31988L0661[1]

A Tanács irányelve (1988. december 19.) a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1988. december 19.)

a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról

(88/661/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a sertések tenyésztése és termelése jelentős szereppel bír a Közösség mezőgazdaságában; mivel ez a mezőgazdasági népesség egy részének számára jövedelemforrásként szolgálhat;

mivel a sertésfélék termelését támogatni kell; mivel kielégítő eredmények elérése e területen nagymértékben a fajtatiszta vagy hibrid tenyészállatok felhasználásától függ;

mivel mindezidáig a legtöbb tagállam - nemzeti tenyésztéspolitikája részeként - törekedett arra, hogy bizonyos állattenyésztés-technológiai szabványokat kielégítő haszonállatok előállítását támogassa; mivel az e politikák végrehajtása közötti egyenlőtlenségek megléte hátráltathatja a Közösségen belüli kereskedelmet;

mivel, ha ezek az egyenlőtlenségek megszüntetésre kerülnek, növelve ezáltal a mezőgazdaság termelékenységét ebben az ágazatban, a tenyészsertések Közösségen belüli kereskedelmét fokozatosan liberalizálni kell; mivel a kereskedelem teljes liberalizációja későbbi további harmonizációt feltételez, különös tekintettel a tenyésztés engedélyezését és a törzskönyvekbe vagy a nyilvántartásokba történő bevezetést szabályozó feltételeket illetően;

mivel a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy megkövetelhessék egy közösségi eljárás szerint összeállított bizonyítványok bemutatásának;

mivel végrehajtási intézkedéseket kell hozni; mivel ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazására eljárást kell megállapítani, amely szoros együttműködést hoz létre a tagállamok és a Bizottság között a 77/505/EGK tanácsi határozat ( 4 ) által létrehozott Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottságon belül;

mivel - amíg további közösségi határozatok nem születnek - a tagállamok tovább alkalmazhatják saját nemzeti rendelkezéseiket a Szerződésben lefektetett általános szabályokkal összhangban;

mivel biztosítani kell, hogy tenyészsertéseket ne lehessen a Közösségen belül alkalmazottaknál kedvezőbb feltételek mellett a tagállamokon kívüli országokból importálni;

mivel - a Spanyolországban és Portugáliában meglévő speciális feltételeket szem előtt tartva - ezen irányelv végrehajtásának további időkorlátjáról kell rendelkezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Fogalommeghatározások

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "fajtatiszta tenyészsertés": bármely sertés, amelynek szüleit és nagyszüleit ugyanazon fajta törzskönyvébe jegyezték be vagy vették abban nyilvántartásba, és amely saját maga is be van jegyezve vagy nyilván van tartva, és alkalmas ilyen törzskönyvbe történő bejegyzésre;

b) "hibrid tenyészsertés": bármely sertésféle, amely eleget tesz az alábbi követelményeknek:

1. termelése szándékos keresztezéssel történt:

- különböző fajtából vagy vonalból származó fajtatiszta tenyészsertések között,

- olyan állatok között, amelyek maguk is különböző fajták vagy vonalak keresztezésének eredményei,

- vagy fajtatiszta állatok és a fenti kategóriák közül az egyikébe vagy másikba tartozó állatok között;

2. nyilvántartásba kellett, hogy vegyék;

c) "törzskönyv": bármely könyv, adatállomány vagy adathordozó:

- amelyet vagy egy azon tagállam által hivatalosan engedélyezett tenyésztői szövetség kezel, amelyben a szövetség létrejött, vagy a kérdéses tagállam hatósági szolgálata vezet,

- a tagállamok azonban rendelkezhetnek úgy is, hogy a törzskönyvet egy, az azon tagállam által hatóságilag engedélyezett tenyésztői szövetség vezesse, amelyben az adott szervezet létrejött,

- amelyben meghatározott fajtájú fajtatiszta tenyészsertések kerülnek bejegyzésre vagy nyilvántartásba az őseik felsorolásával;

d) "nyilvántartás": bármely könyv, adatállomány vagy adathordozó:

- amelyet vagy egy azon tagállam által hivatalosan jóváhagyott tenyésztői szövetség, tenyésztői szervezet vagy magánvállalkozás kezel, amelyben a szövetség, szervezet vagy vállalkozás létrejött, vagy a kérdéses tagállam hatósági szolgálata vezet,

- amelyben hibrid tenyészsertések kerülnek bejegyzésre az őseik felsorolásával.

II. FEJEZET

A fajtatiszta tenyészsertések Közösségen belüli kereskedelmét irányító szabályok

2. cikk

(1) A tagállamok állattenyésztés-technikai okok miatt nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják a következőket:

- a fajtatiszta tenyészsertések, illetve azok spermájának, petéjének és embriójának Közösségen belüli kereskedelmét,

- törzskönyvek alapítását, amennyiben azok kielégítik a 6. cikkben megállapított feltételeket,

- az 1. cikk c) pontja szerinti azon tenyésztői szövetségek vagy tenyésztői szervezetek hivatalos jóváhagyását, amelyek törzskönyveket alapítanak vagy tartanak fenn a 6. cikkel összhangban.

(2) A 3., 5. és 6. cikkben említett, a Közösség vonatkozó határozatainak hatálybalépéséig azonban a tagállamok tovább alkalmazhatják azon nemzeti rendelkezéseiket, amelyek összhangban állnak a Szerződés általános szabályaival.

3. cikk

A Bizottság javaslata alapján a Tanács, minősített többséggel eljárva, legkésőbb 1990. december 31-ig elfogadja a fajtatiszta tenyészsertések tenyésztésének jóváhagyására vonatkozó közösségi rendelkezéseket.

4. cikk

(1) Az 1. cikk c) pontjában említett, valamely tagállam és/vagy a tagállam hatósági szolgálata által hivatalosan jóváhagyott tenyésztői szövetségek vagy tenyésztői szervezetek nem tagadhatják meg a más tagállamokból származó fajtatiszta tenyészsertések törzskönyveikbe történő bejegyzését, amennyiben azok kielégítik a 6. cikkben meghatározott követelményeket.

(2) A tagállamok azonban megkövetelhetik vagy engedélyezhetik bizonyos fajtatiszta, más tagállamból származó és a rendeltetési tagállam azonos fajtájának állományától bizonyos jellemzőkben eltérő tenyészsertéseknek a fajtájuk törzskönyvének egy külön szakaszába történő bejegyzését.

4a. cikk

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják az 1. cikk c) pontjának első francia bekezdésében említett szervek jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

A tagállamok megkövetelhetik a fajtiszta tenyészsertések, illetve azok spermájának, petéjének és embriójának értékesítésekor a 6. cikkel összhangban kiállított bizonyítványok csatolását.

6. cikk

(1) A 11. cikkben meghatározott eljárással összhangban az alábbiak meghatározása szükséges:

- a fajtatiszta tenyészsertések teljesítményének folyamatos ellenőrzésére és genetikai értékének meghatározására alkalmazott módszerek,

- a törzskönyvek alapítását szabályozó feltételek,

- a törzskönyvekbe történő bejegyzéseket szabályozó feltételek,

- az 1. cikk c) pontjában említett, a törzskönyveket alapító és fenntartó tenyésztői szövetségek és/vagy tenyésztői szervezetek engedélyezésének és felügyeletének követelményei,

- Az 5. cikkben említett bizonyítvány.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések hatálybalépéséig az (1) bekezdés első francia bekezdésében említett, minden tagállamban hivatalosan végzett folyamatos ellenőrzést és a törzskönyveket a többi tagállamnak el kell ismernie.

III. FEJEZET

A hibrid tenyészsertések Közösségen belüli kereskedelmét irányító szabályok

7. cikk

(1) A tagállamok állattenyésztés-technikai okok miatt nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják a következőket:

- a hibrid tenyészsertések, illetve ezen állatok spermájának, petéjének és embriójának Közösségen belüli kereskedelmét,

- törzskönyvek alapítását, amennyiben azok kielégítik a 10. cikkben megállapított feltételeket,

- az 1. cikk d) pontja szerinti azon tenyésztői szövetségek és/vagy tenyésztői szervezetek és/vagy magánvállalkozások hivatalos jóváhagyását, amelyek nyilvántartásokat hoznak létre vagy tartanak fenn a 10. cikkel összhangban.

(2) A 8., 9. és 10. cikkben említett, a Közösség vonatkozó határozatainak hatálybalépéséig azonban a tagállamok tovább alkalmazhatják azon nemzeti rendelkezéseiket, amelyek összhangban állnak a Szerződés általános szabályaival.

7a. cikk

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják az 1. cikk d) pontjának első francia bekezdésében említett szervek jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

8. cikk

A Bizottság javaslata alapján a Tanács, minősített többséggel eljárva, legkésőbb 1990. december 31-ig elfogadja a hibrid tenyészsertések tenyésztésének jóváhagyására vonatkozó közösségi rendelkezéseket.

9. cikk

A tagállamok megkövetelhetik a fajtiszta tenyészsertések, illetve azok spermájának, petéjének és embriójának értékesítésekor a 10. cikkel összhangban kiállított bizonyítványok csatolását.

10. cikk

(1) A 11. cikkben meghatározott eljárással összhangban az alábbiak meghatározása szükséges:

- a fajtatiszta tenyészsertések teljesítményének folyamatos ellenőrzésére és genetikai értékének meghatározására alkalmazott módszerek,

- a nyilvántartások létrehozását szabályozó feltételek,

- a nyilvántartásokba történő bejegyzést szabályozó feltételek,

- az 1. cikk d) pontjában említett, a nyilvántartásokat létrehozó és fenntartó tenyésztői szövetségek és tenyésztői szervezetek és/vagy magánvállalkozások engedélyezését és folyamatos ellenőrzését szabályzó feltételek,

- a 9. cikkben említett bizonyítvány.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések hatálybalépéséig az (1) bekezdés első francia bekezdésében említett, minden tagállamban hivatalosan végzett folyamatos ellenőrzést és a törzskönyveket a többi tagállamnak el kell ismernie.

IV. FEJEZET

Általános rendelkezések

11. cikk

(1) A Bizottságot a 77/505/EGK határozat alapján létrehozott Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 5 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

12. cikk

Az e tárgybeli közösségi szabályok végrehajtása során a fajtatiszta és hibrid tenyészsertések harmadik országból származó importjára alkalmazandó állattenyésztés-technológiai feltételek nem lehetnek kedvezőbbek a Közösségen belüli kereskedelmet szabályzó feltételeknél.

13. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 1991. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Azonban a Spanyol Királyságnak és a Portugál Köztársaságnak további két év áll rendelkezésére, amely időtartamon belül meg kell felelnie ennek az irányelvnek, kivéve abban az esetben, ha a Tanács - a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva - a felmentés meghosszabbításáról dönt.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 44., 1980.2.21., 12. o.

( 2 ) HL C 147., 1980.6.16., 34. o.

( 3 ) HL C 182., 1980.7.21., 5. o.

( 4 ) HL L 206., 1977.8.12., 11. o.

( 5 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0661 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0661&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01988L0661-20080903 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01988L0661-20080903&locale=hu