31984L0449[1]

A Bizottság irányelve (1984. április 25.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hatodik hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1984. április 25.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hatodik hozzáigazításáról

(84/449/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 79/831/EGK tanácsi irányelvvel hatodik alkalommal módosított [1], a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19., 20. és 21. cikkére,

mivel a 79/831/EGK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az anyagok és készítmények fizikai-kémiai tulajdonságait, mérgező képességüket és ökotoxicitását az V. mellékletben előírt módszerek szerint kell meghatározni;

mivel az 1979. szeptember 18-i 79/831/EGK irányelv 19. cikke előírja, hogy az V. melléklet a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság hatáskörébe tartozik; mivel figyelembe kell venni különösen azon módszereket, amelyeket az illetékes nemzetközi szervezetek elismernek és ajánlanak, amennyiben ilyen ajánlások léteznek;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv V. mellékletének szövege helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

2. cikk

A tagállamok 1985. július 1-je előtt elfogadják és kihirdetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1986. július 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1984. április 25-én.

a Bizottság részéről

Karl-Heinz narjes

a Bizottság tagja

[1] HL L 259., 1979.10.15., 10. o.

[2] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Lásd: A Bizottság 88/302/EGK irányelve, HL L 133., 1988.5.30, 1. o., és a Bizottság 92/69/EGK irányelve, HL L 383., 1992.12.29., 113. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31984L0449 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31984L0449&locale=hu

Tartalomjegyzék