1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat

a 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről

A Kormány

1. elfogadja a fejlesztéspolitikai tárgyú kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó 2016. évi tervet (a továbbiakban: terv) az 1. melléklet szerint,

2. felhívja

a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy a humánfejlesztési terület vonatkozásában,

b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a gazdaságfejlesztési, regionális fejlesztési és a közép-magyarországi régió fejlesztési terület vonatkozásában,

c) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közlekedésfejlesztési, a környezeti és energetikai fejlesztési terület vonatkozásában, valamint

d) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a közigazgatás-fejlesztési, a halászati fejlesztési, a regionális fejlesztési és a vidékfejlesztési terület vonatkozásában

biztosítsa a terv teljesülését,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. december 31.

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy minden hónap 15. napjáig készítsen jelentést a Kormány számára a terv teljesüléséről, és - szükség esetén - tegyen javaslatot a tervhez képest jelentkező elmaradás ledolgozását szolgáló intézkedések alkalmazására,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a terv teljesüléséhez hozzájáruló munkatársak részére a teljesítménycélokat, teljesítménykövetelményeket (a továbbiakban: célfeladat) tűzzék ki akként, hogy

a) a kifizetési munkaterv 100%-os teljesítése esetén az ösztönző éves összege legfeljebb 12 havi illetménynek, munkabérnek felelhet meg,

b) a mérések időpontja június 30., szeptember 30. és december 31.,

c) a kifizetendő ösztönző és a célfeladat-kitűzésben rögzített ösztönző összegének aránya nem haladhatja meg a b) alpontban meghatározott időpontra előírt és az 1. melléklet 2. táblázatának E oszlopában szereplő kifizetési célszámok arányát,

d) a kifizetési célszámok 75%-ot elérő vagy meghaladó, de 100%-ot el nem érő teljesítése esetén az ösztönző kifizetés legfeljebb az a) és c) alpontra tekintettel adható legnagyobb juttatás harmada lehet,

e) kizárólag próbaidő letelte után tűzhető ki célfeladat, kivéve, ha a próbaidő kikötése 2016. január 1. utáni jogviszonyváltás miatt volt szükséges,

f) az adott minisztériumra összesített a) pont szerinti ösztönző és járulékai éves teljes összege nem haladhatja meg az adott minisztérium számára a 6. pontban meghatározott előirányzatok terhére támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel biztosított személyi juttatások és járulékai éves keretösszegének 90%-át,

g) a Miniszterelnökség uniós forrásfelhasználás területén koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egységek tekintetében a mérési időpontokban meghatározott kifizetési célszám 70%-a a c) és a d) alpontban foglaltak alkalmazásával, 30%-a egyéni célfeladat formájában kerül meghatározásra,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. április 30.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyen javaslatot az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítására a 4. pontban foglaltak érvényesítése érdekében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. április 30.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport és 12. Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020 alcím 3. Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása jogcímcsoport (a továbbiakban: előirányzatok) felhasználása függvényében az előirányzatok javára további forrás biztosításáról, a 4. pontban meghatározott ösztönzővel összefüggő kifizetések teljesítése érdekében,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos

7. visszavonja a 2014-2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozat 3. pontját.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozathoz

1. A 2016-os kötelezettségvállalási munkaterv:

ABCDE
1.Fejlesztési területKötelezettségvállalás 2016. évi terve
(Mrd Ft)
Összesen
(Mrd Ft)
2.II. negyedévIII. negyedévIV. negyedév
3.Humánfejlesztés191,61441,98277,37910,96
4.Gazdaságfejlesztés288,00432,00195,00915,00
5.Közlekedésfejlesztés518,29221,31271,221010,82
6.Környezeti és energetikai fejlesztés103,28397,370,00500,65
7.Közigazgatás-fejlesztés224,1925,650,00249,84
8.Halászati fejlesztések0,901,453,505,85
9.Regionális fejlesztések179,82328,50155,98664,30
10.Közép-magyarországi régió
fejlesztései
12,3914,8111,4638,66
11.Vidékfejlesztés247,62212,61187,96648,19
12.Összesen1766,102075,681102,494944,27

2. A 2016-os kifizetési munkaterv:

ABCDEF
1.Fejlesztési területKifizetés 2016. évi terve
(Mrd Ft)
Összesen
(Mrd Ft)
Felelős
2.II. negyedévIII. negyedévIV. negyedév
3.Humánfejlesztés29,2875,21114,51219,00emberi erőforrások
minisztere
4.Gazdaságfejlesztés134,00194,00258,00586,00nemzetgazdasági
miniszter
5.Közlekedésfejlesztés140,8052,3786,83280,00nemzeti fejlesztési
miniszter
6.Környezeti és energetikai
fejlesztés
4,5848,06214,36267,00nemzeti fejlesztési
miniszter
7.Közigazgatás-fejlesztés14,3827,3525,2767,00Miniszterelnökséget
vezető miniszter
8.Halászati fejlesztések0,750,261,993,00Miniszterelnökséget
vezető miniszter
9.Regionális fejlesztések15,0969,10191,81276,00nemzetgazdasági
miniszter és
a Miniszter-
elnökséget vezető
miniszter
10.Közép-magyarországi régió
fejlesztései
1,699,4150,9062,00nemzetgazdasági
miniszter
11.Vidékfejlesztés89,6965,21133,10288,00Miniszterelnökséget
vezető miniszter
12.Összesen430,26540,971076,772048,00Miniszterelnökséget
vezető miniszter
a központi
koordinációért való
felelőssége körében

Tartalomjegyzék