32000D0738[1]

A Bizottság határozata (2000. november 17.) a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről (az értesítés a C(2000) 3318. számú dokumentummal történt)

Fontos jogi nyilatkozat

|

32000D0738

Hivatalos Lap L 298 , 25/11/2000 o. 0024 - 0026

A Bizottság határozata

(2000. november 17.)

a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről

(az értesítés a C(2000) 3318. számú dokumentummal történt)

(2000/738/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1) Az 1999/31/EK rendelet 15. cikke előírja a tagállamok számára, hogy küldjenek jelentést a Bizottság számára az irányelv végrehajtásáról.

(2) Ezt a jelentés a Bizottság által a 91/692/EGK tanácsi irányelv [2] 6. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően megfogalmazott kérdőív vagy vázlat alapján kell elkészíteni.

(3) Az első jelentés a 2001. július 16-tól 2003-ig terjedő időszakra vonatkozik.

(4) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a 91/692/EGK irányelv 6. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben szereplő kérdőív elfogadásra került.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. november 17-én.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 182., 1999.7.16., 1. o.

[2] HL L 377., 1991.12.23., 48. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:32000D0738 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000D0738&locale=hu