítője még nem tette hozzáférhetővé;

c) a befektetési társaság vagy hitelintézet teljesítse az ajánlások készítőire vonatkozóan a 2-6. cikkben megállapított előírásokat, ha az ajánlást lényegesen megváltoztatta.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk

A nemzeti jogba való átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. október 12-éig megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, valamint a Bizottság számára megküldenek egy táblázatot az ezen irányelv rendelkezései és az általuk kibocsátott nemzeti rendelkezések közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

8. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 22-én.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 96., 2003.4.12., 16. o.

[2] A CESR-t a 2001/527/EK bizottsági határozat (HL L 191., 2001.7.13., 43. o.) hozta létre.

[3] HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

[4] HL L 141., 1993.6.11., 27. o.

[5] HL L 126., 2000.5.26., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0125 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0125&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére