32005D0630[1]

2005/630/EK: A Bizottság határozata (2005. augusztus 26.) a 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem továbbításához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. augusztus 26.)

a 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem továbbításához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról

(2005/630/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére,

a 2003/8/EK irányelv 17. cikke által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2004/844/EK bizottsági határozat (2) kidolgozta a 2003/8/EK irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtatványt.

(2) A 2003/8/EK irányelv értelmében a Bizottságnak a költségmentesség iránti kérelmek igazságügyi hatóságok közötti továbbításának megkönnyítése érdekében is ki kell dolgoznia egy formanyomtatványt.

(3) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vett részt a 2003/8/EK irányelv elfogadásában, így az nem kötelező, illetve nem alkalmazható rá,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A költségmentesség iránti kérelmek továbbítására szolgáló, e határozat mellékletében szereplő formanyomtatványt a Bizottság elfogadta.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 26-án.

a Bizottság részéről

Franco FRATTINI

az alelnök

(1) HL L 26., 2003.1.31., 41. o.

(2) HL L 365., 2004.12.10., 27. o.

MELLÉKLET

FORMANYOMTATVÁNY

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0630 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0630&locale=hu

Tartalomjegyzék