32003R1486[1]

A Bizottság 1486/2003/EK rendelete (2003. augusztus 22.) a polgári légiközlekedés-védelem területén történő bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó eljárások megállapításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 1486/2003/EK rendelete

(2003. augusztus 22.)

a polgári légiközlekedés-védelem területén történő bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó eljárások megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári légiközlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 7. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2320/2002/EK rendelet tagállamok általi alkalmazásának figyelemmel kísérése érdekében a Bizottságnak vizsgálatokat kell végeznie hat hónappal az említett rendelet hatálybalépését követően. A vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt kell megszervezni, hogy igazolható legyen a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi minőségellenőrzési programjainak eredményessége.

(2) A Bizottságnak egyeztetnie kell a tagállamokkal a bizottsági vizsgálatok ütemezését és előkészítését. A Bizottság vizsgáló csoportjainak a tagállamok által rendelkezésre bocsátott, képesített nemzeti ellenőrökből kell állniuk.

(3) A bizottsági vizsgálatokat meghatározott - szabványos módszertant is tartalmazó - eljárás szerint kell végrehajtani.

(4) A vizsgálatokkal kapcsolatos különleges információkat minősített információkként kell kezelni.

(5) A Bizottságnak figyelembe kell vennie a tagállamok tevékenységét, és meg kell vizsgálnia a kormányközi szervezetek tevékenységeit, eljárásait, képzési programjait és létesítményeit a műszaki ismeretek és erőforrások leghatékonyabb felhasználása és - ahol csak lehetséges - a polgári légiközlekedés-védelem összehangolt, együttműködésben történő megközelítésének megvalósítása érdekében.

(6) E rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 2320/2002/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

E rendelet valamennyi tagállam és minden egyes repülőtér szintjén megállapítja a bizottsági vizsgálatok végrehajtási eljárásait annak figyelemmel kísérése érdekében, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák a 2320/2002/EK rendeletet.

A vizsgálatokat átlátható, hatékony, összehangolt és következetes módon végzik el.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "illetékes hatóság": valamely tagállam által a 2320/2002/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alapján kijelölt nemzeti hatóság;

2. "bizottsági vizsgálat": a meglévő minőségellenőrzések és polgári légiközlekedés-védelmi intézkedések, eljárások és rendszerek bizottsági ellenőrök által történő vizsgálata a 2320/2002/EK rendeletnek való megfelelés megállapítása érdekében;

3. "bizottsági ellenőr": a Bizottság alkalmazásában álló, megfelelő képesítéssel rendelkező személy vagy a Bizottság által a polgári légiközlekedés-védelmi ellenőrzések elvégzésére kijelölt nemzeti ellenőr;

4. "bizottság": a 2320/2002/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján felállított bizottság;

5. "hiányosság": a 2320/2002/EK rendeletben megállapított követelményeknek való megfelelés hiánya;

6. "nemzeti ellenőr": valamely tagállam alkalmazásában álló és az 1217/2003/EK bizottsági rendelet [2] 10. cikkével összhangban polgári légiközlekedés-védelmi ellenőri képesítéssel rendelkező személy;

7. "teszt": a polgári légiközlekedés-védelmi intézkedések vizsgálata, amelynek során egy jogellenes cselekmény elkövetését szimulálják a meglévő védelmi intézkedések végrehajtása eredményességének vizsgálata céljából.

II. FEJEZET ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

3. cikk

A tagállamok együttműködése

(1) A Bizottság hatáskörének sérelme nélkül a tagállamok együttműködnek a Bizottsággal az ellenőrzési feladatok teljesítése során. Ez az együttműködés az előkészítési, ellenőrzési és jelentéstételi fázis során valósul meg.

(2) A tagállamok megtesznek minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy az ellenőrzésekre vonatkozó értesítés bizalmas maradjon, az ellenőrzési eljárás akadályozásának elkerülése érdekében.

4. cikk

A Bizottság hatáskörének gyakorlása

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a bizottsági ellenőrök gyakorolni tudják a hatáskörüket a 2320/2002/EK szerinti illetékes hatóság, valamint a rendelet hatálya alá tartozó bármely más szerv polgári légiközlekedés-védelmi tevékenységének ellenőrzése érdekében.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy kérésre a bizottsági ellenőrök hozzáférhessenek a következő dokumentumok mindegyikéhez:

a) nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programok, ideértve a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi képzési programokat is;

b) nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi minőségellenőrzési programok;

c) meghatározott repülőterek és légifuvarozók védelmi programjai;

d) a 2320/2002/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett vizsgálatok eredményei.

(3) Amennyiben a bizottsági ellenőrök nehézségekbe ütköznek a feladataik ellátása során, az érintett tagállamok a hatáskörükön belül minden eszközzel segítséget nyújtanak a Bizottságnak, hogy az teljes körűen elvégezhesse feladatát.

5. cikk

A nemzeti ellenőrök részvétele a bizottsági ellenőrzéseken

(1) A tagállamok nemzeti ellenőröket bocsátanak a Bizottság rendelkezésére, a bizottsági ellenőrzéseken, valamint az azokkal kapcsolatos előkészítési és jelentéstételi szakaszokban való részvétel érdekében.

(2) A nemzeti ellenőrök az alkalmazásuk szerinti tagállamban nem vehetnek részt a bizottsági vizsgálatokban.

(3) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják azon nemzeti ellenőrök jegyzékét, akiket a Bizottság felkérhet, hogy vegyenek részt a bizottsági vizsgálatokban.

A jegyzéket legalább minden év június végén, illetve első alkalommal e rendelet hatálybalépése után két hónappal aktualizálják/frissítik.

(4) A Bizottság közli a bizottsággal a (3) bekezdésben említett jegyzéket.

(5) Legalább két hónappal a bizottsági vizsgálat megkezdésének esedékessége előtt a Bizottság tájékoztatást kér az illetékes hatóságtól azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti ellenőrök rendelkezésre állnak-e az adott vizsgálat elvégzésére.

(6) A nemzeti ellenőröknek a bizottsági vizsgálatokban való részvétellel kapcsolatosan felmerülő költségei - a közösségi szabályokkal összhangban - a Bizottságot terhelik.

6. cikk

A bizottsági ellenőrök képzettségére vonatkozó követelmények

(1) A bizottsági ellenőri feladatkör betöltésének feltétele az erre irányuló képzés sikeres befejezése.

A képzés jellemzői:

a) a Bizottság akkreditálja;

b) alap- és továbbképzésből áll;

c) biztosítja a megfelelő teljesítménybeli színvonalat, amely annak vizsgálatához szükséges, hogy a védelmi intézkedéseket a 2320/2002/EK rendelettel összhangban valósítják-e meg.

(2) A Bizottság biztosítja, hogy a bizottsági ellenőrök megfelelnek az (1) bekezdésben megállapított feltételeknek, és hogy megfelelő elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek.

III. FEJEZET A BIZOTTSÁGI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉNEK ELJÁRÁSAI

7. cikk

Értesítés a vizsgálatokról

(1) A Bizottság legalább két hónappal korábban értesítést küld a vizsgálatról annak az illetékes hatóságnak, amelynek területén az adott vizsgálatot el kívánja végezni.

(2) Repülőtér vizsgálatakor a Bizottság ennek megfelelően értesíti az illetékes hatóságot.

(3) Amikor a Bizottság értesítést küld a vizsgálatról az illetékes hatóságnak, eljuttat hozzá egy előkérdőívet, amelyet az illetékes hatóságnak ki kell töltenie, valamint egy kérelmet a 4. cikk (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokra vonatkozóan.

A kitöltött kérdőívet és a kért dokumentumokat hat héttel a vizsgálatról szóló értesítés kézhezvételét követően kell benyújtani a Bizottságnak.

8. cikk

A vizsgálat előkészítése

(1) A bizottsági ellenőrök előkészítik az ellenőrzések hatékonysága, pontossága és következetessége biztosítását.

(2) A Bizottság megküldi az illetékes hatóságnak a vizsgálat lefolytatásával megbízott bizottsági ellenőrök nevét és adott esetben egyéb adatait.

(3) Minden egyes vizsgálat esetében az illetékes hatóság kijelöl egy koordinátort, aki megteszi az elvégzendő ellenőrzéssel kapcsolatos gyakorlati intézkedéseket.

9. cikk

A vizsgálat lefolytatása

(1) A 2320/2002/EK rendeletben megállapított polgári légiközlekedés-védelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére szabványos módszertant kell alkalmazni.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a bizottsági ellenőrök az ellenőrzés teljes ideje alatt kíséretet kapjanak.

(3) A bizottsági ellenőrök azonosító kártyát hordanak, amely feljogosítja őket a Bizottság nevében történő vizsgálatra, valamint olyan repülőtéri azonosító kártyát, amely hozzáférést biztosít számukra az összes olyan területhez, amelyre a vizsgálat céljából be kell lépniük.

(4) Teszteket csak előzetes értesítés és megállapodás után, a hatósággal való szoros együttműködésben végeznek azok védelme, biztonsága és eredményessége érdekében.

(5) A 10. cikk sérelme nélkül, a bizottsági ellenőrök - amikor az indokolt és kivitelezhető - a helyszínen nem hivatalos szóbeli összefoglalást adnak a megállapításaikról. Az illetékes hatóságot minden esetben haladéktalanul tájékoztatják a bizottsági vizsgálatok során talált bármely súlyos hiányosságról.

10. cikk

Vizsgálati jelentés

(1) A vizsgálat befejezését követő hat héten belül a Bizottság jelentést küld az vizsgálatról az illetékes hatóságnak.

Az illetékes hatóság továbbítja a megfelelő megállapításokat az ellenőrzött szervezeti egységekhez.

(2) A jelentés azonosítja az ellenőrzés során tett megállapításokat és a hiányosságokat.

A jelentés ajánlásokat tartalmazhat a javító intézkedésre vonatkozóan.

(3) A 2320/2002/EK rendelet végrehajtásának értékelésekor a következő osztályozásokat alkalmazzák:

a) teljes mértékben megfelelő;

b) megfelelő, de fejlesztés kívánatos;

c) nem megfelelő, kisebb hiányosságok állnak fenn;

d) nem megfelelő, súlyos hiányosságok állnak fenn;

e) nem alkalmazható;

f) nem megerősített.

11. cikk

Az illetékes hatóság válasza

A vizsgálati jelentés kézbesítését követő három hónapon belül az illetékes hatóság írásban benyújtja a Bizottsághoz a jelentésre adott válaszát, amely

a) foglalkozik a megállapításokkal és a javaslatokkal;

b) tartalmaz egy cselekvési tervet, amely meghatározza az esetlegesen azonosított hiányosságok kijavításával kapcsolatos intézkedéseket és határidőket.

Amennyiben a vizsgálati jelentés nem azonosít hiányosságot, nem kötelező választ adni.

12. cikk

A Bizottság intézkedése

A Bizottság a következő lépések bármelyikét megteheti hiányosságok esetén és az illetékes hatóság válaszának kézhezvételét követően:

a) észrevételeket juttat el az illetékes hatósághoz vagy további magyarázatot kér a válasz egészének vagy egy részének tisztázására;

b) utólagos ellenőrzést végez a korrekciós intézkedések megvalósításával kapcsolatban, ezen utólagos ellenőrzésről legalább két héttel előtte kell tájékoztatni az illetékes hatóságot;

c) a Szerződés megsértése miatti eljárást kezdeményez az érintett tagállam ellen.

IV. FEJEZET ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Különleges információk

A 2320/2002/EK rendelet 8. cikkének sérelme nélkül, a Bizottság minősített információként kezeli az ellenőrzésekkel kapcsolatos különleges információkat.

14. cikk

A Bizottság vizsgálati programja

(1) A Bizottság tanácsot kér a bizottságtól a vizsgálati program végrehajtásának prioritásairól.

(2) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a bizottságot a vizsgálati program végrehajtásáról, valamint az értékelések eredményeiről.

15. cikk

Súlyos hiányosságok közlése az illetékes hatóságokkal

Amennyiben egy ellenőrzés súlyos hiányosságot tár fel, amelyről úgy ítélik meg, hogy jelentős hatással van a Közösségben a polgári légiközlekedés-védelem általános szintjére, a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat.

16. cikk

Összehangolás a kormányközi szervezetekkel

Ellenőrzési programjának megtervezésekor a Bizottság figyelembe veszi a kormányközi szervezetek által tervezett vagy az utóbbi időben elvégzett védelmi ellenőrzéseket a különféle védelmi vizsgálati és ellenőrzési tevékenységek általános eredményességének biztosítása érdekében.

17. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2005. július 31-ig és azt követően rendszeresen felülvizsgálja vizsgálati rendszerét, különös tekintettel a rendszer hatékonyságára és a kormányközi szervezetek e téren megvalósított intézkedéseivel való konzisztenciájára.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. augusztus 22-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 355., 2002.12.30., 1. o.

[2] HL L 169., 2003.7.8., 44. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1486 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1486&locale=hu