31999L0005[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve (1999. március 9.) a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/5/EK IRÁNYELVE

(1999. március 9.)

a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189b. cikkében ( 3 ) szabályozott eljárásnak megfelelően az egyeztetőbizottság által 1998. december 8-án jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,

(1)

mivel a rádióberendezések és távközlő végberendezések ágazata lényeges részét képezi a távközlési piacnak, amely a Közösség gazdaságának alapvető eleme; mivel a távközlő végberendezések ágazatára alkalmazandó irányelvek tovább már nem képesek alkalmazkodni azokhoz a várható változásokhoz, amelyek ebben az ágazatban az új technológia, a piac fejlődése és a hálózatokra vonatkozó jogi szabályozás révén következnek be;

(2)

mivel a szubszidiaritásnak és az arányosságnak a Szerződés 3b. cikkében említett elvének megfelelően a távközlő berendezések nyitott és versenyző egységes piaca kialakításának a célkitűzését a tagállamok nem tudják kielégítő módon megvalósítani, és így az a Közösség szintjén jobban elérhető; mivel ez az irányelv nem lép túl azon, ami e cél eléréséhez szükséges;

(3)

mivel a tagállamok hivatkozhatnak a Szerződés 36. cikkére annak érdekében, hogy a berendezések egyes csoportjait kizárják ezen irányelv alkalmazási köréből;

(4)

mivel a 98/13/EK irányelv ( 4 ) egységes szerkezetbe foglalta a távközlő végberendezésekre és a műholdas földiállomás-berendezésekre, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismerésére vonatkozó intézkedéseket;

(5)

mivel ez az irányelv nem vonatkozik a rádióberendezések piacának egy jelentős részére;

(6)

mivel a kettős felhasználású termékek a 3381/94/EK tanácsi rendelettel ( 5 ) létrehozott közösségi kiviteli ellenőrzési rendszer hatálya alá tartoznak;

(7)

mivel ezen irányelv széles alkalmazási köre a "rádióberendezés" és a "távközlő végberendezés" kifejezések új fogalommeghatározását teszi szükségessé; mivel a rádióberendezések és a távközlő végberendezések egységes piacának létrehozására irányuló szabályozó rendszernek lehetővé kell tennie, hogy a beruházások, a gyártás és az értékesítés a technológia és piac fejlődési ütemének megfelelően történjenek;

(8)

mivel, figyelembe véve a távközlő végberendezések és a vezetékes összeköttetéssel összekapcsolt berendezéseken felül rádión keresztül történő továbbítást is használó hálózatok növekvő fontosságát, a rádióberendezések és távközlő végberendezések gyártására, értékesítésére és használatára vonatkozó szabályoknak a berendezések mindkét csoportjára vonatkozniuk kell;

(9)

mivel a nyílt hálózatellátás (ONP) beszédalapú telefóniára történő alkalmazásáról, valamint a távközlési egyetemes szolgáltatás versenykörnyezetben történő bevezetéséről szóló, 1998. február 26-i 98/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) felszólítja a nemzeti hatóságokat, hogy biztosítsák a hálózati hozzáférést nyújtó interfész műszaki előírásai részleteinek a közzétételét annak érdekében, hogy a végberendezések értékesítési piacán a verseny biztosított legyen;

(10)

mivel a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 1973. február 19-i 73/23/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) célkitűzései elegendőek a rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre vonatkozóan, de nem alkalmaznak alsó feszültséghatárt;

(11)

mivel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/336/EGK tanácsi irányelv ( 8 ) által megállapított, elektromágneses megfelelőséghez kapcsolódó védelmi követelmények elegendőek a rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre vonatkozóan;

(12)

mivel a közösségi jog úgy rendelkezik, hogy a termékek piaci értékesítésére vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti különbségekből eredő, a Közösségen belül az áruk szabad mozgását jelentő akadályok csak akkor lehetnek indokoltak, ha a nemzeti követelmények szükségesek és arányosak; mivel ezért a jogszabályok közelítését azokra a követelményekre kell korlátozni, amelyek a rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre vonatkozó alapvető követelmények teljesítéséhez szükségesek;

(13)

mivel a rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre vonatkozó alapvető követelményeknek a berendezéscsoport természetétől és szükségleteitől kell függeniük; mivel ezeket a követelményeket megkülönböztetéssel kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne gátolják a műszaki innovációt vagy a piacgazdaság szükségleteinek a kielégítését;

(14)

mivel figyelmet kell fordítani arra, hogy a rádióberendezések és a távközlő végberendezések ne jelentsenek egyébként elkerülhető veszélyt az egészségre;

(15)

mivel a távközlés fontos az európai lakosság számottevő és növekvő részét képező, fogyatékkal élő emberek jóléte és foglalkoztatása szempontjából; mivel a rádióberendezéseket és a távközlő végberendezéseket ezért a megfelelő esetekben úgy kell megtervezni, hogy azokat a fogyatékkal élő emberek átalakítás nélkül vagy kis átalakítással tudják használni;

(16)

mivel a rádióberendezések és a távközlő végberendezések elláthatnak bizonyos, a segélyhívó szolgálatok által igényelt funkciókat;

(17)

mivel bizonyos funkciókat be kell vezetni a rádióberendezések és a távközlő végberendezések esetében azért, hogy megelőzhető legyen a felhasználó és az előfizető személyes jellegű adatainak és a magánéletének a megsértése, illetve a csalás;

(18)

mivel bizonyos esetekben szükséges lehet ezen irányelv értelmében a más berendezésekkel hálózaton keresztül történő együttműködés és a Közösség egészében a megfelelő típusú interfészekkel való kapcsolat;

(19)

mivel ezért lehetővé kell tenni a felhasználók magánéletére vonatkozó sajátos alapvető követelmények, a fogyatékkal élő felhasználók számára funkciók, segélyhívó szolgálatok számára funkciók, illetve a csalás megelőzésére szolgáló funkciók meghatározását és hozzáadását;

(20)

mivel elismert, hogy versenyző piacon az önkéntes tanúsítvány és a fogyasztói szervezetek, a gyártók, a piaci és egyéb ipari szereplők által kialakított jelölési rendszerek hozzájárulnak a minőséghez és hasznos eszközök a fogyasztók távközlési termékek iránti bizalmának a növelésében; mivel a tagállamok támogathatják az ilyen rendszereket; mivel az ilyen rendszereknek meg kell felelniük a Szerződés versenyszabályainak;

(21)

mivel el kell kerülni - a rádióberendezés és a távközlő végberendezés felhasználójától különböző személynél - a szolgáltatás elfogadhatatlan minőségi romlását; mivel a végberendezések gyártóinak a berendezéseket oly módon kell kialakítaniuk, hogy megakadályozzák a hálózatok károsítását, amely ilyen minőségi romláshoz vezethetnek a szokásos működés mellett; mivel a hálózat működtetőinek úgy kell kialakítaniuk a hálózataikat, hogy azzal ne kötelezzék a végberendezések gyártóit aránytalan intézkedések meghozatalára a hálózatok károsításának a megakadályozása érdekében; mivel az Európai Távközlési Szabványügyi Intézetnek (ETSI) kellően figyelembe kell vennie ezt a célkitűzést a nyilvános hálózatokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabványok kidolgozása során;

(22)

mivel biztosítani kell a rádióspektrum hatékony felhasználását a káros zavarás elkerülése érdekében; mivel ösztönözni kell a korlátozott forrásoknak, mint például a rádiófrekvenciás spektrumnak a tudomány mai állása szerinti leghatékonyabb felhasználását;

(23)

mivel a távközlő végberendezések és a távközlő hálózatok közötti harmonizált interfészek hozzájárulnak mind a végberendezések, mind a hálózati szolgáltatások versenyző piacának a támogatásához;

(24)

mivel azonban a Szerződés versenyszabályaira is figyelemmel a nyilvános távközlő hálózatok működtetőinek meg kell határozniuk az interfészeik műszaki jellemzőit; mivel eszerint pontos és megfelelő műszaki előírásokat kell közzétenniük ezekre az interfészekre vonatkozóan, hogy lehetővé tegyék a gyártók számára az ezen irányelv követelményeit teljesítő távközlő végberendezések tervezését;

(25)

mivel mindazonáltal a Szerződés versenyre vonatkozó szabályai és a távközlő végberendezések piacain folyó versenyről szóló, 1998. május 16-i 88/301/EGK bizottsági irányelv ( 9 ) kialakítja az összes, szabályozási vonatkozású műszaki előírás egyenlő, átlátható és megkülönböztetésmentes kezelésének az elvét; mivel ezért a Közösség és a tagállamok feladata, a gazdasági szereplőkkel konzultációkat folytatva, annak biztosítása, hogy az ezen irányelv által kialakított szabályozási keret tisztességes legyen;

(26)

mivel az európai szabványügyi szervezetek, nevezetesen az ETSI feladata annak biztosítása, hogy a harmonizált szabványok kellően naprakészek legyenek, és úgy legyenek megfogalmazva, hogy lehetséges legyen a félreérthetetlen értelmezés; mivel a harmonizált szabványok fenntartása, értelmezése és megvalósítása a növekvő műszaki komplexitás igen sajátos területeit foglalja magában; mivel ezek a feladatok megkövetelik a gazdasági szereplők közül kiválasztott szakemberek aktív részvételét; mivel bizonyos körülmények között sürgősebben lehet szükség a harmonizált szabványok értelmezésére vagy kijavítására, mint ahogy azt a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 10 ) megfelelően működő európai szabványügyi szervezetek szokásos eljárásai lehetővé teszik;

(27)

mivel közérdek, hogy a rádióberendezések és a távközlő végberendezések tervezése és gyártása terén európai szinten harmonizált szabványok jöjjenek létre; mivel az ilyen harmonizált szabványok tiszteletben tartása azt a vélelmet szolgáltatja, hogy a berendezések megfelelnek az alapvető követelményeknek; mivel más eszközökkel is igazolható az alapvető követelményeknek való megfelelés;

(28)

mivel a berendezés csoportazonosítójának a kijelölésekor igénybe kell venni a CEPT/ERC és a vonatkozó európai szabványügyi szervezetek rádiók terén meglévő szakértelmét; mivel, ahol lehetséges, ösztönözni kell az együttműködés más formáit is ezekkel a szervezetekkel;

(29)

mivel annak érdekében, hogy a Bizottság hatékonyan kísérhesse figyelemmel a piac ellenőrzésének a módját, a tagállamoknak megfelelő információkat kell nyújtaniuk az interfészek típusáról, a nem megfelelő vagy helytelenül alkalmazott harmonizált szabványokról, a bejelentett szervekről és a felügyeleti hatóságokról;

(30)

mivel a bejelentett szerveknek és a felügyeleti hatóságoknak információt kell cserélniük a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről a piac hatékony felügyelete érdekében; mivel az ilyen együttműködésnek a lehető legnagyobb mértékben igénybe kell vennie elektronikus eszközöket; mivel az ilyen együttműködésnek különösen azt kell lehetővé tennie a nemzeti hatóságok számára, hogy információhoz jussanak a forgalomba hozott olyan rádióberendezésekről, amelyek a Közösségben nem harmonizált frekvenciasávokon működnek;

(31)

mivel a gyártóknak értesíteniük kell a tagállamokat arról a szándékukról, hogy olyan frekvenciasávokat használó rádióberendezéseket kívánnak forgalomba hozni, amelyek használata a Közösség egészében nem összehangolt; mivel a tagállamoknak az ilyen értesítések számára eljárásokat kell bevezetniük; mivel az ilyen eljárásoknak arányosaknak kell lenniük, és nem lehetnek a IV. és V. mellékletben előírt eljárásokat kiegészítő megfelelőségértékelési eljárások; mivel kívánatos, hogy összehangolják ezeket az értesítési eljárásokat, és lehetőleg elektronikus eszközökkel, valamint "egyablakos" rendszerben valósítsák meg;

(32)

mivel engedélyezni kell az alapvető vonatkozó követelményeknek megfelelő rádióberendezések és távközlő végberendezések szabad forgalmazását; mivel lehetővé kell tenni, hogy e berendezéseket a rendeltetésüknek megfelelően helyezzék üzembe; mivel az üzembe helyezésüket a rádióspektrum használatára és az érintett szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedélyekhez lehet kötni;

(33)

mivel a kereskedelmi vásárok, kiállítások stb. esetében lehetővé kell tenni olyan rádióberendezések és távközlő végberendezések kiállítását, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek; mivel azonban az érdekelt feleket megfelelően tájékoztatni kell arról, hogy a berendezés nem felel meg, és abban az állapotában nem vásárolható meg; mivel a tagállamok korlátozhatják a kiállított rádióberendezések üzembe helyezését, beleértve azok bekapcsolását is, a rádióspektrum hatékony és megfelelő használatához, a káros interferencia elkerüléséhez vagy a közegészségügyhöz kapcsolódó okokból;

(34)

mivel a rádiófrekvenciákat nemzeti szinten osztják fel, és a nem harmonizált rádiófrekvenciák a tagállamok kizárólagos hatáskörében maradnak; mivel védzáradékot kell előírni, amely a Szerződés 36. cikkének megfelelően lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy megtiltsák, korlátozzák vagy a piacukról történővisszavonását követeljék meg azoknak a rádióberendezéseknek, amelyek káros zavarást okoztak, vagy amelyekről feltételezhető, hogy azt fognak okozni; mivel a nemzeti szinten felosztott rádiófrekvenciák zavarása kellő indokot szolgáltat a tagállamoknak arra, hogy védintézkedéseket hozzanak;

(35)

mivel a 85/374/EGK tanácsi irányelv ( 11 ) rendelkezései értelmében a gyártó felelős a hibás berendezés okozta károkért; mivel a gyártó kötelezettségének sérelme nélkül, minden olyan személy, aki készülékeket importál a Közösségbe azért, hogy azokat üzleti tevékenysége keretében értékesítse, az említett irányelv értelmében felelős a hibák okozta károkért; mivel a gyártó, annak meghatalmazottja vagy az áruk forgalomba hozataláért felelős személy a felelős az okozott kárért a tagállamok szerződéses vagy szerződésen kívüli felelősségre vonatkozó jogszabályai értelmében;

(36)

mivel azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a tagállamoknak vagy a Közösségnek akkor kell meghozniuk, ha az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelőnek nyilvánított készülék súlyos kárt okoz a hálózatban, vagy káros rádiózavarást eredményez, a közösségi jog általános elveinek, különösen az objektivitás, az arányosság és a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség elvének megfelelőnek kell lenniük;

(37)

mivel a Tanács 1993. július 22-én elfogadta a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszaira vonatkozó modulokról és a "CE" megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló 93/465/EGK határozatot ( 12 ); mivel az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat lehetőség szerint az említett irányelvben megállapított, rendelkezésre álló modulok közül kell kiválasztani;

(38)

mivel a tagállamok megkövetelhetik, hogy az általuk kijelölt bejelentett szerveket és azok felügyeleti hatóságait a megfelelő európai szabvány szerint akkreditálják;

(39)

mivel indokolt, hogy a rádióberendezések és távközlő végberendezések 73/23/EGK és 89/336/EGK irányelvnek való megfelelését az ezen irányelvekben meghatározott eljárásokkal lehessen bizonyítani, amennyiben a készülék ezen irányelvek hatálya alá tartozik; mivel ennélfogva, a 89/336/EGK irányelv 10. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárás alkalmazható, ha a harmonizált szabványok alkalmazása azt a vélelmet nyújtja, hogy a védelem terén megfelelnek a követelményeknek; mivel a 10. cikk (2) bekezdésében (12) előírt eljáráshoz akkor lehet folyamodni, ha a gyártó nem harmonizált szabványokat alkalmazott, vagy nem léteznek ilyen szabványok;

(40)

mivel a közösségi vállalkozásoknak harmadik országok piacaihoz való hatékony és összehasonlítható hozzáféréssel kell rendelkezniük, és ahhoz hasonló bánásmódban kell részesülniük harmadik országokban, mint amilyenben az érintett harmadik országok állampolgárai teljes tulajdonában lévő, illetve többségi vagy tényleges ellenőrzése alatt álló vállalkozásai részesülnek a Közösségben;

(41)

mivel kívánatos egy olyan bizottságot létrehozni, amely összefogja a rádióberendezések és távközlő végberendezések szabályozásának végrehajtásában közvetlenül érintett feleket, különösen a nemzeti megfelelőségértékelési szerveket és a piac felügyeletéért felelős nemzeti testületeket annak érdekében, hogy segítsék a Közösséget a rendelkezések harmonizált és arányos alkalmazásában úgy, hogy kielégítik a piac és általában a fogyasztók szükségleteit; mivel szükség szerint konzultálni kell a távközlési piac szereplőinek, a felhasználóknak, a fogyasztóknak, a gyártóknak és a szolgáltatóknak a képviselőivel;

(42)

mivel a Szerződés 189b. cikkében szabályozott eljárás szerint elfogadott jogszabályok végrehajtási intézkedéseire vonatkozóan az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1994. december 20-án egy modus vivendi-t ( 13 ) kötött;

(43)

mivel a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie ennek és az egyéb vonatkozó irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetését és gyakorlati alkalmazását, és intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy összehangolja az összes vonatkozó irányelvet a távközlő berendezések emberi egészségre ható vagy a tulajdonban kárt okozó zavarának az elkerülése céljából;

(44)

mivel ezen irányelv működését kellő időben felül kell vizsgálni a távközlési ágazat fejlődése és az alapvető követelmények, valamint az ezen irányelvben előírt megfelelőségértékelési eljárás alkalmazása során szerzett tapasztalatok fényében;

(45)

mivel biztosítani kell, hogy a szabályozási rendszer módosításait az előző rendszerből induló zökkenőmentes átmenettel vezessék be annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a piac zavara és a jogi bizonytalanság;

(46)

mivel ez az irányelv felváltja a 98/13/EK irányelvet, amelyet ennélfogva hatályon kívül kell helyezni; mivel a 73/23/EGK és a 89/336/EGK irányelvet a továbbiakban nem kell alkalmazni az ezen irányelv hatálya alá tartozó készülékekre, kivéve a védelmi és biztonsági követelményeket, valamint egyes megfelelőségértékelési eljárásokat,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

1. cikk

Alkalmazási kör és cél

(1) Ez az irányelv szabályozási keretet teremt a rádióberendezések és távközlő végberendezések Közösségben történő forgalomba hozatala, szabad mozgása és üzembe helyezése számára.

(2) Ha egy, a 2. cikk a) bekezdésében meghatározott készülék szerves részét vagy tartozékát képezi:

a) az orvosi eszköznek az orvostechnikai eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv ( 14 ) 1. cikke értelmében; vagy

b) az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelv ( 15 ) 1. cikke értelmében,

a készülékre ezen irányelv vonatkozik, az orvostechnikai eszközökre és az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK és 90/385/EGK irányelv alkalmazásának a sérelme nélkül.

(3) Ha a készülék alkotórészét vagy különálló technikai egységét képezi egy járműnek a gépjárművek külső gyújtású motorjai által előidézett rádiózavarok szűrésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1972. június 20-i 72/245/EGK tanácsi irányelv ( 16 ) értelmében, illetve alkotórészét vagy különálló technikai egységét képezi egy járműnek a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelv 1. cikke értelmében, a készülékre ezt az irányelvet kell alkalmazni, a 72/245/EGK és a 92/61/EGK irányelv alkalmazásának a sérelme nélkül.

(4) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni az I. mellékletben felsorolt berendezésekre.

(5) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni azokra a készülékekre, amelyeket kizárólag a közbiztonságot, a védelmet, az állam biztonságát (beleértve az állam gazdasági jólétét az állambiztonsággal kapcsolatos tevékenységek esetében) érintő tevékenységek során alkalmaznak vagy az állam a büntetőjoghoz kapcsolódó tevékenysége során használ.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a következő meghatározások érvényesek:

a) "készülék": olyan berendezés, amely rádióberendezés vagy távközlő végberendezés, vagy mindkettő együtt;

b) "távközlő végberendezés": olyan távközlési termék vagy egy termék lényeges alkotórésze, amely valamilyen eszközön keresztül, közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a nyilvános távközlő hálózat interfészeire (azaz a felhasználók számára elérhető távközlési szolgáltatások nyújtásához teljes mértékben vagy részben felhasznált távközlő hálózatok);

c) "rádióberendezés": olyan távközlési termék vagy egy termék lényeges alkotórésze, amely földfelszíni vagy műholdas távközlés céljára kiosztott spektrum felhasználásával képes rádióhullámok adása, illetve vétele útján távközlésre;

d) "rádióhullámok": a 9 kHz és 3 000 GHz frekvenciák közötti elektromágneses hullámok, amelyek mesterséges irányítás nélkül terjednek a térben;

e) "interfész":

i. egy hálózati végpont, vagyis olyan fizikai csatlakozási pont, ahol a felhasználó hozzáfér a nyilvános távközlő hálózathoz; illetve

ii. egy rádióinterfész, amely meghatározza a rádióhullámok rádióberendezések közötti útját,

valamint mindezek műszaki előírása;

f) "berendezéscsoport": olyan készüléktípusok meghatározása, amelyeket ezen irányelv értelmében hasonlónak kell tekinteni, és azok az interfészek, amelyekhez a készüléket tervezték. Egy készülék egynél több berendezéscsoportba is tartozhat;

g) "műszaki konstrukciós dokumentáció": olyan fájl, amely leírja a készüléket, valamint információt és magyarázatot ad arra vonatkozóan, hogy az alkalmazandó alapvető követelményeket hogyan teljesítették;

h) "harmonizált szabvány": olyan műszaki előírás, amelyet egy elismert szabványügyi szerv fogadott el a Bizottság által adott meghatalmazás keretében a 98/34/EK irányelvvel létrehozott eljárásoknak megfelelően egy európai követelmény kidolgozása érdekében, amelynek betartása nem kötelező;

i) "káros zavarás": olyan interferencia, amely veszélyezteti egy rádiónavigációs szolgáltatás vagy más biztonsági szolgáltatás működését, vagy amely egyébként komolyan gyengíti, akadályozza vagy rendszeresen megszakítja az alkalmazandó közösségi vagy nemzeti szabályozásnak megfelelően működő rádió-távközlési szolgáltatást.

3. cikk

Alapvető követelmények

(1) A következő alapvető követelményeket kell alkalmazni valamennyi készülékre vonatkozóan:

a) a felhasználó és más személyek egészségének és biztonságának a védelme, beleértve a 73/23/EGK irányelvben szereplő biztonsági követelményekre vonatkozó célkitűzéseket is, de feszültségkorlátozás nélkül;

b) a 89/336/EGK irányelvben szereplő elektromágneses megfelelőségre vonatkozó védelmi követelmények.

(2) Emellett a rádióberendezést úgy kell kialakítani, hogy hatékonyan használja a földi/műholdas rádiótávközlés rendelkezésére bocsátott spektrumot és az orbitális forrásokat a káros zavarás elkerülése érdekében.

(3) A Bizottság határozhat arról, hogy az egyes berendezéscsoportba tartozó készülékeket vagy egyes készüléktípusokat úgy kell kialakítani, hogy:

a) hálózatokon keresztül együttműködjenek más készülékekkel, és hogy megfelelő típusú interfészekkel összekapcsolhatóak legyenek a Közösség egészében; és/vagy

b) ne okozzanak kárt a hálózatban vagy annak működésében, és hogy ne éljenek vissza a hálózati forrásokkal, amivel a szolgáltatás elfogadhatatlan minőségi romlását okoznák; és/vagy

c) biztosítékokat tartalmazzanak annak érdekében, hogy biztosítsák a felhasználó és az előfizető személyes adatainak és magánéletének a védelmét; és/vagy

d) támogassák a csalás elkerülését biztosító egyes funkciókat; és/vagy

e) támogassák a segélyhívó szolgálatokhoz való hozzáférést biztosító jellemzőket; és/vagy

f) olyan jellemzőket támogassanak, amelyek megkönnyítik a fogyatékkal élők általi használatukat.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15a. cikkben említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

4. cikk

Az interfész előírásairól szóló értesítés, valamint azok közzététele

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot az általuk szabályozott interfészekről, amennyiben az említett interfészekről a 98/34/EK irányelv rendelkezései értelmében nem küldtek jelentést. A 15. cikkben előírt eljárásnak megfelelően a bizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság egyenértékűséget teremt a bejelentett interfészek között, és kijelöl egy berendezési csoportazonosítót, amelynek részleteit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszi közzé.

(2) Minden tagállam értesíti a Bizottságot azokról az interfésztípusokról, amelyeket az adott állam nyilvános távközlő hálózatainak üzemeltetői kínálnak. A tagállamok biztosítják, hogy ezek az üzemeltetők ezen interfésztípusokról rendszeresen naprakésszé tett, pontos és megfelelő műszaki előírásokat tegyenek közzé azt megelőzően, hogy az ezen interfészeken keresztül nyújtott szolgáltatások nyilvánosan hozzáférhetővé válnak. Az előírásoknak megfelelő részletességűnek kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék olyan távközlő végberendezések megtervezését, amelyek képesek a megfelelő interfészen keresztül nyújtott összes szolgáltatás alkalmazására. A előírásoknak többek között magukban kell foglalniuk az összes ahhoz szükséges információt, hogy a gyártók, ha kívánják, végrehajthassák a megfelelő vizsgálatokat a távközlő végberendezésre alkalmazandó alapvető követelményekkel kapcsolatban. A tagállamok biztosítják, hogy az előírások az üzemeltetők számára könnyen hozzáférhetőek legyenek.

5. cikk

Harmonizált szabványok

(1) Ha egy készülék megfelel annak a vonatkozó harmonizált szabványnak vagy részszabványnak, amelynek a hivatkozási számait közzétették az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, a tagállamok feltételezik, hogy a készülék megfelel a 3. cikkben említett harmonizált szabványok vagy részszabványok hatálya alá tartozó alapvető követelményeknek.

(2) Ha egy tagállam vagy a Bizottság úgy véli, hogy a harmonizált szabványoknak történő megfelelés nem biztosítja azt, hogy a készülék megfeleljen a 3. cikkben említett alapvető követelményeknek, amelyekre az említett szabványok szándékoltan vonatkoznak, a Bizottság vagy az érintett tagállam az ügyet a bizottság elé viszi.

(3) A harmonizált szabványok alapvető követelményekhez viszonyított hiányosságai esetében a Bizottság a bizottsággal folytatott konzultációt követően és a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően közzéteheti az Európai Unió Hivatalos Lapjában a harmonizált szabványok értelmezésére vonatkozó ajánlásait vagy azokat a feltételeket, amelyek esetében az adott szabványnak történő megfelelés a megfelelőség vélelmét keletkezteti. A bizottsággal folytatott konzultációt követően, és a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság visszavonhatja a harmonizált szabványokat egy közleménynek a Hivatalos Lapban történő közzétételével.

6. cikk

Forgalomba hozatal

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a készüléket csak akkor hozzák forgalomba, ha az megfelel a 3. cikkben meghatározott alapvető követelményeknek és ezen irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint ha megfelelően helyezik üzembe, tartják karban és a rendeltetésének megfelelően használják. A forgalomba hozatal tekintetében a készülék nem tartozik egyéb nemzeti rendelkezések hatálya alá.

(2) A 3. cikk (3) bekezdésében említett alapvető követelmények alkalmazását érintő határozatának meghozatalakor a Bizottság meghatározza a követelmények alkalmazásának időpontját.

Ha az a határozat születik, hogy egy berendezéscsoportnak meg kell felelnie a 3. cikk (3) bekezdésében említett alapvető követelményeknek, az adott berendezéscsoportba tartozó bármely berendezés, amely először kerül piacra a Bizottság által meghatározott alkalmazási időpont előtt, továbbra is forgalomba hozható, a Bizottság által meghatározandó ésszerű időtartamon belül.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló, az első és a második albekezdésben említett intézkedéseket a 15a. cikkben említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a gyártó vagy a készülék forgalomba hozataláért felelős személy információkat szolgáltasson a felhasználónak a készülék rendeltetéséről egy olyan nyilatkozattal együtt, amely tartalmazza, hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek. Ha rádióberendezésekről van szó, a csomagoláson és a használati utasításon feltüntetett információ elegendő annak meghatározására, hogy a berendezést mely tagállamban vagy a tagállam mely földrajzi területén történő használatra szánták, és figyelmezteti a felhasználót a készüléken elhelyezett és a VII. melléklet 5. pontjában említett jelöléssel, hogy egyes tagállamokban a berendezés használata korlátozott vagy engedélyköteles lehet. Ha távközlő végberendezésekről van szó, ezek az információk elegendőek ahhoz, hogy meghatározzák a nyilvános távközlő hálózat azon interfészeit, amelyekhez a készülékek csatlakoztathatók. Az összes készüléken jól láthatóan kell elhelyezni ezt az információt.

(4) Az olyan frekvenciasávot használó rádióberendezések esetében, amelyek használata a Közösségben nem harmonizált, a gyártó vagy annak a Közösségben letelepedett meghatalmazottja, vagy a forgalomba hozatalért felelős személy értesíti az adott tagállamban a spektrum kezelésért felelős nemzeti hatóságot arról a szándékáról, hogy ilyen berendezést kíván a nemzeti piacon forgalomba hozni.

Ezt az értesítést legalább négy héttel a forgalomba hozatal előtt kell megküldeni, és tartalmaznia kell a berendezés rádiótechnikai jellemzőit (különösen a frekvenciasávokat, a csatornaelosztást, a modulációtípust és a rádiófrekvenciás teljesítményt) és a IV. vagy V. mellékletben említett bejelentett szerv azonosító számát.

7. cikk

Üzembe helyezés és összekapcsolási jog

(1) A tagállamok lehetővé teszik a készülék rendeltetésszerű üzembe helyezését, amennyiben az megfelel a 3. cikkben meghatározott alapvető követelményeknek és ezen irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

(2) Az (1) bekezdés ellenére, és az érintett szolgáltatás közösségi jog szerinti nyújtására szóló engedély feltételeinek a sérelme nélkül, a tagállamok csak olyan okokból korlátozhatják a rádióberendezések üzembe helyezését, amelyek a rádióspektrum hatékony és megfelelő használatát, a káros zavarás elkerülését és a közegészségügyet érintik.

(3) A (4) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános távközlő hálózatok üzemeltetői ne tagadják meg műszaki okokból a távközlő végberendezések csatlakoztatását a megfelelő interfészekhez, ha a berendezés megfelel a 3. cikk alkalmazandó követelményeinek.

(4) Ha egy tagállam úgy véli, hogy egy készülék, amelyet ezen irányelvnek megfelelőnek nyilvánítottak, egy hálózatban komoly kárt vagy káros zavart okoz, vagy káros hatása van egy hálózatra vagy annak működésére, az üzemeltető felhatalmazást kaphat az összekapcsolás megtagadására, a készülék összeköttetésének szétkapcsolására vagy a készülék szolgáltatásból történő kivonására. A tagállamok az ilyen felhatalmazásról értesítik a Bizottságot, amely összehívja a bizottság ülését, hogy véleményezze az ügyet. A bizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság kezdeményezheti az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében említett eljárást. A Bizottság és a tagállamok egyéb megfelelő intézkedéseket is hozhatnak.

(5) Szükséghelyzet esetén az üzemeltető lekapcsolhatja a készüléket a hálózatról, ha a hálózat biztonsága a késedelem nélküli szétkapcsolást kívánja meg, és ha a felhasználónak azonnal és költségmentesen nem lehet alternatív megoldást kínálni. Az üzemeltető azonnal tájékoztatja a 4. és 9. cikk végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságot.

8. cikk

A készülék szabad mozgása

(1) A tagállamok a területükön nem tiltják meg, nem korlátozzák vagy gátolják a VII. mellékletben említett CE-jelölést viselő készülék forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, mert e jelölés azt igazolja, hogy a készülék megfelel ezen irányelv összes rendelkezésének, beleértve a II. fejezetben előírt megfelelőség-ellenőrzési eljárást. Ez nem sérti a 6. cikk (4) bekezdésének, a 7. cikk (2) bekezdésének és a 9. cikk (5) bekezdésének a rendelkezéseit.

(2) Kereskedelmi vásárok, kiállítások és bemutatók stb. alkalmával a tagállamok nem akadályozzák meg olyan készülékek bemutatását, amelyek nem felelnek meg ezen irányelvnek, feltéve hogy egy látható jelzés érthetően mutatja, hogy ezek a készülékek nem hozhatók forgalomba vagy nem helyezhetők üzembe addig, amíg nem válnak megfelelővé.

(3) Ha a készülék olyan egyéb irányelvek hatálya alá tartozik, amelyek más szempontokat érintenek, és szintén rendelkeznek a CE-jelölés elhelyezéséről, ez utóbbi jelzi, hogy a készülék az említett egyéb irányelvek rendelkezéseinek is megfelel. Ha azonban az említett irányelvek közül egy vagy több lehetővé teszi a gyártónak, hogy az átmeneti időszakban kiválassza, melyik intézkedést alkalmazza, a CE-jelölés azt mutatja, hogy a készülék csak a gyártó által alkalmazott irányelvek rendelkezéseinek felel meg. Ebben az esetben ezen irányelvek hivatkozási számainak, ahogyan azok az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelentek, szerepelniük kell azokban a dokumentumokban, értesítésekben vagy útmutatókban, amelyeket azok az irányelvek megkövetelnek, és amelyek a termékeket kísérik.

9. cikk

Védőintézkedések

(1) Ha egy tagállam megállapítja, hogy egy, az ezen irányelv hatálya alá tartozó készülék nem felel meg ezen irányelv követelményeinek, meghozza a szükséges intézkedéseket a területén a készülék piacról vagy szolgáltatásból történő kivonására vonatkozóan, megtiltja annak forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, vagy korlátozza annak szabad mozgását.

(2) Az érintett tagállam az ilyen intézkedéseiről azonnal értesíti a Bizottságot, jelezve döntésének okát és azt, hogy a meg nem felelés oka:

a) az 5. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványok nem megfelelő alkalmazása;

b) az 5. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványok hiányosságai;

c) a 3. cikkben említett követelmények nem teljesítése, ha a készülék nem felel meg az 5. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványoknak.

(3) Ha az első bekezdésben említett intézkedések az 5. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványok nem megfelelő alkalmazásának vagy a 3. cikkben említett követelmények nem teljesítésének tulajdoníthatók, mivel a készülék nem felel meg az 5. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványoknak, a Bizottság a lehető leghamarabb konzultál az érintett felekkel. A Bizottság azonnal értesíti a ténymegállapításairól a tagállamokat, valamint arról, hogy az intézkedéseket az azokról szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül indokoltnak találta-e.

(4) Ha az első bekezdésben említett határozat az 5. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványok hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság az ügyet két hónapon belül a bizottság elé viszi. A bizottság a véleményét a 14. cikkben megállapított eljárás szerint hozza meg. E konzultációt követően a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a ténymegállapításáról és arról, hogy a tagállam intézkedését indokoltnak találja-e. Ha úgy találja, hogy az intézkedés indokolt, azonnal kezdeményezi az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárást.

(5)

a) A 6. cikk rendelkezései ellenére egy tagállam a Szerződés, és különösen annak 30. és 36. cikke tiszteletben tartásával meghoz minden megfelelő intézkedést, amelynek célja rádióberendezések, beleértve a rádióberendezés-típusokat is, amelyek káros zavarást okoztak, vagy amelyekről okkal feltételezhető, hogy káros zavarást fognak okozni, beleértve a nemzeti szinten felosztott frekvenciasávokon működő meglévő vagy tervezett szolgáltatások zavarását,

i. forgalomba hozatalának a megtiltása vagy korlátozása a saját piacán; és/vagy

ii. a piacáról történő kivonására való kötelezés.

b) Ha egy tagállam az a) pontnak megfelelően intézkedéseket hoz, azonnal tájékoztatja a Bizottságot az említett intézkedésekről, meghatározva azok elfogadásának okát.

(6) Ha egy tagállam értesíti a Bizottságot egy (1) vagy (5) bekezdésben említett intézkedésről, a Bizottság arról tájékoztatja a többi tagállamot, és konzultál a kérdésről a bizottsággal.

Ha az ilyen konzultációt követően a Bizottság úgy véli, hogy:

- az intézkedés indokolt, arról azonnal értesíti a kezdeményező tagállamot és a többi tagállamot,

- az intézkedés nem indokolt, arról azonnal értesíti a tagállamot és felkéri az intézkedés visszavonására.

(7) A Bizottság nyilvántartást vezet a tagállamok által bejelentett esetekről, és kérésre azt a rendelkezésükre bocsátja.

II. FEJEZET

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉS

10. cikk

Megfelelőségértékelési eljárás

(1) Az e cikkben meghatározott megfelelőségértékelési eljárásokat arra alkalmazzák, hogy igazolják a készülék 3. cikkben szereplő vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelését.

(2) Az alábbiakban megállapított eljárások alternatívájaként a gyártó választása szerint a készülék 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett alapvető követelményeknek való megfelelését értelemszerűen a 73/23/EGK és a 89/336/EGK irányelvben meghatározott eljárásokkal lehet igazolni, ha a készülék az említett irányelvek hatálya alá tartozik.

(3) Azok a távközlő végberendezések, amelyek nem veszik igénybe a földi/műholdas távközlés rendelkezésére bocsátott spektrumot, valamint a rádióberendezések vevőegységei a gyártó választása alapján a II., IV. vagy V. mellékletben leírt eljárások valamelyikének a hatálya alá tartoznak.

(4) Ha egy gyártó az 5. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványokat alkalmazta, a 3. cikk hatálya alá nem tartozó rádióberendezések a gyártó választása alapján a III., IV. vagy V. mellékletben meghatározott eljárások valamelyikének a hatálya alá tartoznak.

(5) Ha egy gyártó nem vagy csak részben alkalmazta az 5. cikk (1) bekezdésében említett harmonizált szabványokat, a 3. cikk hatálya alá nem tartozó rádióberendezések a gyártó választása alapján a IV. vagy V. mellékletben leírt eljárások valamelyikének a hatálya alá tartoznak.

(6) A (2)-(5) bekezdésben említett megfelelőségértékelési vizsgálati eljárásokra vonatkozó feljegyzések és levelezés annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén történik, ahol az eljárásra sor kerül, illetve olyan nyelven, amelyet az érintett bejelentett szerv elfogad.

11. cikk

Bejelentett szervek és felügyeleti hatóságok

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról a szervekről, amelyeket a 10. cikkben említett vonatkozó feladatok ellátására kijelöltek. A tagállamok a kijelölésre szánt szervek meghatározásakor a VI. mellékletben megállapított kritériumokat alkalmazzák.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról a hatóságokról, amelyek területükön az ezen irányelv megvalósításával kapcsolatos felügyeleti feladatok ellátására jöttek létre.

(3) A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé teszi a bejelentett szervek listáját, azonosító számát és azokat a feladatokat, amelyre azokat kijelölték. A Bizottság a felügyeleti hatóságok listáját is közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában. A tagállamok ellátják a Bizottságot a szükséges információkkal a lista naprakészen tartása érdekében.

III. FEJEZET

CE-MEGFELELŐSÉGI JELÖLÉS ÉS FELIRATOK

12. cikk

CE-jelölés

(1) Az összes vonatkozó alapvető követelménynek megfelelő berendezés a VII. mellékletben szereplő CE-jelölést viseli. A jelölés a gyártó, annak a Közösségben letelepedett meghatalmazottja vagy a készülék forgalomba hozatalaláért felelős személy felelősségére kerül a készülékre.

A III., IV. vagy V. mellékletben meghatározott eljárások alkalmazása esetén a jelölést kiegészíti a 11. cikk (1) bekezdésében említett bejelentett szerv azonosító száma. Emellett a rádióberendezéseken szerepel a berendezéscsoport azonosítója is, amennyiben kijelöltek ilyent. Egyéb jelölések úgy helyezhetők el a berendezésen, hogy a CE-jelölés láthatósága és olvashatósága ne csökkenjen.

(2) Akár megfelel a készülék a vonatkozó alapvető feltételeknek, akár nem, nem helyezhető el rajta olyan jelölés, amely megtéveszthet harmadik feleket a VII. mellékletben meghatározott CE-jelölés jelentésével és formájával kapcsolatban.

(3) Az illetékes tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket azon személyek ellen, akik az (1) és (2) bekezdésnek meg nem felelő jelölést helyeztek el. Ha nem azonosítható az a személy, aki a jelölést elhelyezte, megfelelő intézkedéseket hoznak a berendezés tulajdonosával szemben a meg nem felelés felfedezésekor.

(4) A készüléket a gyártó típus, tétel illetve sorozatszám szerint, a gyártó nevével vagy a forgalomba hozatalért felelős személy nevével azonosítja.

IV. FEJEZET

A BIZOTTSÁG

13. cikk

A bizottság megalakítása

(1) A Bizottságot a távközlési megfelelőségértékelési és piacfelügyeleti bizottság segíti, a továbbiakban: a bizottság.

(2) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

14. cikk

Tanácsadó bizottsági eljárás

(1) Az 5. cikkben, a 6. cikk (2) bekezdésében, 7. cikk (4) bekezdésében, 9 cikk (4) bekezdésében és a VII. melléklet (5) bekezdésében szabályozott kérdésekben konzultálnak a bizottsággal.

(2) A Bizottság időszakonként konzultál a bizottsággal ezen irányelv alkalmazásának felügyelete ügyében, és adott esetben iránymutatást bocsát ki ebben a kérdésben.

(3) Az 1999/468/EK határozat ( 17 ) 3. és 7. cikkét alkalmazzák, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(4) A Bizottság időszakonként konzultál a távközlési hálózatok szolgáltatóinak, a fogyasztóknak és a gyártóknak a képviselőivel. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a bizottságot a konzultációk eredményéről.

15. cikk

A szabályozási bizottság eljárása

(1) A 3. cikk (3) bekezdése és a 4. cikk (1) bekezdése által szabályozott kérdésekben a (2) bekezdésben megállapított eljárást alkalmazzák.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat (17) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

15a. cikk

Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

V. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Harmadik országok

(1) A tagállamok tájékoztathatják a Bizottságot azokról a számukra jelzett általános jellegű nehézségekről, amelyekkel a közösségi vállalkozások jogi vagy gyakorlati szempontból szembesülhetnek a termékek harmadik országok piacán történő forgalomba hozatala során.

(2) Ha a Bizottság ilyen nehézségekről értesül, szükség szerint javaslatot nyújt be a Tanács számára annak érdekében, hogy a közösségi vállalkozások megfelelő felhatalmazást kapjanak arra, hogy e harmadik országokban az összehasonlítható jogokkal kapcsolatos tárgyalásokat folytathassanak. A Tanács minősített többséggel határoz.

(3) A (2) bekezdés értelmében hozott intézkedések nem sértik a Közösség és a tagállamok vonatkozó nemzetközi megállapodásokból eredő kötelezettségeit.

17. cikk

Felülvizsgálat és jelentés

A Bizottság felülvizsgálja ezen irányelv működését, és erről jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára első alkalommal legkésőbb 2000. október 7-ig, azt követően pedig minden harmadik évben. E jelentés kitér a vonatkozó szabványok kidolgozásában elért haladásra, valamint a végrehajtás során esetleg felmerült valamennyi problémára. A jelentés ismerteti a bizottság tevékenységét is, felméri azt a haladást, amely a berendezések nyílt versenyző közösségi piacának kialakítása terén történt, és megvizsgálja, hogyan fejleszthető a forgalomba hozatalra és a készülék üzembe helyezésére vonatkozó szabályozási keret annak érdekében, hogy:

a) valamennyi készülékekre vonatkozóan biztosítsa egy egységes, közösségi szintű rendszer létrejöttét;

b) tegye lehetővé a távközlési, audiovizuális és informatikai ágazatok konvergenciáját;

c) tegye lehetővé a szabályozó intézkedések nemzetközi szintű összehangolását.

A Bizottság elsősorban azt vizsgálja, hogy továbbra is szükség van-e az alapvető követelményekre valamennyi készülékcsoport esetében, és hogy a IV. melléklet harmadik bekezdésében szereplő eljárások arányban állnak-e azzal a céllal, amely azt szándékozik biztosítani, hogy az e melléklet hatálya alá tartozó készülékek megfeleljenek az alapvető követelményeknek. Szükség szerint, a jelentésben további intézkedéseket lehet javasolni az irányelv céljának teljes megvalósítása érdekében.

18. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A 73/23/EGK vagy a 89/336/EGK irányelvben említett szabványok, amelyek hivatkozásai megjelentek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, alapul vehetők a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett alapvető követelményeknek történő megfelelés feltételezéséhez. A 98/13/EK irányelv szerinti közös műszaki szabályozás, amelynek hivatkozásai megjelentek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, alapul vehető a 3. cikkben említett egyéb alapvető követelményeknek történő megfelelés feltételezéséhez. A Bizottság ezen irányelv hatálybalépését követően haladéktalanul közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában e szabványok hivatkozási jegyzékét.

(2) A tagállamok nem gátolják az olyan készülékek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, amelyek megfelelnek a 98/13/EK irányelv rendelkezéseinek vagy a területükön hatályos szabályoknak, és amelyeket először ezen irányelv hatálybalépését megelőzően vagy legkésőbb az után két évvel hoztak forgalomba.

(3) A 3. cikk (1) bekezdésében említett alapvető követelményektől eltekintve, a tagállamok a 19. cikk (1) bekezdésének első mondatában említett időpontot követő 30 hónapos időszak alatt és a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően kérhetik, továbbra is követeljék meg, hogy a távközlő végberendezések ne okozhassanak elfogadhatatlan romlást a 98/10/EK irányelv által meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében elérhető hangtelefon-szolgáltatásban.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, hogy miért kérik e követelmény további alkalmazását, továbbá arról az időpontról, amikor e követelmény fenntartása már nem lesz szükséges az érintett szolgáltatás számára, és közlik azokat az intézkedéseket, amelyeket a határidő betartása érdekében irányoztak elő. A Bizottság a tagállam sajátos helyzetét és a közösségi szinten egységes szabályozási környezet biztosításának a szükségességét figyelembe véve mérlegeli a kérést, és tájékoztatja a tagállamot arról, ha úgy véli, hogy a tagállamban fennálló sajátos helyzet indokolja e követelmény fenntartását, és ebben az esetben arról is, hogy az milyen időpontig indokolt.

19. cikk

Átvétel a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2000. április 7-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket 2000. április 8-tól kell alkalmazniuk.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

20. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A 98/13/EK irányelv 2000. április 8-tól hatályát veszti

(2) Ez az irányelv nem a 89/336/EGK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése értelmében vett egyedi irányelv. A 89/336/EGK irányelv rendelkezéseit 2000. április 8-tól nem kell alkalmazni az ezen irányelv hatálya alá tartozó készülékekre, kivéve a 89/336/EGK irányelv 4. cikkében és a III. mellékletében szereplő védelmi követelményeket, valamint a 10. cikkének (1) és (2) bekezdésében és az I. mellékletében található megfelelőségértékelési eljárást.

(3) A 73/23/EGK irányelv rendelkezéseit 2000. április 8-tól nem kell alkalmazni az ezen irányelv hatálya alá tartozó készülékekre, kivéve a 73/23/EGK irányelv 2. cikkében és az I. mellékletében szereplő védelmi követelményeket, valamint a III. mellékletének B. részében és a IV. mellékletében említett megfelelőségértékelési eljárásra vonatkozó célkitűzéseket.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

22. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (4) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN AZ EZEN IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ BERENDEZÉSEK

1. A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) rádiós szabályzata 1. cikkének 53. meghatározása értelmében a rádióamatőrök által használt rádióberendezések, hacsak nem kereskedelmi forgalomban is beszerezhető berendezésekről van szó.

A rádióamatőrök által összeszerelt alkatrészkészleteket, valamint a rádióamatőrök által és a saját használatukra átalakított kereskedelmi berendezéseket nem kell a kereskedelmi forgalomban beszerezhetőnek tekinteni.

2. A tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelv ( 18 ) hatálya alá tartozó berendezések.

3. Kábelek és vezetékek.

4. Vételi rádióberendezések, amelyeket kizárólag hang- és tv-sugárzás vételére szántak.

5. A polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások és a közigazgatási eljárások összehangolásáról szóló, 1991. december 16-i 3922/91/EGK tanácsi rendelet ( 19 ) 2. cikke értelmében vett termékek, berendezések és alkatrészek.

6. A légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról szóló, 1993. július 19-i 93/65/EGK tanácsi irányelv ( 20 ) 1. cikke értelmében vett repülésirányítási berendezések és rendszerek.

II. MELLÉKLET

A 10. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

A. modul (belső gyártásellenőrzés)

1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amellyel a 2. pontban megállapított kötelezettségeket végrehajtó gyártó vagy annak a Közösségben letelepedett meghatalmazottja biztosítja és kijelenti, hogy az érintett termékek megfelelnek az irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártónak vagy Közösségben letelepedett meghatalmazottjának CE-jelölést kell elhelyeznie minden terméken, és a megfelelésről írásos nyilatkozatot kell kiállítania.

2. A gyártónak össze kell állítania a 4. pontban leírt műszaki dokumentációt, és azt a gyártónak vagy a gyártó Közösségben letelepedett meghatalmazottjának a termék utolsó gyártási napjától számított, legalább tízéves időszakon keresztül ellenőrzés céljából bármely tagállam nemzeti hatóságának a rendelkezésére kell bocsátania.

3. Ha sem a gyártó, sem annak meghatalmazottja nem a Közösségben telepedett le, a műszaki dokumentáció rendelkezésre tartásának kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a terméket a Közösség piacán forgalomba hozza.

4. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak felmérését, hogy a termék megfelel-e az alapvető követelményeknek. Vonatkoznia kell a termék tervezésére, gyártására és működésére, különösen a következőkre:

- a termék általános leírása,

- tervezési és gyártási rajzok, valamint az alkatrészek, készülékrészek, áramkörök stb. vázlatai,

- az említett rajzok és vázlatok, valamint a termék működésének megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok,

- az 5. cikkben említett, teljes mértékben vagy részben alkalmazott szabványok jegyzéke és az irányelv alapvető követelményeinek a teljesítése céljából elfogadott megoldások leírása és magyarázata, ha az 5. cikkben említett szabványokat nem alkalmazták, vagy azok nem léteznek,

- az elkészített tervkalkulációk eredményei, az elvégzett vizsgálatok stb.,

- a vizsgálati jelentések.

5. A gyártónak vagy meghatalmazottjának a műszaki dokumentációval együtt meg kell őriznie a megfelelésre vonatkozó nyilatkozat egy példányát.

6. A gyártónak meg kell hoznia minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa a legyártott termékeknek a 2. pontban említett műszaki dokumentációnak és az ezen irányelv követelményeinek való megfelelését.

III. MELLÉKLET

A 10. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

(Belső gyártásellenőrzés, valamint egyedi készülékvizsgálatok) ( 21 )

Ez a melléklet a következő kiegészítő követelményekkel kibővített II. mellékletet tartalmazza:

A gyártónak vagy a gyártó nevében valamennyi készüléktípusra vonatkozóan végre kell hajtani minden alapvető rádióvizsgálati sorozatot. A gyártó által kiválasztott bejelentett szerv felelőssége az alapvetőnek minősülő vizsgálatsorozatok meghatározása, kivéve ha a vizsgálatsorozatokat harmonizált szabványokban határozzák meg. A bejelentett szervnek figyelembe kell vennie az együttesen eljáró bejelentett szervek korábbi döntéseit.

A gyártónak vagy a gyártó Közösségben letelepedett meghatalmazottjának, illetve a készülék forgalomba hozataláért felelős személynek ki kell jelentenie, hogy a vizsgálatokat elvégezték, és hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek, továbbá a készüléket a gyártás folyamán el kell látniuk a bejelentett szerv azonosító számával.

IV. MELLÉKLET

A 10. CIKK (5) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

(Gyártási leírás)

Ez a melléklet a következő kiegészítő követelményekkel kibővített III. mellékletet tartalmazza:

A II. melléklet 4. pontjában leírt műszaki dokumentáció és a III. mellékletben említett, az egyedi rádióvizsgálati sorozatoknak való megfelelést igazoló nyilatkozat alkotja a gyártási leírást.

A gyártónak vagy a gyártó Közösségben letelepedett meghatalmazottjának vagy a készülék forgalomba hozataláért felelős személynek a dokumentációt be kell nyújtani egy vagy több bejelentett szervhez; minden egyes szervet tájékoztatnia kell arról, hogy melyik szerv kapta még meg a dokumentációt.

A bejelentett szervnek ellenőriznie kell a dokumentációt, és ha úgy találja, hogy az irányelv követelményeit nem tartották be kellőképpen, a bejelentett szerv véleményt adhat a gyártó vagy a gyártó Közösségben letelepedett meghatalmazottja vagy a készülék forgalomba hozataláért felelős személy részére, és értelemszerűen tájékoztatnia kell erről azokat a bejelentett szerveket, amelyek még megkapták a dokumentációt. E véleményt az azt követő négy héten belül kell kiadni, hogy a bejelentett szerv megkapta a dokumentációt. E vélemény kézhezvételekor vagy a négyhetes időszak végét követően a készülék forgalomba hozható, a 6. cikk (4) bekezdésének és a 9. cikk (5) bekezdésének a sérelme nélkül.

A gyártó vagy a gyártó Közösségben letelepedett meghatalmazottja vagy a készülék forgalomba hozataláért felelős személy köteles a dokumentációt ellenőrzés céljából a berendezés utolsó gyártási napjától számított, legalább tízéves időszakon keresztül bármely tagállam nemzeti hatóságának a rendelkezésére bocsátani.

V. MELLÉKLET

A 10. CIKKBEN EMLÍTETT MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS

Teljes minőségbiztosítás

1.

A teljes minőségbiztosítás olyan eljárás, amelynek során a 2. pont kötelezettségeinek eleget tevő gyártó biztosítja és kijelenti, hogy az érintett termékek megfelelnek a rájuk alkalmazandó irányelv követelményeinek. A gyártónak minden terméken el kell helyeznie a 12. cikk (1) bekezdésében említett jelölést, és írásos megfelelési nyilatkozatot kell adnia.

2.

A gyártónak a 3. pontban meghatározott jóváhagyott minőségrendszert kell működtetnie a tervezésre, a gyártásra, a termék átvételi ellenőrzésére és a vizsgálatokra vonatkozóan, és a gyártónak a 4. pontban meghatározott felügyelet alá kell tartoznia.

3.

3.1.

A gyártónak a minőségrendszere értékelésére vonatkozó kérelmet kell benyújtania a bejelentett szervhez.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártani tervezett termékre vonatkozó valamennyi információt,

- a minőségrendszer dokumentációját.

3.2.

A minőségrendszernek biztosítania kell, hogy a termékek megfeleljenek a rájuk alkalmazandó irányelv követelményeinek. A gyártó által elfogadott valamennyi elemnek, követelménynek és rendelkezésnek írásos intézkedések, eljárások és utasítások formájában szerepelniük kell egy rendszeresen és ésszerűen vezetett dokumentációban. A minőségrendszer e dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségre vonatkozó intézkedések és eljárások, azaz a minőségre vonatkozó programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.

A dokumentációnak különösen a következők megfelelő leírását kell tartalmaznia:

- a minőségre és a szervezeti rendszerre vonatkozó célkitűzések, a vezetők felelőssége és hatásköre a tervezés és a termékek minősége terén,

- műszaki előírások, beleértve a harmonizált szabványokat, a műszaki szabályozást, valamint az alkalmazásra kerülő vizsgálat előírásait, és ha az 5. cikk (1) bekezdésében említett szabványokat nem alkalmazzák teljes mértékben, azok az eszközök, amelyek felhasználásával biztosítható, hogy a termékekre alkalmazandó irányelv alapvető követelményeit betartsák,

- a tervezés-ellenőrzési és tervezésértékelési technikák, folyamatok és rendszeres lépések, amelyeket akkor alkalmaznak, ha olyan termékeket terveznek, amelyek e termékcsoportokba tartoznak,

- az alkalmazásra kerülő megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási technikák, folyamatok és rendszeres lépések,

- ellenőrzések és vizsgálatok, amelyeket a gyártás előtt, alatt vagy után végeznek el, és azok gyakorisága, valamint adott esetben a gyártást megelőzően elvégzett vizsgálatok eredményei,

- azok az eszközök, amelyekkel biztosítható, hogy a vizsgálati és ellenőrző berendezések tiszteletben tartsák a szükséges vizsgálat elvégzésére vonatkozó megfelelő követelményeket,

- a minőségre vonatkozó adatok, mint amilyenek a vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, az érintett személyzet képzettségére vonatkozó jelentések stb.,

- a tervezés és a termék megkövetelt minősége elérésének és a minőségrendszer hatékony működésének az ellenőrzésére szolgáló eszközök.

3.3.

A bejelentett szervnek értékelnie kell a minőségrendszert annak meghatározása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek. A vonatkozó harmonizált szabványokat megvalósító minőségrendszerek esetében feltételeznie kell a követelményeknek való megfelelést.

A bejelentett szervnek különösen azt kell vizsgálnia, hogy a minőség-ellenőrzési rendszer biztosítja-e a termékek irányelv követelményeinek való megfelelését a 3.1. és 3.2. pontok tekintetében benyújtott vonatkozó dokumentáció fényében, beleértve adott esetben a gyártó által szolgáltatott vizsgálati eredményeket is.

Az ellenőrző csoport legalább egy tagjának olyan személynek kell lennie, aki ellenőrként rendelkezik az adott termék technológiájára vonatkozó tapasztalattal. Az értékelési eljárásnak magában kell foglalnia a gyártó telephelyén végzett látogatást.

A döntésről a gyártót értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés következtetéseit és az értékelésre vonatkozó indokolt döntést.

3.4.

A gyártónak vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségrendszerből eredő kötelezettségeket, és úgy tartja fenn a rendszert, hogy az megfelelő és hatékony maradjon.

A gyártónak vagy a meghatalmazottjának folyamatosan tájékoztatnia kell a minőségrendszert jóváhagyó bejelentett szervet a minőségrendszert érintő valamennyi kiigazítási szándékáról.

A bejelentett szervnek értékelnie kell a javasolt módosításokat, és döntenie kell arról, hogy a módosított minőségrendszer megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek, vagy újbóli értékelésre van szükség.

Döntéséről értesítenie kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés következtetéseit és az értékelésre vonatkozó indokolt döntést.

4.

4.1.

A felügyelet célja az arról való meggyőződés, hogy a gyártó kellően végrehajtja a jóváhagyott minőségrendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2.

A gyártónak hozzá kell járulnia, hogy a bejelentett szerv ellenőrzési célokból bejuthasson a tervezés, gyártás, ellenőrzés, vizsgálat és raktározás helyszíneire, és el kell látnia e szervet az összes szükséges információval, különösen a következőkkel kapcsolatban:

- a minőségrendszer dokumentációja,

- a minőségrendszer tervezési részében előírt minőségadatok, mint amilyenek az elemzések, kalkulációk, vizsgálatok eredményei stb.,

- a minőségrendszer gyártási részében előírt minőségadatok, mint amilyenek az ellenőrzési jelentések és a vizsgálati adatok, a hitelesítési adatok, az érintett személyzet képzettségére vonatkozó jelentések stb.

4.3.

A bejelentett szervnek ésszerű időközönként ellenőrzést kell végeznie, hogy meggyőződjön arról, a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségrendszert, és ellenőrzési jelentést kell adnia a gyártónak.

4.4.

A bejelentett szerv emellett váratlan szemléket is tarthat a gyártónál. Az ilyen szemlék alkalmával a bejelentett szerv szükség esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a rendszer előírásszerű működésének ellenőrzése érdekében; a szemlejelentést el kell juttatnia a gyártóhoz, és ha vizsgálatra is sor került, a vizsgálatról szóló jelentést is.

5.

A gyártónak ellenőrzés céljából a termék utolsó gyártási napjától számított, legalább tízéves időszakon keresztül bármely tagállam nemzeti hatóságának a rendelkezésére kell bocsátania:

- a 3.1. pont második bekezdésének második francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett kiigazításokat,

- a bejelentett szervnek a 3.4. pont utolsó bekezdésében és a 4.3., valamint a 4.4. pontban említett döntéseit és jelentéseit.

6.

Minden bejelentett szervnek a többi bejelentett szerv rendelkezésére kell bocsátania a minőségrendszerek kibocsátott és visszavont jóváhagyására vonatkozó információkat, beleértve az érintett termék(ek)re való hivatkozásokat is.

VI. MELLÉKLET

A BEJELENTETT SZERVEKNEK A 11. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐEN TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSEKOR A TAGÁLLAMOK ÁLTAL ALKALMAZANDÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

1. A bejelentett szerv, annak igazgatója és az azon feladatok elvégzéséért felelős személyzet, amelyekre a bejelentett szervet létrehozták, nem lehet rádióberendezések vagy távközlő végberendezések tervezője, gyártója, szállítója vagy üzembe helyezője, sem pedig hálózat üzemeltetője vagy szolgáltató, illetve az említettek bármelyikének meghatalmazottja sem. Függetlennek kell lennie, és közvetlenül nem vehet részt a rádióberendezések vagy távközlő végberendezések tervezésében, gyártásában, forgalomba hozatalában vagy karbantartásában, és nem képviselheti az e tevékenységekben érdekelt feleket. E rendelkezések nem zárják ki a műszaki információk gyártó és bejelentett szerv közötti cseréjének a lehetőségét.

2. A bejelentett szervnek és személyzetének a legnagyobb szakmai tisztességgel és műszaki szaktudással kell végrehajtania azokat a feladatokat, amelyekre a bejelentett szervet létrehozták, és mentesnek kell lennie minden olyan befolyástól és ösztönzéstől, főleg pénzügyi jellegűtől, amely a döntéseit vagy a vizsgálati eredményeket befolyásolhatná, különösen az ilyen eredményekben érdekelt személyek vagy csoportok részéről.

3. A bejelentett szervnek rendelkeznie kell az ahhoz szükséges személyzettel és létesítményekkel, hogy megfelelően tudja végezni az azon feladatokhoz kapcsolódó adminisztratív és műszaki munkákat, amelyek ellátására a bejelentett szervet létrehozták.

4. Az ellenőrzésért felelős személyzetnek:

- alapos műszaki és szakmai képzettséggel kell rendelkeznie,

- kielégítően kell ismernie az elvégzett vizsgálatokra vagy ellenőrzésekre vonatkozó követelményeket, és megfelelő tapasztalattal kell rendelkeznie az ilyen vizsgálatokkal vagy ellenőrzésekkel kapcsolatban,

- képesnek kell lennie tanúsítványok, feljegyzések és jelentések összeállítására, amelyek a vizsgálatok eredményét hitelesítik.

5. Garantálni kell az ellenőrzést végző személyzet pártatlanságát. Javadalmazásuk nem függhet sem az elvégzett vizsgálatok vagy ellenőrzések számától, sem azok eredményétől.

6. A bejelentett szervnek felelősségbiztosítást kell kötnie, hacsak a tagállam a belső joga értelmében nem vállal érte kötelezettséget vagy a tagállam maga közvetlenül nem felelős.

7. A bejelentett szerv személyzete köteles a szakmai titoktartásra minden olyan információval kapcsolatban, amely a szervnek az ezen irányelv vagy a végrehajtását biztosító nemzeti jog bármely rendelkezése szerinti feladatainak a gyakorlása során jut a tudomására (kivéve annak a tagállamnak az illetékes közigazgatási hatóságaival szemben, amelyben a szerv a tevékenységét végzi).

VII. MELLÉKLET

A 12. CIKK (1) CIKKÉBEN EMLÍTETT BERENDEZÉSEK JELÖLÉSE

1.

A CE-megfelelőségi jelölésnek a "CE" kezdőbetűkből kell állnia az alábbi formában:

Amennyiben a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, figyelembe kell venni a fenti raszteres rajzon megadott arányokat.

2.

A CE-jelölés méretének legalább 5 mm-nek kell lennie, kivéve ha ez a készülék természetéből következően nem lehetséges.

3.

A CE-jelölést a terméken vagy annak adattábláján kell elhelyezni. Emellett a jelölést a csomagoláson, ha van ilyen, továbbá a kísérőokmányokon is el kell helyezni.

4.

A CE-jelölést jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul kell elhelyezni.

5.

A berendezéscsoport azonosítójának formájáról a Bizottság dönt.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 15a. cikkben említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

( 1 ) HL C 248., 1997.8.14., 4. o.

( 2 ) HL C 73., 1998.3.9., 10. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1998. január 29-i véleménye (HL C 56., 1998.2.23., 27. o.), a Tanács 1998. június 8-i közös álláspontja (HL C 227., 1998.7.20., 37. o.) és az Európai Parlament 1998. október 6-i határozata (HL C 328., 1998.10.26., 32. o.). A Tanács 1999. január 25-i határozata és az Európai Parlament 1999. február 10-i határozata.

( 4 ) HL L 74., 1998.3.12., 1. o.

( 5 ) HL L 367., 1994.12.31., 1. o.

( 6 ) HL L 101., 1998.4.1., 24. o.

( 7 ) HL L 77., 1973.3.26., 29. o. A legutóbb a 93/68/EGK irányelvvel (HL L 220., 1993.8.30., 1. o.) módosított irányelv.

( 8 ) HL L 139., 1989.5.23., 19. o. A legutóbb a 93/68/EGK irányelvvel módosított irányelv.

( 9 ) HL L 131., 1988.5.27., 73. o. A legutóbb a 94/46/EK irányelvvel (HL L 268., 1994.10.19., 15. o.) módosított irányelv.

( 10 ) HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A legutóbb a 98/48/EK irányelvvel (HL L 217., 1998.8.5., 18. o.) módosított irányelv.

( 11 ) HL L 210., 1985.8.7., 29. o.

( 12 ) HL L 220., 1993.8.30., 23. o.

( 13 ) HL C 102., 1996.4.4., 1. o.

( 14 ) HL L 169., 1993.7.12., 1. o.

( 15 ) HL L 152., 1972.7.6., 15. o. A legutóbb a 95/54/EK bizottsági irányelvvel (HL L 266., 1995.11.8., 1. o.) módosított irányelv.

( 16 ) HL L 225., 1992.8.10., 72. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 17 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

( 18 ) HL L 46., 1997.2.17., 25. o.

( 19 ) HL L 373., 1991.12.31., 4. o. A legutóbb a 2176/96/EK bizottsági rendelettel (HL L 291., 1996.11.14., 15. o.) módosított rendelet.

( 20 ) HL L 187., 1993.7.29., 52. o. A legutóbb a 97/15/EK bizottsági irányelvvel (HL L 95., 1997.4.10., 16. o.) módosított irányelv.

( 21 ) Az A. modulon alapuló melléklet az ágazatra vonatkozó követelményekkel kiegészítve.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0005 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0005&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999L0005-20090807 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999L0005-20090807&locale=hu

Tartalomjegyzék