32000D0637[1]

A Bizottság határozata (2000. szeptember 22.) az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról (az értesítés a C(2000) 2718. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(2000. szeptember 22.)

az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról

(az értesítés a C(2000) 2718. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2000/637/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a rádiós berendezésekről és a távközlési végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1) Több tagállam utasok és áruk belvízi szállítására vonatkozó közös biztonsági elveket és szabályokat szándékozik életbe léptetni.

(2) A rádiótelefon-szolgáltatások összehangolása hozzájárul a biztonságosabb belvízi navigációhoz, különösen rossz időjárási viszonyok esetén.

(3) A Bázelban, a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) rádiós szabályozása S6. cikkével összhangban megrendezett regionális konferencián való részvételt követően több, a területén belvízi hajózást folytató tagállam belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó megállapodást szándékozik elfogadni és végrehajtani (a továbbiakban: a "megállapodás").

(4) A megállapodás hatálya csak azokban a tagállamokban terjed ki a belvízi hajókra történő felszerelésre szánt és a megállapodás által megállapított frekvenciatartományokban működő berendezésekre, ahol a megállapodást alkalmazzák.

(5) Az e frekvenciatartományokban működő valamennyi berendezésnek meg kell felelnie e megállapodás célkitűzéseinek, és meg kell valósítania az ETS 600698 B. mellékletében meghatározott, a rádióállomások automatikus felismerési rendszerét (ATIS), valamint nem lehet alkalmas a "hajó-hajó", "hajó-kikötői hatóságok" és "fedélzeti kommunikáció" szolgáltatási kategóriákra meghatározott maximális átviteli energia fölötti működtetésre.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a távközlési megfelelőségértékelési és piacfelügyeleti bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ez a határozat a 2000. április 6-án Bázelban megkötött, a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó megállapodás hatálya alá tartozó vizeken használandó rádiós berendezésekre vonatkozik azokban a tagállamokban, ahol a megállapodást alkalmazni fogják.

2. cikk

(1) A belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó megállapodás által megállapított frekvenciasávokon működő rádiós berendezések használni fogják a rádióállomások automatikus felismerési rendszerét (ATIS).

(2) A "hajó-hajó", "hajó-kikötői hatóságok" és "fedélzeti kommunikáció" szolgáltatási kategóriák azon rádiókommunikációs berendezéseinek a teljesítménye, amelyek a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó megállapodás hatálya alá tartoznak, nem haladhatja meg az 1 watt átviteli energiát.

3. cikk

E határozat 2. cikkének követelményeit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napjától kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről

Erkki Liikanen

a Bizottság tagja

[1] HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000D0637 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0637&locale=hu