Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

31970L0156[1]

A Tanács irányelve (1970. február 6.) a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1970. február 6.)

a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(70/156/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel az árufuvarozásra vagy személyszállításra szolgáló gépjárműveknek mindegyik tagállamban bizonyos kötelező műszaki követelményeknek kell megfelelniük; mivel ezek a követelmények tagállamonként különböznek, és így akadályozzák a kereskedelmet az Európai Gazdasági Közösségen belül;

mivel a közös piac létrehozásának és megfelelő működésének ezen akadályai csökkenthetők, sőt megszüntethetők, ha a meglévő jogszabályaik kiegészítéseképp vagy azok helyett az összes tagállam ugyanazokat a követelményeket fogadja el;

mivel a tagállamok a jelenlegi gyakorlat alapján a gépjárművek kereskedelmi forgalomba hozatala előtt ellenőrzik, hogy a gépjárművek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki követelményeknek; mivel ez az ellenőrzés járműtípusokra vonatkozik;

mivel a jármű egyes alkatrészeire és jellemzőire alkalmazandó összehangolt műszaki követelményeket különálló irányelvekben kell meghatározni;

mivel közösségi szinten közösségi típusjóváhagyási eljárás bevezetése szükséges minden egyes járműtípusra, hogy ellenőrizhető legyen a fenti követelményeknek való megfelelés, és hogy mindegyik tagállam elismerhesse a többi tagállam által végzett ellenőrzéseket;

mivel ezen eljárásnak az összes tagállam számára lehetővé kell tennie annak megállapítását, hogy egy járműtípust alávetettek-e a különálló irányelvben előírt és a típusbizonyítványban feltüntetett ellenőrzéseknek; mivel ezen eljárásnak a gyártók részére is lehetővé kell tennie a megfelelőségi bizonyítvány kiállítását a jóváhagyott típusnak megfelelő összes járműre vonatkozóan; mivel az ilyen bizonyítvánnyal rendelkező járművet az összes tagállamnak úgy kell tekintenie, mint amely megfelel a saját jogszabályainak; mivel az egyes jóváhagyott járműtípusokhoz kitöltött típusbizonyítványok másolatának megküldésével az összes tagállamnak tájékoztatnia kell a többi tagállamot az általa megállapított tényekről;

mivel átmeneti intézkedésként a közösségi követelmények alapján akkor is lehetségesnek kell lennie a típusjóváhagyás megadásának, amint és amikor a különböző járműrészekre és jellemzőkre vonatkozó különálló irányelvek hatályba lépnek, miközben az azon irányelvekkel még nem szabályozott részek és jellemzők tekintetében továbbra is alkalmazni kell a nemzeti követelményeket;

mivel a Szerződés 169. és 170. cikkének sérelme nélkül célszerű a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai közötti együttműködés keretein belül rendelkezéseket megállapítani a gyártási modellek jóváhagyott típusnak való megfelelésével kapcsolatos műszaki jellegű viták megoldásának elősegítésére;

mivel egy jármű megfelelhet egy jóváhagyott típusnak, mindamellett olyan tulajdonságokkal rendelkezhet, amelyek veszélyeztethetik a közúti közlekedésbiztonságot; mivel ezért célszerű olyan eljárást előírni, amely alkalmas az ilyen veszélyek elhárítására;

mivel a műszaki fejlődés szükségessé teszi a különálló irányelvekben meghatározott műszaki követelmények sürgős módosítását; mivel az e célból szükséges intézkedések végrehajtásának elősegítésére olyan eljárást kell előírni, amely szoros együttműködést létesít a tagállamok és a Bizottság között a gépjárművek kereskedelme műszaki akadályainak megszüntetéséről szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottságon belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Hatály

Ezen irányelv az olyan járművek és pótkocsijuk típusjóváhagyására vonatkozik, amelyeket egy vagy több lépcsőben gyártottak, valamint olyan rendszerekre, alkatrészekre és önálló szerelési egységekre, amelyek ilyen jellegű járművekbe és pótkocsikba való beépítésre készültek.

Ezen irányelv nem vonatkozik:

- egyedi járművek jóváhagyására. Azonban azok a tagállamok, amelyek ilyen jóváhagyást bocsátanak ki, elismerik a rendszerekre, alkatrészekre, önálló szerelési egységekre vagy nem teljes járművekre vonatkozó jóváhagyásokat, amelyeket nem a vonatkozó nemzeti előírások, hanem ezen irányelv szerint adtak ki,

- a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok ( 3 ) típusjóváhagyásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (3) bekezdése értelmében vett "négykerekű motorbiciklire".

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

- "típusjóváhagyás": az az eljárás, amellyel a tagállam igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló szerelési egység típusa teljesíti ezen irányelv vagy valamely külön irányelv vonatkozó műszaki követelményeit. A külön irányelvek teljes körű felsorolása a IV., illetve XI. mellékletben található,

- "többfázisú típusjóváhagyás": az az eljárás, amellyel egy vagy több tagállam igazolja, hogy - a gyártási állapottól függően - egy nem teljes vagy nem teljesen elkészült jármű típusa teljesíti ezen irányelv vonatkozó műszaki követelményeit,

- "jármű": a vasúti járművek, mezőgazdasági- és erdészeti vontatók és minden mozgó munkagép kivételével az összes, a közúti forgalomban való részvételre szánt, kész vagy nem teljesen elkészült, legalább négy kerékkel rendelkező és 25 km/h legnagyobb tervezési sebességű gépjármű, valamint pótkocsija,

- "alapjármű": minden nem teljes jármű, amelynek járműazonosítási száma a többfázisú típus-jóváhagyási eljárás egymást követő lépcsőiben megmarad,

- "nem teljes jármű": minden olyan jármű, amelynek az elkészüléshez még legalább egy további lépcsőre van szüksége ahhoz, hogy ezen irányelv vonatkozó műszaki követelményeinek megfeleljen,

- "teljes járművé fejlesztett jármű": olyan jármű, amelyet többfázisú típus-jóváhagyási eljárásnak vetettek alá, és amely ezen irányelv összes vonatkozó követelményének megfelel,

- "járműtípus": ugyanabba a járműkategóriába tartozó járművek csoportja, amelyek legalább a II. B. mellékletben meghatározott főbb jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól. Egy járműtípus változatokból és kivitelekből állhat (lásd a II. B. mellékletet),

- "rendszer": a jármű olyan rendszerei, mint például a fékberendezés, a károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések vagy a jármű belső berendezése, amelyekre a külön irányelvek követelményei vonatkoznak,

- "alkatrész": olyan berendezés, például egy lámpa, amely egy jármű részét képezi, és amelyre valamely külön irányelv követelményei vonatkoznak, valamint amelyre a járműtől függetlenül lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben azt a vonatkozó külön irányelv kifejezetten előírja,

- "önálló műszaki egység": olyan berendezés, például egy hátsó aláfutásgátló berendezés, amely a jármű részét képezi, és amelyre valamely külön irányelv követelményei vonatkoznak, valamint amelyre külön, de csak egy vagy több meghatározott járműtípus vonatkozásában, lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben azt a vonatkozó külön irányelv kifejezetten előírja,

- "gyártó": az a személy vagy szerv, aki, illetve amely a jóváhagyó hatósággal szemben a típus-jóváhagyási eljárás minden vonatkozásában, valamint a jóváhagyottal egyező minőségű gyártás biztosításáért felelős. Annak nincs jelentősége, hogy a gyártó az összes olyan jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló szerelési egység összes gyártási fázisában közvetlenül részt vesz-e, amely a jóváhagyási eljárás tárgyát képezi,

- "jóváhagyó hatóság": egy tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága, amely a járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló szerelési egységek típus-jóváhagyási eljárásának összes vonatkozásában, különösen a típusbizonyítvány kiadásáért és amennyiben szükséges, visszavonásáért felelős. A többi tagállam jóváhagyó hatóságai számára kapcsolattartó szervként szolgál, és jogosult a gyártó berendezésein igazoló ellenőrzést végezni a jóváhagyottal egyező gyártás biztosítása végett,

- "műszaki szolgálat": az a szervezet vagy szerv, amelyet hivatalosan vizsgáló laboratóriumnak ismertek el, és amely vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket végez egy tagállam jóváhagyó hatósága számára. Ezeket a feladatokat maga a jóváhagyó hatóság is elvégezheti,

- "adatközlő lap": az ezen irányelv I. vagy III. melléklete vagy valamely külön irányelv vonatkozó melléklete szerinti okirat, amely előírja azokat az adatokat, amelyeket a kérelmezőnek közölnie kell,

- "adatközlő mappa": adatok, rajzok, fényképek, stb. összessége, amelyeket a kérelmező az adatközlő lap szerint a műszaki szolgálatnak vagy a jóváhagyó hatóságnak benyújt,

- "információs csomag": az adatközlő mappa melletti vizsgálati jelentések vagy más dokumentumok gyűjteménye, amelyeket a műszaki szolgálat vagy a jóváhagyó hatóság hatósági jogkörének gyakorlása során az adatközlő mappához csatolt,

- "információs csomag tartalomjegyzéke": az a dokumentum, amely az információs csomag tartalmát alkalmas oldalszámozással vagy más jelöléssel látja el, ami lehetővé teszi az egyes oldalak kétséget kizáró azonosítását.

3. cikk

Típus-jóváhagyási kérelem

(1) A járműtípus-jóváhagyásra vonatkozó kérelmet a gyártó a tagállam jóváhagyó hatóságához nyújtja be. A kérelemhez csatolni kel a III. melléklet szerinti adatokat tartalmazó adatközlő lapot, valamint a IV., illetve XI. melléklet szerint alkalmazható külön irányelvek szerinti típusbizonyítványokat. Ezenfelül legkésőbb a típusjóváhagyás kiadásának vagy megtagadásának időpontjáig a jóváhagyó hatóság számára hozzáférhetővé kell tenni a rendszerek és az önálló szerelési egységek típusjóváhagyásával kapcsolatos adatközlő lapokat is minden egyes külön irányelvre tekintettel.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, az I. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazó adatközlő lapokat kell mellékelni a kérelemhez a IV. vagy a XI. mellékletben - és amennyiben alkalmazható, a III. melléklet II. részében - meghatározott külön irányelvekre vonatkozóan, amennyiben nem állnak rendelkezésre típusbizonyítványok a vonatkozó külön irányelvekhez.

(3) Többfázisú típusjóváhagyás esetén a benyújtandó okiratok:

- az első lépcsőben az adatközlő mappának az a része és azok a típusbizonyítványok, amelyek a teljes járműhöz szükségesek, de csak akkor, ha ezek az alapjármű készültségi állapotát érintik,

- a második és minden további lépcsőben az adatközlő mappa és típusbizonyítványok közül azok, amelyek a mindenkori gyártási fázisban a jóváhagyandó részt érintik, valamint a nem teljes járműre vonatkozó, a megelőző legutolsó gyártási lépcsőre kiadott típusbizonyítványok egy másolata. Továbbá a gyártó teljes körű információt szolgáltat azokról a változtatásokról és kiegészítésekről, amelyeket a nem teljes járművön végzett.

(4) A rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó típus-jóváhagyási kérelmet a gyártó a tagállam jóváhagyó hatóságához nyújtja be. A kérelemhez a vonatkozó külön irányelv adatközlő lapján szereplő adatoknak megfelelő adatközlő mappát mellékeli.

(5) Adott járműtípusra, rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre a típus-jóváhagyási kérelmet csak egyetlen tagállamhoz lehet benyújtani. Minden jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani.

4. cikk

A típus-jóváhagyási eljárás

(1) Minden tagállam megadja a

a) jármű típusjóváhagyását

- olyan járműtípusokra, amelyek az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkeznek és a IV. melléklet előírása szerinti összes vonatkozó külön irányelv műszaki követelményeit teljesítik,

- A XI. mellékletben említett különleges célra szolgáló járműtípusokra, amelyek az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkeznek, és amelyek megfelelnek a XI. melléklet táblázatában megjelölt külön irányelvek műszaki követelményeinek.

Az V. mellékletben leírt eljárásmód eleget tesz ezen eljárásnak;

b) többfázisú típusjóváhagyást az alapjárművek típusaira, valamint olyan nem teljes és teljes járművé fejlesztett járművekre, amelyek az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkeznek, és amelyek, gyártási állapotuktól függően, a IV. és XI. melléklet előírása szerinti vonatkozó külön irányelvek követelményeit teljesítik.

A XIV. mellékletben leírt eljárásmód eleget tesz ezen eljárásnak;

c) rendszer-típusjóváhagyást azokra a járműtípusokra, amelyek az adatközlő mappa adatainak megfelelnek, és amelyek a a IV. vagy a XI. mellékletben említett vonatkozó külön irányelv műszaki követelményeit teljesítik.

d) típusjóváhagyást az olyan alkatrészek és önálló szerelési egységek típusaira, amelyek az adatközlő mappa adatainak megfelelnek, és amelyek a a IV. vagy a XI. mellékletben említett vonatkozó külön irányelv műszaki követelményeit teljesítik, amennyiben a vonatkozó külön irányelv ezt kifejezetten előírja.

A XI. melléklet vagy a 8. cikk 2. bekezdésének c) pontja szerinti olyan járműjóváhagyás, vagy valamely a XI. melléklet vagy a 8. cikk. 2. bekezdésének c) pontja szerinti olyan rendszer-, alkatrész- vagy önálló szerelési egység jóváhagyása esetén, amely a vonatkozó külön irányelvek egyes rendelkezései alól mentességet vagy korlátozásokat tartalmaz, a típusbizonyítványban feltüntetik az érvényességre vonatkozó korlátozásokat és a megadott mentességet -----.

Amennyiben az a), b), c), és d) pontokban említett adatközlő lapokon olyan adatok szerepelnek, amelyek a XI. melléklet és annak függelékei rovataiban szereplő, különleges rendeltetésű járművek előírásaira vonatkoznak, úgy ezeket a rendelkezéseket és mentességeket a típusbizonyítványban szintén feltüntetik.

(2) Ha azonban egy tagállam megállapítja, hogy valamely jármű, rendszer, alkatrész vagy egy önálló szerelési egység a közúti közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, annak ellenére, hogy az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelel, akkor visszautasíthatja a típusjóváhagyás kiadását. Erről, és a döntés okairól haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

(3) Minden tagállam az összes általa jóváhagyott járműtípusra, rendszerre, alkatrészre és önálló műszaki egységre a típusbizonyítvány összes vonatkozó rovatát kitölti. (A típusbizonyítvány mintája ezen irányelv VI. mellékletében és minden külön irányelv mellékletében is megtalálható.) Kitölti továbbá a járműre vonatkozó típusbizonyítvány vizsgálati eredményeket tartalmazó mellékletének megfelelő rovatait (mintáját lásd a VIII. mellékletben), és összeállítja vagy ellenőrzi az adatokat az információs csomag tartalomjegyzékében. A típusbizonyítvány számát a VII. mellékletben leírt módszer szerint adja meg. A kitöltött típusbizonyítványt és ennek mellékleteit a kérelmező rendelkezésére bocsátja.

(4) Ha a jóváhagyás céljából benyújtott alkatrész vagy önálló szerelési egység csak a jármű más részeivel együtt tölti be funkcióját, vagy mutatkoznak meg különleges jellemzői, és ezért egy vagy több követelmény betartása csak akkor vizsgálható felül, ha a jóváhagyás céljából benyújtott alkatrész vagy önálló szerelési egység, más valódi vagy szimulált járműrésszel kapcsolatban működik, akkor az alkatrész vagy önálló szerelési egység típusjóváhagyásának hatályát ennek megfelelően korlátozni kell. Ebben az esetben az alkatrész vagy önálló szerelési egység típusbizonyítványa utalást tartalmaz az esetleges felhasználási korlátozásokra vagy beépítési feltételekre vonatkozóan. A jármű típusjóváhagyásának kiadásakor e korlátozások és előírások betartását ellenőrzni kell.

(5) Mindegyik tagállam jóváhagyó hatósága a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak egy hónapon belül megküldi a típusbizonyítvány egy másolatát (beleértve ennek mellékleteit is) minden jóváhagyott, visszautasított vagy visszavont járműtípusra vonatkozóan.

(6) Mindegyik tagállam jóváhagyó hatósága a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak havonta megküldi (a XIII. melléklet adataival) azoknak a rendszereknek, alkatrészeknek és önálló szerelési egységeknek a típusjóváhagyásáról szóló jegyzékét, amelyeket a hónap során kiadott, visszautasított vagy visszavont. Valamely másik tagállam jóváhagyó hatóságának kérésére továbbá a típusbizonyítvány egy másolatát és/vagy az adatközlő lapok másolatát is haladéktalanul megküldi olyan rendszerek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek típusaira, amelyeket jóváhagyott, visszautasított vagy visszavont.

5. cikk

A típusjóváhagyások módosításai

(1) A típusjóváhagyást megadó tagállamnak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy az információs csomagban szereplő bármely adat változásáról tudomást szerezzen.

(2) A típusjóváhagyás módosítására vonatkozó kérelmet kizárólag az eredeti jóváhagyást kiadó tagállamnak lehet benyújtani.

(3) Amennyiben rendszerek-, alkatrészek- vagy önálló szerelési egységek típusjóváhagyása esetében történt változás az információs csomagban, úgy az érintett tagállam jóváhagyó hatósága szükség szerint kiadja az információs csomag felülvizsgált lapját/lapjait, egyértelműen megjelölve a változás jellegét és az új kiadás időpontját; az információs csomag megújított, naprakész változatát, a módosítások részletes leírásával kiegészítve úgyszintén olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e követelménynek.

Felülvizsgált lapok, vagy megújított, naprakész változat kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét (amely mellékletként a típusbizonyítványhoz van csatolva) szintén módosítani kell úgy, hogy abból a felülvizsgált lapok, illetve a naprakész változat által leírt legújabb határidők kiderüljenek.

Amennyiben mindezeken felül az eredeti típusjóváhagyás óta eltelt időben a típusbizonyítványban szereplő adatokban (kivéve annak mellékleteit) vagy az irányelv követelményeiben változás következett be, úgy a módosulást "kiterjesztésként" kell megjelölni, és az adott tagállam jóváhagyó hatósága egy felülvizsgált típusbizonyítványt ad ki (kiterjesztési számmal jelölve), amelyből a kiterjesztés oka és dátuma egyértelműen kitűnik.

Amennyiben az adott tagállam jóváhagyó hatósága megállapítja, hogy az információs csomagban történt módosítás újabb méréseket, illetve vizsgálatokat indokol, úgy erről értesíti a gyártót, és az 1., 2. és 3. albekezdésekben említett dokumentumokat csak az új vizsgálatok és ellenőrzések sikeres elvégzése után állítja ki.

(4) Amennyiben járműtípus-jóváhagyás esetében történt változás az információs csomagban, úgy az érintett tagállam jóváhagyó hatósága szükség szerint kiadja az információs csomag felülvizsgált lapját/lapjait, egyértelműen megjelölve a változás jellegét és az új kiadás időpontját; az információs csomag megújított, naprakész változatát, a módosítások részletes leírásával kiegészítve úgyszintén olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e követelménynek.

Felülvizsgált lapok, vagy megújított, naprakész változat kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét (amely mellékletként a típusbizonyítványhoz van csatolva) szintén módosítani kell úgy, hogy abból a felülvizsgált lapok, illetve a naprakész változat által leírt legújabb határidők kiderüljenek.

Amennyiben mindezeken felül további vizsgálatokra van szükség, vagy az eredeti típusjóváhagyás óta eltelt időben a típusbizonyítványban szereplő adatokban (kivéve annak mellékleteit) változás következett be, vagy valamely külön irányelvnek az első forgalomba helyezést megtiltó időpontra vonatkozó követelményében az eredeti típusjóváhagyás óta eltelt időben változás következett be, úgy a módosulást "kiterjesztésként" kell megjelölni, és az adott tagállam jóváhagyó hatósága egy felülvizsgált típusbizonyítványt ad ki (kiterjesztési számmal jelölve), amelyből a kiterjesztés oka és időpontja egyértelműen kitűnik.

Amennyiben az adott tagállam jóváhagyó hatósága megállapítja, hogy az információs csomagban történt módosítás újabb méréseket, illetve vizsgálatokat indokol, úgy erről értesíti a gyártót és az 1., 2. és 3. albekezdésekben említett dokumentumokat csak az új vizsgálatok és ellenőrzések sikeres elvégzése után állítja ki. Az összes módosított iratot egy hónapon belül meg kell küldeni az egyéb jóváhagyó hatóságoknak.

(5) Amennyiben az a helyzet következik be, hogy egy járműtípus-jóváhagyás érvénytelenné válik azért, mert a külön irányelvek szerinti típusjóváhagyások közül egy vagy több, amelyeket az információs csomagban említ, érvénytelenné válik, vagy mert a IV. melléklet 1. részébe egy új külön irányelv kerül felvételre, úgy annak a tagállamnak a jóváhagyó hatósága, mely a jóváhagyást kiadta, erről a típusjóváhagyás érvényességének megszűnését megelőzően legalább egy hónappal tájékoztatja a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait az időpont megadásával, vagy közli velük annak az utolsó járműnek az azonosító számát, amelyet a régi bizonyítványnak megfelelően gyártottak le.

(6) Olyan járműkategóriák esetén, amelyeket a külön irányelvek, illetve ezen irányelvnek követelményeinek módosulása nem érint, nincs szükség a típusjóváhagyás módosítására.

6. cikk

Megfelelőségi igazolás

(1) A gyártó, mint a járműre vonatkozó típusjóváhagyás tulajdonosa minden, a jóváhagyott típussal megegyezően előállított teljes vagy nem teljes járműhöz egy, a IX. mellékletben megadott minta szerinti megfelelőségi igazolást mellékel. Nem teljes vagy teljes járművé fejlesztett járműtípus esetén a gyártó csak azokat az adatokat tölti ki a megfelelőségi igazolás 2. oldalán, amelyeket a folyamatban lévő jóváhagyási szakasz szerint ki kell egészíteni vagy meg kell változtatni, és adott esetben mellékeli ehhez a bizonyítványhoz az összes megfelelőségi igazolást a korábbi szakaszra/szakaszokra vonatkozóan.

A megfelelőségi bizonyítványnak védettnek kell lennie hamisítás ellen. E célból a nyomtatáshoz olyan papír használandó fel, mely vagy színes grafikai ábrákkal van védve, vagy pedig a gyártó azonosítási jelét tartalmazza vízjelként.

(2) A tagállamok azonban a járművek adóztatása vagy nyilvántartásba vétele céljából megkövetelhetik, hogy a IX. mellékletben nem szereplő adatokat is feltüntessenek a megfelelőségi igazoláson, amennyiben ezeket az adatközlő mappa kifejezetten tartalmazza, vagy azokból egyszerű számítással le lehet vezetni. Erről a Bizottságot és a többi tagállamot legalább három hónappal előre értesítik.

A tagállamok azt is igényelhetik, hogy a IX. melléklet szerinti megfelelőségi igazolást úgy egészítsék ki, hogy az adózás és nyilvántartásba vétel szempontjából elegendő és szükséges adatokat a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok emeljék ki.

(3) A gyártó egy alkatrész vagy önálló szerelési egység típusjóváhagyásának jogosultjaként az összes jóváhagyott típussal megegyezően gyártott alkatrészt vagy önálló műszaki egységet kereskedelmi nevével vagy jelével, a típusjellel és/vagy, ha a külön irányelv úgy rendelkezik, a típus-jóváhagyási jellel vagy számmal látja el. Az utóbbi esetben azonban a gyártó nem köteles feltüntetni a kereskedelmi nevet, a kereskedelmi jelet vagy a típusjelet.

(4) A gyártó olyan típusbizonyítvány jogosultjaként, amely felhasználási korlátozásokat tartalmaz a 4. cikk (4) bekezdése szerint, minden általa előállított alkatrészhez, illetve minden önálló műszaki egységhez részletes tájékoztatást mellékel ezekről a korlátozásokról és a beépítésre vonatkozó feltételeket is megjelöli.

7. cikk

Nyilvántartásba vétel és forgalomba helyezés

(1) Minden tagállam akkor és csakis akkor engedélyezi új járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését felépítésük és működésmódjuk tekintetében, ha ezek érvényes megfelelőségi igazolással rendelkeznek. Továbbá minden tagállam engedélyezi nem teljes járművek értékesítését is; ezek állandó nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését azonban megtagadhatja, ameddig nem egészítik ki azokat.

(2) Minden tagállam akkor és csakis akkor engedélyezi az alkatrészek és önálló szerelési egységek értékesítését vagy forgalomba helyezését, ha azok a vonatkozó külön irányelv, valamint a 6. cikk (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelnek; azzal a feltétellel, hogy ezt nem kell alkalmazni olyan alkatrészekre és önálló szerelési egységekre, amelyek olyan járművek céljaira szolgálnak, amelyek részben vagy teljes egészében mentesülnek ezen irányelv hatálya alól, vagy nem tartoznak annak hatálya alá.

(3) Ha egy tagállam azt állapítja meg, hogy valamely típusú jármű, alkatrész vagy önálló szerelési egység érvényes megfelelőségi igazolása vagy megfelelő jelölése ellenére a közúti közlekedést súlyosan veszélyezteti, e tagállam az ilyen járművek nyilvántartásba vételét legfeljebb hat hónapra megtagadhatja vagy az ilyen járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek értékesítését vagy forgalomba helyezését saját területén megtilthatja. Erről és a döntés okairól haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot. Ha az a tagállam, amelyik a típusjóváhagyást megadta, vitatja a közúti közlekedés veszélyeztetését, amelyről értesítést kapott, akkor az érintett tagállamok a vita békés rendezésére törekednek. A Bizottságot folyamatosan értesítik erről, és szükség esetén konzultációkat tartanak a megfelelő rendezés elérése érdekében.

8. cikk

Mentességek és alternatív eljárások

(1) A 7. cikk (1) bekezdésének előírásai nem vonatkoznak:

- olyan járművekre, amelyek a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság vagy a közrend fenntartásáért felelős erők használatára szolgálnak,

- olyan járművekre, amelyeket a (2) bekezdés szerint hagynak jóvá.

(2) Minden tagállam a gyártó kérésére egy vagy több külön irányelv egy vagy több rendelkezése vonatkozásában mentességet biztosíthat a következők szerint:

a) Kis sorozatban gyártott járművek

Ebben az esetben azoknak a járműveknek a száma, amelyek évente nyilvántartásba vehetők, értékesíthetők vagy forgalomba helyezhetők az adott tagállamban, a XII. mellékletben típuscsaládonként megadott darabszámra korlátozott. A tagállamok a Bizottságnak évente megküldik e jóváhagyások jegyzékét. Az a tagállam, amelyik ilyen engedélyt bocsátott ki, megküldi a gyártó által megjelölt többi tagállam jóváhagyó hatóságainak a típusbizonyítvány és mellékletei egy másolatát, és megjelöli az adott mentesség jellegét. E tagállamok döntenek három hónapon belül arról, hogy egyáltalán elismerik-e, és milyen darabszámban ismerik el a típusjóváhagyást azon járművek esetében, amelyeket saját területükön kell forgalomba helyezni. Azoknak a jóváhagyásoknak az értelmezésében, amelyeket az a) pont szerint adtak ki, a 3., 4., 5., 6., 10. és 11. cikk előírásait csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben ezek a jóváhagyó hatóság számára lényegesnek tűnnek. Amennyiben mentességet adnak az a) pontnak megfelelően, a tagállam e helyett megfelelő alternatív rendelkezéseket igényelhet;

b) Kifutó sorozat járművei

1. A XII. melléklet B. szakaszának ----- korlátain belül a tagállamok olyan új járműveket, amelyek olyan járműtípushoz tartoznak, amelynek engedélye az 5. cikk (5) bekezdése szerint már nem érvényes, korlátozott időtartamra hivatalosan nyilvántartásba vehetnek, és ezek értékesítését vagy forgalomba helyezését engedélyezhetik.

Ezt a rendelkezést kizárólag olyan járművekre kell alkalmazni,

- amelyek a Közösség területén találhatók, és

- amelyekhez érvényes megfelelőségi igazolást mellékeltek,

amelyet abban az időpontban állítottak ki, amikor az érintett jármű típusjóváhagyása még érvényes volt, amelyet azonban e típusjóváhagyás érvényességének tartama alatt hivatalosan nem vettek nyilvántartásba vagy nem állítottak forgalomba.

A teljes járműveknél ez a lehetőség tizenkét, a teljes járművé fejlesztett járműveknél tizennyolc hónapra korlátozott a típusjóváhagyás lejáratának napjától.

2. Az 1. pont egy adott osztályba tartozó egy vagy több járműtípusra történő alkalmazásához a gyártónak a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaihoz kell a megfelelő kérelmet benyújtania, amelyek az ilyen típusú járművek forgalomba helyezésében érintettek. A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmezés műszaki és/vagy gazdasági okait.

E tagállamok három hónapon belül döntenek arról, hogy elfogadják-e, s ha igen, milyen mennyiségben, az adott járműtípus területükön történő bejegyzését.

Az e járműtípusok forgalomba helyezésében érintett tagállamok felelnek azért, hogy a gyártó betartsa a XII. melléklet B. pontjának rendelkezéseit.

A tagállamok évente megküldik a Bizottságnak a megadott mentesítések jegyzékét.

c) Olyan járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek, amelyek bizonyos alkalmazott technológiák vagy jellemzők alapján egy vagy több külön irányelv egy vagy több követelményének nem képesek eleget tenni.

Ebben az esetben a tagállam egy csak a saját területére érvényes típusjóváhagyást adhat ki, azonban ilyen esetben köteles egy hónapon belül megküldeni a többi tagállamnak és a Bizottságnak a típusbizonyítványnak és mellékleteinek egy példányát. Egyidejűleg kérelmezi a Bizottságtól az ezen irányelvnek megfelelő típusjóváhagyás megadásának engedélyezését. Ehhez a kérelemhez a következőket tartalmazó iratokat kell mellékelni:

- annak indoklása, hogy az adott technológiák és jellemzők miért nem teszik lehetővé egy vagy több vonatkozó irányelv követelményeinek teljesítését az adott jármű, alkatrész vagy önálló szerelési egység vonatkozásában,

- az érintett biztonsági és környezetvédelmi területek és a megtett intézkedések leírása,

- az elvégzett vizsgálatok és eredményeik leírása, amelyek igazolják, hogy egy vagy több vonatkozó külön irányelv biztonsági és környezetvédelmi követelményei közül legalább egy azonos szinten teljesül,

- javaslatok a vonatkozó külön irányelvek módosítására, vagy ha szükséges, új külön irányelvre/irányelvekre.

A Bizottság a teljes dokumentáció beérkezését követő három hónapon belül határozat-tervezetet terjeszt a 13. cikkben említett bizottság elé. A Bizottság a 13. cikkben megállapított eljárás szerint dönt arról, hogy engedélyezi vagy nem a tagállam számára az irányelv szerinti típusjóváhagyás kiadását.

A tagállamok csak a típusjóváhagyás kiadására vonatkozó kérelmet és a határozat-tervezetet kapják meg saját nyelvükön, de a tagállamok a 13. cikkben megállapított eljárás szerinti döntéshez előfeltételként kérhetnek minden iratot az eredeti nyelven.

Amennyiben a határozat a kérelem jóváhagyásáról szól, úgy a tagállam kiadhatja az irányelv szerinti típusjóváhagyást. Ezen esetben a határozatban azt is rögzítik, hogy annak érvényessége (pl. időben) korlátozott-e. A típusjóváhagyás érvényessége semmi esetre sem lehet kevesebb harminchat hónapnál.

Amikor a vonatkozó külön irányelvnek/irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása megtörtént oly módon, hogy azok a járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek, amelyek a c) albekezdés rendelkezései szerint kaptak típusjóváhagyást teljesítik a módosító irányelvet/irányelveket, akkor a tagállamok e típusjóváhagyásokat rendes típusjóváhagyásokká alakítják át, és ennek során elegendő átmeneti határidőt biztosítanak ahhoz, hogy például a gyártók módosítani tudják az alkatrészeken feltüntetett típus-jóváhagyási jelöléseket. Ebbe beletartozik a korlátozásokra és mentesítésekre történő hivatkozások törlése -----.

Amennyiben a külön irányelv/irányelvek bevezetéséhez szükséges lépések nem történtek meg, akkor az e pont rendelkezései szerint kiadott típusjóváhagyások érvényességi ideje a tagállam kérelmére egy további, a 13. cikkben megállapított eljárásban hozott határozattal meghosszabbítható.

(3) A VI. melléklet mintája szerinti típusbizonyítványok, amelyeket a (2) bekezdés szerint adtak ki, nem viselhetik az "EGK-járműtípus-bizonyítvány" feliratot; ez nem vonatkozik a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetre, amikor a Bizottság a jelentést jóváhagyta.

9. cikk

Egyenértékű jóváhagyások elismerése

(1) A Közösség és harmadik országok között megkötött többoldalú vagy kétoldalú megállapodások keretében a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel elismerheti a rendszerek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek típusjóváhagyása vonatkozásában az ezen irányelv szerinti feltételek vagy rendelkezések egyenértékűségét a nemzetközi vagy harmadik országbeli előírásokkal.

(2) A IV. melléklet II. részében felsorolt nemzetközi rendeletek egyenértékűsége a megfelelő külön irányelvekkel elismert. A tagállamok jóváhagyó hatóságai a jóváhagyásokat és adott esetben az ezekhez tartozó jóváhagyási jeleket e rendeleteknek megfelelően fogadják el, az egyenértékű külön irányelvek szerinti megfelelő jóváhagyások és/vagy jóváhagyási jelek helyett. A felsorolt nemzetközi rendeleteket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé.

10. cikk

A gyártás megfelelőségével kapcsolatos intézkedések

(1) Az a tagállam, amely típusjóváhagyást ad, e jóváhagyás tekintetében - szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival együttműködve - megteszi a szükséges ellenőrző intézkedéseket a X. melléklet szerint annak biztosítására, hogy az előállított járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek mindenkor megegyezzenek a jóváhagyott típussal.

(2) Az a tagállam, amely típusjóváhagyást ad, e jóváhagyás tekintetében - szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival együttműködve - megteszi a szükséges ellenőrző intézkedéseket a X. melléklet szerint annak biztosítására, hogy az (1) bekezdésben említett intézkedések megfelelőek maradjanak és a járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek gyártása - az esettől függően - továbbra is megfeleljen a jóváhagyott típusnak. A gyártott termékek jóváhagyottal megegyező kivitelű gyártásának ellenőrzését a X. melléklet 2. és 3. szakaszában megadott eljárásokra, valamint a külön irányelvek egyedi követelményeiben megadottakra kell korlátozni.

11. cikk

Nemmegfelelőség a jóváhagyott típussal

(1) A jóváhagyott típussal való nemmegfelelőség akkor áll fenn, ha a típusbizonyítványban és/vagy az adatközlő mappában lévő jellemzőkhöz képest olyan eltéréseket állapítanak meg, amelyeket az a tagállam, amelyik a típusjóváhagyást adta, az 5. cikk (3) vagy (4) bekezdése szerint nem engedélyezett. A járműnek a jóváhagyott típustól való eltérése nem áll fenn akkor, ha a külön irányelvekben megengedett tűréshatárokat betartják.

(2) Ha az a tagállam, amelyik a típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy azok a járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek, amelyek megfelelőségi igazolással vagy jóváhagyási jellel vannak ellátva, nem egyeznek meg azzal a típussal, amelyre a jóváhagyást megadták, akkor megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a legyártott járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek ismét megegyezzenek a jóváhagyott típussal. Az adott állam jóváhagyó hatóságai a megtett intézkedésekről, amelyek adott esetben a típusjóváhagyás visszavonásáig terjedhetnek, értesítik a többi tagállam jóváhagyó hatóságait.

(3) Ha egy tagállam megállapítja, hogy olyan járművek, alkatrészek vagy önálló szerelési egységek, amelyek megfelelőségi igazolással vagy jóváhagyási jellel vannak ellátva, nem egyeznek meg a jóváhagyott típussal, attól a tagállamtól, amelyik a típusjóváhagyást megadta, azt igényelheti, hogy - az esettől függően - a legyártott járműveken, alkatrészeken vagy önálló szerelési egységeken igazoló ellenőrzést végezzen a jóváhagyott típussal való egyezés szempontjából. A szükséges intézkedéseket lehető leghamarabb, de mindenképpen a kérelem keltétől számított hathónapos határidőn belül kell megtenni.

(4) Amennyiben

- egy járműre kiadott típusjóváhagyás esetében a jármű a jóváhagyottnak való megfelelőségének hiányát kizárólag valamely rendszer, alkatrész vagy önálló szerelési egység nemmegfelelősége okozza, vagy

- többfázisú típusjóváhagyás esetén egy teljes járművé fejlesztett jármű nemmegfelelőségét kizárólag olyan rendszer, alkatrész vagy önálló szerelési egység okozza, amely a nem teljes jármű szerves részét képezi, vagy maga a nem teljes jármű okozza azt,

akkor az a hatóság, amelyik a jóváhagyást a járműre kiadja, attól/azoktól a tagállamtól vagy tagállamoktól, amely/amelyek a vonatkozó rendszerre, alkatrészre, önálló műszaki egységre vagy a nem teljes járműre a típusjóváhagyást megadta/megadták, megköveteli, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a legyártott járművek ismét megegyezzenek a jóváhagyott típussal. E szükséges intézkedéseket lehetőleg késedelem nélkül, minden esetre azonban a kérés időpontjától számított hat hónapos határidőn belül kell megtenni, szükség esetén a kérést előterjesztő tagállam együttműködésével. Amennyiben nemmegfelelőséget állapítanak meg, akkor annak a tagállamnak a jóváhagyó hatósága, amelyik a típusjóváhagyást a rendszerre, alkatrészre, önálló szerelési egységre vagy a nem teljes járműre kiadta, megteszi a (2) bekezdésben előírt intézkedéseket.

(5) A tagállamok jóváhagyó hatóságai egy hónapon belül értesítik egymást bármely típusjóváhagyás visszavonásáról és ennek okairól.

(6) Ha egy tagállam, amelyik a típusjóváhagyást megadta, a részére bejelentett nem-megfelelőséget vitatja, akkor igyekszik az érintett tagállamokkal a vitás kérdést rendezni. A Bizottságot folyamatosan értesíti erről, és szükség esetén konzultációkat folytat a rendezés elérése érdekében.

12. cikk

A meghozott határozatokról és a rendelkezésre álló jogorvoslati eszközökről szóló értesítés

Az ezen irányelv végrehajása alapján kiadott rendelkezések értelmében hozott bármely határozatot, amellyel egy típusjóváhagyást megtagadnak vagy visszavonnak, a nyilvántartásba vételt megtagadják vagy értékesítési tilalmat mondanak ki, pontosan meg kell indokolni. E határozatokról az érintetteket a tagállamokban hatályos jog szerint rendelkezésre álló jogorvoslati eszközök és az ezekre vonatkozó határidők közlésével értesíteni kell.

13. cikk

A mellékletek műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása

(1) A Bizottságot egy bizottság, nevezetesen a "műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság" segíti.

(2) A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás végett szükségessé váló változtatásokat, amelyek:

- ezen irányelv mellékleteire vagy

- a külön irányelvek rendelkezéseire vonatkoznak, ha azokban más rendelkezés nem történik,

a (3) bekezdésben megállapított eljárás szerint kell elfogadni. Ez az eljárás az önálló szerelési egységek külön irányelvek szerinti típus-jóváhagyási rendelkezéseinek módosítására is vonatkozik.

(3) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 4 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(4) Ha a Tanács a Bizottság javaslatára új külön irányelvet fogad el, akkor ugyanennek a javaslatnak az alapján kiadja az érintett melléklet megfelelő módosításait ezen irányelvvel kapcsolatban.

(5) Amennyiben a Bizottság módosításokat fogad el egy külön irányelvhez, akkor ezeknek a módosításoknak az alapján megfelelő módosításokat fogad el az irányelv vonatkozó mellékleteihez is.

(6) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

14. cikk

A jóváhagyó hatóságokról és műszaki szolgálatokról szóló értesítés

(1) A tagállamok a Bizottságot és a többi tagállamot értesítik

- a jóváhagyó hatóságok nevéről és címéről és adott esetben területi illetékességükről, valamint

- a műszaki szolgálatok nevéről és címéről, amelyeket vizsgáló laboratóriumként elismertek, meghatározva azokat a vizsgálatokat, amelyek elvégzésére ezeknek a szervezeteknek mindegyike fel van jogosítva. A bejelentett szolgálatoknak meg kell felelniük a vizsgáló laboratóriumok működésére vonatkozó egységes (EN 45001) szabvány előírásainak a következő feltételek betartásával:

i. gyártót nem lehet műszaki szolgálatnak elismerni, csak azokban az esetekben, amikor a külön irányelvek kifejezetten így rendelkeznek;

ii. ezen irányelv alkalmazásában nem minősül rendkívülinek, ha valamely műszaki szolgálat a jóváhagyó hatóság egyetértésével más tulajdonában levő berendezéseket használ.

(2) Vélelmezik, hogy a nyilvántartott műszaki szolgálat teljesíti a vonatkozó egységes szabványt. Adott esetben azonban a Bizottság ennek a vélelemnek az alátámasztása végett a tagállamoktól erre vonatkozó igazolásokat kérhet.

Harmadik országokban található műszaki szolgálatot csak a Közösség és a harmadik ország közötti két- vagy többoldalú egyezmény alapján lehet elismert műszaki szolgálatnak kijelölni.

A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. mellékletA járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatok teljes jegyzéke
II. mellékletA jármű-kategóriák és a járműtípusok meghatározása
III. mellékletAdatközlő lap a járművek EK-típusjóváhagyásához
IV. mellékletA jármű EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények jegyzéke
V. mellékletA jármű EK-típusjóváhagyása során követendő eljárás
VI. mellékletEK-jármű-típusbizonyítvány
VII. mellékletAz EK-típusbizonyítvány számozási rendszere
VIII. mellékletVizsgálati eredmények
IX. mellékletEK megfelelőségi igazolás
X. mellékletA gyártási eljárások megfelelősége
XI. mellékletKülönleges rendeltetésű járművek jellemzője és az azokra vonatkozó rendelkezések
XII. mellékletA kis- és kifutó sorozatgyártásra megengedett legnagyobb darabszámok
XIII. mellékletA külön irányelvek szerint megadott EK-típusjóváhagyások jegyzéke
XIV. mellékletA többlépcsős EK-típusjóváhagyási eljárás
XV. mellékletA jármű származási igazolása – a gyártó nyilatkozata az M1-től eltérő kategóriájú alap/nem teljes járművekről

I. MELLÉKLET (a)

II. MELLÉKLET

A JÁRMŰ-KATEGÓRIÁK ÉS JÁRMŰTÍPUSOK MEGHATÁROZÁSA

A. A JÁRMŰ-KATEGÓRIA MEGHATÁROZÁSA

A jármű-kategóriák meghatározása a következő osztályozás szerint történik:

(Ahol a következő meghatározások a "megengedett össztömeg"-re utalnak, ott ez az I. melléklet 2.8. pontjában meghatározott "műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg"-et jelenti.)

1. Az M kategóriába sorolt járművek felépítménytípusait és azok meghatározását e melléklet C. részének (1) bekezdése (az M1 kategóriába tartozó járművekre) és (2) bekezdése (az M2 és M3 kategóriába tartozó járművekre) állapítja meg az abban a részben megjelölt alkalmazás céljára.

M kategória

:

legalább négy kerékkel rendelkező, személyszállításra tervezett és épített gépjárművek.

M1 kategória

:

személyszállításra tervezett és épített, a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc üléssel rendelkező járművek.

M2 kategória

:

személyszállításra tervezett és épített, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező járművek, amelyek megengedett össztömege nem haladja meg az 5 tonnát.

M3 kategória

:

személyszállításra tervezett és épített, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező járművek, amelyek megengedett össztömege meghaladja az öt tonnát.

2. Azoknak a vontató járműveknek az esetében, amelyeket félpótkocsival vagy középtengelyes pótkocsival való használatra terveztek, a jármű osztályba sorolásához mértékadó megengedett össztömeg a vontató jármű tömege menetkész állapotban megnövelve a félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi által a vontató járműre gyakorolt legnagyobb statikus függőleges terhelésnek megfelelő tömeggel, és - adott esetben - a vontató jármű saját terhelésének megengedett legnagyobb tömegével. Az N kategóriába sorolt járművek felépítménytípusait és azok meghatározását e melléklet C. részének (3) bekezdése állapítja meg az abban a részben megjelölt alkalmazás céljára.

N kategória

:

legalább négy kerékkel rendelkező, árufuvarozásra tervezett és épített járművek.

N1 kategória

:

árufuvarozásra tervezett és épített járművek, amelyek megengedett össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát.

N2 kategória

:

árufuvarozásra tervezett és épített járművek, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát, de nem haladja meg a 12 tonnát.

N3 kategória

:

árufuvarozásra tervezett és épített járművek, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 12 tonnát.

3. A félpótkocsik vagy középtengelyes pótkocsik esetében a pótkocsi osztályba sorolásához mértékadó megengedett össztömeg a félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi által a talajra gyakorolt legnagyobb statikus függőleges terhelésből származó tömeg, amikor a pótkocsi a vontató járművel összekapcsolt állapotban és a műszakilag megengedett legnagyobb értékig terhelve van. Az O kategóriába sorolt járművek felépítménytípusait és azok meghatározását e melléklet C. részének (4) bekezdése állapítja meg az abban a részben megjelölt alkalmazás céljára.

O kategória

:

pótkocsik (beleértve a félpótkocsikat)

O1 kategória

:

pótkocsik, amelyek megengedett össztömege nem haladja meg a 0,75 tonnát.

O2 kategória

:

pótkocsik, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 0,75 tonnát, de nem haladja meg a 3,5 tonnát.

O3 kategória

:

pótkocsik, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát, de nem haladja meg a 10 tonnát.

O4 kategória

:

pótkocsik, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 10 tonnát.

4.

4.1.

A két tonnát meg nem haladó megengedett össztömegű, az N1 kategóriába sorolt járművek és az M1 kategóriába sorolt járművek terepjáró járműnek minősülnek, ha rendelkeznek

- legalább egy első tengellyel és legalább egy hátsó tengellyel, amelyeket együttes meghajtásra terveztek, ideértve azokat a járműveket is, amelyeknél az egyik tengely meghajtása kikapcsolható,

- legalább egy differenciálmű-zárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmussal, és ha önálló járműként fel tudnak menni egy 30 %-os emelkedőn, amit számítással kell igazolni.

Emellett a következő hat követelményből legalább ötnek meg kell felelniük:

- a megközelítési szög legalább 25°,

- az elhagyási szög legalább 20°,

- a terepszög legalább 20°,

- a szabad magasság az első tengely alatt legalább 180 mm,

- a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 180 mm,

- a szabad magasság a tengelyek között legalább 200 mm.

4.2.

Az N1 kategóriába sorolt, két tonnát meghaladó megengedett össztömegű, illetve az N2, M2 vagy M3 kategóriába sorolt, 12 tonnát meg nem haladó megengedett össztömegű járműveket akkor kell terepjáró járműnek tekinteni, ha minden kereküket egyidejű meghajtásra tervezték, ideértve azokat a járműveket is, amelyeknél az egyik tengely meghajtása kikapcsolható vagy megfelelnek a következő három követelménynek:

- legalább egy első és legalább egy hátsó tengelyüket egyidejű meghajtásra tervezték, ideértve azokat a járműveket is, amelyeknél az egyik tengely meghajtása kikapcsolható,

- legalább egy differenciálmű-zárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmussal rendelkeznek,

- fel tudnak menni önálló járműként egy 25 %-os emelkedőn, amit számítással kell igazolni.

4.3.

Az M3 kategóriába sorolt, 12 tonnát meghaladó megengedett össztömegű, illetve az N3 kategóriába sorolt járműveket akkor kell terepjáró járműnek tekinteni, ha kerekeiket egyidejű meghajtásra tervezték, ideértve azokat a járműveket is, amelyeknél az egyik tengely meghajtása kikapcsolható, vagy megfelelnek a következő követelményeknek:

- legalább kerekeik fele hajtott,

- legalább egy differenciálmű-zárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmussal rendelkeznek,

- fel tudnak menni önálló járműként egy 25 %-os emelkedőn, amit számítással kell igazolni,

továbbá a következő hat követelményből legalább négy teljesül:

- a megközelítési szög legalább 25°,

- az elhagyási szög legalább 25°,

- a terepszög legalább 25°,

- a szabad magasság az első tengely alatt legalább 250 mm,

- a szabad magasság a tengelyek között legalább 300 mm,

- a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 250 mm.

4.4. Terhelési és vizsgálati feltételek

4.4.1.

Az N1 kategóriába sorolt, két tonnát meg nem haladó megengedett össztömegű és az M1 kategóriába sorolt járműveknek menetkész állapotban kell lenniük, azaz rendelkezniük kell hűtőfolyadékkal, kenőanyaggal, tüzelőanyaggal, szerszámokkal, pótkerékkel és gépkocsivezetővel (lásd az I. melléklet (°) lábjegyzetét).

4.4.2.

A 4.4.1. pontban említettektől eltérő gépjárműveket a gyártó által megadott műszakilag megengedett legnagyobb össztömegig meg kell terhelni.

4.4.3.

Az előírt meredekségű emelkedők (25 % és 30 %) megmászásának képességét egyszerű számítás útján kell ellenőrizni. Különleges esetekben a műszaki szolgálatok a típusba tartozó egyik jármű tényleges vizsgálatát kérhetik.

4.4.4.

A megközelítési szögek, elhagyási szögek és a terepszögek mérésekor a védőeszközök alkalmazása nem vehető figyelembe.

4.5. A szabad magasság meghatározásai és vázlatai (A megközelítési szögek, elhagyási szögek és terepszögek meghatározásaihoz lásd az I. melléklet na, nb és nc lábjegyzetét.)

4.5.1.

A "szabad magasság a tengelyek között": a talaj síkja és a jármű legalacsonyabb rögzített pontja közötti legrövidebb távolság. A soktengelyes forgóvázakat egy tengelynek kell tekinteni.

4.5.2.

A "szabad magasság egy tengely alatt": egy tengelyen a kerekek (ikerabroncsok esetén a belső kerekek) abroncsnyoma középpontján áthaladó, a járműnek a kerekek közötti legalacsonyabb rögzített pontját érintő körív legmagasabb pontja alatti távolságot jelenti.

A járműnek egy merev része sem nyúlhat be az ábrán árnyékolással jelölt területre. Ahol szükséges, több tengely szabad magasságát elrendezésüknek megfelelően kell megjelölni, mint például 280/250/250.

4.6.

Kombinált megjelölés

A "G" jelzés az "M" és az "N" jelzéssel is társítható. Például a terepjáró használatra alkalmas N1 kategóriába sorolt jármű jelzése N1G.

5. "Különleges rendeltetésű jármű": az M, N vagy O kategóriába sorolt, személy- vagy teherszállító jármű, amely különleges felépítményelrendezést és/vagy felszerelést igénylő különleges feladatot lát el. A "különleges rendeltetésű járművekre" vonatkozó előírásokat e melléklet C. részének (5) bekezdése határozza meg az abban a részben megjelölt alkalmazás céljára.

5.1.

"Lakóautó": különleges rendeltetésű, M kategóriába sorolt, szálláshelyet magában foglalóként épített jármű, amely legalább a következő felszerelésekkel rendelkezik:

- ülések és asztal,

- alvóhely, amely az ülésekből átalakítható is lehet,

- főzési lehetőség, és

- tárolóhely csomagok és más tárgyak részére.

Ezeket a felszereléseket a lakótérben szilárdan rögzíteni kell; az asztal azonban könnyen leszerelhetőre is tervezhető.

5.2.

"Páncélozott járművek": a szállított utasok és/vagy áruk védelmére szolgáló, golyóálló páncéllemezzel ellátott járművek.

5.3.

"Mentőjárművek": beteg vagy sérült személyek szállítására szolgáló, M kategóriába sorolt járművek, amelyek erre a célra különleges felszereléssel rendelkeznek.

5.4.

"Halottszállító kocsik": elhunyt személyek szállítására szolgáló, M kategóriába sorolt járművek, amelyek erre a célra különleges felszereléssel rendelkeznek.

5.5.

A "lakókocsi" meghatározásához lásd az ISO 3833-1977 számú szabvány 3.2.1.3. fogalmát.

5.6.

"Önjáró daruk": N3 kategóriába sorolt különleges rendeltetésű járművek, amelyek árufuvarozásra nem alkalmasak, és 400 kNm-rel egyenértékű, vagy annál nagyobb emelőnyomatékú daruval rendelkeznek.

5.7.

"Egyéb különleges rendeltetésű járművek": az 5. pontban meghatározott járművek az 5.1.-5.6. pontban említettek kivételével.

B. A JÁRMŰTÍPUS MEGHATÁROZÁSA

1.

Az M1 kategória esetében:

"Típus": olyan járművek összessége, amelyek legalább a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

- a gyártó,

- a gyártó típusmegjelölése,

- a szerkezet és a kivitel lényeges jellemzői: -

- alváz/padlólemez (nyilvánvaló és alapvető különbségek),

- motor (belső égésű/elektromos/vegyes hajtás).

"Típusváltozat": olyan, egy típusba tartozó járművek, amelyek legalább a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

- a felépítmény fajtája (pl. lépcsőshátú limuzin, ferdehátú limuzin, kupé, kabrió, kombi, sokrendeltetésű jármű),

- a motor: -

- működési elve (a III. melléklet 3.2.1.1. pontja szerint),

- a hengerek száma és elrendezése,

- több mint 30 %-os teljesítménykülönbség (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,3-szorosa),

- több mint 20 %-os hengerűrtartalom-különbség (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,2-szerese),

- hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása),

- kormányzott tengelyek (száma és helyzete).

"Kivitel": olyan járművek egy típusváltozaton belül, amelyek a VIII. mellékletben meghatározott tartalmú adatközlő csomagban szereplő jellemzők egy kombinációját tartalmazzák.

A következő paraméterek egy kivitelen belül többszörösen nem adhatók meg:

- műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (terhelt állapotban),

- motor-lökettérfogat,

- névleges teljesítmény,

- a sebességváltó típusa és a fokozatok száma,

- az ülőhelyek legnagyobb száma a II. melléklet C. része szerint.

2.

Az M2 és M3 kategória esetében:

"Típus": olyan járművek összessége, amelyek legalább a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

- a gyártó,

- a gyártó típusmegjelölése,

- kategória,

- a szerkezet és a kivitel lényeges jellemzői: -

- alváz/önhordó felépítmény, egy/két szint, merev/csuklós (nyilvánvaló és alapvető különbségek),

- tengelyek száma,

- motor (belső égésű/elektromos/vegyes hajtás).

"Típusváltozat": olyan, egy típusba tartozó járművek, amelyek legalább a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

- a 2001/.../EK irányelvben meghatározott "autóbuszok" osztály (csak teljes járművek esetében),

- a készültség foka (pl. teljes/nem teljes),

- a motor: -

- működési elve (a III. melléklet 3.2.1.1. pontja szerint),

- a hengerek száma és elrendezése,

- több mint 50 %-os teljesítménykülönbség (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,5-szerese),

- több mint 50 %-os hengerűrtartalom-különbség (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,5-szerese),

- elhelyezés (orr, közép, far),

- több mint 20 %-os különbség a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg tekintetében (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,2-szerese),

- hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása),

- kormányzott tengelyek (száma és helyzete).

"Kivitel": olyan járművek egy típusváltozaton belül, amelyek a VIII. mellékletben meghatározott tartalmú információs csomagban szereplő jellemzők egy kombinációját tartalmazzák.

3.

Az N1, N2 és N3 kategória esetén:

"Típus": olyan járművek összessége, amelyek legalább a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

- a gyártó,

- a gyártó típusmegjelölése,

- kategória,

- a szerkezet és a kivitel lényeges jellemzői: -

- alváz/padlólemez (nyilvánvaló és alapvető különbségek),

- tengelyek száma,

- motor (belső égésű/elektromos/vegyes hajtású).

"Típusváltozat": olyan, egy típusba tartozó járművek, amelyek legalább a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

- a felépítmény kialakítása (pl. platós/billenőplatós tehergépkocsi/tartálykocsi/nyerges vontató) (csak teljes járművek esetében),

- a készültség foka (pl. teljes/nem teljes),

- a motor: -

- működési elve (a III. melléklet 3.2.1.1. pontja szerint),

- a hengerek száma és elrendezése,

- több mint 50 %-os teljesítménykülönbség (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,5-szerese),

- több mint 50 %-os hengerűrtartalom-különbség (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,5-szerese),

- több mint 20 %-os különbség a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg tekintetében (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,2-szerese),

- hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása),

- kormányzott tengelyek (száma és helyzete).

"Kivitel": olyan járművek egy típusváltozaton belül, amelyek a VIII. mellékletben meghatározott tartalmú információs csomagban szereplő jellemzők egy kombinációját tartalmazzák.

4.

Az O1, O2, O3 és O4 kategória esetén:

"Típus": olyan járművek összessége, amelyek legalább a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

- a gyártó,

- a gyártó típusmegjelölése,

- kategória,

- a szerkezet és a kivitel lényeges jellemzői: -

- alváz/önhordó felépítmény (nyilvánvaló és alapvető különbségek),

- tengelyek száma,

- vonórudas pótkocsi/félpótkocsi/középtengelyes pótkocsi,

- a fékrendszer típusa (pl. fékezetlen/ráfutófék/külső energiaforrású).

"Típusváltozat": olyan, egy típusba tartozó járművek, amelyek legalább a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

- a készültség foka (pl. teljes/nem teljes),

- a felépítmény kialakítása (pl. lakóautó/platós/tartálykocsi) (csak teljes/befejezett járművek esetén),

- több mint 20 %-os különbség a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg tekintetében (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,2-szerese),

- kormányzott tengelyek (száma és helyzete).

"Kivitel": olyan járművek egy típusváltozaton belül, amelyek a VIII. mellékletben meghatározott tartalmú információs csomagban szereplő jellemzők egy kombinációját tartalmazzák.

5.

Minden kategória esetén:

A járműnek kizárólag a típusmegjelölés, a változat és a kivitel alapján történő teljes azonosítása összhangban kell álljon a jármű üzembe helyezéséhez szükséges összes műszaki jellemzőt leíró egységes és szabatos meghatározással.

C. A FELÉPÍTMÉNYTÍPUS MEGHATÁROZÁSA

(csak teljes/befejezett járművek esetében)

Az I. mellékletben, a III. melléklet 1. részének 9.1. pontjában és a IX. melléklet 37. pontjában a felépítménytípust az alábbiakban meghatározottak szerint kell megjelölni:

1. Személygépkocsik (M1)

AA limuzin

az ISO 3833-1977 számú szabvány 3.1.1.1. fogalommeghatározása, a több mint négy oldalablakkal rendelkező járművekkel együtt

AB ferdehátú limuzin

limuzin (AA), amelynek a hátsó része ferde (felnyitható hátsó ajtó a jármű végén),

AC kombi

az ISO 3833-1977 számú szabvány 3.1.1.4. fogalommeghatározása (kombi)

AD kupé

az ISO 3833-1977 számú szabvány 3.1.1.5. fogalommeghatározása

AE kabrió

az ISO 3833-1977 számú szabvány 3.1.1.6. fogalommeghatározása

AF többcélú jármű az AA-tól az AE-ig meghatározottaktól különböző gépjármű, amely egységes utastérben személyek és poggyászuk vagy áruk szállítására szolgál, amennyiben a jármű mindkét következő feltételnek megfelel: a) Az ülőhelyek száma - a vezetőülést nem számítva - nem haladja meg a hatot. Egy "ülőhely" akkor tekinthető létezőnek, ha a jármű "hozzáférhető" ülésrögzítésekkel van felszerelve. "Hozzáférhető"-nek a használható rögzítések tekinthetők. A rögzítések "hozzáférhető"-vé válásának elkerülése érdekében a gyártónak fizikailag akadályoznia kell használatukat, például zárófedél felhegesztésével vagy hasonló állandó berendezési tárgyak elhelyezésével, amelyeket a rendes körülmények között rendelkezésre álló eszközökkel nem lehet eltávolítani; és b) P - (M + N × 68) >N × 68 ahol: P = a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg kg-ban M = menetkész tömeg kg-ban N = az ülőhelyek száma a vezetőülés kivételével Ez a jármű nem minősíthető M1 kategóriájú járműnek.

2. Az M2 és M2 kategóriájú gépjárművek Az I. osztályba sorolt járművek (lásd az "autóbuszok" 2001/.../EK irányelvet) CA Egyszintes CB Kétszintes CC Csuklós egyszintes CD Csuklós kétszintes CE Alacsonypadlós egyszintes CF Alacsonypadlós kétszintes CG Csuklós alacsonypadlós egyszintes CH Csuklós alacsonypadlós kétszintes A II. osztályba sorolt járművek (lásd az "autóbuszok" 2001/.../EK irányelvet) CI Egyszintes CJ Kétszintes CK Csuklós egyszintes CL Csuklós kétszintes CM Alacsonypadlós egyszintes CN Alacsonypadlós kétszintes CO Csuklós alacsonypadlós egyszintes CP Csuklós alacsonypadlós kétszintes A III. osztályba sorolt járművek (lásd az "autóbuszok" 2001/.../EK irányelvet) CQ Egyszintes CR Kétszintes CS Csuklós egyszintes CT Csuklós kétszintes Az A osztályba sorolt járművek (lásd a "városi és távolsági autóbuszok" 2001/.../EK irányelvet) CU Egyszintes CV Alacsonypadlós egyszintes A B osztályba sorolt járművek (lásd a "városi és távolsági autóbuszok" 2001/.../EK irányelvet) CWEgyszintes

4. Az N kategóriájú gépjárművek BA Tehergépjármű lásd az "egyes gépjárművek és pótkocsijaik tömegéről és méreteiről" szóló 1997/27/EK irányelv I. mellékletének 2.1.1. pontját BB Furgon tehergépjármű a felépítménnyel egybeépített vezetőfülkével BC Nyergesvontató lásd az "egyes gépjárművek és pótkocsijaik tömegéről és méreteiről" szóló 1997/27/EK irányelv I. mellékletének 2.1.1. pontját BD Közúti vontató lásd az "egyes gépjárművek és pótkocsijaik tömegéről és méreteiről" szóló 1997/27/EK irányelv I. mellékletének 2.1.1. pontját - Ha azonban a BB típusba sorolt jármű, amelynek műszakilag megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3 500kg-ot: - - több mint hat ülőhellyel rendelkezik a vezetőülés kivételével, - vagy - mindkét következő feltételt teljesíti: - a) ülőhelyeinek száma a vezető kivételével nem több mint hat; és b) P - (M + N × 68) ≤ N × 68 - akkor e jármű nem minősíthető N kategóriájú járműnek. - Ha azonban a BA vagy BB típusba sorolt jármű, amelynek műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege meghaladja a 3 500kg-ot, illetőleg a BC vagy BD típusba sorolt jármű: - a) ülőhelyeinek száma a vezetőülés kivételével több mint nyolc; vagy b) P - (M + N × 68) ≤ N × 68 - akkor e jármű nem minősíthető N kategóriájú járműnek. Az "ülőhelyek", a P, az M és az N meghatározásával kapcsolatban lásd e melléklet C. részét.

5. Az O kategóriájú járművek DA Félpótkocsi (nyerges pótkocsi) lásd az "egyes gépjárművek és pótkocsijaik tömegéről és méreteiről" szóló 1997/27/EK irányelv I. mellékletének 2.1.2. pontját DB Vonórudas pótkocsi lásd az "egyes gépjárművek és pótkocsijaik tömegéről és méreteiről" szóló 1997/27/EK irányelv I. mellékletének 2.2.3. pontját DC Középtengelyes pótkocsi lásd az "egyes gépjárművek és pótkocsijaik tömegéről és méreteiről" szóló 1997/27/EK irányelv I. mellékletének 2.2.4. pontját

6. Különleges rendeltetésű járművek SA Lakóautók (lásd a IIA. melléklet 5.1. pontját) SB Páncélozott járművek (lásd a IIA. melléklet 5.2. pontját) SC Betegszállító járművek (lásd a IIA. melléklet 5.3. pontját) SD Halottszállító kocsik (lásd a IIA. melléklet 5.4. pontját) SE Lakókocsik (lásd a IIA. melléklet 5.5. pontját) SF Önjáró daruk (lásd a IIA. melléklet 5.6. pontját) SG Egyéb különleges rendeltetésű járművek (lásd a IIA. melléklet 5.7. pontját)

III. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK JEGYZÉKE

I. RÉSZ

TárgyAz irányelv számaHivatkozás a Hivatalos LapbanAlkalmazási kör
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1. Zajszint70/157/EGKL 42., 1970.2.23., 16. o.XXXXXX
2. Kibocsátások70/220/EGKL 76., 1970.4.6., 1. o.XXXXXX
3. Tüzelőanyag-tartály/hátsó aláfutásgátló berendezés70/221/EGKL 76., 1970.4.6., 23. o.X (1)X (1)X (1)X (1)X (1)X (1)XXXX
4. Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGKL 76., 1970.4.6., 25. o.XXXXXXXXXX
5. Kormányberendezés70/311/EGKL 133., 1970.6.18., 10. o.XXXXXXXXXX
6. Ajtózárak és csuklópántok70/387/EGKL 176., 1970.8.10., 5. o.XXXX
7. Hangjelző70/388/EGKL 176., 1970.8.10., 12. o.XXXXXX
8. Közvetett látást biztosító eszközök2003/97/EKL 25, 2004.1.29XXXXXX
9. Fékberendezés71/320/EGKL 202., 1971.9.6., 37. o.XXXXXXXXXX
10. Zavarszűrés (rádió)72/245/EGKL 152., 1972.7.6., 15. o.XXXXXXXXXX
11. Dízelfüst72/306/EGKL 190., 1972.08.20., 1. o.XXXXXX
12. Belső berendezések74/60/EGKL 38., 1974.2.11., 2. o.X
13. Lopásgátló és indításgátló74/61/EGKL 38., 1974.2.11., 22. o.XXXXXX
14. A kormányberendezés működése ütközéskor74/297/EGKL 165., 1974.6.20., 16. o.X
15. Ülésszilárdság74/408/EGKL 221., 1974.8.12., 1. o.XXXXXX
16. Kiálló részek74/483/EGKL 256., 1974.10.2., 4. o.X
17. Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGKL 196., 1975.7.26., 1. o.XXXXXX
18. Táblák (hatóságilag előírt)76/114/EGKL 24., 1976.1.30., 1. o.XXXXXXXXXX
19. Biztonsági övek rögzítései76/115/EGKL 24., 1976.1.30., 6. o.XXXXXX
20. Világító- és fényjelző berendezések felszerelése76/756/EGKL 262., 1976.9.27., 1. o.XXXXXXXXXX
21. Fényvisszaverők76/757/EGKL 262., 1976.9.27., 32. o.XXXXXXXXXX
22. Méretjelző, első (oldalsó) és hátsó (oldalsó) helyzetjelző, féklámpa, nappali menetlámpa76/758/EGKL 262., 1976.9.27., 54. o.XXXXXXXXXX
23. Irányjelző lámpák76/759/EGKL 262., 1976.9.27., 71. o.XXXXXXXXXX
24. Hátsó rendszámtábla világítása76/760/EGKL 262., 1976.9.27., 85. o.XXXXXXXXXX
25. Fényszórók (izzókkal együtt)76/761/EGKL 262., 1976.9.27., 96. o.XXXXXX
26. Ködfényszórók76/762/EGKL 262., 1976.9.27., 122. o.XXXXXX
27. Vonóhorgok77/389/EGKL 145., 1977.6.13., 41. o.XXXXXX
28. Hátsó ködlámpák77/538/EGKL 220., 1977.8.29., 60. o.XXXXXXXXXX
29. Hátrameneti fényszórók77/539/EGKL 220., 1977.8.29., 72. o.XXXXXXXXXX
30. Várakozást jelző lámpák77/540/EGKL 220., 1977.8.29., 83. o.XXXXXX
31. Biztonsági öv77/541/EGKL 220., 1977.8.29., 95. o.XXXXXX
32. Látótér előre77/649/EGKL 267., 1977.10.19., 1. o.X
33. Kezelőszervek jelölése78/316/EGKL 81., 1978.3.28., 3. o.XXXXXX
34. Jégmentesítés/páramentesítés78/317/EGKL 81., 1978.3.28., 27. o.X(2)(2)(2)(2)(2)
35. Ablakmosó/ablaktörlő78/318/EGKL 81., 1978.3.28., 49. o.X(3)(3)(3)(3)(3)
36. Fűtőrendszerek2001/56/EGKL 292., 2001.11.9., 21. o.XXXXXXXXXX
37. Kerékdobok78/549/EGKL 168., 1978.6.26., 45. o.X
38. Fejtámlák78/932/EGKL 325., 1978.11.20., 1. o.X
39. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás80/1268/EGKL 375., 1980.12.31, 36. o.XX
40. Motorteljesítmény80/1269/EGKL 375., 1980.12.31., 46. o.XXXXXX
41. Dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása88/77/EGKL 36., 1988.2.9., 33. o.XXXXXX
42. Oldalsó ütközésvédelem89/297/EGKL 124., 1989.5.5., 1. o.XXXX
43. Felcsapódó víz elleni védelem91/226/EGKL 103., 1991.4.23., 5. o.XXXX
44. Tömegek és méretek (személygépkocsik)92/21/EGKL 129., 1992.5.14., 1. o.X
45. Biztonsági üveg92/22/EGKL 129., 1992.5.14., 11. o.XXXXXXXXXX
46. Gumiabroncsok92/23/EGKL 129., 1992.5.14., 95. o.XXXXXXXXXX
47. Sebességkorlátozó92/24/EGKL 129., 1992.5.14., 154. o.XXX
48. Tömegek és méretek (a 44. pontban nem említett járművek)97/27/EKL 233., 1997.8.28., 1. o.XXXXXXXXX
49. A vezetőfülke kiálló részei92/114/EGKL 409., 1992.12.31., 17. o.XXX
50. Kapcsolók94/20/EKL 195., 1994.7.29., 1. o.X (4)X (4)X (4)X (4)X (4)X (4)XXXX
51. Éghetőség95/28/EKL 281., 1995.11.23., 1. o.X
52. Buszok és távolsági buszok…/…/EKLM1M2XM3XN1N2N3O1O2O3O4
53. Frontális ütközés96/79/EKL 18., 1997.1.21., 7. o.X
54. Oldalsó ütközés96/27/EKL 169., 1996.7.8., 1. o.XX
55.
56. Veszélyes áruk szállítására szánt járművek98/91/EKL 11., 1999.1.16., 25. o.X (5)X (5)X (5)X (5)X (5)X (5)X (5)
57. Mellső aláfutás elleni védelem2000/40/EKL 203., 2000.8.10., 9. o.XX
58. Gyalogosvédelem2003/102/EKHL L 321., 2003.12.6., 15. o.X (6)X (6) (7)
59. Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK2005. december 25, 100., L 310XX
60. Elülső védelmi rendszer2005/66/EKHL L 309., 25.11.2005, 37. o.X (8)X
61. Légkondicionáló rendszer2006/40/EKL 161. 2006.6.14., 12. o.XX ()
(1) PB-gáz vagy sűrített földgáz üzemű járművek esetén a 70/221/EGK irányelvnek a PB-gáz és sűrített földgáz tartályokra vonatkozó módosításainak elfogadása alatt a 67-01 vagy a 110. ENSZ/EGB előírás szerinti jármű-jóváhagyás szükséges.
(2) Az ebbe a kategóriába tartozó járműveket el kell látni megfelelő szélvédő-jég- és páramentesítő berendezésekkel.
(3) Az ebbe a kategóriába tartozó járműveket el kell látni megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
(4) A 94/20/EK irányelv követelményeit csak a kapcsolókkal felszerelt járművek esetében kell alkalmazni.
(5) A 98/91/EK irányelv követelményeit csak akkor kell alkalmazni, amikor a gyártó veszélyes anyag szállítására szánt jármű EK-típusjóváhagyását kérelmezi.
(6) Legfeljebb 2,5 tonna megengedett legnagyobb tömegű.
(7) Az M1 kategóriájú járművekből származtatott.
(8) Nem haladja meg a 3,5 tonnás megengedett legnagyobb össztömeget.
(9) Kizárólag azon N1 kategóriájú, I. osztályú járművek vonatkozásában, amelyek leírását 70/220/EGK irányelv I. melléklete 5.3.1.4. pontjának – a 98/69/EK irányelv által beillesztett – első táblázata tartalmazza.
Alkalmazandó irányelv.

II. RÉSZ

TárgyAlap ENSZ/EGB előírás számaMódosítások sorozata
1. Zajszintek5102
1. Helyettesítő hangtompító rendszerek5900
2. Kibocsátások8303
2. Cserekatalizátorok10300
3. Hátsó aláfutásgátló5801
3. Tüzelőanyag-tartályok3401
3. Tüzelőanyag-tartályok6701
3. Tüzelőanyag-tartályok11000
5. Kormányberendezés7901
6. Ajtózárak és csuklópántok1102
7. Hangjelző2800
8. Közvetett látást biztosító eszközök4601
9. Fék1309
9. Fék13H00
10. Rádió-zavarszűrő1002
11. Dízelfüst2403
12. Belső berendezések2101
13. Lopásgátló1802
13. Indításgátló9700
13. Riasztórendszerek9700
14. A kormányberendezés működése ütközéskor1203
15. Ülésszilárdság1706
15. Ülésszilárdság (autóbuszok)8001
16. Kiálló részek2602
17. Sebességmérő3900
19. Biztonságiöv-rögzítések1404
20. Világító- és fényjelző berendezések felszerelése4801
21. Fényvisszaverők302
22. Első (oldalsó) és hátsó (oldalsó) helyzetjelző, féklámpák702
22. Nappali menetlámpák8700
22. Méretjelző lámpák9100
23. Irányjelzők601
24. Hátsó rendszámtábla világítása400
25. Fényszórók (R2 és HS1)101
25. Fényszórók (zárt betétes fényszóró)502
25. Fényszórók (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 és/vagy H8)804
25. Fényszórók (H4)2002
25. Fényszórók (zárt betétes, halogén fényszóró)3102
25. Izzólámpák jóváhagyott lámpákban történő használatra3703
25.Fényszórók gázkisülő fényforrással9800
25. Gázkisülő fényforrások jóváhagyott gázkisülő lámpákban történő használatra9900
26. Ködfényszórók1902
28. Hátsó ködlámpák3800
29. Hátrameneti fényszórók2300
30. Várakozást jelző lámpák7700
31. Biztonsági övek1604
31. Biztonsági gyermekülés4403
38. Fejtámlák (ülésekkel kombinálva)1706
38. Fejtámlák2504
39. Tüzelőanyag-fogyasztás10100
40. Motorteljesítmény8500
41. Dízelmotorok kibocsátása4902
42. Oldalsó ütközésvédelem7300
45. Biztonsági üveg4300
46. Gumiabroncsok, gépjárművekhez és pótkocsijaikhoz3002
46. Gumiabroncsok, haszongépjárművekhez és pótkocsijaikhoz5400
46. Átmenetileg használt pótkerekek/gumiabroncsok6400
47. Sebességkorlátozók8900
52. Felépítmény szilárdsága (buszok)6600
52. A felépítmény szilárdsága (buszok)661-00
57. Mellső aláfutás elleni védelem9300
(1) Amikor a külön irányelvek felszerelési követelményeket tartalmaznak, ezek alkalmazni kell az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága előírásaival összhangban jóváhagyott alkatrészekre és önálló műszaki egységekre.
(2) A további módosításokat lásd az ENSZ/EGB TRANS/WP.29/343 legutóbbi felülvizsgálatában.

V. MELLÉKLET

A GÉPJÁRMŰ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA SORÁN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

1.

A teljes jármű típusjóváhagyása iránti kérelem esetén az EK-típusjóváhagyási hatóság feladatai a következők:

a) ellenőrzi, hogy valamennyi külön irányelv szerinti EK-típusjóváhagyás alkalmazható a vonatkozó külön irányelvben szereplő megfelelő szabványra;

b) a benyújtott dokumentáció tekintetében megbizonyosodik arról, hogy a jármű adatközlő lapja I. részében megadott járműjellemző(k) és adatok szerepelnek az információs csomag adatai között és/vagy a vonatkozó külön irányelv szerinti típusbizonyítványban; valamint, amikor az adatközlő lap I. részéből egy jellemző száma nem szerepel a külön irányelvek valamelyikének információs csomagjában, megerősíti, hogy a vonatkozó alkatrész vagy tulajdonság megfelel az adatközlő mappában meghatározottaknak;

c) a jóváhagyandó típusból kiválasztott járműmintán megvizsgálja a járműalkatrészeket és rendszereket, vagy gondoskodik azok megvizsgálásáról, annak ellenőrzésére, hogy a járműv(ek)et a hitelesített információs csomagban megadott vonatkozó adatokkal összhangban építették-e valamennyi külön irányelv szerinti EK-típusjóváhagyás tekintetében;

d) szükség esetén a önálló műszaki egységek vonatkozásában ellenőrzi azok felszerelését vagy gondoskodik annak ellenőrzéséről;

e) szükség esetén elvégzi a szükséges ellenőrzéseket a IV. melléklet I. részének1 és lábjegyzetében2 előírt berendezések megléte tekintetében.

2. Az 1. pont c) alpontjában foglaltak céljából megvizsgálandó járművek számának elégségesnek kell lennie arra, hogy lehetővé tegye a típusjóváhagyásra váró különböző kombinációk megfelelő ellenőrzését az alábbi feltételek szerint: Jármű-kategória M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 Feltétel Motor X X X X X X - - - - Sebességváltó X X X X X X - - - - Tengelyek száma - X X X X X X X X X Hajtott tengelyek (száma, helyzete, összekapcsolása) X X X X X X - - - - Kormányzott tengelyek (száma és helyzete) X X X X X X X X X X Felépítmény jellege X X X X X X X X X X Ajtók száma X X X X X X X X X X Bal vagy jobb kormányos X X X X X X - - - - Ülések száma X X X X X X - - - - Felszereltség szintje X X X X X X - - - -

3.

Amennyiben nem áll rendelkezésre típusbizonyítvány a vonatkozó külön irányelvek bármelyikére, az EK-típusjóváhagyási hatóság feladatai a következők:

a) intézkedik az összes vonatkozó külön irányelv által megkövetelt vizsgálatok és ellenőrzések elvégzéséről;

b) ellenőrzi, hogy a jármű megfelel a jármű adatközlő mappájában megadott részleteknek, továbbá megfelel minden vonatkozó külön irányelv műszaki követelményeinek;

c) szükség esetén az önálló műszaki egységek vonatkozásában ellenőrzi azok felszerelését vagy gondoskodik annak ellenőrzéséről;

d) szükség esetén elvégzi a szükséges ellenőrzéseket a IV. melléklet I. részének 1. és 2. lábjegyzetében előírt berendezések megléte tekintetében.

VI. MELLÉKLET

VII. MELLÉKLET

AZ EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY SZÁMOZÁSI RENDSZERE ( 5 )

1. Az EK-típusjóváhagyási szám négy szakaszból áll a teljes járművek típusjóváhagyásai esetében, és öt szakaszból a rendszer, alkatrész és önálló műszaki egység típusjóváhagyásánál az alábbi részletezés szerint. Valamennyi esetben a szakaszokat a * jel választja el.

1. szakasz

:

Nyomtatott kis "e", amelyet az EK-típusjóváhagyást kibocsátó tagállamok alábbi megkülönböztető száma követ:

1 Németország esetében;

2 Franciaország esetében;

3 Olaszország esetében;

4 Hollandia esetében;

5 Svédország esetében;

6 Belgium esetében;

7 Magyarország esetében;

8 Cseh Köztársaság esetében;

9 Spanyolország esetében;

11 az Egyesült Királyság esetében;

12 Ausztria esetében;

13 Luxemburg esetében;

17 Finnország esetében;

18 Dánia esetében;

19 Románia esetében;

20 Lengyelország esetében;

21 Portugália esetében;

23 Görögország esetében;

24 Írország esetében;

26 Szlovénia esetében;

27 Szlovákia esetében;

29 Észtország esetében;

32 Lettország esetében;

34 Bulgária esetében;

36 Litvánia esetében;

CY Ciprus esetében;

MT Málta esetében.

2. szakasz

:

Az alapirányelv száma.

3. szakasz

:

Az EK-típusjóváhagyásnál figyelembe vett legutóbbi módosító irányelv száma.

- A teljes jármű EK-típusjóváhagyása esetében ez a 70/156/EGK irányelv cikkét (vagy cikkeit) legutóbb módosító irányelvet jelenti.

- Az azokat a hatályos rendelkezéseket tartalmazó legutóbbi irányelvet jelenti, amelyeknek a rendszer, az alkatrész vagy a műszaki egység megfelel.

- Amennyiben az irányelv különböző végrehajtási időpontokat tartalmaz a különböző műszaki előírásokra, betűrendes karaktert kell feltüntetni annak meghatározására, hogy mely előírásnak megfelelően került a jóváhagyás kiadásra.

4. szakasz

:

Négyjegyű sorszám (adott esetben nullákkal kezdve) a teljes jármű EK-típusjóváhagyása esetében, illetve négy- vagy ötjegyű szám a külön irányelv szerinti EK-típusjóváhagyás esetében az alap típus-jóváhagyási szám jelölésére. A számsorozat minden alapirányelv esetében 0001-gyel kezdődik.

5. szakasz

:

Kétjegyű sorszám (adott esetben nullákkal kezdve) a kiterjesztés jelölésére. A számsorozat minden alap jóváhagyási szám esetében 00-val kezdődik.

2.

Teljes járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyás esetében a 2. szakaszt ki kell hagyni.

3.

Kizárólag a jármű hatóságilag előírt táblája (táblái) vonatkozásában, az 5. szakaszt ki kell hagyni.

4.

Példa a Franciaország által a fékberendezésekről szóló irányelv vonatkozásában hármas sorszámmal kiadott típusjóváhagyásra (eddig kiterjesztés nélkül):

e2*71/320*98/12*0003*00

vagy

e2*88/77*91/542A*0003*00 a két, A és B végrehajtási szakaszt tartalmazó irányelv esetén.

5.

Példa az Egyesült Királyság által négyes sorszámmal kiadott jármű-típusjóváhagyás második kiterjesztésére:

e11*98/14*0004*02

A 98/14/EK irányelv a jelenlegi legutolsó, a 70/156/EGK irányelv cikkeit módosító irányelv.

6.

Példa a jármű hatóságilag előírt tábláján (tábláin) elhelyezett EK-típusjóváhagyási számra:

e11*98/14*0004

VIII. MELLÉKLET

IX. MELLÉKLET

X. MELLÉKLET

A GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK MEGFELELŐSÉGE

0. A GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

A gyártásmegfelelőség a jóváhagyott típusok megfelelőségét biztosítja, beleértve a minőségbiztosítási rendszerek értékelését az alább ismertetett kezdeti értékelés ( 6 ) szerint, valamint a jóváhagyás tárgyára és a - termékek megfelelőségét biztosító, alább ismertetett intézkedések szerint végrehajtott - termékellenőrzésekre vonatkozó felülvizsgálatot.

1. KEZDETI ÉRTÉKELÉS

1.1.

A tagállamok jóváhagyó hatóságának az EK-típusjóváhagyás megadása előtt ellenőriznie kell a kielégítő intézkedések megtételét és a hatékony ellenőrzést biztosító eljárásokat, hogy az alkatrészek, rendszerek, önálló műszaki egységek és a járművek a gyártás során megfeleljenek a jóváhagyott típusnak.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott követelményt az EK-típusjóváhagyást megadó hatóság számára kielégítő módon kell ellenőrizni. A hatóság megfelelőnek kell hogy találja a kezdeti értékelést és a 2. pont szerinti, a termékek megfelelőségét biztosító kezdeti intézkedéseket, szükség esetén figyelemmel az 1.2.1.-1.2.3. pontban meghatározott intézkedések egyikére vagy adott esetben az intézkedések kombinációjára, részben vagy egészben.

1.2.1. A tényleges kezdeti értékelést és/vagy a termékek megfelelőségét biztosító intézkedések vizsgálatát az EK-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság, vagy a jóváhagyó hatóság nevében eljáró műszaki szolgálat végezheti el.

1.2.1.1.

Az elvégzendő kezdeti értékelés terjedelmét az EK-típusjóváhagyási hatóság az alábbi benyújtott dokumentumok alapján határozza meg:

a gyártó 1.2.3. pontban meghatározott tanúsítványa, amelyet nem minősítettek vagy ismertek el azon bekezdés alapján,

alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyása esetén a jármű gyártója által az alkatrész vagy az önálló műszaki egység gyártójának telephelyén az EN ISO 9002-1994 vagy az EN ISO 9001-2000 harmonizált szabványok követelményeinek - a tervezés és a fejlesztés elveivel kapcsolatos követelmények megengedett kivételével (7.3. pont "Ügyfél-elégedettség és folyamatos fejlesztés") - megfelelő egy vagy több ipari ágazati előírás szerint elvégzett rendszerminőségi értékelés.

1.2.2. A kezdeti értékelést és/vagy a termékek megfelelőségét biztosító intézkedések felülvizsgálatát egy másik tagállam EK-típusjóváhagyási hatósága vagy az e célra az EK-típusjóváhagyási hatóság által kijelölt műszaki szolgálat is elvégezheti. Ebben az esetben a másik tagállam EK-típusjóváhagyási hatósága megfelelőségi tanúsítványt állít ki, amelyben feltünteti a jóváhagyandó termék(ek) szempontjából lényeges területeket és gyártóberendezéseket és a termékek jóváhagyása alapjául szolgáló irányelvet ( 7 ). Az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam EK-típusjóváhagyási hatóságának megfelelőségi tanúsítvány iránti kérelmére a másik tagállam EK-típusjóváhagyási hatósága haladéktalanul megküldi a megfelelőségi tanúsítványt vagy a tájékoztatást arról, hogy nincs módja ilyen tanúsítvány kiadására. A megfelelőségi tanúsítványnak legalább a következőket kell tartalmaznia: Vállalkozáscsoport vagy vállalkozás: (pl. XYZ Autógyártó Művek) Szervezeti egység: (pl. Európai Részleg) Üzemek/telephelyek: (pl. 1 Motorgyár (Egyesült Királyság), 2 Járműgyár (Németország)) Jármű/alkatrész terület: (pl. az M1 modellek minden kategóriája) Értékelt területek: (pl. motor-összeszerelés, karosszéria-sajtolás és -összeszerelés, jármű-összeszerelés) Vizsgált dokumentumok: (pl. a vállalat és a telephely minőségügyi kézikönyve és eljárása) Értékelés: (pl. lefolytatva: 2001.9.18-30.) (pl. tervezett ellenőrző látogatás: 2002. március)

1.2.3.

Az EK-típusjóváhagyási hatóságnak az 1.2. pontban a kezdeti értékeléssel kapcsolatban megállapított követelmények teljesítéseként kell elfogadnia a gyártó az EN ISO 9002-1994 harmonizált szabvány (amelynek hatálya kiterjed a gyártási területre és a jóváhagyandó termék(ek)re), vagy a tervezés és a fejlesztés elveivel kapcsolatos követelmények megengedett kivételével (7.3. pont "Ügyfél-elégedettség és folyamatos fejlesztés") az EN ISO 9001-2000 harmonizált szabvány, illetőleg egy ezzel egyenértékű harmonizált szabvány szerinti szabályszerű minősítését. A gyártónak részletes adatokat kell adnia a minősítésről, és köteles az EK-típusjóváhagyási hatóságot ennek érvényességével és alkalmazási körével kapcsolatos minden változásról értesíteni.

"Szabályszerű": a minősítést olyan, az EN 45012 harmonizált szabványnak megfelelő tanúsító szervezet adta meg, amelyet vagy a tagállam EK-típusjóváhagyási hatósága maga minősített ilyennek, vagy a tagállam nemzeti akkreditációs szervezete akkreditálta, és a tagállam EK-típusjóváhagyási hatósága elismerte.

A tagállam EK-típusjóváhagyási hatóságai tájékoztatják egymást a fentiek szerint általuk minősített vagy elismert tanúsító szervezetekről, és e szervezetek tanúsításában vagy hatáskörében bekövetkezett változásokról.

1.3.

A teljes jármű típusjóváhagyásához nem kell megismételni a rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásához elvégzett kezdeti értékeléseket, de ki kell egészíteni, a teljes jármű összeszerelésével kapcsolatos olyan telephelyek és tevékenységek értékelésével, amelyekre a korábbi értékelések nem terjedtek ki.

2. A GYÁRTÁS (A TERMÉKEK) MEGFELELŐSÉGÉT BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK

2.1.

Minden, ezen irányelv vagy külön irányelv szerint jóváhagyott járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet úgy kell gyártani, hogy megfeleljen a jóváhagyott típusnak, teljesítve ezen irányelvnek vagy a külön irányelvek egyikének a IV. vagy a XI. mellékletben megállapított teljes listában szereplő követelményeit.

2.2.

A tagállam EK-típusjóváhagyási hatóságának az EK-típusjóváhagyás kiadásának időpontjában ellenőriznie kell, hogy a megfelelő intézkedések megtörténtek-e és írásban rögzítve rendelkezésre állnak-e a vizsgálati eljárások, minden jóváhagyás tekintetében a gyártóval egyeztetve, melyet követően az ilyen vizsgálatok és kapcsolódó ellenőrzések rendszeres időközönként végrehajthatók a jóváhagyott típusnak való folyamatos megfelelés biztosítására, ideértve különösen a külön irányelvekben meghatározott vizsgálatokat, adott esetben.

2.3. Az EK-típusjóváhagyás jogosultja köteles - különösen -

2.3.1.

biztosítani a termékek (járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek) a jóváhagyott típusnak való megfelelősége hatékony ellenőrzését biztosító eljárások meglétét és alkalmazását;

2.3.2.

hozzáféréssel rendelkezni minden jóváhagyott típus ellenőrzéséhez szükséges vizsgáló- vagy egyéb megfelelő berendezéshez;

2.3.3.

biztosítani, hogy a vizsgálati vagy ellenőrzési eredményeket rögzítsék, és a csatolt iratok hozzáférhetőek maradjanak a jóváhagyó hatósággal való megegyezés alapján meghatározott időtartamig. Ezen időtartam lehetőleg ne haladja meg a tíz évet;

2.3.4.

elemezni minden típus vizsgálatának vagy ellenőrzésének eredményeit, annak érdekében, hogy ellenőrizze és biztosítsa a termék jellemzőinek állandósága igazolható és biztosítható legyen, figyelemmel az iparban szokásos szóródásra;

2.3.5.

biztosítani minden termék esetében, hogy legalább az ezen irányelvben előírt ellenőrzéseket, és az alkalmazandó külön irányelvben a IV. vagy a XI. mellékletben meghatározott teljes listában szereplő vizsgálatokat elvégzik;

2.3.6.

biztosítani, hogy minden olyan mintavétel vagy vizsgálati darab esetén, amely a nem megfelelőséget bizonyítja a típus egy adott vizsgálata vagy ellenőrzése során, további mintavételt, vizsgálatot vagy ellenőrzést végezzenek. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyártás megfelelősége helyreálljon;

2.3.7.

a teljes jármű EK-típusjóváhagyása esetén a 2.3.5. pont szerinti vizsgálatok azokra korlátozódnak, amelyek a jóváhagyással kapcsolatban a jármű megfelelő kialakításának ellenőrzésére irányulnak, különösen a II. mellékletben meghatározott adatközlő lap és az ezen irányelv IX. mellékletében meghatározott megfelelőségi igazoláshoz szükséges adatok vonatkozásában.

3. FOLYAMATOS FELÜLVIZSGÁLATI INTÉZKEDÉSEK

3.1. Az EK-típusjóváhagyást megadó hatóság minden gyártóegységben bármikor felülvizsgálhatja az alkalmazott megfelelőség-ellenőrzési módszereket.

3.1.1. Az e melléklet 1.2. pontjában (kezdeti értékelés és termékmegfelelőség) meghatározott eljárások folyamatos hatékonyságát a rendes intézkedések útján kell figyelemmel kísérni.

3.1.1.1.

Az (e melléklet 1.2.3. pontja szerint minősített vagy elismert) tanúsító szervezet által folytatott felügyeleti tevékenységet kielégítőnek kell tekinteni a 3.1.1. pont szempontjából, tekintettel a kezdeti értékelésnél meghatározott követelményekre (1.2.3. pont).

3.1.1.2.

Az EK-típusjóváhagyási hatóság által folytatott (a 3.1.1.1. ponttól eltérő) felülvizsgálatok rendes gyakorisága biztosítja, hogy az e melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően végrehajtott felülvizsgálatokat olyan időközönként ismételjék meg, amelyet a jóváhagyó hatóság az addigi tapasztalatok alapján állapít meg.

3.2.

Minden felülvizsgálatkor a vizsgálatok vagy ellenőrzések adatait és a gyártási dokumentumokat hozzáférhetővé kell tenni az ellenőr számára; különösen azoknak a dokumentált vizsgálatoknak vagy ellenőrzéseknek az eredményeit, amelyek a melléklet 2.2. pontja alapján szükségesek.

3.3.

Ha a vizsgálat jellege megfelelő, az ellenőr szúrópróbaszerűen mintákat vehet, amelyeket a gyártó laboratóriumában (vagy a műszaki szolgálat útján, ha a külön irányelv így rendelkezik) megvizsgál. A minták legkisebb számát a gyártó saját ellenőrzésének eredménye alapján kell meghatározni.

3.4.

Ha a vizsgálat szintje nem tűnik megfelelőnek, vagy ha szükségesnek tűnik a 3.2. pont szerinti vizsgálatok érvényességének ellenőrzése, az ellenőrnek ki kell választania ahhoz a műszaki szolgálathoz megküldendő mintákat, amely az EK-típusjóváhagyási vizsgálatokat végezte.

3.5.

Az EK-típusjóváhagyási hatóság minden olyan vizsgálatot vagy ellenőrzést lefolytathat, amit ezen irányelv vagy az alkalmazandó külön irányelv a IV. vagy XI. mellékletben meghatározott teljes jegyzék alapján előír.

3.6.

Amennyiben az ellenőrzés vagy felülvizsgálat során hiányosságokat állapítanak meg, az EK-típusjóváhagyási hatóság biztosítja, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a gyártás megfelelőségének helyreállítására, amilyen gyorsan az lehetséges.

XI. MELLÉKLET

A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ JÁRMŰVEK TULAJDONSÁGAI ÉS AZ AZOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. függelék

Lakóautók, mentőautók és halottszállító kocsik

Sor-számTárgyIrányelv számaM1 ≤ 2 500 ()
kg
M1>2 5001 ()
kg
M2M3
1Zajszint70/157/EGKHG + HG + HG + H
2Kibocsátások70/220/EGKQG + QG + QG + Q
3Tüzelőanyag-tartály/hátsó aláfutásgátló berendezés70/221/EGKFFFF
4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGKXXXX
5Kormányberendezés70/311/EGKXGGG
6Ajtózárak és csuklópántok70/387/EGKBG + B
7Hangjelző70/388/EGKXXXX
8Közvetett látást biztosító eszközök71/127/EGKXGGG
9Fékberendezés71/320/EGKXGGG
10Rádiózavarok szűrése72/245/EGKXXXX
11Dízelfüst72/306/EGKHHHH
12Belső berendezések74/60/EGKCG + C
13Lopásgátló és indításgátló74/61/EGKXGGG
14A kormányberendezés működése ütközéskor74/297/EGKXG
15Ülésszilárdság74/408/EGKDG + DG + DG + D
16Kiálló részek74/483/EGKX a vezetőfülkére; A a többi részreG a vezetőfülkére; A a többi részre
17Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGKXXXX
18Táblák (hatóságilag előírt)76/114/EGKXXXX
19Biztonsági övek rögzítései76/115/EGKDG + LG + LG + L
20Világító- és fényjelző berendezések felszerelése76/756/EGKA+NA+G+N a vezetőfülkére; A+N a többi részreA+G+N a vezetőfülkére; A+N a többi részreA+G+N a vezető-fülkére; A+N a többi részre
21Fényvisszaverők76/757/EGKXXXX
22Méretjelző, első (oldalsó) és hátsó (oldalsó) helyzetjelző, féklámpa, nappali menetlámpa76/758/EGKXXXX
23Irányjelző lámpák76/759/EGKXXXX
24Hátsó rendszámtábla világítása76/760/EGKXXXX
25Fényszórók (izzókkal együtt)76/761/EGKXXXX
26Ködfényszórók76/762/EGKXXXX
27Vonóhorgok77/389EGKEEEE
28Hátsó ködlámpák77/538/EGKXXXX
29Hátrameneti fényszórók77/539/EGKXXXX
30Várakozást jelző lámpák77/540/EGKXXXX
31Biztonsági öv77/541/EGKDG + MG + MG + M
32Látótér előre77/649/EGKXG
33Kezelőszervek jelölése78/316/EGKXXXX
34Jégmentesítés/páramentesítés78/317/EGKXG + OOO
35Ablakmosó/ablaktörlő78/318/EGKXG + OOO
36Fűtőrendszerek2001/56/EKXXXX
37Kerékdobok78/549/EGKXG
38Fejtámlák78/932/EGKDG + D
39Szén-dioxid-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás80/1268/EGKN/AN/A
40Motorteljesítmény80/1269/EGKXXXX
41Dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása88/77/EGKHG + HG + HG + H
44Tömegek és méretek (személygépkocsik)92/21/EGKXX
45Biztonsági üveg92/22/EGKJG + JG + JG + J
46Gumiabroncsok92/23/EGKXGGG
47Sebességkorlátozók92/24/EGKX
48Tömegek és méretek (a 44. pontban nem említett járművek)97/27/EKXX
50Kapcsolók94/20/EKXGGG
51Éghetőség95/28/EKTaxik: G; többi: X
52Autóbuszok…/…/EKAA
53Frontális ütközés96/79/EKN/AN/A
54Oldalsó ütközés96/727/EKN/AN/A
58Gyalogosvédelem2003/102/EKX
59Újrafeldolgozhatóság2005/64/EKN/AN/A
60Elülső védelmi rendszer2005/66/EKXX (2)
61Légkondicionáló rendszer2006/40/EKXX
(1) Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg.
(2) Nem haladja meg a 3,5 tonnás megengedett legnagyobb össztömeget.

2. függelék

Páncélozott járművek

Sor-számTárgyIrányelv számaM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Zajszint70/157/EGKXXXXXX
2Kibocsátások70/220/EGKAAAAAA
3Tüzelőanyag-tartály/hátsó aláfutásgátló berendezés70/221/EGKXXXXXXXXXX
4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGKXXXXXXXXXX
5Kormányberendezés70/311/EGKXXXXXXXXXX
6Ajtózárak és csuklópántok70/387/EGKXXXX
7Hangjelző70/388/EGKA+KA+KA+KA+KA+KA+K
8Közvetett látást biztosító eszközök71/127/EGKAAAAAA
9Fékberendezés71/320/EGKXXXXXXXXXX
10Rádiózavarok szűrése72/245/EGKXXXXXXXXXX
11Dízelfüst72/306/EGKXXXXXX
12Belső berendezések74/60/EGKA
13Lopásgátló és indításgátló74/61/EGKXXXXXX
14A kormányberendezés működése ütközéskor74/297/EGKN/AN/A
15Ülésszilárdság74/408/EGKXDDDDD
16Kiálló részek74/483/EGKA
17Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGKXXXXXX
18Táblák (hatóságilag előírt)76/114/EGKXXXXXXXXXX
19Biztonsági övek rögzítései76/115/EGKAAAAAA
20Világító- és fényjelző berendezések felszerelése76/756/EGKA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21Fényvisszaverők76/757/EGKXXXXXXXXXX
22Méretjelző, első (oldalsó) és hátsó (oldalsó) helyzetjelző, féklámpa, nappali menetlámpa76/758/EGKXXXXXXXXXX
23Irányjelző lámpák76/759/EGKXXXXXXXXXX
24Hátsó rendszámtábla világítása76/760/EGKXXXXXXXXXX
25Fényszórók (izzókkal együtt)76/761/EGKXXXXXX
26Ködfényszórók76/762/EGKXXXXXX
27Vonóhorgok77/389/EGKAAAAAA
28Hátsó ködlámpák77/538/EGKXXXXXXXXXX
29Hátrameneti fényszórók77/539/EGKXXXXXXXXXX
30Várakozást jelző lámpák77/540/EGKXXXXXX
31Biztonsági öv77/541/EGKAAAAAA
32Látótér előre77/649/EGKS
33Kezelőszervek jelölése78/316/EGKXXXXXX
34Jégmentesítés/páramentesítés78/317/EGKAOOOOO
35Ablakmosó/ablaktörlő78/318/EGKAOOOOO
36Fűtőrendszerek2001/56/EKXXXXXXXXXX
37Kerékdobok78/549/EGKX
38Fejtámlák78/932/EGKX
39Szén-dioxid-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás80/1268/EGKN/A
40Motorteljesítmény80/1269/EGKXXXXXX
41Dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása88/77/EGKAXXXXX
42Oldalsó ütközésvédelem89/297/EGKXXXX
43Felcsapódó víz elleni védelem91/226/EGKXXXX
44Tömegek és méretek (személygépkocsik)92/21/EGKX
45Biztonsági üveg92/22/EGKN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
46Gumiabroncsok92/23/EGKAAAAAAAAAA
47Sebességkorlátozó92/24/EGKXXX
48Tömegek és méretek (a 44. pontban nem említett járművek)97/27/EKXXXXXXXXX
49A vezetőfülke kiálló részei92/114/EGKAAA
50Kapcsolók92/20/EKXXXXXXXXXX
51Éghetőség95/28/EKX
52Autóbuszok…/…/EK
53Frontális ütközés96/79/EKN/A
54Oldalsó ütközés96/27/EKN/AN/A
56Veszélyes áruk szállítására szánt járművek98/91/EKX (1)X (1)X (1)X (1)X (1)X (1)X (1)
57Mellső aláfutás elleni védelem2000/40/EKXX
58Gyalogosvédelem2003/102/EK
59Újrafeldolgozhatóság2005/64/EKN/AN/A
60Elülső védelmi rendszer2005/66/EK
61Légkondicionáló rendszer2006/40/EKXW
(1) Az 1998/91/EK irányelv követelményeit csak akkor kell alkalmazni, ha a gyártó veszélyes áruk szállítására szánt jármű EK-típusjóváhagyását kérelmezi.

3. függelék

Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat is)

Sor-számTárgyIrányelv számaM2M3N1N2N3O1O2O3O4
1Zajszintek70/157/EGKHHHHH
2Kibocsátások70/220/EGKQQQQQ
3Tüzelőanyag-tartály/hátsó aláfutásgátló berendezések70/221/EGKFFFFFXXXX
4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGKA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+RA+R
5Kormányberendezés70/311/EGKXXXXXXXXX
6Ajtózárak és csuklópántok70/387/EGKBBB
7Hangjelző70/388/EGKXXXXX
8Visszapillantó tükör71/127/EGKXXXXX
9Fékberendezés71/320/EGKXXXXXXXXX
10Rádiózavarok szűrése72/245/EGKXXXXXXXXX
11Dízelfüst72/306/EGKHHHHH
13Lopásgátló és indításgátló74/61/EGKXXXXX
14A kormányberendezés működése ütközéskor74/297/EGKX
15Ülésszilárdság74/408/EGKDDDDD
17Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGKXXXXX
18Táblák (hatóságilag előírt)76/114/EGKXXXXXXXXX
19Biztonsági övek rögzítései76/115/EGKDDDDD
20Világító- és fényjelző berendezések felszerelése76/756/EGKA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+NA+N
21Fényvisszaverők76/757/EGKXXXXXXXXX
22Méretjelző, első (oldalsó) és hátsó (oldalsó) helyzetjelző, féklámpa, nappali menetlámpa76/758/EGKXXXXXXXXX
23Irányjelző lámpák76/759/EGKXXXXXXXXX
24Hátsó rendszámtábla-világítás76/760/EGKXXXXXXXXX
25Fényszórók (izzókkal együtt)76/761/EGKXXXXX
26Ködfényszórók76/762/EGKXXXXX
27Vonóhorgok77/389/EGKAAAAA
28Hátsó ködlámpák77/538/EGKXXXXXXXXX
29Hátrameneti fényszórók77/539/EGKXXXXXXXXX
30Várakozást jelző lámpák77/540/EGKXXXXX
31Biztonsági öv77/541/EGKDDDDD
33Kezelőszervek jelölése78/316/EGKXXXXX
34Jégmentesítés/páramentesítés78/317/EGKOOOOO
35Ablakmosó/ablaktörlő78/318/EGKOOOOO
36Fűtőrendszerek2001/56/EKXXXXXXXXX
40Motorteljesítmény80/1269/EGKXXXXX
41Dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása88/77/EGKHHHHH
42Oldalsó ütközésvédelem89/297/EGKXXXX
43Felcsapódó víz elleni védelem91/226/EGKXXXX
45Biztonsági üveg92/22/EGKJJJJJJJJJ
46Gumiabroncsok92/23/EGKXXXXXXXXX
47Sebességkorlátozó92/24/EGKXXX
48Tömegek és méretek97/27/EKXXXXXXXXX
49A vezetőfülke kiálló részei92/114/EGKXXX
50Kapcsolók94/20/EKXXXXXXXXX
51Éghetőség95/28/EKX
52Autóbuszok…/…/EKXX
54Oldalsó ütközés96/27/EKA
56Veszélyes áruk szállítására szánt járművek98/91/EKXXXXXX
57Mellső aláfutás elleni védelem2000/40/EKXX
58Gyalogosvédelem2003/102/EK
59Újrafeldolgozhatóság2005/64/EKN/A
60Elülső védelmi rendszer2005/66/EK
61Légkondicionáló rendszer2006/40/EKW

4. függelék

Önjáró daruk

Sor-számTárgyIrányelv számaN kategóriájú önjáró daru
1Zajszint70/157/EGKT
2Kibocsátások70/220/EGKX
3Tüzelőanyag-tartály/hátsó aláfutásgátló berendezés70/221/EGKX
4Hátsó rendszámtábla helye70/222/EGKX
5Kormányberendezés70/311/EGKX az első és hátsó kerekek azonos elfordulási irányú kormányzása megengedett
6Ajtózárak és csuklópántok70/387/EGKA
7Hangjelző70/388/EGKX
8Visszapillantó tükör71/127/EGKX
9Fékberendezés71/320/EGKU
10Rádiózavarok szűrése72/245/EGKX
11Dízelfüst72/306/EGKX
12Belső berendezések74/60/EGKX
13Lopásgátló és indításgátló74/61/EGKX
15Ülésszilárdság74/408/EGKD
17Sebességmérő és hátrameneti fokozat75/443/EGKX
18Táblák (hatóságilag előírt)76/114/EGKX
19Biztonsági övek rögzítései76/115/EGKD
20Világító- és fényjelző berendezések felszerelése76/756/EGKA + Y
21Fényvisszaverők76/757/EGKX
22Méretjelző, első (oldalsó) és hátsó (oldalsó) helyzetjelző, féklámpa, nappali menetlámpa76/758/EGKX
23Irányjelző lámpák76/759/EGKX
24Hátsó rendszámtábla világítása76/760/EGKX
25Fényszórók (izzókkal együtt)76/761/EGKX
26Ködfényszórók76/762/EGKX
27Vonóhorgok77/389/EGKA
28Hátsó ködlámpák77/538/EGKX
29Hátrameneti fényszórók77/539/EGKX
30Várakozást jelző lámpák77/540/EGKX
31Biztonsági öv77/541/EGKD
33Kezelőszervek jelölése78/316/EGKX
34Jégmentesítés/páramentesítés78/317/EGKO
35Ablakmosó/ablaktörlő78/318/EGKO
36Fűtőrendszerek2001/56/EKX
40Motorteljesítmény80/1269/EGKX
41Dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása88/77/EGKV
42Oldalsó ütközésvédelem89/297/EGKX
43Felcsapódó víz elleni védelem91/226/EGKX
45Biztonsági üveg92/22/EGKJ
46Gumiabroncsok92/23/EGKA, amennyiben megfelel a 10571-1995 (E) vagy az ETRTO 1998 Szabványok kézikönyve követelményeinek
47Sebességkorlátozó92/24/EGKX
48Tömegek és méretek97/27/EKX
49A vezetőfülke kiálló részei92/114/EGKX
50Kapcsolók94/20/EKX
57Mellső aláfutás elleni védelem2000/40/EKX

A betűjelzések jelentése

X

Nincs mentesség a külön irányelvben előírtakon kívül.

N/A

Ez az irányelv nem alkalmazható erre a járműre (nincsenek követelmények).

A

A mentesség megengedett, amennyiben a különleges rendeltetés lehetetlenné teszi a teljes megfelelést. A gyártónak a jóváhagyó hatóság számára kielégítően bizonyítania kell, hogy a jármű nem felelhet meg a követelményeknek annak különleges rendeltetése miatt.

B

Az alkalmazás csak a rendes használatra tervezett ülésekhez való hozzáférést biztosító ajtókra korlátozódik, amikor a jármű az országúton halad, és csak akkor, ha a távolság az ülés R-pontja és az ajtó felületének átlagsíkja között nem haladja meg az 500 mm-t a jármű hosszanti középsíkjára merőlegesen mérve.

C

Az alkalmazás a járműveknek a leghátsó, rendes használatra tervezett ülése előtti részére korlátozódik, amikor a jármű az országúton halad, és csak a 76/60/EGK irányelvben meghatározott fej ütközési zónára korlátozódik.

D

Az alkalmazás a rendes használatra tervezett ülésekre korlátozódik, amikor a jármű az országúton halad.

E

Csak elöl.

F

A tüzelőanyag-utántöltő cső elhelyezésének és hosszúságának a módosítása, valamint a fedélzeti tartály áthelyezése megengedett.

G

Az alap/nem teljes jármű (amelynek alvázát különleges rendeltetésű jármű építésére használták) kategóriájára vonatkozó követelmények. Nem teljes/befejezett járművek esetén elfogadható, hogy a megfelelő N kategória járműveire vonatkozó követelményeknek (legnagyobb tömeg alapján) eleget tettek.

H

Minden további vizsgálat nélkül engedélyezett a kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2 métert meg nem haladó módosítása.

J

A vezetőfülke (szélvédő és oldalsó üvegek) kivételével az üvegezésnél a felhasznált anyag vagy biztonsági üveg vagy szilárd műanyag üveg lehet.

K

Kiegészítő riasztóberendezések megengedettek.

L

Az alkalmazás a rendes használatra tervezett ülésekre korlátozott, amikor a jármű az országúton halad. A hátsó üléseknél legalább a kétpontos biztonsági öv rögzítései kötelezőek.

M

Az alkalmazás a rendes használatra tervezett ülésekre korlátozott, amikor a jármű az országúton halad. Valamennyi hátsó ülésnél legalább a kétpontos biztonsági övek kötelezőek.

N

Amennyiben valamennyi kötelező világítóberendezést felszerelték és a geometriai láthatóságot nem befolyásolja.

O

A jármű elejére megfelelő rendszert kell felszerelni.

Q

Minden további vizsgálat nélkül engedélyezett a kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, két métert meg nem haladó módosítása. A leginkább jellemző alapjárműre kibocsátott EK-típusjóváhagyás a referenciasúly változásától függetlenül érvényes marad.

R

Amennyiben valamennyi tagállam rendszámtábláját fel lehet szerelni és az látható marad.

S

A fényáteresztési tényező legalább 60 %, és az "A" oszlop takarási szöge nem nagyobb 10 foknál.

T

Csak a teljes/befejezett járművek esetén elvégzendő vizsgálat. A jármű a legutóbb a 99/101/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvnek megfelelően vizsgálható. A 70/157/EGK irányelv I. melléklete 5.2.2.1. pontja vonatkozásában az alábbi határértékeket kell alkalmazni:

81 dB(A) a 75 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművekre,

83 dB(A) a legalább 75 kW, de 150 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművekre,

84 dB(A) a legalább 150 kW motorteljesítményű járművekre.

U

Csak a teljes/befejezett járművek esetén elvégzendő vizsgálat. A legfeljebb négy tengellyel rendelkező járműveknek meg kell felelniük az 1971/320/EGK irányelvben meghatározott feltételeknek. Eltérések a négynél több tengellyel rendelkező járművek esetén elfogadottak az alábbi esetekben:

ha azokat a sajátos konstrukció indokolja,

ha az 1971/320/EGK irányelvben meghatározott, kézifékre, üzemi fékre és a biztonsági fékrendszerre vonatkozó valamennyi fékteljesítménynek megfelelnek.

V

Az 1997/68/EK irányelvnek való megfelelés elfogadható.

W

Kizárólag azon N1 kategóriájú, I. osztályú járművek vonatkozásában, amelyek leírását 70/220/EGK irányelv I. melléklete 5.3.1.4. pontjának - a 98/69/EK irányelv által beillesztett - első táblázata tartalmazza.

Y

Amennyiben valamennyi kötelező világítóberendezést felszerelték.

XII. MELLÉKLET

A KIS- ÉS KIFUTÓ SOROZATGYÁRTÁSRA MEGENGEDETT LEGNAGYOBB DARABSZÁMOK

A. A KIS SOROZATOKRA MEGENGEDETT LEGNAGYOBB DARABSZÁMOK

KategóriaEgység
M1500
M2, M3250
N1500
N2, N3 (1)250
O1, O2500
O3, O4250
(1) Önjáró daruk esetében 20 egység.

A "típuscsalád": olyan járművekből áll, amelyek a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

1. Az M1 kategória esetén:

- a gyártó,

- a szerkezet és a kivitel alapvető jellemzői:

- alváz/padlólemez (nyilvánvaló és alapvető különbségek),

- motor (belsőégésű/elektromos/hibrid).

2. Az M2 és M3 kategória esetén:

- a gyártó,

- a kategória,

- a szerkezet és a kivitel alapvető jellemzői:

- alváz/önhordó felépítmény (nyilvánvaló és alapvető különbségek),

- motor (belsőégésű/elektromos/hibrid),

- a tengelyek száma.

3. Az N1, N2 és N3 kategória esetén:

- a gyártó,

- a kategória,

- a szerkezet és a kivitel alapvető jellemzői:

- alváz/padlólemez (nyilvánvaló és alapvető különbségek),

- motor (belsőégésű/elektromos/hibrid),

- a tengelyek száma.

4. Az O1, O2, O3 és O4 kategória esetén:

- a gyártó,

- a kategória,

- a szerkezet és a kivitel alapvető jellemzői:

- alváz/önhordó felépítmény (nyilvánvaló és alapvető különbségek),

- a tengelyek száma,

- vonórudas pótkocsi/félpótkocsi/középtengelyes pótkocsi,

- a fékrendszer típusa (pl. fék nélküli/ráfutófék/külső energiaforrású).

B. KIFUTÓ SOROZATOKRA MEGENGEDETT LEGNAGYOBB DARABSZÁMOK

Egy adott tagállamban a "kifutó sorozatokra" vonatkozó eljárással forgalomba helyezhető teljes és befejezett járművek legnagyobb számát egy, a következők közül a tagállam által választott módon korlátozni kell:

vagy

1. egy vagy több típusban a járművek legnagyobb száma nem haladhatja meg az M1 kategória esetén a 10 %-át, minden más kategória esetén 30 %-át az abban a tagállamban az előző évben az összes típusból forgalomba helyezett járműveknek.

Ha a 10 %, illetve a 30 % kevesebb mint 100 járművet jelent, a tagállam legfeljebb 100 jármű forgalomba helyezését engedélyezheti; vagy

2. a járművek bármely típusát azokra kell korlátozni, amelyekre érvényes megfelelőségi igazolást állítottak ki a gyártás időpontjában vagy azt követően, és az a kiállítás napjától számított legalább három hónapig volt érvényes, de egy külön irányelv hatálybalépése miatt ezután érvényessége megszűnt.

Az ezen eljárás keretében üzembe helyezett járművek megfelelőségi igazolásán különleges bejegyzést kell tenni.

XIII. MELLÉKLET

XIV. MELLÉKLET

A TÖBBLÉPCSŐS EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1.

A többlépcsős EK-típusjóváhagyási eljárás megfelelő lefolytatása megkívánja valamennyi érintett gyártó összehangolt tevékenységét. E célból a jóváhagyási hatóságoknak az első és a további lépcsők szerinti típusjóváhagyás kiadását megelőzően biztosítaniuk kell, hogy az érintett gyártók között jöjjenek létre megállapodások a dokumentumok és információk szolgáltatására és cseréjére a célból, hogy a befejezett járműtípus a vonatkozó külön irányelvekben a IV. melléklet és a XI. melléklet alapján meghatározott műszaki követelményeknek megfeleljen. Ezeknek a dokumentumoknak részleteket kell tartalmazniuk az érintett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyásairól, illetőleg a még nem teljes jármű részét képező, de még nem jóváhagyott járműrészekről.

1.2.

E melléklet szerint az EK-típusjóváhagyások megadása a jármű készültségének meglévő foka alapján történik, és magában kell foglalniuk mindazokat a jóváhagyásokat, amelyeket a korábbi gyártási lépcsőkben adtak ki.

1.3.

A többlépcsős EK-típusjóváhagyási eljárásban minden gyártó felelős az általa gyártott vagy egy korábbi gyártási lépcsőhöz általa hozzáadott minden rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység jóváhagyásáért és megfelelőségéért.

2. ELJÁRÁSOK

A típus-jóváhagyási hatóság köteles:

a) ellenőrizni, hogy minden vonatkozó külön irányelv szerinti EK-típusjóváhagyás alkalmazható a külön irányelvek megfelelő szabványaira;

b) biztosítani, hogy a jármű gyártási állapotára figyelemmel, minden vonatkozó adat feltüntetésre kerüljön az adatközlő mappában;

c) a benyújtott dokumentáció tekintetében ellenőrizni, hogy a jármű adatközlő mappájának I. részében szereplő adatokat és járműjellemzőket az információs csomagok és/vagy a vonatkozó külön irányelv szerinti EK-típusjóváhagyások típusbizonyítványai tartalmazzák; és a befejezett járművek esetében, amennyiben az adatközlő mappa I. részében egy jellemző nincs megadva valamelyik külön irányelv információs csomagjában, megvizsgálni, hogy az adott rész vagy jellemző megfelel-e az adatközlő mappában megadott adatoknak;

d) a járműrészek és a rendszerek ellenőrzését a jóváhagyásra kerülő típusba tartozó járművek szúrópróbaszerűen kiválasztott mintáján elvégezni, vagy intézkedni azok elvégzéséről, annak érdekében, hogy megállapítsák a jármű(vek) valamennyi külön irányelv EK-típusjóváhagyására vonatkozó információs csomagban megadott irányadó adatokkal való megfelelőségét;

e) szükség esetén az önálló műszaki egységek tekintetében a megfelelő beszerelés ellenőrzését elvégezni, vagy intézkedni azok elvégzéséről.

3.

A 2. bekezdés d) pontja alapján megvizsgálandó járművek száma elégséges kell legyen ahhoz, hogy a különböző EK-típusjóváhagyásra szánt járművek megfelelő ellenőrzését lehetővé tegye a jármű gyártási állapota és a következő szempontok alapján:

- motor,

- sebességváltó,

- hajtott tengelyek (száma, elhelyezése, összekapcsolása),

- kormányzott tengelyek (száma és elhelyezése),

- felépítmény jellege,

- ajtók száma,

- bal vagy jobb kormányos,

- ülések száma,

- a felszereltség szintje.

4. A JÁRMŰ AZONOSÍTÁSA

A második és minden további gyártási lépcső valamennyi gyártója a 76/114/EGK irányelvben meghatározott hatóságilag előírt tábla mellett köteles egy kiegészítő táblát is a járműre rögzíteni, amelynek mintáját e melléklet függeléke tartalmazza. A táblát megfelelően, jól látható és könnyen elérhető helyen kell rögzíteni olyan részen, amely a használat során nem cserélődik. Tisztán és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni rajta a következő adatokat:

- a gyártó neve,

- az EK-típusjóváhagyási szám 1., 3. és 4. szakasza,

- a jóváhagyási lépcső,

- járműazonosítási szám,

- a jármű legnagyobb megengedett össztömege ( 8 ),

- a járműszerelvény legnagyobb megengedett össztömege (ha a jármű vontathat pótkocsit) (8) ,

- legnagyobb megengedett tömeg minden tengelyen, az elsőtől a hátsó felé haladó sorrendben (8) ,

- a csatlakozóberendezés legnagyobb megengedett tömege félpótkocsi és középtengelyes pótkocsi esetében (8) ,

- a fenti eltérő rendelkezések hiányában a táblának az 1976/114/EGK irányelv követelményeinek kell megfelelnie.

Függelék

A gyártó kiegészítő táblájának mintája

Az alábbi minta csak tájékoztatásul szolgál:

XV. MELLÉKLET

( 1 ) HL C 160., 1969.12.18., 7. o.

( 2 ) HL C 48., 1969.4.16., 14. o.

( 3 ) HL 225., 1992.8.10., 72. o.

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 5 ) Az alkatrészeket és önálló műszaki egységeket a vonatkozó külön irányelvek rendelkezéseinek megfelelően kell jelölni.

( 6 ) Az értékelés tervezésére és kivitelezésére vonatkozó útmutató az ISO 10011- 1991 harmonizált szabvány 1., 2. és 3. részében található.

( 7 ) Például, a vonatkozó külön irányelv, ha a jóváhagyásra kerülő termék rendszer, alkatrész vagy műszaki egység, illetve a 70/156/EGK irányelv, ha az egy teljes jármű.

( 8 ) Csak ha az érték a folyamatban lévő jóváhagyási lépcső alatt változott.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31970L0156 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31970L0156&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01970L0156-20070712 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01970L0156-20070712&locale=hu

Tartalomjegyzék