32012D0219[1]

2012/219/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. április 24. ) Szerbia Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről (az értesítés a C(2012) 2524. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. április 24.)

Szerbia Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről

(az értesítés a C(2012) 2524. számú dokumentummal történt)

(2012/219/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak III. melléklete A. részének 12. pontjára,

mivel:

(1) A 2000/29/EK tanácsi irányelv III. melléklete A. részének 12. pontja általános tilalmat ír elő a harmadik országokból származó, az A. rész 10. és 11. pontjában meghatározottaktól eltérő Solanum L. növények és hibridjeik gumóinak, többek között a Solanum tuberosum L. gumóknak az Unióba történő behozatalát illetően. Ez a tilalom nem alkalmazandó olyan európai harmadik országokra, amelyeket a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől (a továbbiakban: szervezet) mentesnek ismernek el.

(2) A 2009-es, 2010-es és 2011-es felmérésekhez kapcsolódó, Szerbia által szolgáltatott hivatalos jelentésekből, valamint az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal által 2009 novemberében és decemberében egy szerbiai kiküldetés során gyűjtött információkból kiderül, hogy a szervezet nincs jelen Szerbiában, és a Solanum tuberosum L. gumók behozatala és hazai termelése vonatkozásában a károsító szervezet felismerése érdekében az ország ellenőrzési, felügyeleti és vizsgálati eljárásokat alkalmazott.

(3) Ezért helyénvaló annak elismerése, hogy Szerbia mentes a károsító szervezettől.

(4) Ez a határozat nem sérti az olyan későbbiekben tett megállapításokat, amelyek esetleg azt mutatják, hogy a károsító szervezet jelen van Szerbiában.

(5) A Bizottság felkéri Szerbiát, hogy évente küldje meg a szükséges információkat arra vonatkozóan, hogy Szerbia továbbra is mentes a károsító szervezettől.

(6) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Elismerés

Szerbiát a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől mentesnek kell tekinteni.

2. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 24-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012D0219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012D0219&locale=hu