31989D0506[1]

A Bizottság határozata (1989. július 18.) a hibrid tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról

A Bizottság határozata

(1989. július 18.)

a hibrid tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és embrióik bizonyítványának megállapításáról

(89/506/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 9. cikkére és 10. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdésére,

mivel meg kell határozni azokat az adatokat, amelyeket a bizonyítványon fel kell tüntetni; mivel gyakorlati okokból meg kell határozni a bizonyítvány egy mintáját és azokat a feltételeket, amelyekkel az adatok bejegyezhetők a hibrid tenyészsertéseket, spermájukat, petesejtjeiket és embrióikat kísérő dokumentumba;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A hibrid tenyészsertések bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a kiállító szerv,

- nyilvántartási szám,

- a kiállítás kelte,

- az azonosítási rendszer,

- azonosítás,

- születési dátum,

- genetikai típus, vonal,

- ivar,

- a tenyésztő neve és címe,

- a tulajdonos neve és címe.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

a) az I. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

b) a hibrid tenyészsertést kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy az 1. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/506/EGK bizottsági határozat 1. cikkében említett adatokat."

(2) Az azonos származású hibrid tenyészsertések adatait meg lehet adni egyetlen bizonyítványon vagy az azonos eredetű és az azonos rendeltetési helyű állatokat kísérő dokumentációban. Az I. mellékletben bemutatott bizonyítványmintát ezzel összhangban ki kell igazítani.

3. cikk

A hibrid tenyészsertések spermájának bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a spermát adó hímre vonatkozó összes olyan adatot, amely az 1. cikkben szerepel,

- a sperma azonosítását biztosító információkat, a levétel időpontját, valamint a spermagyűjtő központ és a címzett nevét és címét.

4. cikk

A 3. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. a II. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

2. a hibrid tenyészsertés spermáját kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy a 3. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/506/EGK bizottsági határozat 3. cikkében említett adatokat."

5. cikk

A hibrid tenyészsertések petesejtjeinek bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a petesejtet adó kocára vonatkozó összes olyan adatot, amely az 1. cikkben szerepel,

- a sperma azonosítását biztosító információkat, a levétel időpontját, valamint a spermagyűjtő központ és a címzett nevét és címét.

Ha egy műszalmában egynél több petesejt van, azt egyértelműen közölni kell, továbbá minden petesejtnek azonos állatból kell származnia.

6. cikk

Az 5. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. a III. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

2. a hibrid tenyészsertés petesejtjeit kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy az 5. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/506/EGK bizottsági határozat 5. cikkében említett adatokat."

7. cikk

A hibrid tenyészsertések embrióinak bizonyítványában az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a donor kocára és a termékenyítést végző kanra vonatkozó összes olyan adatot, amely az 1. cikkben szerepel,

- az embriók azonosítását biztosító információkat, a mesterséges vagy természetes termékenyítés időpontját, a begyűjtés időpontját, valamint az embriógyűjtő központ és a címzett nevét és címét.

Ha egy műszalmában egynél több embrió van, azt egyértelműen közölni kell, továbbá minden embriónak azonos állatból kell származnia.

8. cikk

A 7. cikkben előírt adatokat fel lehet tüntetni:

1. a IV. mellékletben megadott mintának megfelelő bizonyítvány formájában;

2. a hibrid tenyészsertés embrióit kísérő dokumentációban. Ebben az esetben az illetékes hatóságoknak az alábbi formulával igazolniuk kell, hogy a 7. cikkben felsorolt adatok szerepelnek a dokumentumokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezek az okmányok tartalmazzák a 89/506/EGK bizottsági határozat 7. cikkében említett adatokat."

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 18-án.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989D0506 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989D0506&locale=hu

Tartalomjegyzék