32007L0041[1]

A Bizottság 2007/41/EK irányelve ( 2007. június 28. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek módosításáról

A BIZOTTSÁG 2007/41/EK IRÁNYELVE

(2007. június 28.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv felsorolja a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteket és bizonyos intézkedéseket ír elő annak megakadályozására, hogy azokat a tagállamokba más tagállamokból vagy harmadik országokból behurcolják. Az irányelv rendelkezik a Közösség egyes területeinek védett övezetként való elismeréséről is.

(2) Dániát a Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr gombától védett övezetnek ismerték el. A Dániában elvégzett megfelelő vizsgálatok eredményeit követően Dánia olyan információkat nyújtott be, amelyek szerint az ország Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr gomba elleni megfelelő növény-egészségügyi védelme nem kívánja meg, hogy Dániának a gomba ellen védett övezeti státusa fennmaradjon, és ezért kérte, hogy vonják vissza ezt a státust. Ezért Dániát e károsító szervezet tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni.

(3) A Cseh Köztársaság, Franciaország és Olaszország által szolgáltatott információk alapján a franciaországi Champagne-Ardenne, Lotaringia és Elzász régiókat, valamint az olaszországi Basilicata régiót a Grapevine flavescence dorée MLO-tól védett övezetként kell elismerni, hiszen a kórokozó nincs jelen ezeken a területeken. Ezért egyedi követelményeket kell előírni a szőlő-szaporítóanyagnak az adott védett övezetekbe való behozatalára és területén belüli szállítására vonatkozóan.

(4) A 2000/29/EK irányelv II., IV. és V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv II., IV. és V. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2007. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét és az irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2007. november 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 28-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

1. A II. melléklet B(c). részének 0.1. pontjában, a jobb oldali oszlopban a "DK" rövidítést el kell hagyni.

2. A II. melléklet B(d). része az alábbi ponttal egészül ki az 1. pont után:

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. A IV. melléklet B. részének 6.3. pontjában, a jobb oldali oszlopban a "DK" rövidítést el kell hagyni.

4. A IV. melléklet B. részének 31. pontja után a szöveg a következő ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

5. Az V. melléklet A. része II. szakaszának 1.3. pontja helyébe a következő lép:

"1.3. Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. és Vitis L., a termés és a vetőmag kivételével."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0041 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0041&locale=hu

Tartalomjegyzék