A Kúria Mfv.10480/2018/4. számú precedensképes határozata tartozás megfizetése tárgyában. [2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 130. §, 154. §] Bírók: Stark Marianna, Tálné dr. Molnár Erika, Tánczos Rita

A határozat elvi tartalma:

Ha a munkáltató hosszabb időszakra tűzött ki célfeladatot, ami teljesült, és a kormánytisztviselő jogviszonya ennek az időszaknak az eltelte előtt megszűnik, a célfeladat időarányos részének teljesítése esetén a kormánytisztviselőt az ezzel arányban álló céljuttatás megilleti.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Mfv.II.10.480/2018/4.

A tanács tagjai: Dr. Stark Marianna a tanács elnöke

Dr. Tánczos Rita előadó bíró

Dr. Tálné dr. Molnár Erika bíró

A felperes:

A felperes képviselője: Majer M. Balázs Ügyvédi Iroda

ügyintéző: dr. Majer M. Balázs ügyvéd)

Az alperes:

Az alperes képviselője:

A per tárgya: céljuttatás megfizetése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek: felperes

A felülvizsgálni kért jogerős határozat:

Fővárosi Törvényszék 8.Kf.650.130/2018/5.

Az elsőfokú bíróság határozata:

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 78.M.673/2017/15.

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 8.Kf.650.130/2018/5. számú ítéletét hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy tizenöt napon belül fizessen meg a felperesnek 150.000 (százötvenezer) forint + 40.500 (negyvenezer-ötszáz) forint áfa együttes másodfokú és felülvizsgálati eljárási illetéket.

A másodfokú eljárásban felmerült 251.900 (kétszázötvenegyezer-kilencszáz) forint, valamint a felülvizsgálati eljárásban felmerült 157.300 (százötvenhétezer-háromszáz) forint felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

Tényállás

[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes 2015. október 1-jétől állt kormánytisztviselői jogviszonyban az alperessel. A peres felek 2016. június 22-én "megállapodás rendkívüli célfeladat kiírásáról" elnevezésű megállapodást kötöttek egymással. A megállapodás rögzítette, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 154. § (2) bekezdése és a 2014-2020. közötti programozási időszak operatív programjainak 2016. évi fejlesztéspolitikai munkaterv teljesítésével összefüggő ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról szóló 1214/2016.(IV.29.) Korm. határozat alapján a felperes részére rendkívüli, célhoz kötött feladatokat állapít meg az alperes az alábbiak szerint. Az 1. számú célfeladat végrehajtásának kezdete 2016. január 11., míg teljesítésének határideje 2016. június 30. napja volt. A célfeladat 2 vonatkozásában a megállapodás rögzítette, hogy annak végrehajtásának kezdete 2016. július 1. napja, teljesítésének határideje 2016. szeptember 30. A célfeladat teljesítésének igazolója a gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár. A célfeladat keretében a következő részfeladatokat volt szükséges elvégezni: "A 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről szóló 1214/2016.(IV.29.) Korm. határozat alapján a kifizetési munkaterv teljesítése". A céljuttatás előirányzott összege minimum 100%-os teljesítés esetén négyhavi illetmény, 75-99% közötti teljesítés esetén 1,3 havi illetmény.

[2] A céljuttatás kifizetésének feltételei és lépései az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: "A céljuttatás előirányzott összege megmutatja a tevékenységre megfelelő teljesítés esetén adható bérjuttatást. A tevékenységek befejezésekor a célmeghatározásban foglaltak teljesülése értékelésre kerül. A kifizetésre kerülő céljuttatás összege a személyes hozzájárulás mértéke szerint kerül megállapításra. A személyes hozzájárulás értékelésekor figyelembe veendő az elvégzett feladatok minősége, mennyisége, a kormánytisztviselő keresőképtelen állományban töltött napjainak száma, illetve a munkavégzés alóli mentesülés időtartama. A megállapodás aláírásakor hatályos illetmény alapján kerül a céljuttatás megállapításra, amelynek kifizetésére a teljesítésigazolást követően kerül sor."

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!