32006L0035[1]

A Bizottság 2006/35/EK irányelve ( 2006. március 24. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-IV. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2006/35/EK IRÁNYELVE

(2006. március 24.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

az egyes érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv intézkedéseket ír elő annak megakadályozására, hogy a tagállamokba növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteket hurcoljanak be más tagállamokból vagy harmadik országokból. Az irányelv rendelkezik továbbá egyes övezetek védett övezetként való elismeréséről is.

(2) A Portugália által nyújtott információból kitűnik, hogy Bemisia tabaci Genn. (európai populáció) károsító szervezet jelenléte mostanra megállapítást nyert Alentejo régióban és Ribatejo és Oeste régió néhány településén. Ezért Portugália területének e részeit a Bemisia tabaci Genn. (európai populáció) tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni.

(3) A Szlovénia által nyújtott információból kitűnik, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsító szervezet jelenléte mostanra megállapítást nyert a szlovéniai Gorenjska és Maribor régiókban. E régiókat az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni.

(4) A Szlovákia által nyújtott információból kitűnik, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsító szervezet jelenléte mostanra megállapítást nyert Dunaszerdahely, Lőcse, Topolcsány, Poltár, Rozsnyó és Tőketerebes megyék egyes településein. Ezeket a településeket az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni.

(5) Olaszország információkat nyújtott be, amelyekből kitűnik, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsító szervezet jelenléte mostanra megállapítást nyert területének némelyikén. Ezért Olaszország területének e részeit az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében nem lehet többé védett övezetként elismerni.

(6) A Litvánia által szolgáltatott információkból kitűnik, hogy a Beet necrotic yellow vein vírus mostanra megjelent területén. Ezért Litvániát nem lehet többé védett övezetként elismerni a Beet necrotic yellow vein vírus tekintetében.

(7) A 2000/29/EK irányelv vonatkozó mellékleteit ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I-IV. melléklete az ezen irányelv mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. április 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. május 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokat hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással látják el. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 24-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/14/EK bizottsági irányelvvel (HL L 34., 2006.2.7., 24. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I-IV. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) a "P" országkód után zárójelben álló szövegrészt az "Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köze, Madeira, Ribatejo és Oeste (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras települések) és Trás-os-Montes" szövegrész váltja fel;

b) a b) címsor alatti 1. pontban az "LT" országkódot el kell hagyni.

2. A II. melléklet B. része a következőképpen módosul: A b) címsor 2. pontjának harmadik oszlopában:

a) a "Forli-Cesena" és "Rimini" szavak után valamennyi esetben az "(a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével)" szövegrészt kell beilleszteni;

b) a "Trentino-Alto Adige: Trento autonóm megye;" szövegrészt el kell hagyni;

c) az "SI" országkód után a következő szövegrészt kell beilleszteni: "(kivéve Gorenjska és Maribor régiót)";

d) az "SK" országkód után a "(Blahó, Felsővámos és Ekecs [Dunaszerdahely megye], Garamdamásd és Garamkelecsény [Lőcse megye] Nagyrépény [Topolcsány megye] Málnapatak [Poltár megye] Tornagörgő [Rozsnyó megye] Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény [Tőketerebes megye] települések kivételével)" szövegrészt kell beilleszteni.

3. A III. melléklet B. része a következőképpen módosul: Az 1. és a 2. pont második oszlopában:

a) a "Forli-Cesena" és "Rimini" szavak után valamennyi esetben az "(a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével)" szövegrészt kell beilleszteni;

b) a "Trentino-Alto Adige: Trento autonóm megye;" szövegrészt el kell hagyni;

c) az "SI" országkód után a "(kivéve Gorenjska és Maribor régiót)" szövegrészt kell beilleszteni;

d) az "SK" országkód után a "(Blahó, Felsővámos és Ekecs [Dunaszerdahely megye], Garamdamásd és Garamkelecsény [Lőcse megye] Nagyrépény [Topolcsány megye] Málnapatak [Poltár megye] Tornagörgő [Rozsnyó megye] Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény [Tőketerebes megye] települések kivételével)" szövegrészt kell beilleszteni.

4. A IV. mellékletben a B. rész a következőképpen módosul:

a) A 20.1. pont harmadik oszlopában az "LT" országkódot el kell hagyni.

b) A 20.2. pont harmadik oszlopában az "LT" országkódot el kell hagyni.

c) A 21. pont harmadik oszlopában a "Trentino-Alto Adige: Trento autonóm megye" szavakat el kell hagyni.

d) A 21. és a 21.3. pont harmadik oszlopában:

1. a "Forli-Cesena" és "Rimini" szavak után valamennyi esetben az "(a 9. számú országos főúttól - a Via Emiliától - északra fekvő megyei terület kivételével)" szövegrészt kell beilleszteni;

2. az "SI" országkód után a "(kivéve Gorenjska és Maribor régiót)" szövegrészt kell beilleszteni;

3. az "SK" országkód után a "(Blahó, Felsővámos és Ekecs [Dunaszerdahely megye], Garamdamásd és Garamkelecsény [Lőcse megye] Nagyrépény [Topolcsány megye] Málnapatak [Poltár megye] Tornagörgő [Rozsnyó megye] Nagykázmér, Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény [Tőketerebes megye] települések kivételével)" szövegrészt kell beilleszteni.

e) A 22. pont harmadik oszlopában az "LT" országkódot el kell hagyni.

f) A 23. pont harmadik oszlopában az "LT" országkódot el kell hagyni.

g) A 24.1., 24.2. és 24.3. pont harmadik oszlopában:

a "P" országkód után zárójelben álló szövegrészt az "Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köz, Madeira, Ribatejo és Oeste (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras települések) és Trás-os-Montes" szövegrész váltja fel.

h) A 25. pont harmadik oszlopában az "LT" országkódot el kell hagyni.

i) A 26. pont harmadik oszlopában az "LT" országkódot el kell hagyni.

j) A 27.1. pont harmadik oszlopában az "LT" országkódot el kell hagyni.

k) A 27.2. pont harmadik oszlopában az "LT" országkódot el kell hagyni.

l) A 30. pont harmadik oszlopában az "LT" országkódot el kell hagyni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0035 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0035&locale=hu

Tartalomjegyzék