31991R1026[1]

A Tanács 1026/91/EGK Rendelete (1991. április 22.) a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló 1208/81/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1026/91/EGK rendelete

(1991. április 22.)

a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról szóló 1208/81/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1980/81-es piaci évre a kifejlett szarvasmarhák irányárának és intervenciós árának meghatározásáról, valamint a kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerének bevezetéséről szóló, 1980. június 5-i 1358/80/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az 1208/81/EGK rendelet [2] megállapította a kifejlett hasított szarvasmarhák közösségi osztályozási rendszerét;

mivel tekintettel a szarvasmarha-tenyésztésből eredő genetikai fejlődésre a kifejlett hasított szarvasmarhák közösségi osztályozási rendszerét annak megfelelően kell módosítani, hogy az figyelembe vegye a dupla izmú állatok létezését; mivel ennek érdekében rendelkezni kell a már létező húsossági osztályok mellett egy további, szabadon választható osztály bevezetéséről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1208/81/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. cikk

(1) A kifejlett hasított szarvasmarhákat az alábbi kategóriákba kell sorolni:

A. nem ivartalanított és két évesnél fiatalabb növendék bikák hasított teste;

B. egyéb nem ivartalanított hím állatok hasított teste;

C. ivartalanított hím állatok hasított teste;

D. olyan nőivarú szarvasmarhák hasított teste, amelyek már ellettek;

E. egyéb nőivarú állatok hasított teste.

A vonatkozó intervenciós szabályok sérelme nélkül a hasított testek azonosítására az A, B, C, D és E betűket 1992. január 1-jétől kell használni.

A hasított testek kategóriáinak elkülönítésére alkalmazott szempontokat a 805/68/EGK rendelet 27. cikkében szabályozott eljárás alapján kell meghatározni.

(2) A kifejlett szarvasmarhák hasított testének minősítését a következő tulajdonságok egymást követő felmérése alapján kell elvégezni:

a) húsosság;

b) faggyússág

az I., illetve a II. mellékletben meghatározottak szerint.

Az I. mellékletben S betűvel jelölt húsossági osztályt a tagállamok - a már meglévő osztályoknál jobb minőségű húsossági osztály szabadon választható bevezetése révén (dupla izmú hasított testek) - egy bizonyos termelési forma jellemzőinek, illetve várt fejlődésének figyelembe vételére használhatják.

Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, erről értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.

(3) A tagállamok jogosultak az I., illetve a II. mellékletben előirányzott minden osztályt legfeljebb három további alosztályra felosztani."

2. Az I. melléklet helyébe a mellékletben megjelenő melléklet lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxemburgban, 1991. április 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. Steichen

[1] HL L 140., 1980. 6.5., 4. o.

[2] HL L 123., 1981.5.7., 3. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

HÚSOSSÁG

A hasított marha húsvonalainak fejlettsége, különösen a lényeges részeken (fartő, hát, lapocka)

Húsossági osztály | Leírás |

S kiváló | Minden húsvonal rendkívül domború; kivételesen jó izmoltság (dupla izmú hasított test) |

E kitűnő | Minden húsvonal domború vagy erősen domború; kivételesen jó izmoltság |

U nagyon jó | A húsvonalak egészében domborúak; igen jó izmoltság |

R jó | A húsvonalak egészében egyenesek; jó izmoltság |

O közepes | A húsvonalak egyenesek vagy homorúak; átlagos izmoltság |

P gyenge | Minden húsvonal homorú vagy egészen homorú; gyenge izmoltság |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R1026 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R1026&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék