32005L0083[1]

A Bizottság 2005/83/EK irányelve (2005. november 23.) a gépjárművek okozta rádiózavarokkal (elektromágneses összeférhetőséggel) kapcsolatos 72/245/EGK tanácsi irányelv I., VI., VII., VIII., IX. és X. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2005/83/EK IRÁNYELVE

(2005. november 23.)

a gépjárművek okozta rádiózavarokkal (elektromágneses összeférhetőséggel) kapcsolatos 72/245/EGK tanácsi irányelv I., VI., VII., VIII., IX. és X. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek okozta rádiózavarokra (elektromágneses összeférhetőségre) vonatkozó, 1972. június 20-i 72/245/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1) A 72/245/EGK irányelv egyike a 70/156/EGK irányelv által megállapított típusjóváhagyási eljárás szerinti külön irányelveknek.

(2) Az elektromágneses összeférhetőség követelményeit, valamint a villamos és az elektronikus berendezések vizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket folyamatosan frissítették a rádiózavar-elhárítás nemzetközi különbizottság (CISPR) és a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által végzett szabványosítás révén. Így a 2004/104/EK bizottsági irányelv (3), amely módosította a 72/245/EGK irányelvet, olyan vizsgálati eljárásokat említ, amelyeket a vonatkozó szabványok legújabb kiadásaiban írnak le.

(3) A 2004/104/EK irányelv hatálybalépése óta több szabvány helyébe a műszaki fejlődéshez alkalmazkodó újabb változat lépett. Ezért az ilyen szabványokra történő hivatkozásokat ehhez hozzá kell igazítani a 72/245/EGK irányelv szövegében.

(4) Ezenkívül néhol apróbb javítások is szükségesek.

(5) A 72/245/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 72/245/EGK irányelv I., VI., VII., VIII., IX. és X. melléklete ezen irányelv mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. szeptember 30-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelv előírásainak betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

A tagállamoknak 2006. október 1-jétől kell alkalmazniuk ezen rendelkezéseket.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek szövegükben hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük, amikor hivatalosan kihirdetik őket. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Ha a tagállamok az ezen irányelv által szabályozott területre vonatkozó fontos nemzeti jogi rendelkezéseket fogadnak el, azok szövegét a Bizottság elé tárják.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napját követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 23-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök

(1) HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2005/49/EK bizottsági irányelvvel (HL L 194., 2005.7.26., 12. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 152., 1972.7.6., 15. o. A legutóbb a 2005/49/EK irányelvvel módosított irányelv.

(3) HL L 337., 2004.11.13., 13. o.

MELLÉKLET

A 72/245/EGK irányelv az alábbiaknak megfelelően módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2.1.12. pont a) alpontjában a "leromlás vagy változás szerint: pl. motor, sebességváltó, fék, felfüggesztés, szervokormány, sebességkorlátozó-eszközök," szövegrész helyébe az "a romlás vagy változás szerint, amely pl. a motort, a sebességváltót, a féket, a felfüggesztést, a szervokormányt, a sebességkorlátozó eszközöket éri," szövegrész lép.

b) A 6.8.1. pontban az "ISO 7637-2: DIS2002" szövegrész helyébe az "ISO 7637-2 szabvány második, 2004. évi kiadása" szövegrész lép.

c) A 6.9.1. pontban az "ISO 7637-2: DIS2002" szövegrész helyébe az "ISO 7637-2 szabvány második, 2004. évi kiadása" szövegrész lép.

d) Az 1. függelék 7. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"7. ISO 11451 »Közúti járművek - Keskeny sávú sugárzott elektromágneses energia által keltett elektromos zavarok - Járművizsgálati módszerek«

1. rész:Általánosságok és fogalommeghatározások(ISO 11451-1: 3. kiadás, 2005)
2. rész:Járművön kívüli sugárzóforrás(ISO 11451-2: 3. kiadás, 2005)
4. rész:Térfogatiáram-betáplálás (BCI)(ISO 11451-4: 1. kiadás, 1995)”.

e) Az 1. függelék 8. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"8. ISO 11452 »Közúti járművek - Keskeny sávú sugárzott elektromágneses energia által keltett elektromos zavarok - Járművizsgálati módszerek«

1. rész:Általánosságok és fogalommeghatározások(ISO 11452-1: 3. kiadás, 2005)
2. rész:Elnyelő anyaggal bélelt kamra(ISO 11452-2: 2. kiadás, 2004)
3. rész:Transzverzális elektromágneses módus (TEM) cella(ISO 11452-3: 2. kiadás, 2001)
4. rész:Térfogatiáram-betáplálás (BCI)(ISO 11452-4: 3. kiadás, 2005)
5. rész:Szalagvezető(ISO 11452-5: 2. kiadás, 2002)”.

2. A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az 1.2. pontban az "ISO DIS 11451-2: 2003 szabvány" szövegrész helyébe az "ISO 11451-2 szabvány második, 2005. évi kiadása" szövegrész lép.

b) A 3.1., a 3.1.1. és a 4.1.1. pontban az "ISO DIS 11451-1: 2003 szabvány" szövegrész helyébe az "ISO 11451-1 szabvány harmadik, 2005. évi kiadása" szövegrész lép.

3. A VII. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"3.1. A vizsgálatot a CISPR 25 (2. kiadás, 2002) 6.4. pontja - az ALSE-módszer - szerint kell elvégezni."

4. A VIII. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"3.1. A vizsgálatot a CISPR 25 (2. kiadás, 2002) 6.4. pontja - az ALSE-módszer - szerint kell elvégezni."

5. A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az 1.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.2.1. Az elektromos/elektronikus részegységek eleget tehetnek a következő vizsgálati módszerekből álló bármilyen kombináció követelményeinek a gyártó belátása szerint, feltéve hogy ez az e melléklet 3.1. pontjában előírt frekvenciatartomány teljes lefedését eredményezi. A frekvenciatartományt és az általános vizsgálati feltételeket az ISO DIS 11452-1 szabvány harmadik, 2005. évi kiadása alapján kell meghatározni."

- Elnyelőkamra-vizsgálat: az ISO 11452-2 szabvány második, 2004. évi kiadása szerint,

- TEM-cella-vizsgálat: az ISO 11452-3 szabvány második, 2001. évi kiadása szerint,

- Térfogatárambetáplálás-vizsgálat: az ISO 11452-4 szabvány harmadik, 2005. évi kiadása szerint,

- Szalagvezető vizsgálat: az ISO 11452-5 szabvány második, 2002. évi kiadása szerint,

- 800 mm-es szalagvezető: e melléklet 4.5. pontja szerint.

b) A 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.1. A vizsgálati feltételeket az ISO 11452-1 szabvány harmadik, 2005. évi kiadása szerint kell meghatározni."

c) A 3.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "3.1. Frekvenciatartomány, tartózkodási idők A méréseket a 20-2 000 MHz frekvenciatartományban, az ISO 11452-1 szabvány harmadik, 2005. évi kiadásában előírt frekvencialépésekkel kell végezni. A vizsgálójel-moduláció az alábbi legyen: ha a műszaki szolgálat és a jármű gyártója nem állapodtak meg másképpen. A frekvencialépcső méretét és a tartózkodási időt az ISO 11451-1 szabvány harmadik, 2005. évi kiadása szerint kell megválasztani."

- AM, 1 kHz modulációval és 80 % modulációs mélységgel a 20-800 MHz frekvenciatartományban,

- PM, t 577 μs, periódus 4 600 μs a 800-2 000 MHz frekvenciatartományban,

d) A 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2. A műszaki szolgálat az ISO DIS 11452-1 szabvány harmadik, 2005. kiadásában a teljes 20-2 000 MHz frekvenciatartományra megállapított intervallumokon végzi el a vizsgálatot.

Azonban ha a gyártó a teljes frekvenciatartományra kiterjedő mérési adatokkal szolgál, amelyek egy, az ISO 17025 szabvány első, 1999. évi kiadásának vonatkozó részei szerint akkreditált és a jóváhagyó hatóság által elismert vizsgálólaboratóriumtól származnak, a műszaki szolgálat a frekvencia¬tartományban kiválasztott csökkentett számú frekvencián - például 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 és 1 800 MHz-en - is meggyőződhet arról, hogy az elektromos/elektronikus részegység valóban kielégíti e melléklet követelményeit."

e) A 4.1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.1.2. Vizsgálati metodika

Az ISO 11452-2 szabvány második, 2004. évi kiadása szerinti »helyettesítés módszerét« kell alkalmazni a vizsgálati helyszín körülményeinek a megállapításához.

A vizsgálatot függőleges polarizációval kell végezni."

f) A 4.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.2.2. Vizsgálati metodika

A vizsgálatot az ISO 11452-3 szabvány második, 2001. évi kiadása szerint kell végezni.

A vizsgálandó elektromos/elektronikus részegységtől függően a vizsgáló hatóság választja ki a maximális térerősség-csatolás módszerét az elektromos/elektronikus részegységhez vagy a TEM-cella belsejében lévő vezetékköteghez."

g) A 4.3.2 pont helyébe a következő szöveg lép: "4.3.2. Vizsgálati metodika A vizsgálatot vizsgálópadon, az ISO 11452-4 szabvány harmadik, 2005. évi kiadása szerint kell végezni. Egy másik lehetséges módszer, hogy az elektromos/elektronikus részegységet a járműbe való beszerelése közben vizsgálják az ISO 11451-4 szabvány első, 1995. kiadása szerint.

- A betápláló szondát 150 mm távolságban kell elhelyezni a vizsgálandó elektromos/elektronikus részegységtől.

- A referenciamódszert kell alkalmazni a továbbított teljesítményből betáplált áram kiszámításához.

- A módszer frekvenciatartományát a betápláló szonda előírásai korlátozzák."

6. A X. melléklet 2. és 3. pontjaiban az "ISO 7637-2: 2002" szövegrész helyébe az "ISO 7637-2: 2004" szövegrész lép.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0083 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0083&locale=hu

Tartalomjegyzék