31991L0692[1]

A Tanács irányelve (1991. december 23.) a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről

A Tanács irányelve

(1991. december 23.)

a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről

(91/692/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a környezettel kapcsolatos egyes közösségi irányelvek megkövetelik, hogy a tagállamok jelentést készítsenek az ezek végrehajtására hozott intézkedésekről; mivel e jelentések alapján a Bizottság elkészíti egy egységes jelentés tervezetét; mivel a környezettel foglalkozó más közösségi irányelvek nem írnak elő ilyen jelentéseket;

mivel a jelentések elkészítéséről szóló meglévő rendelkezések különböző intervallumokat határoznak meg a jelentések között, és különböző követelményeket írnak elő a tartalmukra vonatkozóan;

mivel be kell vezetni ilyen kötelezettséget annak érdekében, hogy a tagállamok és a Bizottság egyaránt kiértékelhesse az ezen irányelvek végrehajtásában a Közösség egész területén tett előrelépést, és ezzel egyidejűleg a nyilvánosság számára biztosított legyen egy információforrás erről a tárgykörről;

mivel következésképpen a meglévő rendelkezéseket össze kell hangolni, hogy azokat ágazatonként összhangba hozzák vagy teljesebbé tegyék;

mivel azt az időközt, amelyek alapján a tagállamok benyújtják ezeket a jelentéseket a Bizottságnak, 3 évben kell megállapítani, az ágazatok között 1 éves intervallummal; mivel a jelentéseket a Bizottság által egy bizottság segítségével kidolgozott, és a tagállamoknak a jelentésben említett időtartam kezdete előtt 6 hónappal elküldött kérdőív alapján kell elkészíteni; mivel a tagállamok jelentésének benyújtását követő 9 hónapon belül a Bizottság az érintett ágazatra vonatkozó egységes jelentést tesz közzé;

mivel az utoljára az 1985-ös csatlakozási okmánnyal módosított, a fürdővíz minőségéről szóló, 1975. december 8-i 76/160/EGK tanácsi irányelv [4] végrehajtásáról szóló jelentésnek évente és megfelelő időpontban kell megjelennie ahhoz, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot a fürdővíz minőségéről a legutolsó időszakban;

mivel azok az intézkedések, amelyeket a tagállamoknak meg kell hozniuk, nem járnak együtt törvények vagy rendeletek elfogadásával, minthogy a közösségi irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések kidolgozása jelenleg nem követeli meg a tagállamok részéről az ilyen rendelkezések elfogadását,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ennek az irányelvnek a célja a környezetvédelemről szóló egyes irányelvekre vonatkozó jelentések közzétételére és információk átvitelére vonatkozó rendelkezések ágazati alapon történő ésszerűsítése és jobbá tétele, a Szerződés 155. cikke első francia bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül.

2. cikk

(1) Az I. melléklet rendelkezéseinek helyébe a következők lépnek:

"A tagállamok 3 éves időközönként tájékoztatást küldenek a Bizottságnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról ágazati jelentés formájában, amely más, ehhez tartozó közösségi irányelveket is felölel. Ez a jelentés a 91/692/EGK irányelv [5] 6. cikkében megállapított eljárással összhangban, a Bizottság által kidolgozott kérdőív vagy vázlat alapján készül el. A kérdőívet vagy vázlatot a jelentés által felölelt időszak kezdeteelőtt 6 hónappal küldik meg a tagállamoknak. A tagállamok a jelentést az általa felölelt 3 éves időszak végétől számított 9 hónapon belül küldik meg a Bizottságnak.

Az első jelentés az 1993-tól 1995-ig terjedő időszakot öleli fel.

A Bizottság a tagállamok jelentésének benyújtását követő 9 hónapon belül közösségi jelentést tesz közzé az irányelv végrehajtásáról."

(2) A II. mellékletben felsorolt irányelvek az ott jelzetteknek megfelelően kiegészülnek az (1) bekezdésben foglalt szöveggel.

3. cikk

A 76/160/EGK irányelv 13. cikkének helyébe a következő lép:

"13. cikk

Minden évben és első alkalommal 1993. december 31-ig a tagállamok jelentést küldenek a Bizottságnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról az adott évre vonatkozóan. Ez a jelentés a 91/692/EGK irányelv [6] 6. cikkében megállapított eljárással összhangban a Bizottság által kidolgozott kérdőív vagy vázlat alapján készül el. A kérdőívet vagy vázlatot a jelentés által felölelt időszak kezdete előtt 6 hónappal küldik meg a tagállamoknak. A jelentést a tagállamok a kérdéses év vége előtt küldik el a Bizottságnak.

A Bizottság a tagállamok jelentésének benyújtását követő 4 hónapon belül közösségi jelentést tesz közzé az irányelv végrehajtásáról."

4. cikk

(1) A III. mellékletben felsorolt rendelkezések helyébe a következők lépnek:

"A tagállamok 3 éves időközönként tájékoztatást küldenek a Bizottságnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról ágazati jelentés formájában, amely más, ehhez tartozó közösségi irányelveket is felölel. Ez a jelentés a 91/692/EGK irányelv [7] 6. cikkében megállapított eljárással összhangban a Bizottság által kidolgozott kérdőív vagy vázlat alapján készül el. A kérdőívet vagy vázlatot a jelentés által felölelt időszak kezdete előtt 6 hónappal küldik meg a tagállamoknak. A tagállamok a jelentést az általa felölelt 3 éves időszak végétől számított 9 hónapon belül küldik meg a Bizottságnak.

Az első jelentés az 1994-től 1996-ig terjedő időszakot öleli fel.

A Bizottság a tagállamok jelentésének benyújtását követő 9 hónapon belül közösségi jelentést tesz közzé az irányelv végrehajtásáról."

(2) A IV. mellékletben felsorolt irányelvek az ott jelzetteknek megfelelően kiegészülnek az (1) bekezdésben foglalt szöveggel.

(3) Az V. mellékletben felsorolt irányelvek az ott jelzetteknek megfelelően helyen kiegészülnek az alábbi szöveggel:

"A Bizottság minden évben közli a tagállamokkal az e cikk értelmében kapott információkat."

5. cikk

A VI. mellékletben felsorolt rendelkezések helyébe a következők lépnek:

"A tagállamok 3 éves időközönként tájékoztatást küldenek a Bizottságnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról ágazati jelentés formájában, amely más, ehhez tartozó közösségi irányelveket is felölel. Ez a jelentés a 91/692/EGK irányelv [8] 6 cikkében megállapított eljárással összhangban a Bizottság által kidolgozott kérdőív vagy vázlat alapján készül el. A kérdőívet vagy vázlatot a jelentés által felölelt időszak kezdete előtt 6 hónappal küldik meg a tagállamoknak. A tagállamok a jelentést az általa felölelt 3 éves időszak végétől számított 9 hónapon belül küldik meg a Bizottságnak.

Az első jelentés az 1995-től 1997-ig terjedő időszakot öleli fel.

A Bizottság a tagállamok jelentésének benyújtását követő 9 hónapon belül közösségi jelentést tesz közzé az irányelv végrehajtásáról."

6. cikk

A Bizottságot a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek az elnöki tisztjét a Bizottság képviselője látja el.

A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnök által az ügy sürgősségétől függően megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A bizottság a véleményét a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében arra az esetre megállapított többséggel hozza meg, amikor a határozatokat a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia.A szavazás során a bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait súlyozottan veszik figyelembe, az abban a cikkben meghatározott módon. Az elnök nem szavaz.

A Bizottság azonnal alkalmazandó intézkedéseket fogad el. Azonban, ha ezek az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, a Bizottság haladéktalanul közli ezeket a Tanáccsal. Ebben az esetben:

- a Bizottság az ilyen közlés napjától számítva 1 hónapnál nem hosszabb ideig késleltetheti azoknak az intézkedéseknek az alkalmazását, amelyekről határozott,

- a Tanács, minősített többséggel, az első francia bekezdésben említett határidőn belül, eltérő határozatot fogadhat el.

7. cikk

(1) A tagállamok meghozzák az olyan intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a megadott időpontig megfeleljenek az alábbi cikkek rendelkezéseinek:

- a 2. és 3. cikk rendelkezéseinek legkésőbb 1993. január 1-jéig,

- a 4. cikk rendelkezéseinek legkésőbb 1994. január 1-jéig,

- az 5. cikk rendelkezéseinek legkésőbb 1995. január 1-jéig.

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot a meghozott intézkedésekről.

(2) Az új rendelkezések által módosított különböző irányelvek meglévő rendelkezései az első albekezdésben említett időpontokig maradnak hatályban.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. december 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. Van Rooy

[1] HL C 214., 1990.8.29., 6. o.

[2] HL C 19., 1991.1.28., 587. o.

[3] HL C 60., 1991.3.8., 15. o.

[4] HL L 31., 1976.2.5., 1. o.

[5] HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

[6] HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

[7] HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

[8] HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Ezen irányelv 2. cikke (1) bekezdésének megfelelően módosított irányelvek

a) A Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 1976. május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelv [1] 13. cikkének (1) bekezdése.

b) A 83/29/EGK irányelvvel [2] módosított, a titán-oxidiparból származó hulladékról szóló, 1978. február 20-i 78/176/EGK tanácsi irányelv [3] 14. cikke.

c) A legutóbb az 1985-ös csatlakozási okmánnyal módosított, a halak életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylő édesvizek minőségéről szóló, 1978. július 18-i 78/659/EGK tanácsi irányelv [4] 16. cikke.

d) A legutóbb a 81/855/EGK irányelvvel [5] módosított, a tagállamokban az ivóvízkivételre szánt felszíni víz mérésének módszereiről, valamint a mintavételek és elemzések gyakoriságáról szóló, 1979. október 9-i 79/869/EGK tanácsi irányelv [6] 8. cikke.

e) A mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről szóló, 1979. október 30-i 79/923/EGK tanácsi irányelv [7] 14. cikke.

f) A talajvíz egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről szóló, 1979. december 17-i 80/68/EGK tanácsi irányelv [8] 16. cikkének (1) bekezdése.

g) A klóralkálielektrolízis-iparágból származó higanykibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1982. március 22-i 82/176/EGK tanácsi irányelv [9] 5. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdése 1. pontjának első albekezdése.

h) A kadmiumkibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1983. szeptember 26-i 83/513/EGK tanácsi irányelv [10] 5. cikkének (1) és (2) bekezdése.

i) A klóralkálielektrolízis-iparágon kívüli ágazatokból származó higanykibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1984. március 8-i 84/156/EGK tanácsi irányelv [11] 6. cikkének (1) bekezdése.

j) A hexaklór-ciklohexán-kibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1982. október 9-i 84/491/EGK tanácsi irányelv [12] 5. cikkének (1) és (2) bekezdése.

k) A legutóbb a 90/415/EKG irányelvvel [13] módosított, a 76/464/EGK irányelv [14] mellékletének I. listájában szereplő egyes veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1986. június 12-i 86/280/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) és (2) bekezdése.

[1] HL L 129., 1976.5.18., 23. o.

[2] HL L 32., 1983.2.3., 28. o.

[3] HL L 54., 1978.2.25., 19. o.

[4] HL L 222., 1978.8.14., 1. o.

[5] HL L 319., 1981.11.7., 16. o.

[6] HL L 271., 1979.10.29., 44. o.

[7] HL L 281., 1979.11.10., 47. o.

[8] HL L 20., 1980.1.26., 43. o.

[9] HL L 81., 1982.3.27., 29. o.

[10] HL L 291., 1983.10.24., 2. o.

[11] HL L 74., 1984.3.17., 49. o.

[12] HL L 274., 1984.10.17., 11. o.

[13] HL L 219., 1990.8.14., 49. o.

[14] HL L 181., 1986.7.4., 16. o.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Ezen irányelv 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiegészített irányelvek

a) A legutóbb a 79/869/EGK irányelvvel [1] módosított, a tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről szóló, 1975. június 16-i, 75/440/EGK tanácsi irányelv [2].

Ezen irányelv 2. cikke (1) bekezdésének szövegét 9a. cikként kell beilleszteni.

b) A legutóbb a 81/858/EGK irányelvvel [3] módosított, emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1980. július 15-i 80/778/EGK tanácsi irányelv [4].

Ezen irányelv 2. cikke (1) bekezdésének szövegét 17a. cikként kell beilleszteni.

[1] HL L 271., 1979.10.29., 44. o.

[2] HL L 194., 1975.7.25., 26. o.

[3] HL L 319., 1981.11.7., 19. o.

[4] HL L 229., 1980.8.30., 11. o.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Ezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően módosított irányelvek

a) A legutóbb a 89/427/EGK irányelvvel [1] módosított, a kén-dioxidra és a lebegő porra vonatkozó levegőminőségi határértékekről és irányértékekről szóló, július 15-i 80/779/EGK tanácsi irányelv [2] 8. cikke.

b) A legutóbb a 88/610/EKG irányelvvel [3] módosított, az egyes ipari tevékenységekkel összefüggő súlyos balesetek kockázatairól szóló, 1982. június 24-i 82/501/EGK tanácsi irányelv [4] 18. cikke.

c) A levegő ólomtartalmára vonatkozó határértékről szóló, 1982. december 3-i 82/884/EGK tanácsi irányelv [5] 6. cikke.

d) A 85/580/EGK irányelv [6] által módosított, nitrogén-dioxidra vonatkozó levegőminőségi előírásokról szóló, 1985. március 7-i 85/203/EGK tanácsi irányelv [7] 8. cikke.

e) Az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1987. március 19-i 87/217/EGK tanácsi irányelv [8] 13. cikkének (1) bekezdése.

[1] HL L 201., 1989.7.14., 53. o.

[2] HL L 229., 1980.8.30., 30. o.

[3] HL L 336., 1988.12.7., 14. o.

[4] HL L 230., 1982.8.5., 1. o.

[5] HL L 378., 1982.12.31., 15. o.

[6] HL L 372., 1985.12.31., 36. o.

[7] HL L 87., 1985.3.27., 1. o.

[8] HL L 85., 1987.3.28., 40. o.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

Ezen irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően módosított irányelvek

a) A legutóbb a 87/219/EGK irányelvvel [1] módosított, az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. november 24-i 75/716/EGK tanácsi irányelv [2].

Ezen irányelv 4. cikke (2) bekezdésének szövegét 7a. cikként kell beilleszteni.

b) Az ipari létesítmények által okozott levegőszennyezés elleni küzdelemről szóló, 1984. június 28-i 84/360/EGK tanácsi irányelv [3].

Ezen irányelv 4. cikke (2) bekezdésének szövegét 15a. cikként kell beilleszteni.

[1] HL L 91., 1987.4.3., 19. o.

[2] HL L 307., 1975.11.27., 22. o.

[3] HL L 188., 1984.7.16., 20. o.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

Ezen irányelv 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően módosított irányelvek

a) A legutóbb a 89/427/EGK irányelvvel módosított, kén-dioxidra és a lebegő porra vonatkozó levegőminőségi határértékekről és irányértékekről szóló, 1980. július 15-i 80/779/EGK irányelv.

Ezen irányelv 4. cikke (3) bekezdésének a szövegét 7. cikk (4) bekezdésként kell beilleszteni.

b) A levegő ólomtartalmára vonatkozó határértékről szóló, 1982. december 3-i 82/884/EGK irányelv.

Ezen irányelv 4. cikke (3) bekezdésének szövegét 5. cikk (4) bekezdésként kell beilleszteni.

c) A 85/580/EGK irányelvvel módosított, nitrogén-dioxidra vonatkozó levegőminőségi előírásokról szóló, 1985. március 7-i 85/203/EGK tanácsi irányelv.

Ezen irányelv 4. cikke (3) bekezdésének szövegét 7. cikk (4) bekezdésként kell beilleszteni.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

Ezen irányelv 5. cikkének megfelelően módosított irányelvek

a) A 87/101/EGK irányelvvel [1] módosított, a hulladékolajok ártalmatlanításáról szóló, 1975. június 16-i 74/439/EGK tanácsi irányelv [2] 18. cikke.

b) A 91/156/EGK irányelvvel [3] módosított, a hulladékról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv [4] 12. cikke.

c) A poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek ártalmatlanításáról szóló, 1976. április 6-i 76/403/EGK tanácsi irányelv [5] 10. cikke.

d) A legutóbb az 1985-ös csatlakozási okmánnyal módosított, a mérgező és veszélyes hulladékról szóló, 1978. március 20-i 78/319/EGK tanácsi irányelv [6] 16. cikke.

e) A legutóbb a 87/112/EGK bizottsági irányelvvel [7] módosított, a veszélyes hulladék határokon átnyúló szállításának az Európai Közösségen belüli felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1984. december 6-i 84/631/EGK tanácsi irányelv [8] 13. cikkének (1) bekezdése.

f) Az emberi fogyasztásra szánt folyadékok tárolóiról szóló, 1985. június 17-i 85/339/EGK tanácsi irányelv [9] 6. cikke.

g) A szennyvíziszap mezőgazdaságban történő felhasználása során a környezet, és különösen a talaj védelméről szóló, 1986. június 12-i 86/278/EGK tanácsi irányelv [10] 17. cikke.

[1] HL L 42., 1987.2.12., 43. o.

[2] HL L 194., 1975.7.25., 23. o.

[3] HL L 78., 1991.3.26., 32. o.

[4] HL L 194., 1975.7.25., 39. o.

[5] HL L 108., 1976.4.26., 41. o.

[6] HL L 84., 1978.3.31., 43. o.

[7] HL L 48., 1987.2.17., 31. o.

[8] HL L 236., 1984.12.13., 31. o.

[9] HL L 176., 1985.7.6., 18. o.

[10] HL L 181., 1986.7.4., 6. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0692 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0692&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére